LEGE Nr. 45 din 4 iulie 1991privind modificarea unor dispoziţii referitoare la activitatea de judecată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 11 iulie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Judecătoriile şi tribunalele judeţene în complete formate numai din judecători.  +  Articolul 2Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească se modifica după cum urmează: 1. Articolul 23 alineatul 4 punctul 1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins: "a) cererile introduse pe cale principala, referitoare la pensii de întreţinere; litigiile patrimoniale dintre persoanele fizice, avînd ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun mobil, cînd valoarea litigiului nu depăşeşte 30.000 lei şi nu priveşte o succesiune sau imparteli de bunuri; acţiunile posesorii; cererile privind înregistrările în registrele de stare civilă; plingerile împotriva încheierilor de aprobare a proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor vamale; luarea unor măsuri asiguratorii sau a unor măsuri vremelnice în cazuri urgente; cererile de orice fel referitoare la popriri; litigiile de muncă, excepţind contestaţiile împotriva desfacerii contractului de muncă şi a deciziilor de imputare a căror valoare depăşeşte 50.000 lei; b) pricinile şi cererile care, potrivit legii, se soluţionează de judecătorii în ultima instanţa." 2. Articolul 23 alineatul ultim va avea următorul cuprins: "În caz de indivizibilitate sau conexitate, chiar dacă numai una dintre cereri sau infracţiuni nu întruneşte condiţiile prevăzute în alineatul precedent, completele de judecată se compun potrivit dispoziţiilor alin. 1." 3. Articolul 23 alineatele 2 şi 3 şi articolul 26 alineatul 4 se abroga.  +  Articolul 3Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit, se modifica după cum urmează: 1. Articolul 4 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Verificarea sesizarilor şi cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţionează pe lîngă fiecare judecătorie şi este alcătuită din: - un judecător de la judecătorie, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte; - un procuror de la procuratura locală, desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, şi un delegat desemnat de directorul administraţiei financiare judeţene." 2. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins: "Recursul se soluţionează de o comisie care funcţionează pe lîngă fiecare tribunal judeţean şi este alcătuită din: - vicepreşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte; - un judecător de la tribunalul judeţean, desemnat de preşedintele acestei instanţe, procurorul şef adjunct al procuraturii judeţene şi directorul administraţiei financiare judeţene sau inlocuitorul acestuia." 3. Articolul 10 alineatul 3, articolul 14 alineatul 2 şi articolele 15-20 se abroga.  +  Articolul 4Articolul 17 alineatul 2 din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori va avea următorul cuprins: "Judecătoria soluţionează contestaţia în termen de cel mult 15 zile de la data sesizării, cu citarea organelor şi persoanelor arătate în art. 16 alin. 1, dispoziţiile art. 15 alin. 2 şi art. 16 alin. 3 fiind aplicabile. Participarea procurorului este obligatorie."  +  Articolul 5Articolul 6 din Decretul nr. 203/1974 privind înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratura se abroga.  +  Articolul 6Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 mai 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 25 iunie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind modificarea unor dispoziţii referitoare la activitatea de judecată şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU