ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (**republicată**)privind siguranța barajelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2002    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 466/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 244/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2001.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Dreptul de realizare și de exploatare în siguranță a barajelor, precum și obligațiile corespunzătoare rezultate din actele normative privind protecția mediului vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte.(2) Respectarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor este obligatorie în toate etapele de realizare și de exploatare a acestora: proiectare, execuție, exploatare în perioada de execuție, exploatare curentă și postutilizare sau abandonare.(3) Evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea respectării exigențelor de performanță referitoare la siguranța barajelor se realizează de experți și specialiști atestați de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și certificați/avizați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin următorii termeni se înțelege:a) baraj - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă sau nepermanentă, de apă, de deșeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică și din iazurile de decantare din industria minieră), a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a conținutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic și/sau natural. Noțiunea de baraj cuprinde:1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv construcțiile și instalațiile-anexa aferente acestuia, precum și cele naturale, terenul de fundație și versanții care asigură acumularea, reprezentând cuveta lacului de acumulare;2. barajele și digurile care realizează retenții permanente sau nepermanente de apă;3. lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice și ecluze din frontul barat, derivații cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 mc și conducte forțate);4. barajele și digurile care realizează depozite de deșeuri industriale;b) categorie de importanță a barajelor - clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici și notari, conform metodologiei de încadrare în categorii de importanță aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrului apelor și protecției mediului.În funcție de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensionala, mai mica sau egala cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importanța:● A - baraj de importanța excepționala;● B - baraj de importanța deosebită;● C - baraj de importanța normală;● D - baraj de importanța redusă.În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului ca fiind cu potențial crescut privind consecințele produse asupra populației, proprietății și mediului, în cazul cedarii;d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru construcții hidrotehnice în domeniile A7 (rezistenta și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și B5 (siguranța în exploatare pentru construcții și amenajări hidrotehnice) și certificat/avizat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor;e) CONSIB - Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și Lucrărilor Hidrotehnice, înființată conform legii;f) deținător de baraj - persoană juridică cu orice titlu, care are în păstrare, proprietate și/sau administrare un baraj.  +  Articolul 3(1) Încadrarea în categorii de importanță a barajelor reprezintă o obligație legală a deținătorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiți în continuare deținători de baraje, și este utilizată pentru:a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor - specială sau curentă -, în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calității în construcții;b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a acestora;c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;d) stabilirea atribuțiilor de verificare și control al barajelor, care revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și Ministerului Apelor și Protecției Mediului;e) stabilirea obligațiilor ce revin deținătorilor de baraje, precum și altor persoane juridice și fizice privind siguranța în exploatare a acestor tipuri de lucrări și luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului.(2) La stabilirea categoriei de importanță a barajelor deținătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor și Protecției Mediului și Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, vor ține seama de:a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de deținător;b) necesitatea protecției populației, a proprietății și a mediului împotriva consecințelor potențiale produse în cazul cedării acestor lucrări;c) mărimea pagubelor potențiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;d) costul măsurilor de siguranță impuse și dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficienței economice;e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, menținut în exploatare, postutilizat sau abandonat;g) modul în care apa și deșeul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare;h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, construcției, reparării, exploatării, inspecției, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.(3) În scopul protecției populației, a proprietății și a mediului Ministerul Apelor și Protecției Mediului poate majoră categoria de importanță a unui baraj față de cea declarată de deținător și îl poate declara cu risc sporit. Lista cuprinzând barajele cu risc sporit și cele cu categorie de importanța majorată se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorități.(4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor și metodologiile de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.  +  Articolul 4(1) Stabilirea exigențelor de performanță care definesc sistemul calității în domeniul construcțiilor de baraje, procedurile și reglementările tehnice, precum și controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.(2) Reglementările și procedurile cu caracter general, aferente sistemului calității în domeniul construcțiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autorităților menționate la alin. (1).(3) Normele tehnice aferente asigurării calității în construcțiile de baraje se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței și se aprobă prin ordin al ministrului.(4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor și regimul de exploatare în siguranță a barajelor se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului. Iazurile de decantare din industria minieră se realizează, se exploatează și se conservă conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei și Resurselor și aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor și protecției mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și ministrul industriei și resurselor.(5) Aspectele tehnice ale reglementărilor și normelor, precum și prioritățile de întocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.(6) Prevederile alin. (3) se aplică și în cazul iazurilor de decantare miniere care își încetează activitatea la expirarea licenței de concesionare.(7) Experții certificați/avizați pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor își desfășoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți și a procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță a barajelor din categoriile de importanța C și D. Regulamentul și procedura se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.(8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.  +  Articolul 5(1) Deținătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea și de menținerea siguranței în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Pentru barajele existente la care nu există sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de deținător revine administrației publice locale - comună, oraș, municipiu, județ - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor și Protecției Mediului sau/și a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Capitolul 2 Regimul de folosire a barajelor  +  Articolul 6(1) Pentru barajele noi sau în cazul intervențiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente deținătorii acestora sunt obligați să obțină de la Ministerul Apelor și Protecției Mediului acordul de funcționare în siguranță.(2) Prin excepție, ministrul apelor și protecției mediului stabilește prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D acordul de funcționare în siguranță să fie emis de unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.(3) Acordul de funcționare în siguranță se referă la încadrarea în categorii de importanță a barajului, la adoptarea soluțiilor de proiectare, la condițiile de amplasament și la respectarea normelor și reglementărilor legale, precum și a experienței în domeniu.(4) Acordul de funcționare în siguranță este obligatoriu pentru obținerea autorizației de construcție.  +  Articolul 7(1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în faza provizorie de punere în exploatare deținătorul acestora este obligat să obțină o autorizație de funcționare în condiții de siguranță, emisă de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, pe baza recomandărilor din documentația avizată de expertul certificat.(2) Prin excepție, la recomandarea CONSIB, pentru lucrările încadrate în categoriile de importanță C și D autorizația de funcționare în condiții de siguranță se poate emite de către unitățile teritoriale ale Ministerului Apelor și Protecției Mediului, pe baza unei documentații privind starea de siguranță avizate de expertul certificat.(3) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță certifică îndeplinirea exigențelor de performanță în perioada de exploatare și este obligatorie pentru obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor și de protecție a mediului.(4) Autorizația de funcționare în condiții de siguranță se emite pe o durată determinată, stabilită prin autorizație, de maximum 10 ani și se reînnoiește la expirare sau în cazul producerii unor incidente ori accidente în exploatare.  +  Articolul 8Procedurile și competentele de emitere a acordului de funcționare în siguranță și a autorizației de funcționare în condiții de siguranță pentru baraje se aprobă prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.  +  Articolul 9(1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinația acestora, de către deținătorii cu orice titlu fără autorizația de funcționare în condiții de siguranță prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este interzisă.(2) Îndeplinirea condițiilor de exploatare în condiții de siguranță prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a condițiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței este obligatorie.  +  Articolul 10(1) Deținătorii de baraje sunt obligați sa urmărească comportarea în timp a acestor construcții pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.(2) Proiectele de urmărire a comportării în timp a barajelor trebuie să respecte reglementările generale în domeniu, prevăzute de legislația în vigoare și de normativele tehnice specifice, precum și elementele stabilite la proiectare sau prin evaluările periodice ale stării de siguranță.