ORDIN nr. 1.035 din 28 august 2013privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.035 din 28 august 2013
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 577 din 28 august 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 30 august 2013  Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 8.432 din 28 august 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 1.474 din 28 august 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 217 alin. (5) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014;- Hotărârii Guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa 7, la capitolul II - Pachetul de servicii medicale de bază în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile paraclinice, după tabel, enunţul de la "*)" se modifică şi va avea următorul cuprins:"*) Un set cuprinde 4-10 teste, la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie."2. În anexa 17A, în tabel, poziţiile 250 şi 272 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "250 M07 Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Carol Davila" 1.1975 1600
  (...)
  272 MS01 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 1.7464 1800"
  3. În anexa 17A, în tabel, după poziţia 284 se introduce o nouă poziţie, poziţia 284^1, cu următorul cuprins:
  "284^1 MS24 Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş 2.3478 1800"
  4. În anexa 17 A, nota de la "*)" de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ:1. Pentru spitalele T8, T10, T16 şi T17, ICM a fost recalculat conform structurii.Pentru spitalele reorganizate ICM a fost calculat pe toate cazurile validate din secţiile de acuţi ale spitalelor comasate (BC01, BT01, DJ01, OT01) pentru ICM V1, V2, V3.2. Pentru spitalul MS01 şi pentru spitalul MS24, ICM a fost recalculat, respectiv a fost stabilit conform structurilor aprobate în urma reorganizării din cursul anului 2013. S-au luat în calcul cazurile externate de spitale, din secţii ce furnizează îngrijiri de tip acut, între 1.01.2012-31.12.2012, validate de SNSPMPDSB."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna august 2013.p. Ministrul sănătăţii,Adrian Pană,secretar de statPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian-Silviu Buşoi-----