ORDIN nr. 1.049 din 20 august 2013pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, precum şi pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013    În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. În cadrul prezentelor reglementări, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare."2. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. În cadrul prezentelor reglementări, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare."3. La secţiunea 1 capitolul II, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"10. În cadrul prezentelor reglementări, prin referire la Directiva 2002/24/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificările ulterioare."4. La secţiunea 1 capitolul II punctul 13, după abrevierea "VIN" se introduce o nouă abreviere, abrevierea "VIS", cu următorul cuprins:"VIS - ultima secţiune a VIN, care identifică fiecare vehicul;".5. La secţiunea 1 capitolul III, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. RAR va publică pe site-ul www.rarom.ro informaţii privind evoluţia legislaţiei comunitare aplicabile la omologarea de tip a vehiculelor rutiere şi a produselor utilizate la acestea."6. La secţiunea 1 capitolul III, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:"21^1. RAR acordă producătorilor români WMI, precum şi, pentru producătorii care fabrică mai puţin de 500 de vehicule pe an, al treilea, al patrulea şi al cincilea caracter din VIS, în conformitate cu prescripţiile ISO 3780: 2009. Procedura de acordare se finalizează numai după verificarea îndeplinirii condiţiilor stipulate la pct. 1 din anexa X la Directiva 2007/46/CE . RAR păstrează toate înregistrările privind WMI şi VIS acordate producătorilor români."7. La secţiunea 1 capitolul III punctul 22, subpunctul 22.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"22.3. Cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 , cu modificările ulterioare."8. La secţiunea 1 capitolul III, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"23. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.În cazul vehiculelor pentru care anul codificat în structura VIN este ulterior anului calendaristic în care se eliberează CIV, anul de fabricaţie care se înscrie în CIV este anul calendaristic în care se eliberează CIV."9. La secţiunea 2 capitolul I, partea introductivă a punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. DefiniţiiSuplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, în ceea ce priveşte definiţiile generale, definirea şi criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor şi versiunilor de vehicule, precum şi definirea tipurilor de caroserii se aplică definiţiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE , în ceea ce priveşte definirea categoriilor de folosinţă se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel:".10. La secţiunea 2 capitolul I punctul 3, litera d) se abrogă.11. La secţiunea 2 capitolul I punctul 9 alineatele (4) şi (5), sintagma "tabelele 4-8" se înlocuieşte cu sintagma "tabelele 4-81".12. La secţiunea 2 capitolul I punctul 18, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) CoC, astfel cum este descris în partea I a anexei IX la Directiva 2007/46/CE pentru vehiculele omologate de tip în conformitate cu pct. 21, trebuie să conţină în titlu expresia "Pentru vehicule complete/completate omologate de tip în serii mici", iar în imediata sa apropiere trebuie să fie indicat anul de fabricaţie, urmat de un număr secvenţial cuprins între 1 şi limita indicată în secţiunea 1 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE , specificând, pentru fiecare an de producţie, poziţia vehiculului în cadrul producţiei alocate pentru anul respectiv."13. La secţiunea 2 capitolul I punctul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"21. (1) La solicitarea producătorului şi în limitele cantitative stabilite în secţiunea 1 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE , RAR acordă, în conformitate cu procedura menţionată la pct. 6 alin. (4), o omologare CE de tip pentru un tip de vehicul din categoria M(1) sau N(1) care respectă cerinţele din apendicele 1 din anexa IV la Directiva 2007/46/CE. Omologările CE de tip pentru serii mici acordate înainte de 1 noiembrie 2012 îşi pierd valabilitatea la 31 octombrie 2016. De la această dată, certificatele de conformitate CE pentru vehiculele produse în serii mici nu mai sunt valabile, cu excepţia cazului în care omologările de tip respective au fost actualizate pentru a ţine seama de cerinţele din apendicele menţionat anterior."14. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În ceea ce priveşte vehiculele produse în serii mici, numărul vehiculelor cărora li se eliberează CIV în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării în cursul unui singur an nu trebuie să depăşească numărul de unităţi menţionate în partea A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE ."15. La secţiunea 2 capitolul I punctul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"24. (1) Sub rezerva limitelor fixate în partea B din anexa XII la Directiva 2007/46/CE şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare CE de tip nu mai este valabilă.Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule aflate pe teritoriul Uniunii Europene cărora li s-a acordat o omologare CE de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării CE de tip."16. La secţiunea 2 capitolul I punctul 30 alineatul (1), sintagma "tabelele 4-8" se înlocuieşte cu sintagma "tabelele 4-8^1".17. La secţiunea 2 capitolul II punctul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), RAR va acorda omologări naţionale de tip pentru vehiculele care fac parte din domeniul de aplicare prevăzut la pct. 2 produse în serie mică şi după datele prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta secţiune, în conformitate cu prevederile pct. 21."18. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. (1) Suplimentar faţă de definiţiile prevăzute la secţiunea 1 cap. II pct. 4 şi la secţiunea 2 cap. I pct. 3, în sensul prezentului capitol şi al actelor de reglementare enumerate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune, în ceea ce priveşte definiţiile generale, definirea şi criteriile pentru clasificarea categoriilor, tipurilor, variantelor şi versiunilor de vehicule, precum şi definirea tipurilor de caroserii se aplică definiţiile din anexa II la Directiva 2007/46/CE , în ceea ce priveşte definirea categoriilor de folosinţă se aplică definiţiile din anexa nr. 1 la prezenta secţiune, iar termenii de mai jos au următorul înţeles, dacă în actele de reglementare menţionate nu se specifică altfel:".19. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera b) se abrogă.20. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, la alineatele (4) şi (5) se elimină sintagma "în conformitate cu anexa nr. 4 la prezenta secţiune".21. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7 alineatele (9) şi (10), sintagma "tabelele 4-8" se înlocuieşte cu sintagma "tabelele 4-8^1".22. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatul (11) se abrogă.23. La secţiunea 2 capitolul II punctul 9, alineatul (1) se abrogă.24. La secţiunea 2 capitolul II punctul 9 alineatele (3) şi (4), sintagma "alin. (1)" se înlocuieşte cu sintagma "alin. (2)".25. La secţiunea 2 capitolul II punctul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de la datele prevăzute în coloana 4 a anexei nr. 4 la prezenta secţiune, pentru vehiculele produse în serii nelimitate;".26. La secţiunea 2 capitolul II punctul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul vehiculelor produse în serii mici, copia de pe certificatul de omologare naţională de tip va fi înlocuită de certificatul de conformitate prevăzut la pct. 21 alin. (4^1)."27. La secţiunea 2 capitolul II punctul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. (1) Sub rezerva limitelor fixate în partea B din anexa XII la Directiva 2007/46/CE şi doar pentru o perioadă limitată de timp, RAR poate elibera CIV şi/sau aplica folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculării, înregistrării sau comercializării pentru vehiculele conforme unui tip de vehicul a cărui omologare naţională de tip nu mai este valabilă.Primul paragraf se aplică numai acelor vehicule cărora li s-a acordat o omologare naţională de tip valabilă în momentul fabricării, dar care nu au fost înmatriculate sau înregistrate înainte de expirarea valabilităţii omologării naţionale de tip."28. La secţiunea 2 capitolul II punctul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul vehiculelor produse în limitele cantitative stabilite în secţiunea 2 a părţii A din anexa XII la Directiva 2007/46/CE , se aplică prevederile corespunzătoare omologării naţionale de tip pentru seriile mici prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 2 la prezenta secţiune."29. La secţiunea 2 capitolul III, poziţiile "Componente pentru instalaţii de alimentare cu GPL", "Componente pentru instalaţii de alimentare cu GNC" şi "Sisteme speciale de adaptare a autovehiculelor pentru alimentarea cu GPL sau GNC" din tabel se abrogă.30. La secţiunea 2, anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1la secţiunea 2Definirea categoriilor de folosinţăCategoriile de folosinţă sunt definite după cum urmează:1. autoturism - autovehicul din categoria M(1), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri şezând;2. autobuz - autovehicul din categoria M(2) sau M(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare şi care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri şezând;2.1. Prin troleibuz se înţelege autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare;2.2. Prin microbuz se înţelege autobuzul din categoria M(2) sau M(3), care are o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului;3. autoutilitară (autovehicul transport marfă) - autovehicul din categoria N(1), N(2) sau N(3), cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri şi care poate tracta o remorcă.3.1. Prin autovehicul tractor se înţelege autovehiculul din categoria N(1), N(2) sau N(3), care prin concepţie şi construcţie este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de (semi)remorci;3.1.1. Prin autoremorcher se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de remorci, altele decât semiremorcile. El poate fi echipat cu o platformă de lestare;3.1.2. Prin autotractor se înţelege autovehiculul tractor care, prin concepţie şi construcţie, este destinat, exclusiv sau în principal, tractării de semiremorci;4. (semi)remorcă (vehicul tractat) - vehicul fără motor din categoria O(1), O(2), O(3) sau O(4), conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;5. vehicul special (vehicul cu destinaţie specială) - vehicul din categoria M, N sau O având caracteristici tehnice specifice în scopul de a îndeplini o funcţie care necesită adaptări şi/sau echipamente speciale;6. maşină autopropulsată pentru lucrări - vezi cap. 1 pct. 3 lit. e) din secţiunea 2 a reglementărilor."31. La secţiunea 2 anexa nr. 2, din titlurile tabelelor 1, 4, 5, 7 şi 8 se elimină sintagma "şi omologarea naţională de tip".32. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1, 4, 5, 6, 7 şi 8, poziţiile N1-N6 se abrogă.33. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelele 1 şi 8, nota "RO" se abrogă.34. La secţiunea 2 anexa nr. 2, tabelul 2 şi notele de subsol incluse după tabelul 2 se abrogă.35. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, după poziţia 63 se introduc 4 poziţii noi, poziţiile 67-70, cu următorul cuprins:*Font 8*┌────────────────────────────┬──────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────┐│"67. Autovehicule care │R CEE-ONU 67 │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2) │ │ │ │ ││utilizează GPL │ │A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│68. Sisteme de alarmă pentru│R CEE-ONU 97 │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2) │ │ │ │ ││vehicule (VAS) │ │B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4)│B(4) │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│69. Siguranţă electrică │R CEE-ONU 100 │ B │ B │ B │ B │ B │ B │ │ │ │ │├────────────────────────────┼──────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────┤│70. Componente specifice │R CEE-ONU 110 │X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2)│X(2) │ │ │ │ ││pentru GNC │ │A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)│A(4)"│ │ │ │ │└────────────────────────────┴──────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴────┘36. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, poziţiile N1-N5 se abrogă.37. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, poziţia N6 se modifică şi va avea următorul cuprins:*Font 8*┌──────────────────────────────────┬────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐│"N1. Protecţia ocupanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculelor contra deplasării │ - │ │ │ │ RO │ RO │ RO"│ │ │ │ ││mărfurilor (încărcăturii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘38. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelul 3, nota "RO" se modifică şi va avea următorul cuprins:"RO: Se aplică cerinţele prevăzute la pct. N(1) din prezenta anexă."39. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelul 3, nota "PA" se modifică şi va avea următorul cuprins:"PA: Acest regulament este aplicabil parţial. Prevederile acestuia se aplică întocmai, cu excepţia celor referitoare la echiparea cu sisteme electronice de control al stabilităţii (ESP), indicatoare de selectare a treptei de viteză (GSI), sisteme de monitorizare a presiunii din pneuri (TPMS), sisteme de avertizare la trecerea involuntară peste liniile de separare a benzilor de circulaţie (LDW) şi sisteme avansate de frânare de urgenţă (AEBS)."40. La secţiunea 2 anexa nr. 2, după tabelul 8 se introduce un nou tabel, tabelul 8^1, cu următorul cuprins:"Tabelul 8^1 - Omologarea CE de tip a vehiculelor speciale: remorci pentru transportul unor încărcături excepţionale(Se iau în considerare elementele specifice de aplicare menţionate în tabelul 1)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ Obiectul omologării │Act de reglementare │Remorcă din ││ │individual CEE (CE) │categoria O(4)│├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│3. Rezervoare combustibil/Dispozitive protecţie spate│ 70/221 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│4. Spaţiu placă număr înmatriculare spate │ 70/222 R (UE) │ X ││ │ 1.003/2010 │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│5. Efort acţionare direcţie │ 70/311 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│9. Sistem frânare │ 71/320 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│10. Compatibilitate electromagnetică │ 72/245 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│18. Placă producător │ 76/114 R (UE) 19/2011│ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│20. Instalare dispozitive iluminare şi semnalizare │ 76/756 │ A + N ││luminoasă │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│21. Catadioptri │ 76/757 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│22. Lămpi de gabarit, de poziţie faţă, de poziţie │ 76/758 │ X ││spate, de frânare, de poziţie laterale şi faruri │ │ ││pentru circulaţie diurnă │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│23. Lămpi semnalizare direcţie │ 76/759 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│24. Lămpi iluminare placă număr înmatriculare spate │ 76/760 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│28. Lămpi ceaţă spate │ 77/538 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│29. Lămpi mers înapoi │ 77/539 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│36. Sisteme de încălzire │ 2001/56 │ NA │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│42. Protecţie laterală │ 89/297 │ A │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│43. Dispozitive de protecţie la împroşcare │91/226 R (UE) 109/2011│ A │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│46. Anvelope │92/23 R (UE) 458/2011 │ I │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│48. Mase şi dimensiuni │ 97/27 │ X ││(alte vehicule decât autoturismele) │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│50. Dispozitive de cuplare │ 94/20 │ X │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│63. Siguranţă generală │R (CE) 661/2009 │ PA" │└─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘41. La secţiunea 2 anexa nr. 2, după tabelul 8^1 şi înainte de notele de tabel incluse după tabelul 8^1 se introduce următorul text:"Notele de tabel menţionate în continuare se aplică pentru tabelele 4-8^1."42. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelul 8^1, notele de tabel "PA" şi "L" se modifică şi vor avea următorul cuprins:"PA - Acest act de reglementare este aplicabil parţial. Obiectivul precis al aplicării este stabilit prin măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare.L - Aplicare limitată la scaunele concepute pentru utilizare normală când vehiculul rulează pe drum. Scaunele din spate trebuie să fie echipate cel puţin cu puncte de ancorare pentru centuri de siguranţă abdominale. Scaunele care nu sunt concepute în vederea utilizării când vehiculul rulează pe drum trebuie identificate într-un mod uşor de înţeles de către utilizatori, fie prin intermediul unei pictograme, fie printr-un semn însoţit de un text corespunzător."43. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse după tabelul 8^1, după nota "H" se introduce o nouă notă, nota "I", cu următorul cuprins:"I: Anvelopele trebuie să fie supuse omologării de tip în conformitate cu cerinţele Regulamentului CEE-ONU nr. 54, chiar dacă viteza maximă constructivă a vehiculului este mai mică de 80 km/h.Capacitatea de încărcare poate fi adaptată în funcţie de viteza maximă constructivă a remorcii, cu acordul producătorului de anvelope."44. La secţiunea 2 anexa nr. 2, titlul tabelului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tabelul 9 - Lista regulamentelor CEE-ONU recunoscute ca alternative la directivele sau regulamentele (CE)/(UE) menţionate în tabelele 1-8^1"45. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 2a, partea introductivă a subpunctului 2a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2a.1. Regulamentul (CE) nr. 715/2007 , cu modificările ulterioare, precum şi Regulamentul (CE) nr. 692/2008 de punere în aplicare şi de modificare aRegulamentului (CE) nr. 715/2007 , cu modificările ulterioare, sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplică în mod direct."46. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 9, sintagma "Regulamentul (CE) 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 " se înlocuieşte cu sintagma "Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare".47. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 48, subpunctul 48.1.2 se abrogă.48. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 63, sintagmele "Regulamentul (CE) 661/2009 , modificat prin Regulamentul (UE) nr. 407/2011 " şi "Regulamentul (CE) 661/2009 " se înlocuiesc cu sintagma "Regulamentul (CE) nr. 661/2009, cu modificările ulterioare".49. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 63, după subpunctul 63.3 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 63.4 - 63.6, cu următorul cuprins:"63.4. De la datele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare, la omologarea CE de tip şi la omologarea naţională de tip, în locul directivelor precizate în tabelul următor se aplică actele de reglementare prevăzute în tabelul următor:*Font 8*┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│Directivă care nu se mai aplică de la datele │Act de reglementare aplicabil de la datele prevăzute ││prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 ,│în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ││cu modificările ulterioare │ulterioare │├────────────────────────────────┬─────────────┼───────────────────────────────────────┬────────────────┤│ Obiect │ Număr │ Obiect │ Număr │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│3. Rezervoare combustibil/ │ 70/221 │3A. Prevenire riscuri de incendiu │ R CEE-ONU 34 ││Dispozitive protecţie spate │ │(rezervoare combustibil lichid) │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │3B. Dispozitive protecţie antiîmpănare │ R CEE-ONU 58 ││ │ │spate şi instalarea acestora; │ ││ │ │protecţie antiîmpănare spate │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│4. Spaţiu placă număr │ 70/222 │4A. Spaţiu pentru montarea şi fixarea │R (UE) 1.003/ ││înmatriculare spate │ │plăcilor de înmatriculare spate │2010 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│5. Efort acţionare direcţie │ 70/311 │5A. Sistem direcţie │R CEE-ONU 79 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│6. Încuietori şi balamale uşi │ 70/387 │6A. Accesul în vehicul şi │R (UE) 130/2012 ││ │ │manevrabilitatea acestuia │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │6B. Încuietori şi balamale uşi │R CEE-ONU 11 ││ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│7. Avertizor sonor │ 70/388 │7A. Dispozitive şi semnale de │R CEE-ONU 28 ││ │ │avertizare sonoră │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│8. Dispozitive vizibilitate │ 2003/97 │8A. Dispozitive pentru vizibilitate │R CEE-ONU 46 ││indirectă │ │indirectă şi instalarea acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│9. Sistem frânare │ 71/320 │9A. Frânarea vehiculelor şi a │R CEE-ONU 13 ││ │ │remorcilor │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │9B. Frânarea autoturismelor şi a │R CEE-ONU 13-H ││ │ │autovehicule utilitare uşoare │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│10. Compatibilitate │ 72/245 │10A. Compatibilitate electromagnetică │R CEE-ONU 10 ││electromagnetică │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│12. Amenajări