LEGE nr. 136 din 29 iunie 1998pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 2 iulie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţionala de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A., emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale <> - S.A. este în valoare de 62.819.825.000 lei, împărţit în 2.512.793 acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei, şi se constituie prin preluarea capitalului Societăţii Comerciale <> - S.A. pe baza bilanţului contabil întocmit la data de 30 septembrie 1997. (2) Capitalul social iniţial este deţinut de:- statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea cotei de 70% deţinută de Fondul Proprietăţii de Stat, în suma de 43.973.878.000 lei, reprezentând 1.758.955 acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei; - Societatea de Investiţii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% în suma de 18.845.947.000 lei, reprezentând 753.838 acţiuni nominative în valoare de 25.000 lei. (3) Capitalul social iniţial este subscris şi vărsat integral în cotele prevăzute la alin. (2) de către statul român şi de Societatea de Investiţii Financiare Muntenia. (4) Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale <> - S.A. se majorează, în baza prevederilor art. 19 din prezenta ordonanţă, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformata în capital subscris şi vărsat în întregime de statul român, împărţit în 27.315.227 acţiuni nominative în valoare nominală de 25.000 lei. (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:- 422.060.808.000 lei, reprezentând echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., plătiţi până la data de 27 septembrie 1997 de către Ministerul Finanţelor pentru rate, dobânzi şi comisioane, aferente creditelor contractate de Societatea Comercială <> - S.A. pentru achiziţionarea de aeronave;- 260.819.867.000 lei, reprezentând majorări datorate Ministerului Finanţelor până la data de 27 septembrie 1997 de către Societatea Comercială <> - S.A. pentru întârzieri la plata ratelor, dobânzilor şi a comisioanelor, aferente creditelor pentru achiziţionarea de aeronave.Majorarea capitalului social este subscrisă exclusiv de către statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind vărsat în întregime. (6) După majorare, capitalul social al Societăţii Comerciale <> - S.A. este de 745.700.500.000 lei, împărţit în 29.828.020 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei, fiind deţinut după cum urmează:- 726.854.553.000 lei de către statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, împărţit în 29.074.182 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei;- 18.845.947.000 lei de către Societatea de Investiţii Financiare Muntenia, împărţit în 753.838 acţiuni în valoare nominală de 25.000 lei."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Capitalul social aferent cotei deţinute de stat la Societatea Comercială <> - S.A. va putea fi privatizat, potrivit legilor în vigoare, până la limita deţinerii poziţiei de control."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Societatea Comercială <> - S.A. are ca obiect principal de activitate executarea de transporturi aeriene interne şi internaţionale, de călători, de bagaje, de mărfuri şi posta, prin curse regulate şi charter, precum şi prestaţii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea de regim duty-free, handling, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian şi alte activităţi stabilite prin statutul societăţii."4. Articolul 5 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Societatea Comercială <> - S.A. nu poate să participe la societăţi comerciale care au ca obiect de activitate producţia de material aeronautic."5. Articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale <> - S.A. În perioada în care statul deţine poziţia de control, reprezentanţii acestuia în consiliul de administraţie, precum şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor."6. Articolul 9 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Componenta consiliului de administraţie, atribuţiile acestuia şi ale preşedintelui se stabilesc prin statutul societăţii."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale <> - S.A. este numit pe o perioadă de 4 ani. (2) Mandatul membrilor consiliului de administraţie încetează, de drept, în cazul în care aceştia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci când devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), mandatul inlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administraţie nu poate depăşi durata rămasă până la expirarea mandatului acordat membrilor înlocuiţi."8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Membrii consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale <> - S.A., precum şi preşedintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România; b) să aibă capacitatea de exerciţiu deplina."9. Articolul 12 alineatul (2) se abroga.10. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale <> - S.A. supune aprobării Ministerului Transporturilor, în calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu şi lung, având în vedere planul de restructurare şi de retehnologizare a acesteia, în perioada în care statul deţine poziţia de control a companiei."11. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor, supune aprobării Guvernului programele generale ale angajamentelor de plată eşalonate pe mai mulţi ani, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum şi statutul sau orice modificare ulterioară a acestuia, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul adunării generale a acţionarilor Societăţii Comerciale <> - S.A."12. Articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În perioada în care statul deţine poziţia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobării Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor, programul de investiţii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmează a fi exploatate, o dată cu bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administraţie, cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii." "(3) Pentru achiziţionarea de aeronave noi, de alte tipuri decât cele aflate în dotare, se va solicita şi avizul Ministerului Apărării Naţionale."13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În vederea asigurării necesităţilor statului în situaţiile care implica apărarea şi siguranţa naţionala, precum şi ordinea publică, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Societatea Comercială <> - S.A. va încheia protocoale cu ministerele şi/sau cu instituţiile interesate."14. Articolul 18 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Obligaţiile de plată restante la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe către regiile autonome <> şi <> - ROMATSA, precum şi majorările de întârziere aferente acestora se vor transforma în acţiuni, ce urmează a fi cotate pe piaţa de capital. Cu valoarea acţiunilor emise se majorează capitatul social al Societăţii Comerciale <> - S.A."15. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Sumele achitate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de către Ministerul Finanţelor, reprezentând ratele, dobânzile şi comisioanele, aferente creditelor externe contractate de Societatea Comercială <> - S.A. pentru achiziţionarea de aeronave, precum şi majorările de întârziere aferente acestora se transforma în capital şi vor majoră capitalul social deţinut de statul român la Societatea Comercială <> - S.A."16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Statul român, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comercială <> - S.A. obligaţiile de plată ale acesteia, nescadente până la data prezentei ordonanţe, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru achiziţionarea de aeronave, pentru întreaga suma a împrumutului, împreună cu dobânzile şi comisioanele aferente, contractate de la bănci sau de la alte instituţii de credit. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face în completarea surselor proprii ale Societăţii Comerciale <> - S.A. (3) Contravaloarea plăţilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum şi a celor ce se vor achită în continuare de stat pentru achiziţionarea de aeronave noi se transforma în capital şi va majoră capitalul social deţinut de statul român la Societatea Comercială <> - S.A. (4) Sumele achitate de către stat pentru realizarea programelor de investiţii, retehnologizare şi achizitionare de material aeronautic ale Societăţii Comerciale <> - S.A., asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 15, se transforma la finele fiecărui an în capital şi vor majoră capitalul social deţinut de statul român la Societatea Comercială <> - S.A. (5) Societatea Comercială <> - S.A. va emite acţiuni nominative în favoarea statului român, până la cuantumul sumelor reprezentând plăţile efectuate de către statul român, urmând a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vânzare de acţiuni. (6) Vânzarea acţiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor art. 3, contravaloarea acestora făcându-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finanţelor. (7) Obligaţiile de plată ale Societăţii Comerciale <> - S.A., scadente până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, plătite direct de către Societatea Comercială <> - S.A. conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru achiziţionarea de aeronave, împreună cu dobânzile şi comisioanele aferente, contractate de la bănci sau de la alte instituţii de credit, la intrarea în proprietatea Societăţii Comerciale <> - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma în capital şi vor majoră capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectiva va fi aportul acţionarilor, în cotele prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonanţă."17. Articolul 21 se abroga.18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică pe perioada în care statul deţine poziţia de control în Societatea Comercială <> - S.A."19. Articolul 23 devine articolul 22.20. Articolul 24 devine articolul 23.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PAULA MARIA IVANESCU----------