HOTĂRÂRE nr. 645 din 21 august 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi ale art. 5 şi 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Codul aerian civil, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare."2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Finanţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române se realizează integral din venituri proprii şi surse atrase, potrivit legii. (2) Veniturile proprii ale Autorităţii Aeronautice Civile Române se constituie din: a) efectuarea de activităţi specifice pentru exercitarea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, prevăzute la art. 2; b) sumele stabilite şi alocate conform prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012; c) fondurile alocate şi/sau rambursate de către organizaţiile internaţionale sau de către organismele Uniunii Europene pentru acoperirea unor cheltuieli aferente îndeplinirii obiectului de activitate prevăzut la art. 2; d) producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri, prestări de servicii şi altele asemenea."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), Autoritatea Aeronautică Civilă Română percepe tarife, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, conform Codului aerian civil. (2) Tarifele pentru prestarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d) se aprobă de către consiliul de administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile Române, prin hotărâre, potrivit reglementărilor în vigoare."4. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎn situaţia aplicării prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, Ministerul Transporturilor va dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate măsurile necesare pentru asigurarea continuităţii exercitării atribuţiilor delegate.  +  Articolul IIIActivităţile aferente atribuţiilor delegate în domeniul securităţii aviaţiei civile se realizează de către auditori de securitate ai aviaţiei civile certificaţi în condiţiile legii.  +  Articolul IVÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, atribuţiile de furnizare a serviciilor de informare aeronautică şi elaborare a hărţilor aeronautice revin în competenţa Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian", exercitându-se în conformitate cu reglementările în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------p. Ministrul transporturilor, interimar,Cristian Ghibu,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana Câmpeanup. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statBucureşti, 21 august 2013.Nr. 645.  +  Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993)REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organizată şi funcţionează ca regie autonomă de interes naţional, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, cu finanţare integrală din venituri proprii şi surse atrase potrivit legii, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română funcţionează separat de agenţii aeronautici civili şi celelalte entităţi supuse supervizării siguranţei zborului şi/sau controlului calităţii de securitate a aviaţiei civile şi îşi exercită în mod independent atribuţiile prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organismul tehnic specializat care are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum şi de alte reglementări în vigoare: a) a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional; b) a competenţelor delegate în domeniul securităţii aviaţiei civile. (2) În realizarea obiectului său de activitate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română are următoarele atribuţii, care se exercită în condiţiile desemnării şi delegării de competenţe din partea Ministerului Transporturilor, prin ordin, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi ale altor reglementări în vigoare: a) în domeniul siguranţei aviaţiei civile:1. îndeplinirea tuturor funcţiilor şi a sarcinilor specifice stabilite în responsabilitatea organismului tehnic specializat care exercită funcţia de supervizare a siguranţei zborului, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celor stabilite prin legislaţia Uniunii Europene specifică aviaţiei civile în responsabilitatea autorităţilor naţionale, conform domeniilor de competenţă delegate Autorităţii Aeronautice Civile Române, inclusiv în cazul aplicării prevederilor tratatelor internaţionale în domeniul aviaţiei civile la care România este parte sau a acordurilor bilaterale încheiate cu autorităţile de aviaţie civilă din alte state;2. elaborarea şi monitorizarea implementării programului naţional de siguranţă;3. elaborarea şi monitorizarea implementării programului naţional de facilităţi aeronautice în domeniul transportului aerian;4. elaborarea proiectelor de reglementări naţionale de aeronautică civilă, în scopul asigurării implementării şi aplicării în România a legislaţiei naţionale şi europene specifice, a standardelor şi practicilor recomandate de către organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă, a prevederilor convenţiilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile la care România este parte, precum şi supravegherea respectării acestora;5. coordonarea elaborării Planului local de implementare a Cerului unic (LSSIP) şi monitorizarea implementării cerinţelor acestuia la nivel naţional în domeniul aviaţiei civile;6. emiterea directivelor de aeronautică civilă, a procedurilor şi instrucţiunilor de aeronautică civilă privind aplicarea legislaţiei şi reglementărilor din domeniul aviaţiei civile, precum şi emiterea circularelor de aeronautică civilă corespunzătoare domeniului său de activitate;7. certificarea/licenţierea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării/licenţierii personalului aeronautic civil, a personalului care efectuează examinări nedistructive în aviaţia civilă, precum şi recunoaşterea/validarea licenţelor emise de alte state;8. certificarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării organizaţiilor de pregătire specifice personalului aeronautic civil, personalului care efectuează examinări nedistructive din aviaţia civilă, examinatorilor aeromedicali şi a centrelor de medicină aeronautică;9. certificarea/autorizarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării/autorizării: aeronavelor civile, aerodromurilor civile, a sistemelor, echipamentelor, tehnicii aeronautice şi a furnizorilor de servicii aeronautice;10. certificarea/autorizarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării agenţilor aeronautici civili;11. autorizarea activităţilor aeronautice civile conexe;12. avizarea documentaţiilor tehnice ale proiectelor sau programelor de dezvoltare/modernizare pentru aerodromuri şi emiterea avizelor de specialitate în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile;13. avizarea documentaţiilor tehnice pentru construcţii, amenajări şi activităţi în zone supuse servituţilor de aeronautică civilă şi emiterea avizelor de specialitate în conformitate cu legislaţia şi reglementările aplicabile;14. supravegherea modului în care sunt stabilite zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor civile şi echipamentelor serviciilor civile de navigaţie aeriană, precum şi a respectării restricţiilor aferente acestor zone;15. supravegherea respectării standardelor de protecţie a mediului în aviaţia civilă;16. autorizarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate autorizării transportului aerian al bunurilor periculoase;17. autorizarea furnizorilor de servicii conexe transportului aerian al bunurilor periculoase;18. certificarea şi supravegherea continuă a menţinerii condiţiilor asociate certificării pentru furnizarea facilităţilor aeronautice pe aerodromurile civile;19. supervizarea respectării cerinţelor privind interoperabilitatea sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, a componentelor şi procedurilor aferente acestora;20. verificarea din zbor, în vederea autorizării, verificarea periodică din zbor şi supravegherea din zbor a funcţionării mijloacelor de navigaţie aeriană, supraveghere aeriană şi comunicaţii în domeniul aeronautic, precum şi verificarea din zbor a procedurilor instrumentale de navigaţie aeriană;21. aprobarea procedurilor de zbor instrumental şi la vedere destinate traficului aerian general şi evaluarea condiţiilor privind proiectarea acestora;22. supravegherea agenţilor aeronautici civili şi a administratorilor aerodromurilor din punct de vedere al respectării obligaţiilor ce le revin conform reglementărilor aeronautice în vigoare;23. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare între două sau mai multe persoane juridice implicate în activităţi aeronautice civile;24. avizarea/aprobarea/acceptarea procedurilor de coordonare a zborurilor între unităţile de trafic aerian limitrofe, precum şi între unităţile de trafic aerian civile şi militare, în condiţiile legii;25. supravegherea potrivit domeniului său de competenţă a agenţilor aeronautici civili care au atribuţii în activităţile de căutare-salvare a aeronavelor civile aflate în pericol;26. coordonarea la nivel naţional a proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviaţia civilă, inclusiv a frecvenţelor de telecomunicaţii destinate aviaţiei civile şi alocate autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile, a indicativelor pentru reţeaua fixă de telecomunicaţii aeronautice (indicative AFTN) şi a codurilor de transponder, în condiţiile legii;27. efectuarea activităţilor de registru în aviaţia civilă;28. evaluarea siguranţei aeronavelor civile străine care utilizează aerodromurile din România;29. avizarea demonstraţiilor aeriene, a mitingurilor şi manifestaţiilor sportive aeriene civile;30. aprobarea conţinutului Publicaţiei de Informare Aeronautică din România - AIP România, precum şi al altor documente de informare aeronautică; b) în domeniul securităţii aviaţiei civile:1. elaborarea, punerea în aplicare şi supravegherea respectării reglementărilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, conform desemnării şi delegării de competenţe din partea Ministerului Transporturilor;2. exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum şi a altor atribuţii aprobate prin acte normative. (3) Alte atribuţii specifice ale Autorităţii Aeronautice Civile Române sunt: a) cooperarea cu autorităţile de aviaţie civilă din alte state, precum şi cu organizaţii şi organisme europene şi internaţionale de aviaţie civilă, în domeniile în care are atribuţii şi competenţe; b) participarea la activităţile forurilor europene şi internaţionale de aviaţie civilă; c) acordarea de consultanţă în domeniul său de activitate; d) colaborarea cu organismele specializate din cadrul autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile, autorităţii militare din România, şi Ministerului Afacerilor Externe pentru aprobarea, potrivit legii, a cererilor de survol şi/sau