interioare │ 74/60 │12A. Amenajări interioare │R CEE-ONU 21 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│13. Dispozitive de protecţie │ 74/61 │13A. Protecţia autovehiculelor │R CEE-ONU 18 ││împotriva utilizării │ │împotriva utilizării neautorizate │ ││neautorizate, dispozitive de │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│imobilizare, sisteme de alarmă │ │13B. Protecţia autovehiculelor │R CEE-ONU 116 ││ │ │împotriva utilizării neautorizate │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│14. Comportare dispozitiv de │ 74/297 │14A. Protecţia conducătorului auto │R CEE-ONU 12 ││comandă a direcţiei în caz de │ │împotriva sistemului de direcţie în caz│ ││impact │ │de impact │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│15. Rezistenţă scaune │ 74/408 │15A. Scaune, ancorajele acestora şi │R CEE-ONU 17 ││ │ │orice rezemătoare de cap (tetiere) │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │15B. Scaunele vehiculelor de pasageri │R CEE-ONU 80 ││ │ │de capacitate mare │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│16. Proeminenţe exterioare │ 74/483 │16A. Proeminenţe exterioare │R CEE-ONU 26 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│17. Vitezometru şi mers înapoi │ 75/443 │17A. Accesul în vehicul şi │R (UE) 130/2012 ││ │ │manevrabilitatea acestuia │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │17B. Vitezometrul, inclusiv instalarea │R CEE-ONU 39 ││ │ │acestuia │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│18. Placă producător │ 76/114 │18A. Placă producător şi număr │R (UE) 19/2011 ││ │ │identificare vehicul │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│19. Puncte ancorare centuri de │ 76/115 │19A. Puncte de ancorare a centurilor │R CEE-ONU 14 ││siguranţă │ │de siguranţă, sisteme de ancorare │ ││ │ │Isofix, puncte de ancorare superioare │ ││ │ │Isofix │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│20. Instalare dispozitive │ 76/756 │20A. Instalare dispozitive iluminare şi│R CEE-ONU 48 ││iluminare şi semnalizare │ │semnalizare luminoasă pe vehicule │ ││luminoasă │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│21. Catadioptri │ 76/757 │21A. Dispozitive retroreflectorizante │R CEE-ONU 3 ││ │ │(catadioptri) │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│22. Lămpi de gabarit, de poziţie│ 76/758 │22A. Lămpi de poziţie faţă şi spate, │R CEE-ONU 7 ││faţă, de poziţie spate, de │ │de frânare şi de gabarit pentru │ ││frânare, de poziţie laterale şi │ │autovehicule şi remorcile acestora │ ││faruri pentru circulaţie diurnă │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │22B. Lămpi pentru circulaţie diurnă │R CEE-ONU 87 ││ │ │pentru autovehicule │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │22C. Lămpi de poziţie laterale pentru │R CEE-ONU 91 ││ │ │autovehicule şi remorcile acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│23. Lămpi semnalizare direcţie │ 76/759 │23A. Lămpi semnalizare direcţie pentru │R CEE-ONU 6 ││ │ │autovehicule şi remorcile acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│24. Lămpi iluminare placă număr │ 76/760 │24A. Iluminare plăci înmatriculare │R CEE-ONU 4 ││înmatriculare spate │ │spate pentru autovehicule şi remorcile │ ││ │ │acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│25. Faruri (inclusiv becuri) │ 76/761 │25A. Faruri etanşe (SB) pentru │R CEE-ONU 31 ││ │ │autovehicule, care emit un fascicul de │ ││ │ │lumină de întâlnire asimetrică european│ ││ │ │sau un fascicul de lumină de drum sau │ ││ │ │ambele fascicule │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │25B. Lămpi cu incandescenţă destinate │R CEE-ONU 37 ││ │ │utilizării în blocuri optice omologate,│ ││ │ │pentru autovehicule şi remorcile │ ││ │ │acestora │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │25C. Faruri pentru autovehicule, │R CEE-ONU 98 ││ │ │prevăzute cu surse luminoase cu │ ││ │ │descărcare în gaz │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │25D. Surse luminoase cu descărcare în │R CEE-ONU 99 ││ │ │gaz destinate utilizării în blocuri │ ││ │ │optice cu descărcare în gaz omologate, │ ││ │ │pentru autovehicule │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │25E. Faruri pentru autovehicule, care │R CEE-ONU 112 ││ │ │emit o lumină de întâlnire asimetrică │ ││ │ │sau o lumină de drum sau ambele şi care│ ││ │ │sunt echipate cu lămpi cu incandescenţă│ ││ │ │şi/sau module LED │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │25F. Sisteme de iluminare faţă adaptive│R CEE-ONU 123 ││ │ │pentru autovehicule (AFS) │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│26. Faruri ceaţă faţă │ 76/762 │26A. Lămpi de ceaţă faţă pentru │R CEE-ONU 19 ││ │ │autovehicule │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│27. Dispozitive de remorcare │ 77/389 │27A. Dispozitiv de remorcare │R (UE) 1005/2010│├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│28. Lămpi ceaţă spate │ 77/538 │28A. Lămpi de ceaţă spate pentru │R CEE-ONU 38 ││ │ │autovehicule şi remorcile acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│29. Lămpi de mers înapoi │ 77/539 │29A. Lămpi de mers înapoi pentru │R CEE-ONU 23 ││ │ │autovehicule şi remorcile acestora │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│30. Lămpi parcare │ 77/540 │30A. Lămpi de staţionare pentru │R CEE-ONU 77 ││ │ │autovehicule │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│31. Centuri de siguranţă şi │ 77/541 │31A. Centuri de siguranţă, sisteme de │R CEE-ONU 16 ││sisteme de reţinere │ │reţinere, sisteme de reţinere a │ ││ │ │copiilor şi sisteme de reţinere a │ ││ │ │copiilor Isofix │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│32. Câmp de vizibilitate spre │ 77/649 │32A. Câmp de vizibilitate spre înainte │R CEE-ONU 125 ││înainte │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│33. Identificare comenzi, │ 78/316 │33A. Amplasare şi identificare comenzi │R CEE-ONU 121 ││martori şi indicatoare │ │manuale, martori şi indicatoare │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│34. Degivrare/Dezaburire │ 78/317 │34A. Sisteme degivrare şi dezaburire │R (UE) 672/2010 ││ │ │parbriz │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│35. Ştergătoare/spălătoare de │ 78/318 │35A. Ştergătoare şi spălătoare de │R (UE) 1008/2010││parbriz │ │parbriz │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│36. Sisteme de încălzire │ 2001/56 │36A. Sisteme de încălzire │R CEE-ONU 122 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│37. Apărătoare roţi │ 78/549 │37A. Apărătoare roţi │R (UE)1009/2010 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│38. Rezemătoare de cap (tetiere)│ 78/932 │38A. Rezemătoare de cap (tetiere) │R CEE-ONU 25 ││ │ │încorporate sau neîncorporate în scaune│ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│42. Protecţie laterală │ 89/297 │42A. Protecţie laterală vehicule │R CEE-ONU 73 ││ │ │destinate transportului de bunuri │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│43. Dispozitive de protecţie la │ 91/226 │43A. Sisteme antistropire │R (UE) 109/2011 ││împroşcare │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│44. Mase şi dimensiuni │ 92/21 │44A. Mase şi dimensiuni │R (UE) 1.230/ ││(autoturisme) │ │ │2012 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│45. Geamuri de securitate │ 92/22 │45A. Materiale pentru geamuri din │R CEE-ONU 43 ││ │ │sticlă securizată şi instalarea │ ││ │ │geamurilor pe vehicule │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│46. Anvelope │ 92/23 │46A. Instalare anvelope │R (UE) 458/2011 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │46B. Anvelope pentru autovehicule şi │R CEE-ONU 30 ││ │ │remorcile acestora (clasa C1) *) │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │46C. Anvelope pentru vehicule utilitare│R CEE-ONU 54 ││ │ │şi remorcile acestora │ ││ │ │(clasele C2 şi C3) *) │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │46D. Emisii sonore generate de rularea │R CEE-ONU 117 ││ │ │anvelopelor, aderenţă pe suprafeţe │ ││ │ │umede şi rezistenţă la rulare │ ││ │ │(clasele C1, C2 şi C3) *) │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │46E. Echipament de rezervă cu utilizare│R CEE-ONU 64 ││ │ │temporară, anvelope/sistem de rulare │ ││ │ │fără presiune şi sisteme de │ ││ │ │monitorizare a presiunii în anvelope *)│ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│47. Limitatoare de viteză │ 92/24 │47A. Limitarea vitezei vehiculelor │R CEE-ONU 89 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│48. Mase şi dimensiuni (alte │ 97/27 │48A. Mase şi dimensiuni **) │R (UE) 1.230/ ││vehicule decât autoturismele) │ │ │2012 │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│49. Proeminenţe exterioare ale │ 92/114 │49A. Vehicule utilitare în ceea ce │R CEE-ONU 61 ││cabinei │ │priveşte proeminenţele lor exterioare │ ││ │ │situate în partea frontală a panoului │ ││ │ │posterior al cabinei │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│50. Dispozitive de cuplare │ 94/20 │50A. Dispozitive mecanice de cuplare a │R CEE-ONU 55 ││ │ │ansamblurilor de vehicule │ ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │50B. Dispozitiv scurt de cuplare (CCD);│R CEE-ONU 102 ││ │ │ instalarea unui tip omologat de CCD │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│51. Inflamabilitate │ 95/28 │51A. Comportamentul la ardere al │R CEE-ONU 118 ││ │ │materialelor utilizate la amenajarea │ ││ │ │interioară a anumitor categorii de │ ││ │ │autovehicule │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│52. Autobuze şi autocare │ 2001/85 │52A. Vehicule din categoriile M2 şi M3 │R CEE-ONU 107 ││ │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────┤│ │ │52B. Rezistenţa suprastructurii │R CEE-ONU 66 ││ │ │vehiculelor de pasageri de capacitate │ ││ │ │mare │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│53. Impact frontal │ 96/79 │53A. Protecţia ocupanţilor în caz de │R CEE-ONU 94 ││ │ │coliziune frontală │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│54. Impact lateral │ 96/27 │54A. Protecţia ocupanţilor în caz de │R CEE-ONU 95 ││ │ │coliziune laterală │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│56. Vehicule destinate │ 98/91 │56A. Vehicule destinate transportului │R CEE-ONU 105 ││transportului de mărfuri │ │de mărfuri periculoase │ ││periculoase │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────┤│57. Protecţie antiîmpănare faţă │ 2000/40 │57A. Dispozitive de protecţie │R CEE-ONU 93 ││ │ │antiîmpănare faţă (FUPDs) şi instalarea│ ││ │ │acestora; protecţie antiîmpănare faţă │ ││ │ │(FUP) │ │└────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────┘------------------*) Se aplică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 523/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 661/2009 .