ORDONANŢĂ nr. 31 din 27 august 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului şi pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare."2. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) analizează şi selectează proiectele obiectivelor de investiţii înaintate de ministerele beneficiare, finanţate din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare; h) desfăşoară activităţi de control la operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor privind deşeurile de ambalaje, respectiv anvelopele uzate."3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului cooperează cu autorităţi şi instituţii publice ale statului, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Administraţia Fondului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat. (2) Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (3) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii. (4) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestionează şi reprezintă Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (5) Preşedintele poate delega calitatea de ordonator de credite, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale unui vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Administraţiei Fondului, în condiţiile legii. (7) Vicepreşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (8) Administraţia Fondului dispune de personal propriu contractual care asigură funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu. (9) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face potrivit legii. (10) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director."5. La articolul 5 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) câte un reprezentant din cadrul autorităţii publice centrale pentru finanţe, autorităţii publice centrale pentru economie, autorităţii publice centrale pentru transporturi, autorităţii publice centrale pentru sănătate, autorităţii publice centrale pentru agricultură, precum şi doi reprezentanţi ai autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi administraţie publică, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort, un reprezentant al Departamentului pentru Energie şi un reprezentant al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, împuterniciţi prin ordin al ministrului delegat."6. La articolul 9 alineatul (1), literele c), d), p), r) şi s) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; d) o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;........................................................................... p) o contribuţie de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;........................................................................... r) timbrul de mediu pentru autovehicule; s) o taxă de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare."7. La articolul 9 alineatul (1), după litera ş) se introduc patru noi litere, literele t), ţ), u) şi v), cu următorul cuprins:"t) sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAUuri, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;ţ) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, achitată conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; u) contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare; v) o contribuţie de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate."8. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Contribuţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi i) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, prevăzut în anexa nr. 3, şi a obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzut în legislaţia în vigoare. (3) Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d) şi i) sunt obligaţi să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile de ambalaje, respectiv de anvelope introduse pe piaţa naţională şi cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, respectiv cantităţile de anvelope uzate gestionate."9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. e) reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă."10. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Administraţia Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, lista operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1) lit. d), înregistraţi drept contribuabili la Fondul pentru mediu."11. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea. (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j) şi p) se declară şi se plătesc anual de către persoanele juridice şi fizice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor............................................................................(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ş) şi v) se stabilesc prin decizie şi se plătesc în funcţie de data comunicării deciziei, astfel: a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare; b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare."12. La articolul 13 alineatul (1), literele c), e), l)-n), p) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) gestionarea deşeurilor;.......................................................................... e) managementul integrat al zonei costiere;.......................................................................... l) aplicarea de tehnologii curate, incluzând gazeificarea cărbunelui şi cogenerare de înaltă eficienţă, fără a se limita la acestea; m) efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice; n) modernizarea şi reabilitarea grupurilor energetice;.......................................................................... p) efectuarea de lucrări destinate prevenirii, înlăturării şi/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice extreme;.......................................................................... r) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban;"13. La articolul 13 alineatul (1), după litera v) se introduc patru noi litere, literele w), x), y) şi z), cu următorul cuprins:"w) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic; x) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri; y) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; z) managementul deşeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră."14. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:"(2^1) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. t) se utilizează după cum urmează: a) 98% pentru investiţii verzi; b) 2% pentru campanii de informare şi conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice.(2^2) Prin investiţii verzi se înţelege acele investiţii prin care se finanţează proiecte care generează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.(2^3) Sumele prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. g), i), l), n), x), y), z) şi w).(2^4) Suma rezultată din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ţ) este utilizată în vederea finanţării investiţiilor în producerea de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care realizează capacităţi energetice cu putere instalată de până la 100 kW, conform prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."15. La articolul 13, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Se acordă susţinere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de persoane fizice şi de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, inclusiv unităţi administrativ-teritoriale şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, instituţii publice, institute/instituţii de cercetare, dezvoltare, inovare, unităţi şi instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare şi exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetaţie forestieră, operatori economici, ocoale silvice, asociaţii de proprietari, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale. (4) Categoriile de beneficiari şi metodologia de finanţare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor şi/sau programelor pentru protecţia mediului prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor prevăzute la lit. d), m), o), p), t) şi v), se stabilesc prin ghidul de finanţare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administraţia Fondului şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice. (5) Categoriile de lucrări şi/sau proiecte pentru protecţia mediului care se pot finanţa conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t) şi v), precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice."16. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Proiectele selectate pentru a fi finanţate şi sumele alocate pentru fiecare proiect selectat conform prevederilor alin. (1) lit. d) se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice."17. La articolul 13, după alineatul (5^1) se introduc două noi alineate, alineatele (5^2) şi (5^3), cu următorul cuprins:"(5^2) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) pot fi: a) operatori economici; b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.(5^3) Beneficiarii proiectelor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la alin. (2^1) lit. b), pot fi: a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; b) organizaţii neguvernamentale; c) unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare."18. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane juridice."19. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) de către personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi/sau al Gărzii Naţionale de Mediu, prin unităţile sale teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (2) şi (4);"20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."21. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă.22. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.23. Anexa nr. 4 se abrogă începând cu 1 ianuarie 2014.24. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "autoritatea publică centrală pentru mediu şi păduri" se înlocuieşte cu sintagma "autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului."  +  Articolul II (1) Prevederile art. 9 alin. (1) lit. c), s) şi v), art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (2), anexele nr. 2 şi 3, precum şi prevederile referitoare la abrogarea anexei nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014. (2) Prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana Vargap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul afacerilor externe,Radu Podgorean,secretar de statp. Ministrul economiei,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul transporturilor,Ramona-Nicole MănescuMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen Nicolăescup. Ministrul delegat pentru energie,Marcel Popa,secretar de statMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 27 august 2013.Nr. 31.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)Taxele încasate pentru deşeurile inerte şi nepericuloaseîncredinţate în vederea eliminării finale prin depozitare,în anii 2014, 2015 şi începând cu anul 2016
  Anul Taxa [lei/tonă]
  2014 50
  2015 80
  Începând cu anul 2016 120
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005)Obiectivele minime de valorificare sau incinerareîn instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi devalorificare prin reciclare, globale şi pe tip de materiale de ambalare,începând cu anul 2013
  *Font 8*
  ┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐│ │Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material*1)(%)│ Obiectiv │ Obiectiv │├───────────┼───────┬──────────────────┬───────┬──────────────────┬───────┤ global de │ global de ││ Anul │Hârtie │ Plastic │Sticlă │ Metal │ Lemn │valorificare│valorificare ││ │carton │ │ │ │ │ prin reci- │ sau incine- │├───────────┼───────┼──────┬───────────┼───────┼──────┬───────────┼───────┤ clare*2) │ rare în ││ │ │Total │ Din care │ │Total │ Din care │ │ (%) │ instalaţii ││ │ │ │pentru PET │ │ │ pentru Al │ │ │de incinerare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu recuperare││ │ │ │ │ │ │ │ │ │de energie*3)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (%) │├───────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼──────┼───────────┼───────┼────────────┼─────────────┤│începând cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││1.09.2013 │ 60 │ 22,5 │ 55 │ 60 │ 50 │ 21 │ 15 │ 55 │ 60 │└───────────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴──────┴───────────┴───────┴────────────┴─────────────┘--------*1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conţinut în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.*2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.*3) Procentajul minim din masa tuturor deşeurilor de ambalaje conţinute în deşeurile rezultate din ambalajele introduse pe piaţa naţională.------