aterizare în spaţiul aerian al României, precum şi pentru monitorizarea respectării sancţiunilor internaţionale din domeniul aviaţiei civile, în limita atribuţiilor şi competenţelor delegate prin reglementări specifice; e) autorizarea zborurilor aeronavelor civile în spaţiul aerian naţional conform legislaţiei specifice aplicabile; f) colaborarea cu autoritatea aeronautică militară din România în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană/managementului spaţiului aerian, în activităţile privind utilizarea flexibilă a spaţiului aerian; g) colaborarea cu autorităţile militare competente în vederea asigurării coordonării civil-militare, ori de câte ori este cazul, în cadrul proceselor aferente gestionării resurselor limitate în aviaţia civilă, inclusiv cu Agenţia Militară pentru Managementul Frecvenţelor Radio; h) constatarea abaterilor de la reglementările şi legislaţia privind siguranţa zborului, securitatea aviaţiei civile şi protecţiei mediului în domeniul aviaţiei civile şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale potrivit competenţelor Autorităţii Aeronautice Civile Române, stabilite prin acte normative în vigoare; i) asigurarea utilizării în aviaţia civilă română a unităţilor de măsură stabilite de reglementările europene şi de standardele şi practicile recomandate ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale; j) furnizarea de expertiză şi asistenţă tehnică, la solicitarea Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, în procesul de investigaţie tehnică a evenimentelor de aviaţie civilă; k) culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice şi de siguranţă în domeniul aviaţiei civile române în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare; l) operarea şi întreţinerea aeronavei şi echipamentelor specifice pentru verificarea din zbor a funcţionării mijloacelor de navigaţie, comunicaţii şi supraveghere aeriană; m) participarea la proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul său de activitate; n) prestarea de servicii, altele decât cele supuse certificării şi/sau supravegherii Autorităţii Aeronautice Civile Române, în condiţiile conformării cu legislaţia specifică aplicabilă; o) producerea şi valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, închirieri, prestaţii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri şi altele asemenea, pentru care va percepe tarife stabilite în condiţiile legii.  +  Articolul 4Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este utilizat în scopul realizării obiectului său de activitate, în condiţiile legii. În exercitarea dreptului de proprietate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română posedă, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le deţine cu acest titlu în patrimoniul său, după caz, le culege fructele.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică a Autorităţii Aeronautice Civile Române se aprobă de către consiliul de administraţie şi cuprinde, în funcţie de necesităţi şi volumul de activitate, direcţii, servicii, birouri şi compartimente. (2) Structura organizatorică a Autorităţii Aeronautice Civile Române trebuie să asigure desfăşurarea activităţilor, la nivelul standardelor internaţionale de aviaţie civilă aplicabile, în principal pentru toate domeniile în care Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuţii şi competenţe delegate de Ministerul Transporturilor, prevăzute la art. 3.  +  Articolul 6Directorul general asigură implementarea unui sistem de management la nivelul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute de regulamentele europene.  +  Articolul 7 (1) Conducerea Autorităţii Aeronautice Civile Române este asigurată de un consiliu de administraţie compus din 7 membri, numiţi în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Aeronautică Civilă Română stabileşte bugete de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu regulamentele europene şi legislaţia naţională aplicabile. (2) Prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Aeronautice Civile Române se asigură condiţiile economico-financiare necesare pentru exercitarea neîntreruptă a atribuţiilor şi competenţelor prevăzute în prezentul regulament. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de către consiliul de administraţie al Autorităţii Aeronautice Civile Române şi se aprobă în condiţiile legii.  +  Articolul 9Autoritatea Aeronautică Civilă Română realizează venituri şi cheltuieli în lei şi în valută, cu respectarea reglementărilor legale specifice aplicabile.  +  Articolul 10 (1) Personalul Autorităţii Aeronautice Civile Române se încadrează potrivit legislaţiei muncii. (2) Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură condiţii pentru pregătirea şi perfecţionarea continuă a personalului propriu, în scopul asigurării îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în conformitate cu reglementările aplicabile. (3) Personalului Autorităţii Aeronautice Civile Române îi sunt aplicabile prevederile legislaţiei naţionale şi ale regulamentelor europene corespunzător categoriei profesionale din care face parte. (4) Atribuţiile individuale ale personalului Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi cerinţele de încadrare se stabilesc prin fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.  +  Articolul 11Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte prevederi legale naţionale şi/sau europene aplicabile în domeniu.-----