ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 27 august 2013pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 29 august 2013    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil şi profesionist, în interesul cetăţenilor şi al instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală, context în care actul normativ reglementează un sistem de recrutare şi evoluţie în carieră a funcţionarilor publici bazat pe competenţă, corectitudine şi iniţiativă din partea celor care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu.În mod corelativ, actul normativ stabileşte şi îndatoririle funcţionarilor publici, care au obligaţia să acţioneze cu profesionalism şi imparţialitate, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor.În acest context, legiuitorul a înţeles să reglementeze instituţia redistribuirii funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, în special în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică îşi reduce personalul ca urmare a reorganizării instituţiilor, prin reducerea posturilor ocupate de funcţionarii publici.Deşi a fost creată ca o instituţie menită să asigure stabilitatea în funcţia publică, redistribuirea funcţionarilor publici realizată fără o minimă consultare a instituţiilor şi a autorităţilor publice unde se stabileşte noul loc de muncă al funcţionarilor publici a generat o încărcare inutilă, nejustificată, a structurilor de personal ale acestor instituţii, fără nicio legătură cu nevoile reale de personal ale acestora.Cu alte cuvinte, interesul individual al funcţionarului public a primat în faţa interesului general, ceea ce, în final, a provocat consecinţe negative generale la nivelul întregii societăţi.În egală măsură, procesul de restructurare şi eficientizare a administraţiei publice centrale şi locale din ultimii ani a inclus componenta restrângerilor de personal care a răspuns atât nevoilor reale ale statului, cât şi posibilităţilor concrete ale acestuia de a plăti salariile funcţionarilor publici.Mai mult decât atât, studiile efectuate atât la nivel naţional, cât şi la nivelul organismelor internaţionale financiare au evidenţiat necesitatea continuării acestui proces şi a asigurării unei distribuţii a funcţionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzătoare a surplusului de personal din anumite domenii.Acest complex de factori care conturează o problemă majoră pentru România vine în contradicţie flagrantă cu reglementări care fac practic imposibilă flexibilizarea pieţei muncii, generând menţinerea unui număr excedentar de personal în unele instituţii din sectorul bugetar şi un nivel redus al salarizării.Având în vedere faptul că aspectele menţionate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare pe calea ordonanţei de urgenţă nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:"k) realizează redistribuirea funcţionarilor publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice;"2. La articolul 56, litera c) va avea următorul cuprins:"c) redistribuire, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;"3. La articolul 58, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) În termen de 10 zile, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici verifică în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici dacă există funcţionari publici care îndeplinesc condiţiile pentru a fi redistribuiţi, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice. (6) În condiţiile în care nu există funcţionari publici care să poată fi redistribuiţi sau conducătorii autorităţilor ori instituţiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici comunică autorităţilor şi instituţiilor publice desemnarea unui responsabil de procedură, funcţionar public, reprezentant al acesteia în comisia de concurs. Responsabilul de procedură verifică îndeplinirea condiţiilor legale de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi îndeplineşte şi celelalte activităţi corespunzătoare calităţii de membru în comisia de concurs."4. La articolul 99, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e), în perioada de preaviz, dacă în cadrul autorităţii sau instituţiei publice există funcţii publice vacante corespunzătoare, aceasta poate să le pună la dispoziţia funcţionarilor publici. (6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), dacă nu există funcţii publice vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică poate solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarul public poate fi transferat în interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducătorului autorităţii sau instituţiei publice unde se realizează transferul."5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 104. - (1) Redistribuirea funcţionarilor publici se face de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, astfel:"6. La articolul 104, alineatele (2) şi (6)-(8) vor avea următorul cuprins:"(2) Redistribuirea funcţionarilor publici se face, în condiţiile alin. (1), într-o funcţie publică de aceeaşi categorie, clasă şi acelaşi grad profesional cu funcţia publică deţinută de funcţionarul public........................................................................ (6) Redistribuirea funcţionarilor publici din corpul de rezervă se dispune prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice. (7) Înalţii funcţionari publici cărora le-au încetat raporturile de serviciu prin eliberare din funcţia publică, ca urmare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiţi pe o funcţie vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b), d) şi f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, respectiv, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Secretariatul General al Guvernului. (8) Pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) în cazul în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îl redistribuie, pe baza acordului conducătorilor autorităţilor sau instituţiilor publice, într-o funcţie publică vacantă corespunzătoare studiilor absolvite şi pregătirii profesionale, iar funcţionarul public o refuză;"PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Mircea Jorjp. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 august 2013.Nr. 82.-------