**) Include şi condiţiile privind echivalarea unei suspensii cu o suspensie pneumatică.NOTA 1: Categoriile de vehicule la care se aplică actele de reglementare din tabel sunt cele prevăzute în anexa IV la Directiva 2007/46/CE .NOTA 2: Versiunea aplicabilă a Regulamentelor CEE-ONU din tabel este cea prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare. Seriile de amendamente adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.NOTA 3: Versiunea aplicabilă a Regulamentelor (UE) din tabel este cea care include modificările ulterioare, în funcţie de prevederile acestora.63.5. De la datele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare, în vederea aplicării prevederilor acestuia se aplică şi actele de reglementare prevăzute în tabelul următor:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Act de reglementare aplicabil │├───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│ Obiect │ Număr │├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│64. Indicatori de schimbare a treptei de viteză │ R (UE) 65/2012│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│65. Sistem avansat de frânare de urgenţă │ R (UE) 347/2012│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│66. Sistem de avertizare la trecerea involuntară peste │ ││liniile de separare a benzilor de circulaţie │ R (UE) 351/2012│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│67. Componente specifice pentru GPL şi instalarea lor pe │ ││autovehicule │ R CEE-ONU 67│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│68. Sisteme de alarmă ale vehiculelor (VAS) │ R CEE-ONU 97│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│69. Siguranţa din punct de vedere electric │ R CEE-ONU 100│├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│70. Componente specifice pentru GNC şi instalarea lor pe │ ││autovehicule │ R CEE-ONU 110│└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘NOTA 1: Categoriile de vehicule la care se aplică actele de reglementare din tabel sunt cele prevăzute în anexa IV la Directiva 2007/46/CE .NOTA 2: Versiunea aplicabilă a Regulamentelor CEE-ONU din tabel este cea prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare. Seriile de amendamente adoptate ulterior sunt acceptate ca alternativă.NOTA 3: Versiunea aplicabilă a Regulamentelor (UE) din tabel este cea care include modificările ulterioare, în funcţie de prevederile acestora.63.6. La cererea producătorului, omologarea de tip poate fi acordată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 661/2009 , cu modificările ulterioare, ca o alternativă la omologările de tip obţinute în cadrul rubricilor 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A şi 64-70."50. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctele N1-N5 se abrogă.51. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul N6 se renumerotează ca punctul N1.52. La secţiunea 2 anexa nr. 2, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"De la data aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană sunt aplicabile prevederile administrative prevăzute de Directiva 2013/15/CE de modificare a Directivelor 70/157/CEE , 70/221/CEE , 70/388/CEE , 71/320/CEE , 72/245/CEE , 74/61/CEE , 74/408/CEE , 74/483/CEE , 76/114/CEE , 76/757/CEE , 76/758/CEE , 76/759/CEE , 76/760/CEE , 76/761/CEE , 76/762/CEE , 77/538/CEE , 77/539/CEE , 77/540/CEE , 77/541/CEE , 78/318/CEE , 78/932/CEE , 94/20/CE , 95/28/CE , 2000/40/CE , 2001/56/CE , 2001/85/CE şi 2003/97/CE ."53. La secţiunea 2, anexa nr. 2^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.54. La secţiunea 2, anexele nr. 3 şi 5 se abrogă.55. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, alineatul (6) se abrogă.56. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 18.1, după subpunctul 18.1.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 18.1.4, cu următorul cuprins:"18.1.4. Începând cu 1 noiembrie 2013, la omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE , modificată prin Directiva 2012/24/UE ."57. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 22.5, după subpunctul 22.5.1.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 22.5.1.2^1, cu următorul cuprins:"22.5.1.2^1. Începând cu 1 aprilie 2014, la omologarea CE de tip sau omologarea naţională de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile anexei IV la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2013/8/UE ."58. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 22.5, după subpunctul 22.5.2.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 22.5.2.1^1, cu următorul cuprins:"22.5.2.1^1. Începând cu 1 aprilie 2014, RAR acordă omologare CE de tip pentru componente pentru orice tip de dispozitiv mecanic de cuplare care îndeplineşte cerinţele de construcţie şi cerinţele de testare stabilite în anexa IV la Directiva 2009/144/CE , modificată prin Directiva 2013/8/UE ."59. La secţiunea 3 anexa nr. 2, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:"De la data aderării Republicii Croaţia la Uniunea Europeană sunt aplicabile prevederile administrative prevăzute de Directiva 2013/15/UE de modificare aDirectivelor 78/764/CEE , 86/298/CEE , 87/402/CEE , 2000/25/CE şi 2009/57/CE , 2009/64/CE , 2009/75/CE şi 2009/144/CE ."  +  Articolul IIReglementările privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I subcapitolul I1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. Vehiculelor înmatriculate temporar (provizoriu) li se aplică cerinţele prevăzute în prezentele reglementări pentru vehiculele noi, în cazul în care acestea nu au mai fost înmatriculate permanent sau puse în circulaţie anterior în România sau în alt stat."2. La capitolul I subcapitolul I2 punctul 7, subpunctul 7.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7.2. vehiculele rutiere utilizate, care nu sunt înmatriculate în România, cu excepţia celor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au fost omologate comunitar (CE) de tip; b) au fost înmatriculate ultima dată într-un SM; c) nu au suferit modificări constructive în raport cu datele înscrise în certificatul de înmatriculare;"3. La capitolul I subcapitolul I2, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"15. În cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.2, care au fost înmatriculate ultima dată în alt SM, omologarea va include, în locul activităţilor menţionate la subpct. 8.2, verificarea echivalenţei dintre condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat şi condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului (sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută).În cazul vehiculelor prevăzute la subpct. 7.2, care au fost înmatriculate ultima dată în alt SM şi la care se constată modificări constructive în raport cu omologarea iniţială, aceste modificări se evaluează în raport cu condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România la data primei înmatriculări a vehiculului în configuraţia prezentată la omologarea individuală (sau la data efectuării modificării dovedită prin documente emise de autorităţile de omologare sau serviciile tehnice ale SM). În cazul în care modificările respective nu sunt menţionate în certificatul de înmatriculare sau într-un document emis de autorităţile de omologare sau serviciile tehnice ale SM, acestea se evaluează prin efectuarea verificărilor prevăzute la subpct. 8.2.Pentru aplicarea prevederilor prevăzute în primele două paragrafe, RAR va putea cere solicitantului omologării o declaraţie privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat, eliberată de autoritatea competentă a SM care a acordat omologarea individuală sau naţională de tip. Verificările menţionate la subpct. 8.2 se efectuează în cazul în care nu sunt disponibile informaţiile privind prevederile tehnice pe baza cărora vehiculul a fost omologat ori pentru acele condiţii constructive care nu sunt acoperite de omologarea individuală sau naţională de tip acordată de autoritatea competentă a SM. RAR nu acordă omologarea doar în cazul în care există motive întemeiate de a considera că condiţiile constructive pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu condiţiile constructive prevăzute de legislaţia în vigoare în România în conformitate cu cerinţele menţionate mai sus."4. La capitolul I subcapitolul I2, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1. La cererea solicitantului, în cazul vehiculelor complete din categoriile M(1) şi N(1), noi, produse în serie mare în sau pentru ţări terţe, se poate acorda omologare CE individuală, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 183/2011 ."5. La capitolul I subcapitolul I4, punctul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"21. CIV conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. Datele despre vehicul se înscriu de către RAR, iar datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. La înstrăinarea vehiculului, ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului CIV."6. La capitolul I subcapitolul I4 punctul 22, subpunctul 22.2 se abrogă.7. La capitolul I subcapitolul I4, punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"26. În cazurile prevăzute la pct. 25, pentru CIV emise de către titularii omologării de tip/numărului naţional de registru şi care nu au fost utilizate la înmatriculare/înregistrare, o altă CIV va fi emisă de titularul omologării de tip/numărului naţional de registru. În acest sens, este necesar ca titularul omologării de tip/numărului naţional de registru să emită o adresă către RAR prin care să solicite anularea CIV iniţial şi în care să menţioneze seria noii CIV emise pentru respectivul vehicul. În cazul în care certificatul de omologare de tip/numărul naţional de registru nu mai este valabil, nu se mai poate emite o nouă CIV."8. La capitolul I subcapitolul I4, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:"31^1. În cazul vehiculelor incomplete, nu se aplică folia de securizare pe CIV."9. La capitolul I subcapitolul I5 punctul 32, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"32. Pentru menţinerea în circulaţie, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV, trebuie supuse omologării şi modificării CIV. Completarea şi carosarea unui vehicul de bază sau incomplet sunt asimilate modificărilor care fac obiectul prezentului subcapitol."10. La capitolul I subcapitolul I5, punctul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"34. Modificările menţionate la pct. 32 pot fi efectuate numai de operatori economici autorizaţi de RAR, conform legislaţiei în vigoare, în baza unei variante constructive avizate de către RAR, după caz.Varianta constructivă a unui vehicul reprezintă setul de caracteristici comune ce permit gruparea vehiculelor modificate în vederea identificării şi asigurării trasabilităţii descrierilor tehnice ale acestora.Avizarea variantei reprezintă activitatea de analiză şi evaluare a descrierii tehnice a unui vehicul modificat ce urmează a fi supus omologării individuale."11. La capitolul I subcapitolul I5, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:"35^1. Omologarea autovehiculelor echipate cu postul de conducere pe partea dreaptă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului şi care au suferit modificări ale caracteristicilor constructive menţionate în CIV se acordă numai dacă postul de conducere se schimbă pe partea stângă în raport cu planul median longitudinal al vehiculului."12. La capitolul I subcapitolul I6, punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:"42. Viteza maximă constructivă a vehiculelor rutiere, puterea netă a motorului şi cilindreea motorului care se înscriu în CIV sunt cele indicate de producător.Pentru autovehiculele din categoriile M şi N, prevăzute cu limitator de viteză sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, în CIV se va înscrie viteza maximă care nu poate fi depăşită constructiv, datorită limitatorului de viteză sau sistemului integrat de limitare a vitezei, şi care este declarată de către solicitantul omologării/eliberării CIV în documentele tehnice prezentate în vederea omologării/eliberării CIV.Cilindreea motorului (capacitatea cilindrică a motorului) este cea definită prin Regulamentul (CE) nr. 692/2008 , cu modificările ulterioare, sau prin Directiva 70/220/CEE , cu modificările ulterioare.În cazul constatării unor neconcordanţe majore între caracteristicile tehnice ale vehiculului şi datele indicate de producător şi/sau de solicitantul omologării/eliberării CIV, RAR poate proceda la verificarea şi, după caz, modificarea acestor date pe bază de documente, rapoarte de încercare sau testare."13. La capitolul I subcapitolul I6, punctul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:"43. Anul de fabricaţie care se înscrie în CIV reprezintă anul codificat de producător în structura VIN sau, dacă acesta nu este prevăzut de producător, anul calendaristic în timpul căruia a fost fabricat vehiculul.În cazul vehiculelor pentru care anul codificat în structura VIN este ulterior anului calendaristic în care se eliberează CIV, anul de fabricaţie care se înscrie în CIV este anul calendaristic în care se eliberează CIV."14. La capitolul I subcapitolul I6 punctul 45, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Vehiculele utilizate de către entităţile prevăzute la primul paragraf vor putea fi utilizate în alt scop numai după reomologarea de către RAR. La reomologare se vor aplica cerinţele tehnice care erau în vigoare la data fabricaţiei vehiculului respectiv."15. La capitolul I subcapitolul I6, după punctul 45 se introduce un nou punct, punctul 45^1, cu următorul cuprins:"45^1. Autovehiculele speciale din categoria M pot fi SA autorulotă, SB blindat, SC ambulanţă, SD funerar, SH vehicul accesibil scaunelor rulante, precum şi SG alte activităţi pentru vehiculele precizate la pct. 45.Un vehicul poate fi considerat că are destinaţie specială numai dacă vehiculul în sine îndeplineşte o funcţie determinată de existenţa pe vehicul a unor adaptări şi/sau echipamente speciale. În situaţia în care modificarea vehiculului constă numai în adaptări care facilitează transportul unui echipament special mobil, urmând ca el să fie folosit la locul de muncă detaşat de pe vehicul, acest vehicul nu va fi considerat cu destinaţie specială, întrucât rolul lui este numai pentru transportul respectivului echipament.La omologarea acestor vehicule se au în vedere, pe lângă verificările efectuate conform prezentelor reglementări, şi respectarea cerinţelor privind încadrarea în categoria de omologare, precum şi prescripţiile specifice pentru adaptările şi/sau pentru montajul echipamentelor speciale cuprinse în documentaţia de omologare CE de tip a vehiculului de bază sau în manualul de carosare al acestuia. De asemenea, vor fi luate în considerare şi precizările/derogările privind omologarea vehiculelor cu destinaţie specială prevăzute în anexa XI la Directiva 2007/46/CE , cu modificările ulterioare."16. Capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAP. IIMetodologia de certificare a autenticităţii1. Certificarea autenticităţii se efectuează de către RAR pentru:1.1. vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima dată înmatriculate într-un alt stat şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV în vederea înmatriculării în România;1.2. vehiculele rutiere utilizate care nu sunt supuse înmatriculării în ţara de provenienţă şi care se supun omologării şi/sau eliberării CIV în vederea înmatriculării în România;1.3. vehiculele rutiere utilizate care sunt sau au fost ultima dată înmatriculate în România şi care îşi schimbă deţinătorul;1.4. orice vehicul rutier, la cerere.2. Sunt exceptate de la certificarea autenticităţii autovehiculele destinate competiţiilor sportive şi vehiculele istorice.3. Certificarea autenticităţii se efectuează prin metode nedistructive, în spaţii dotate cu echipamente specifice.4. Certificarea autenticităţii este condiţionată de completarea de către solicitant a formularului «Cerere activitate RAR» cu date privind identitatea sa, a vehiculului şi a deţinătorului acestuia. Cererea se completează de către solicitant pe propria răspundere, se semnează de către acesta în prezenţa angajatului RAR care efectuează prestaţia şi rămâne în arhiva RAR conform prevederilor legale.5. Pentru vehiculele precizate la subpct. 1.1 şi 1.2, la certificarea autenticităţii se verifică dacă:5.1. principalele elemente de identificare ale vehiculului sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate;5.2. formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic. Verificarea formularului-tip se face pentru vehiculele care se supun înmatriculării în ţara de provenienţă şi numai pentru documentele al căror model etalon se regăseşte în baza de date a RAR;5.3. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan internaţional la data efectuării certificării autenticităţii şi eliberării certificatului de autenticitate, potrivit bazei de date puse la dispoziţia RAR de autorităţile competente din România.6. Pentru vehiculele prevăzute la subpct. 1.3, la certificarea autenticităţii se verifică dacă:6.1. se menţin principalele elemente de identificare şi caracteristicile constructive ale vehiculului în aceeaşi configuraţie ca la momentul omologării/eliberării CIV;6.2. vehiculul nu figurează ca dat în urmărire pe plan intern la data efectuării certificării autenticităţii şi eliberării certificatului de autenticitate, potrivit bazei de date puse la dispoziţia RAR de autorităţile competente din România;6.3. vehiculul figurează cu inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate.7. Pentru cazul precizat la subpct. 1.4, la certificarea autenticităţii se utilizează prevederile aplicabile ale pct. 5 şi 6, în funcţie de statutul vehiculului.8. Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, RAR emite certificatul de autenticitate. Acest document este valabil pentru o singură înmatriculare, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la data eliberării sale. Certificatul de autenticitate poate conţine menţiuni cu privire la anumite particularităţi referitoare la circumstanţele eliberării sale.9. Pentru vehiculele care nu corespund din punctul de vedere al certificării autenticităţii, RAR nu emite certificatul de autenticitate, iar în raportul de verificare eliberat se menţionează motivele deciziei RAR. Fac excepţie situaţiile în care instanţele de judecată, parchetele sau organele de urmărire penală dispun în mod expres eliberarea certificatului de autenticitate, caz în care RAR va menţiona în certificatul de autenticitate documentul prin care s-a dispus eliberarea acestuia."17. La capitolul III punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. vehiculul iniţial deţine CIV, cu excepţia CIV cu valabilitate limitată de 30 de zile, sau cel puţin este înmatriculat în România;"18. La capitolul III, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:"10^1. Nu se acordă omologarea pentru vehiculele echipate cu şasiuri/caroserii provenite de la vehicule care figurează ca date în urmărire pe plan intern sau internaţional."19. La capitolul III^1, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAP. III^1Eliberarea atestatului tehnic pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări"20. La capitolul III^1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. La cerere, RAR poate elibera în cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrări un atestat tehnic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10."21. La capitolul IV punctul 2, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. Masele maxime tehnic admisibile (totală, pe axe, remorcabile, în autotren, pe cârligul de remorcare, pe plafon, după caz) sunt cele stabilite de către producătorul vehiculului şi/sau menţionate în documentele de omologare. Masa proprie a vehiculului se stabileşte prin cântărire."22. La capitolul IV punctul 2, după subpunctul 2.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.1^1 şi 2.1^2, cu următorul cuprins:"2.1^1. Începând cu 1 noiembrie 2014 vehiculele noi trebuie să respecte cerinţele cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1.230/2012 .2.1^2. Vehiculele utilizate şi, până la data de 31 octombrie 2014, cele noi trebuie să respecte cerinţele prevăzute la pct. 2.2-2.6, după caz."23. La capitolul IV punctul 2, subpunctul 2.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.4.3. Autovehiculele trebuie să poată dezvolta o putere de cel puţin 5 kW pe fiecare tonă din masa maximă tehnic admisibilă a ansamblului. În cazul autoremorcherelor, valoarea trebuie să fie de cel puţin 2,2 kW/t."24. La capitolul IV punctul 2, subpunctul 2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.8. Modificarea masei maxime tehnic admisibile a unui vehicul se acceptă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe:2.8.1. respectivul tip de vehicul este omologat şi la valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile, fapt dovedit prin prezentarea certificatului de omologare în conformitate cu Directiva 92/21/CEE sau Directiva 97/27/CEE , după caz;2.8.2. valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile nu determină schimbarea categoriei de omologare a vehiculului;2.8.3. producătorul vehiculului sau reprezentantul acestuia în România procedează la înlocuirea plăcuţei iniţiale a producătorului cu o alta care conţine valoarea modificată a masei maxime tehnic admisibile;2.8.4. analiza tehnică şi verificările efectuate demonstrează faptul că eventualele modificări aduse vehiculului menţin gradul de siguranţă rutieră şi protecţie a mediului impus de prezentele reglementări pentru categoria respectivă de vehicul."25. La capitolul IV punctul 3, subpunctele 3.1-3.3 şi 3.