ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003(*actualizată*)privind organizarea Gărzii Financiare(actualizată până la data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 132 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005; LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 520 din 24 iulie 2013; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorNOTA C.T.C.E. - S.A. Piatra-NeamţPotrivit alin. (1) al art. 19 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 13 alin. (1) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 24 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.Alin. 1) al art. 13 din ordonanţa mai sus menţionată prevede:"1) Organizarea, modul de funcţionare, numărul de posturi al Agenţiei, inclusiv cele aferente structurii antifraudă, precum şi alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se reglementează prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă." Astfel, la data de 1 august 2013 a intrat în vigoare HOTĂRÂREA nr. 520 din 24 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Garda Financiară se organizează ca instituţie publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, finanţată de la bugetul de stat.---------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.---------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. (3) Garda Financiară exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda şi evaziunea fiscala, precum şi alte fapte date prin lege în competenţa sa.---------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.  +  Articolul 2Organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 3 (1) Garda Financiară coordonează, îndruma şi controlează activitatea tuturor comisariatelor prin intermediul Comisariatului general şi desfăşoară acţiuni operative pe întreg teritoriul tarii, în baza competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Garda Financiară, în cazurile în care există indicii de săvârşire a unor fapte penale, poate să solicite Ministerului Administraţiei şi Internelor să asigure personalul necesar pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de comisarii Gărzii Financiare în realizarea actului de control. Personalul necesar se asigură din cadrul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate de intervenţie rapidă ale poliţiei participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice.---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 154 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 27 mai 2005, care modifică pct. 4 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. (3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale şi speciale de dotare, însemnele distinctive şi modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare stabileşte relaţiile de coordonare, colaborare şi răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competenţele şi atribuţiile personalului care ocupă funcţii publice de conducere şi de execuţie, precum şi ale personalului contractual. Regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general.---------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.  +  Capitolul II Atribuţiile Gărzii Financiare  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării atribuţiilor sale, pentru combaterea actelor şi faptelor de evaziune şi frauda fiscală, Garda Financiară efectuează controlul operativ şi inopinat cu privire la: a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege; b) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi înlăturarea operaţiunilor ilicite; c) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor, în toate locurile şi spaţiile în care se desfăşoară activitatea agenţilor economici; d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi frauda fiscală.(1^1) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze verificări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii.-----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. 66 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.(1^2) Întinderea prejudiciului nu poate fi dovedită doar prin evaluarea prevăzută la alin. (1^1).----------Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. 66 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.---------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 5 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 5 (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuţiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală competente.---------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activităţii Gărzii Financiare se valorifica potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Garda Financiară va delega reprezentanţi în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) şi art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi participa la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.---------Alin. (5) al art. 5 a fost abrogat de pct. 6 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Capitolul III Drepturile specifice, obligaţiile şi răspunderea personalului Gărzii Financiare  +  Articolul 6 (1) Personalul Gărzii Financiare executa: a) operaţiuni de control curent; b) operaţiuni de control tematic. (2) Controlul curent se executa operativ şi inopinat, pe baza legitimaţiei de control, a insignei de împuternicire şi a ordinului de serviciu. (3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către ministrul finanţelor publice, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau de către comisarul general.---------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. (4) Persoana care dispune controlul tematic stabileşte obiectivele de verificat, entităţile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, precum şi durata controlului. (5) La orice acţiune de control participa minimum 2 comisari. (6) La acţiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari vor fi însoţite de membri ai subunitatilor specializate de intervenţie rapida ale poliţiei. (7) La constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate.---------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.  +  Articolul 6^1Procedura de aplicare, forma şi conţinutul proceselor-verbale încheiate de Garda Financiară în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 6 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, comisarii Gărzii Financiare sunt în drept: a) să efectueze controale în spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri ori se desfăşoară activităţi ce cad sub incidenţa actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea; b) sa verifice respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, cai ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate; c) sa verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenta şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitarii şi comercializării bunurilor şi să aplice sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor; d) sa dispună măsuri cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi sa ridice documentele financiar-contabile şi de alta natura care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; e) să solicite, în condiţiile şi potrivit Codului de procedura penală, efectuarea de către organele abilitate de lege a