ORDIN nr. 2.210 din 26 iunie 2013privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 4 septembrie 2013  Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 13 "Performanța energetică a clădirilor" și Procesul-verbal de avizare nr. 1/2013 al Comitetului tehnic de coordonare generală,în conformitate cu prevederile art. 10 și art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și ale art. 2 alin. (3) și (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 4 pct. II lit. e) și al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 și 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) "Metodologia este structurată pe 6 părți, astfel:".2. La articolul 1 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) Partea a VI-a - Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor - indicativ Mc 001/6 - 2013, prevăzută în anexa nr. 6 - informativă, la prezentul ordin.3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDupă anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", cu modificările și completările ulterioare, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6 - informativă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul
  dezvoltării regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  București, 26 iunie 2013.Nr. 2.210.  +  AnexăANEXA nr. 6 la Ordinul nr. 157/2007