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"3.1. Dimensiunile vehiculului sunt cele stabilite de către producătorul vehiculului şi/sau menţionate în documentele de omologare.3.2. Vehiculele utilizate şi, până la data de 31 octombrie 2014, cele noi trebuie să respecte cerinţele de mai jos:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ Dimensiuni maxime admise │ (m) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Lungime │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Autovehicul │ 12,00 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Remorcă │ 12,00 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Autobuz cu 2 axe │ 13,50 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Autobuz cu 3 axe │ 15,00 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Autobuz articulat │ 18,75 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Lăţime │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤│Autovehicule M(1) │ 2,50 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Toate vehiculele, cu excepţia autovehiculelor M(1), a vehiculelor │ ││izoterme şi frigorifice │ 2,55 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Vehicule izoterme şi frigorifice │ 2,60 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Înălţime - toate vehiculele │ 4,00 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Distanţa maximă între axa pivotului de cuplare al semiremorcii şi │ ││partea din spate a semiremorcii │ 12,00 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│Distanţa maximă măsurată orizontal între axa pivotului şi orice │ ││punct din partea din faţă a semiremorcii │ 2,04 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘3.3. Prin derogare de la prevederile pct. 3.2, se poate acorda omologarea pentru vehiculele care depăşesc dimensiunile maxime impuse, în cazul vehiculelor cu adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale care nu permit încadrarea în aceste dimensiuni sau în cazul vehiculelor destinate efectuării de transporturi pentru încărcături indivizibile..........................................................................3.5. Modificările dimensiunilor unui vehicul sunt acceptate numai în limitele stabilite de către producător. În cazul în care aceste limite au fost depăşite, omologarea individuală se poate acorda numai dacă rezultatele încercărilor de manevrabilitate efectuate conform prevederilor Directivei 97/27/CE sunt favorabile."26. La capitolul IV punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins:"3.1^1. Începând cu 1 noiembrie 2014 vehiculele noi trebuie să respecte cerinţele cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 1.230/2012 ."27. La capitolul IV punctul 7, subpunctul 7.2 se abrogă.28. La capitolul IV punctul 7, subpunctul 7.16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"7.16. Instalarea pe autovehicul a unui sistem sau a unei componente de reducere a emisiilor poluante este menţionată în CIV numai dacă această modificare determină încadrarea într-o altă normă de poluare EURO în raport cu cea stabilită la omologarea iniţială, în sensul trecerii la o normă de poluare EURO care exprimă reducerea emisiilor poluante, şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) se pune la dispoziţia RAR o copie de pe certificatul de omologare/conformitate eliberat de către o autoritate competentă dintr-un SM care atestă încadrarea în noua normă de poluare EURO; b) se pune la dispoziţia RAR un extras din raportul de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeana care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 , respectiv a testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC din anexa III la Directiva 88/77/CEE sau din anexa III la Directiva 2005/55/CE sau din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 , care să conţină informaţii cu privire la valorile emisiilor poluante obţinute în funcţie de tipul testului efectuat pentru un autovehicul sau un motor reprezentative pentru familiile din care acestea fac parte; c) se pune la dispoziţia RAR documentul de instalare pe autovehicul emis de atelierul care a făcut modificarea; d) sistemul sau componenta respectivă este instalată pe autovehicul în conformitate cu certificatul de omologare/ conformitate prevăzut la lit. a); e) sunt respectate cerinţele privind emisiile poluante prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 2 la RNTR 1.În cazul în care cerinţele menţionate la lit. a)-d) nu sunt îndeplinite, stabilirea normei de poluare EURO se realizează numai în baza prezentării unui raport de încercare pentru autovehiculul sau motorul în cauză, întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 , respectiv a testului Directiva 2005/55/CE sau din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 , cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de tip ESC, ELR şi/sau ETC din anexa III la Directiva 88/77/CEE sau din anexa III la de categoria autovehiculului şi norma de poluare EURO."29. La capitolul IV punctul 7, după subpunctul 7.16 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 7.17-7.19, cu următorul cuprins:"7.17. Calibrarea sau recalibrarea software-ului unităţii de control electronic de gestiune a motorului autovehiculului în vederea reducerii emisiilor poluante este menţionată în CIV numai dacă prin această operaţiune se obţine modificarea normei de poluare EURO în raport cu cea stabilită la omologarea iniţială, în sensul trecerii la o normă de poluare EURO care exprimă reducerea emisiilor poluante, şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) se pune la dispoziţia RAR o copie de pe certificatul de omologare/conformitate eliberat de către o autoritate competentă dintr-un SM care atestă încadrarea în noua normă de poluare EURO prin referire la actul de reglementare specific noii norme; b) se pune la dispoziţia RAR documentul de calibrare/recalibrare a software-ului unităţii de control electronic de gestiune a motorului autovehiculului emis de atelierul care a efectuat modificarea sau o confirmare a acestei modificări emisă de către producător sau reprezentantul acestuia în România; c) unitatea de control electronic de gestiune a motorului autovehiculului asupra căreia s-a efectuat calibrarea/ recalibrarea software-ului poate fi identificată sau această modificare poate fi identificată pe autovehicul; d) sunt respectate cerinţele privind emisiile poluante prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 2 la RNTR 1.În cazul în care cerinţele menţionate la lit. a)-c) nu sunt îndeplinite, stabilirea normei de poluare EURO se realizează numai în baza prezentării unui raport de încercare pentru autovehiculul sau motorul în cauză, întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană, care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III laRegulamentul (CE) nr. 692/2008 , respectiv a testului de tip ESC, ELR şi/sau ETC din anexa III la Directiva 88/77/CEE sau din anexa III la Directiva 2005/55/CE sau din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 582/2011 , cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de categoria autovehiculului şi norma de poluare EURO.7.18. În cazul înlocuirii unui mas cu un mac sau a unui mac cu un mas, pentru autovehiculele din categoriile M(1) şi N(1) cu o masă de referinţă de cel mult 2.840 kg şi care respectă cel puţin norma de poluare Euro 3 sau Euro III (menţionată în CIV), norma de poluare EURO se stabileşte pe baza unui raport de încercare întocmit de un serviciu tehnic notificat la Comisia Europeană care atestă efectuarea testului de tip I din anexa III la Directiva 70/220/CEE sau din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 692/2008 , cu respectarea valorilor-limită aplicabile în funcţie de categoria autovehiculului şi a normei de poluare EURO iniţiale a autovehiculului care a fost modificat.7.19. Omologarea individuală a autovehiculelor înmatriculate în România şi la care s-a efectuat înlocuirea motorului acestora este admisă numai dacă se menţine cel puţin acelaşi nivel al emisiilor poluante."30. La capitolul IV punctul 8, după subpunctul 8.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 8.1^1 şi 8.1^2, cu următorul cuprins:"8.1^1. Pentru vehiculele din categoria M(1) este necesar ca suprafaţa exterioară a acestora să nu conţină nici părţi ascuţite sau tăioase, nici proeminenţe îndreptate spre exterior care, din cauza formei, a dimensiunilor, a orientării ori durităţii lor, pot spori riscul sau gravitatea leziunilor corporale cauzate unei persoane lovite ori atinse de caroserie în caz de coliziune. Este necesar ca suprafaţa exterioară a vehiculelor să nu comporte părţi orientate spre exterior care pot acroşa pietonii, bicicliştii sau motocicliştii. Aceste cerinţe se verifică atunci când vehiculul este cu uşile, gemurile şi capacele de acces în poziţie închisă. Cerinţele nu se aplică acelor părţi ale suprafeţei exterioare a vehiculului care se găsesc la peste 2 metri înălţime, sub linia podelei sau amplasate astfel încât, atât în condiţii statice, cât şi în condiţii de funcţionare, să nu poată fi atinse de o sferă cu un diametru de 100 mm.8.1^2. Cerinţele de la pct. 8.1^1 se aplică şi cabinelor vehiculelor din categoria N, cu excepţia părţilor suprafeţei exterioare a autovehiculului care se găsesc la peste 2 metri înălţime, sub un plan orizontal trecând prin centrul roţilor faţă sau sub un plan orizontal situat la 50 cm deasupra solului, cel mai jos fiind luat în considerare."31. La capitolul IV punctul 8, după subpunctul 8.5 se introduce un nou subpunct, subpunctul 8.5^1, cu următorul cuprins:"8.5^1. Omologarea unui vehicul din categoria N(1) obţinut prin modificarea unui vehicul din categoria M(1) este admisă numai dacă:- vehiculul din categoria M(1) supus modificării este derivat dintr-un vehicul din categoria N(1); şi- vehiculul final din categoria N(1) respectă cerinţele în vigoare pentru încadrarea în categoria N(1).Prin vehicul din categoria M(1) derivat din categoria N(1) se înţelege acel vehicul a cărui parte anterioară montantului caroseriei aflat în spatele geamurilor laterale faţă (montantul B) este identică cu cea a unui tip de vehicul preexistent din categoria N(1) având o caroserie tip BB fără geamuri laterale în spatele montantului B."32. La capitolul IV, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. Condiţii privind amenajarea interioară9.1. Autovehiculele trebuie dotate cu centuri de siguranţă conform anexei nr. 6.9.2. Centurile de siguranţă trebuie să fie inscripţionate lizibil, cu claritate şi de neşters cu marca de omologare în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU nr. 16 sau cu Directiva 77/541/CEE . Condiţia se consideră îndeplinită şi de către centurile de siguranţă care sunt marcate conform normelor SAE sau DOT.9.3. Scaunele autovehiculelor din categoriile M şi N obţinute prin modificarea unor autovehicule de bază din categoriile M sau N trebuie să fie omologate şi să poarte marcajul de omologare conform Regulamentului CEE-ONU nr. 80, Regulamentului CEE-ONU nr. 17 sau Directivei 74/408 CEE , cu modificările ulterioare.9.4. Începând cu 1 ianuarie 2014, soluţiile tehnice utilizate pentru ancorajul centurilor de siguranţă ale scaunelor autovehiculelor din categoriile M şi N obţinute prin modificarea unor autovehicule de bază sau incomplete din categoriile M sau N trebuie să respecte prescripţiile de rezistenţă specificate în Regulamentul CEE-ONU nr. 14 sau în Directiva 76/115/CEE , cu modificările ulterioare. Prescripţiile de rezistenţă se consideră respectate dacă sunt disponibile certificate de omologare sau rapoarte de încercări care confirmă soluţia de ancorare a centurilor utilizată pe tipul respectiv de vehicul. Rapoartele de încercări ce conţin metode de încercare virtuală sunt de asemenea acceptate.9.5. Autovehiculele din categoriile M2 şi M3 trebuie să respecte prevederile care afectează direct siguranţa activă şi pasivă, precum şi pe cele privind amenajarea interioară din Regulamentul CEE-ONU nr. 107. Aceste cerinţe se consideră îndeplinite pentru autovehiculele omologate CE de tip în conformitate cu Directiva 2001/85/CE ."33. La capitolul IV, punctele 14-16 se abrogă.34. La capitolul V punctul 2, subpunctul 2.3 se abrogă.35. La capitolul V, punctul 14 se abrogă.36. La capitolul VI, punctul 12 se abrogă.37. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.38. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.39. La anexa nr. 10 punctul 16 "Menţiuni" se introduce un nou subpunct, subpunctul 16.1, cu următorul cuprins:"16.1. Viteza maximă constructivă:"  +  Articolul IIIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune Directiva 2012/24/UE a Comisiei din 8 octombrie 2012 de modificare a Directivei 86/297/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor şi la protecţia acestora, în scopul adaptării dispoziţiilor sale tehnice, Directiva 2013/8/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 de modificare, în sensul adaptării la dispoziţiile sale tehnice, a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi şi Directiva 2013/15/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mărfurilor, având în vedere aderarea Republicii Croaţia.p. Ministrul transporturilor, interimar,Cristian Ghibu,secretar de statBucureşti, 20 august 2013.Nr. 1.049.  +  Anexa 1(Anexa nr. 2^1 la secţiunea 2)*Font 9*                                                                                   (faţă)┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CERTIFICAT DE CONFORMITATE ││ pentru vehicule omologate naţional şi produse în serie mică ││ Nr. ....*a) din ......*b) ││ ││Subsemnatul, .................................................., certific că vehiculul: ││ (numele, prenumele şi funcţia) ││0.1. Marca (denumirea comercială a producătorului): ││....................................................................................... ││0.2. Tipul: ││....................................................................................... ││Variantă (a): ││....................................................................................... ││Versiune (a): ││....................................................................................... ││0.2.1. Denumirea comercială: ││....................................................................................... ││0.4. Categoria vehiculului: ││....................................................................................... ││0.5. Numele şi adresa producătorului: ││....................................................................................... ││0.6. Amplasarea şi metoda de fixare a plăcuţelor regulamentare: ....................... ││....................................................................................... ││Amplasarea numărului de identificare al vehiculului: ││....................................................................................... ││0.9. Numele şi adresa reprezentantului producătorului (dacă este cazul): ││....................................................................................... ││0.10. Numărul de identificare al vehiculului: ││....................................................................................... ││este conform în toate privinţele cu tipul descris în omologarea naţională de ││serie mică ............................................................................ ││ (numărul omologării de tip, inclusiv numărul extinderii) ││acordată la ........................................................................... ││ (data eliberării) ││ ││şi poate fi înmatriculat permanent în România. ││ ││(Locul) (Data): ....................................................................... ││(Semnătura): .......................................................................... │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------    *a) Numerotarea certificatelor de conformitate începe cu numărul 001.    *b) Se trece anul emiterii documentului.                                                                                  (verso)┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Caracteristici constructive generale │ Caroserie ││1. Numărul de axe: ......................... │ 38. Codul caroseriei: ...................││3. Axe motoare (număr, poziţie, │ 40. Culoarea vehiculului: ...............││interconectare): ........................... │ 41. Numărul şi configuraţia uşilor: .....││ │ 42. Numărul total de locuri ││Dimensiuni principale │ 42.a Numărul de locuri şezând (inclusiv ││4. Ampatament: ......................... mm │ al conducătorului auto): ................││4.1. Ampatamentul între axe: │ 42.b Numărul de locuri în picioare: .....││1-2: ...... mm; 2-3: .... mm; 3-4: ..... mm │ 42.c Numărul de locuri şezând pe primul ││etc. │ rând (faţă): ......... ││5. Lungime: ............. mm │ 42.1. Scaun (e) destinat (e) utilizării ││6. Lăţime: .............. mm │ numai când vehiculul este în staţionare: ││7. Înălţime: ............ mm │ ............ ││ │ 42.3. Numărul de locuri accesibile ││Mase │ utilizatorilor de scaune rulante: .......││13. Masa vehiculului în stare de │ ││funcţionare: ................ kg │ Performanţe ecologice ││16. Masele maxime tehnic admisibile │ 46. Nivel sonor ││16.1. Masa maximă tehnic admisibilă: ... kg │ În staţionare: ..... dB (A) la o turaţie ││16.2. Masa maximă tehnic admisibilă pe │ a motorului de: ...... min^-1 ││fiecare axă: │ În mers: ................. dB (A) ││1. ........ kg 2. ....... kg 3. ........ kg │ 47. Nivelul emisiilor de gaze de ││etc. │ evacuare: Euro .......... ││16.4. Masa maximă tehnic admisibilă a │ 48. Emisii de gaze de evacuare*2): ││ansamblului: ......................kg │ Numerele actului de reglementare de bază ││18. Masa remorcabilă maximă tehnic │ şi ultimului act de reglementare de ││admisibilă a remorcii în cazurile următoare: │ modificare aplicabile: .......... ││18.1. Remorcă cu proţap: ............... kg │ 1.1. procedura de încercare: Tipul I ││18.2. Semiremorcă: ..................... kg │ sau ESC*1) ││18.3. Remorcă cu axă centrală: ......... kg │ CO: ..... HC: ........ NO(x): .......... ││18.4. Remorcă fără sistem de frânare: .. kg │ HC + NO(x): ...... Particule: .......... ││19. Masa maximă tehnic admisibilă pe │ Opacitatea (ELR): .............. (m^-1) ││punctul de cuplare: .................... kg │ 1.2. procedura de încercare: Tipul I ││ │ [Euro 5 sau 6*1)] ││Motor │ CO: ... THC: .... NMHC: .... NO(x): .....││20. Producătorul motorului: ............... │ THC + NO(x):.... Particule (masa): ......││21. Codul tehnic al motorului/Codul │ Particule (număr): ........ ││motorului marcat pe acesta: ............... │ 2. procedura de încercare: ETC (dacă este││22. Principiul de funcţionare: ............ │ cazul) ││23. Pur electric: da/nu *1) │ CO: ... NO(x): ..... NMHC: .... THC: ....││23.1. Vehicul hibrid [electric]: da/nu *1) │ CH4: ...... Particule: ....... ││25. Cilindree: ........... cmc │ 48.1. Coeficientul corectat de absorbţie ││26. Combustibil: motorină/benzină/GPL/ │ a fumului: .......... (m^-1) ││GN-biometan/etanol/biomotorină/hidrogen*1) │ 49. Emisiile de CO(2)/consumul de ││26.1. monocombustibil, bicombustibil, │ combustibil/consumul de energie ││multicombustibil (flex fuel)*1) │ electrică*2): ││27. Putere netă maximă: ........... kW la │ 1. toate grupurile motopropulsoare, cu ││........... min^-1 │ excepţia vehiculelor pur electrice ││sau puterea nominală continuă maximă (motor │ Emisiile de CO(2)/Consumul de combustibil││electric) .............. kW │ Condiţii urbane: ....... g/km .......... ││ │ l/100 km/mc/100 km*1) ││Transmisie şi viteză maximă │ Condiţii extraurbane: ..... g/km ....... ││29. Viteza maximă: ................... km/h │ l/100 km/mc/100 km*1) ││29-1. Modalitatea de acţionare a cutiei │ Condiţii mixte: ....... g/km ........... ││de viteze (manuală/automată/secvenţială/ │ l/100 km/mc/100 km*1) ││variator continuu de turaţie): ............ │ Ponderat, condiţii mixte .... g/km ..... ││ │ l/100 km ││Axe şi suspensie │ 2. vehicule pur electrice şi vehicule ││30. Ecartamentul axei (axelor): │ electrice hibride cu sursă de alimentare ││1. ....... mm; 2. ...... mm; 3 ........ mm │ externă (OVC) ││35. Combinaţia anvelopă/roată (jantă): ... │ Consumul de energie electrică (ponderat, ││36-1. Tipul suspensiei (mecanică/pneumatică/ │ condiţii mixte) ..... Wh/km ││echivalent pneumatică/fără) pentru fiecare │ Autonomia electrică ................ km ││axă: │ ││1. .........; 2. ........; 3. ............. │ Diverse ││ │ 51. Vehicule cu destinaţie specială: ││ │ definite în conformitate cu anexa II la ││ │ Directiva 2007/46/CE : .......... ││ │ 51-1. Filtru de particule: da/nu*1) ││ │ 52. Observaţii (inclusiv echiparea cu ││ │ anvelope opţionale): ││ │ ...................................... ││ │ │└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘-------*1) Se barează cu o linie menţiunea inutilă.*2) Se completează numai acele rubrici care corespund tipului de motorizare al autovehiculului.  +  Anexa 2(Anexa nr. 6 la reglementări)CONDIŢII MINIMALEde echipare cu centuri de siguranţă a autovehiculelorÎncepând cu 14.04.1992 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile laterale spate.M(2) şi M(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile în faţa cărora nu se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară).Începând cu 01.10.1994 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi locurile laterale spate şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile centrale spate, precum şi pentru locurile transversale.M(2) şi M(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă, centuri cu două sau 3 puncte de ancorare pentru locurile în faţa cărora nu se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară) şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile transversale.