perchezitiilor în localuri publice sau particulare - case, curţi, dependinţe şi grădini -, dacă exista indicii ca în aceste locuri sunt ascunse documente, mărfuri sau se desfăşoară activităţi care au ca efect evaziunea sau frauda fiscală; f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală, să stabilească implicaţiile fiscale ale acestora şi sa dispună, în condiţiile Codului de procedura fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;-----------Litera f) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. g) să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;-----------Litera g) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. h) sa reţină documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre etc. şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control. Analiza şi examinarea probelor, eşantioanelor şi mostrelor, precum şi expertizele tehnice se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea şi manipularea mărfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate Gărzii Financiare prin bugetul de venituri şi cheltuieli;-----------Litera h) a art. 7 a fost modificată de pct. 7 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. i) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit competentelor prevăzute de lege; j) sa întocmească acte de control operativ şi inopinat privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele legale şi sa sesizeze organele competente în vederea valorificării constatărilor; k) sa oprească mijloacele de transport, în condiţiile legii, pentru verificarea documentelor de însoţire a bunurilor şi persoanelor transportate; l) să solicite instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurari, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentarii şi fundamentarii constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare; m) sa poarte uniforma, sa păstreze, sa folosească şi să facă uz de armamentul şi mijloacele de apărare din dotare, în condiţiile legii; n) sa utilizeze mijloacele auto purtând însemne şi dispozitive de avertizare sonore şi luminoase specifice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. o) să constituie şi să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal;-----------Litera o) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ şi inopinat, monitorizări şi verificări necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de fraudă şi evaziune fiscală.-----------Litera p) a art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009.  +  Articolul 8 (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispoziţia serviciului, poartă uniformă cu însemne specifice şi sunt dotaţi cu armament şi mijloace de autoapărare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. III, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 13 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 25 mai 2009. (2) Folosirea armamentului din dotare pentru autoaparare sau paza se face în legitima apărare sau în stare de necesitate, potrivit legii.  +  Articolul 9 (1) Funcţiile utilizate de Garda Financiară în realizarea atribuţiilor stabilite de lege sunt funcţii publice specifice şi funcţii publice generale. Garda Financiară poate utiliza şi personal contractual, care nu exercita prerogativele de putere publică în condiţiile legii. (2) Comisarii sunt funcţionari publici cu statut special, ale căror drepturi şi îndatoriri specifice de serviciu se stabilesc prin Statutul comisarului Gărzii Financiare, aprobat prin lege.  +  Articolul 10 (1) Personalul Gărzii Financiare este obligat să respecte legea, să aibă o conduita corecta, să fie integru şi incoruptibil, sa acţioneze cu hotărâre pentru prevenirea şi combaterea oricăror acte de natura sa stirbeasca autoritatea şi prestigiul instituţiei. (2) Răspunderea personalului Gărzii Financiare este cea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, Legea nr. 188/1999privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările ulterioare.---------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.---------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.---------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 11 (1) Personalul Gărzii Financiare beneficiază de drepturile salariale prevăzute de legea privind salarizarea funcţionarilor publici şi de cele prevăzute pentru personalul contractual, după caz. (2) Comisarilor li se considera vechime în specialitate, economică sau juridică, după caz, întreaga perioadă în care îşi desfăşoară activitatea în Garda Financiară.  +  Articolul 12 (1) Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia de a nu folosi în scop personal şi de a nu divulga informaţiile dobândite ca urmare a exercitării funcţiei. De asemenea, nu pot divulga aceste informaţii, inclusiv după încetarea raporturilor de muncă, pe o durată de 3 ani, cu excepţia cazurilor impuse de procedurile judiciare ori în cazul schimbului de informaţii între instituţiile abilitate ale statului, precum şi în cazul comunicărilor făcute, în condiţiile legii, organismelor străine cu atribuţii similare. (2) Funcţionarii Gărzii Financiare au obligaţia păstrării secretului informaţiilor fiscale şi bancare prevăzute de lege.  +  Articolul 13Abrofat.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011.  +  Articolul 14În exercitarea atribuţiilor de serviciu, comisarii Gărzii Financiare sunt investiti cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie, potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 15Garda Financiară organizează şi gestionează, în condiţiile legii, banca proprie de date privind faptele ce intră în competenţa sa de activitate.  +  Articolul 16 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Garda Financiară are acces la informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Direcţia Generală de Evidenţă Informatizată a Persoanei, Serviciul Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 132 din 21 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2004. (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) furnizează relaţiile şi informaţiile solicitate şi eliberează copii certificate de pe documentele necesare definitivării controlului, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Garda Financiară cooperează cu organele cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.---------Art. 18 a fost abrogat de pct. 10 al art. 5 din ORDONANŢA nr. 8 din 20 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005.  +  Articolul 19Personalul preluat de Garda Financiară prin transfer în interesul serviciului se va numi pe funcţii potrivit structurii organizatorice aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi în bugetele Ministerului Finanţelor Publice şi al Autorităţii Naţionale de Control, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire.  +  Articolul 21Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, secţiunea a 2-a a cap. II şi art. 23 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificările ulterioare, precum şi orice prevederi contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru delegat pentru coordonareaautorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul integrării europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 91.-------------