Începând cu 01.01.1998 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi locurile laterale spate şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile centrale spate (pentru locurile îndreptate spre înapoi, centuri cu două puncte de ancorare).M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile laterale faţă (locul central faţă şi cel al ghidului la autocare poate fi echipat cu centură de siguranţă cu două puncte de ancorare).M(2) şi M(3) - centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile în faţa cărora nu se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară).Autovehiculele cu scaune amplasate transversal faţă de direcţia de mers trebuie prevăzute cu centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare sau cu cotiere la fiecare două locuri.Începând cu 29.06.1999 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi locurile laterale spate şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile centrale spate.M(2), M(3), N(1), N(2) şi N(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile laterale faţă (locul central faţă şi cel al ghidului la autocare poate fi echipat cu centură de siguranţă cu două puncte de ancorare).M(2) şi M(3) - centuri cu două sau 3 puncte de ancorare pentru locurile în faţa cărora nu se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară).M, N - centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare sau cu cotiere la fiecare două locuri pentru locurile transversale.Începând cu 15.04.2002 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile din faţă şi locurile laterale spate şi centuri cu două puncte de ancorare pentru locurile centrale spate (pentru locurile îndreptate spre înapoi centuri cu două puncte de ancorare).M(2) ≤ 3,5 tone - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare, cu excepţia locurilor îndreptate spre înapoi;M(2) > 3,5 tone, M(3), N(1), N(2) şi N(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare pentru locurile laterale faţă (locul central faţă şi cel al ghidului la autocare poate fi echipat cu centură de siguranţă cu două puncte de ancorare).M(2) şi M(3) - centuri cu două sau 3 puncte de ancorare pentru locurile în faţa cărora nu se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară).M, N - centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare sau cu cotiere la fiecare două locuri pentru locurile transversale.Începând cu 18.05.2003 (data primei înmatriculări sau anul de fabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)M(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare şi retractor pentru locurile din faţă şi locurile laterale spate şi centuri cu două puncte de ancorare cu sau fără retractor pentru locurile centrale spate (pentru locurile îndreptate spre înapoi, centuri cu două puncte de ancorare cu sau fără retractor).M(2) ≤ 3,5 tone - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare şi retractor pentru toate locurile îndreptate spre înainte şi cu două puncte de ancorare şi retractor, pentru locurile îndreptate spre înapoi;M(2) > 3,5 tone şi M(3) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare şi retractor pentru locurile îndreptate spre înainte şi centuri cu două puncte de ancorare şi retractor pentru locurile îndreptate spre înapoi (este admis montajul centurii de siguranţă cu două puncte de ancorare şi retractor pentru locurile îndreptate spre înainte dacă în faţa locului respectiv se află un alt scaun sau un dispozitiv de protecţie (panou, bară).N(1) - centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare şi retractor pentru locurile laterale din faţă. Locul centru faţă trebuie echipat cu centură de siguranţă cu două sau trei puncte de ancorare. Locurile din spate îndreptate spre faţă trebuie echipate cu centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare dacă locurile în cauză sunt în mod particular expuse. Pentru locurile îndreptate spre înapoi nu este obligatorie montarea centurilor de siguranţă.N(2) şi N(3) - pentru locurile laterale din faţă, centuri de siguranţă cu 3 puncte de ancorare şi retractor sau cu două puncte de ancorare. Locurile centrale şi cele din spate îndreptate spre faţă trebuie echipate cu centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare dacă locurile în cauză sunt în mod particular expuse. Pentru locurile îndreptate spre înapoi nu este obligatorie montarea centurilor de siguranţă.La autovehiculele cu scaune amplasate transversal faţă de direcţia de mers este obligatorie fie montarea de centuri de siguranţă cu două puncte de ancorare, fie montarea de cotiere la fiecare două locuri.Începând cu 16.09.2004 (data primei înmatriculări sau anul defabricaţie al vehiculului, dacă data primei înmatriculări nu este cunoscută)*Font 7*┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ │ Locuri orientate spre înainte │ Locuri ││ ├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ orientate spre ││ Categorie │ Locuri laterale │ Locuri centrale │ înapoi ││ vehicul ├────────────────┬──────────────────┼───────────────────┬──────────────────────┤ ││ │ Faţă │ Altele decât │ Faţă │ Altele decât │ ││ │ │ cele faţă │ │ cele faţă │ │├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│M(1) │Ar4m │Ar4m │Ar4m │B, Br3, Br4m (până la │ B, Br3, Br4m ││ │ │ │ │31.12.2006) │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │Ar4, Ar4m (de la │ ││ │ │ │ │01.01.2007) │ │├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│M(2)< 3,5 t │Ar4m, Ar4Nm │Ar4m, Ar4Nm │Ar4m, Ar4Nm │Ar4m, Ar4Nm │Br3, Br4m, Br4Nm│├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│M(2) > 3,5 t│Br3, Br4m, Br4Nm│ Br3, Br4m, Br4Nm │Br3, Br4m, Br4Nm │Br3, Br4m, Br4Nm sau │Br3, Br4m, Br4Nm││M(3) │sau Ar4m, Ar4Nm │sau Ar4m, Ar4Nm │sau Ar4m, Ar4Nm │Ar4m, Ar4Nm │ │├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│N(1) │Ar4m, Ar4Nm │B, Br3, Br4m, │B, Br3, Br4m, │B, Br3, Br4m, Br4Nm │Niciuna ││ │ │Br4Nm sau niciuna │Br4Nm sau A, Ar4m, │sau niciuna │ ││ │ │Centura de │Ar4Nm │Centura de siguranţă │ ││ │ │siguranţă │ │subabdominală este │ ││ │ │subabdominală este│ │obligatorie pentru │ ││ │ │obligatorie pentru│ │locurile expuse │ ││ │ │locurile expuse │ │ │ │├────────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┼────────────────┤│N(2) │B, Br3, Br4m, │B, Br3, Br4m, │B, Br3, Br4m, │B, Br3, Br4m, Br4Nm │ Niciuna ││N(3) │Br4Nm sau A, │Br4Nm sau niciuna │Br4Nm sau A, Ar4m, │sau niciuna │ ││ │Ar4m, Ar4Nm │Centura de │Ar4Nm │Centura de siguranţă │ ││ │ │siguranţă │ │subabdominală este │ ││ │ │subabdominală este│ │obligatorie pentru │ ││ │ │obligatorie pentru│ │locurile expuse │ ││ │ │locurile expuse │ │ │ │└────────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┴────────────────┘NOTĂ:În toate cazurile se pot instala centuri de siguranţă de tip S (speciale) în locul unei centuri de tip A sau B.A: centură de siguranţă în 3 puncte (subabdominală şi diagonală)B: centură de siguranţă în două puncte (subabdominală)r: retractorm: retractor cu blocare de urgenţă cu sensibilitate multiplă3: retractor cu blocare automată4: retractor cu blocare de urgenţăN: prag înalt de reacţieUn "loc expus" este acela unde nu există niciun panou de protecţie în faţa scaunului.NOTE GENERALENota 1: Echiparea cu centuri de siguranţă nu este obligatorie pentru locurile autovehiculelor din categoriile M(2) şi M(3), clasele I, II sau A.Nota 2: Echiparea cu centuri de siguranţă nu este obligatorie pentru locurile destinate exclusiv utilizării pe perioada de staţionare a autovehiculelorNota 3: Echiparea cu centuri de siguranţă nu este obligatorie pentru scaunele rabatabileNota 4: Dacă în locul datei primei înmatriculări se utilizează anul de fabricaţie, se vor aplica prevederile în vigoare la data de 1 ianuarie a anului de fabricaţie.  +  Anexa 3(Anexa nr. 8 la reglementări)*Font 9*               CERTIFICAT DE OMOLOGARE INDIVIDUALĂ A VEHICULULUI                    INDIVIDUAL VEHICLE APPROVAL CERTIFICATE               SIGLĂ ┌─────────────────────────────────┐        REGISTRUL AUTO ROMÂN │ │    Calea Griviţei 391A, sector 1 │ │      010719 Bucureşti, România │ │                                                   │Ştampila autorităţii de omologare│                                                   │Stamp of approval authority │                                                   └─────────────────────────────────┘  Comunicare privind  omologarea individuală pentru un vehicul complet/completat*1)  cu privire la Directiva 2007/46/CE modificată ultima dată prin ________________________  Communication conceming  Individual approval of complete/completed vehicle*1)  with regard to Directive 2007/46/EC as last amended by ________________________  Număr omologare individuală  Individual approval number __________________________________________                                   SECŢIUNEA I                                    SECTION I  0.1. Marcă (denumire comercială a producătorului) - Make (trade name of manufacturer)        _________________________________________________________________________________  0.2. Tip - Type        _________________________________________________________________________________  0.2.1. Denumire comercială (denumiri comerciale) - Commercial name(s)        _________________________________________________________________________________  0.4. Categorie vehicul - Category of vehicle        _________________________________________________________________________________  0.5. Nume şi adresă producător vehicul complet/completat*1) - Name and address of         manufacturer of the complete/completed vehicle*1)        _________________________________________________________________________________         Nume şi adresă producător vehicul de bază - Name and address of manufacturer         of the base vehicle  Număr identificare vehicul - Vehicle identification number:____________________________                                   SECŢIUNEA II                                    SECTION II  Subsemnatul/Subsemnata certific prin prezenta acurateţea descrierii realizate de  producător/solicitant pentru vehiculul prezentat mai sus.  The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's/applicant's  description of the vehicle described above.  Vehiculul îndeplineşte cerinţele tehnice din actele de reglementare prevăzute  în lista anexă.  The vehicle meets the technical requirements of the relevant regulatory acts  mentioned în the attached list.  Omologarea individuală se acordă.  Individual approval is garanted.  Loc - Place ___________________________________________________________  Dată - Date ___________________________________________________________  Semnătură - Signature  *1) Se şterge ce nu este valabil/Delete where not applicable __________________________  La prezentul certificat sunt anexate - To this certificate are annexed:  1. Lista actelor de reglementare aplicate - The list of the applied regulatory acts  2. Cartea de identitate a vehiculului cu informaţiile necesare completării cererii  de înmatriculare - The identification vehicle card containing the information  necessary to complete the application for registration  3. Date privind emisiile de CO(2)(numai pentru vehiculele completate din categoria  N(1)) - The information regarding the CO(2) emissions (only for the N(1) completed  vehicles)---------