(3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel:a) nivelul I, cuprinzând inspecțiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsură și control și interpretarea primară a rezultatelor - depășirea unor valori de atenție și alarmă -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor și Protecției Mediului;b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observațiilor, a măsurătorilor și a inspecțiilor tehnice anuale și interpretarea acestora din punct de vedere al siguranței barajului, realizată prin grija deținătorului de specialiști care întocmesc rapoarte sintetice anuale;c) nivelul III, cuprinzând analiza și avizarea rapoartelor de sinteză anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către deținător, a cărei componentă este avizată de CONSIB și aprobată de Ministerul Apelor și Protecției Mediului; în cazul deținătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza și avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor deținători, fie de grupuri de specialiști aprobați de Ministerul Apelor și Protecției Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.(4) Rapoartele anuale privind comportarea și siguranța în exploatare a barajelor aflate în administrarea unui deținător sunt analizate în cadrul evaluării periodice a siguranței, iar îndeplinirea corecta din punct de vedere legal, tehnic și organizatoric a obligațiilor prevăzute în proiectele de urmărire a comportării în timp a construcțiilor condiționează emiterea autorizației de funcționare în condiții de siguranță sau reînnoirea acesteia.(5) Nerespectarea proiectului de urmărire a comportării în timp a construcțiilor atrage suspendarea autorizației de funcționare în condiții de siguranță pe o perioadă de 30 de zile, timp în care trebuie realizată conformarea cu proiectul.  +  Articolul 11Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor acțiuni iresponsabile deținătorii de baraje cu risc sporit sunt obligați să organizeze și să realizeze un sistem de securitate și pază a barajelor, aprobat de inspectoratele județene de protecție civilă*).--------------*) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înființează în subordinea consiliilor județene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecție civilă, a grupurilor și brigăzilor de pompieri militari.  +  Articolul 12(1) În scopul asigurării protecției și siguranței barajelor se interzice realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.(2) Realizarea de lucrări de traversare a barajelor sau în zonele lor de protecție se poate face în baza permisului de traversare obținut conform procedurii emise de Ministerul Apelor și Protecției Mediului.  +  Articolul 13În cazul trecerii în conservare, al postutilizarii sau al abandonării unui baraj, deținătorul acestuia va întocmi o documentație distinctă. Deținătorul va stabili și va asigura, pe cheltuiala proprie, lucrările și măsurile de încadrare într-o categorie de folosință posibilă a barajului sau va demola construcția, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în secțiunea barata inițial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.  +  Articolul 14Deținătorii cu orice titlu de baraje au obligația de a declara public caracteristicile generale, categoria de importanță și gradul de risc asociat acestora. Declarația se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor și Protecției Mediului și se aprobă prin ordin.  +  Capitolul 3 Controlul în domeniul siguranței barajelor  +  Articolul 15Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță și al respectării prevederilor legale aferente siguranței barajelor se face de Ministerul Apelor și Protecției Mediului sau de împuterniciți ai acestuia.  +  Articolul 16Controlul îndeplinirii exigențelor de performanță privind calitatea în construcții, stabilite prin Legea nr. 10/1995, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței sau de către organele teritoriale ale acestuia.  +  Articolul 17Controlul curent al activității de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuterniciții Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.  +  Articolul 18În scopul îndeplinirii atribuțiilor de control împuterniciții cu drept de control, după declinarea identității și calității, au dreptul:a) de acces la baraje, indiferent de deținătorul și destinația acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor ce decurg din aceasta;b) de a controla existența și funcționalitatea aparaturii de măsură și control prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, în conformitate cu prevederile proiectelor specifice;c) de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni conform competentelor acordate.  +  Articolul 19Pentru efectuarea controlului în unitățile cu regim special de acces împuterniciții cu drept de control vor primi aprobare și din partea autorității publice centrale care coordonează unitățile respective.  +  Capitolul 4 Sancțiuni  +  Articolul 20Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 21Constituie contravenții următoarele fapte:a) funcționarea barajelor fără autorizație de funcționare în siguranță și fără proiect de urmărire a comportării în timp a construcției;b) neîndeplinirea condițiilor de siguranță prevăzute prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței;c) nerespectarea prevederilor acordului de funcționare în siguranță și nerespectarea prevederilor autorizației de funcționare în condiții de siguranță;d) realizarea unor construcții, depozite, amenajări sau a altor activități în ampriza barajelor ori în zonele de protecție;e) nerealizarea remedierilor în termenul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență, în cazul suspendării autorizației de funcționare în condiții de siguranță;f) abandonarea unui baraj fără proiect de abandonare și conservare elaborat de un expert certificat/avizat;g) nedeclararea barajelor deținute și a caracteristicilor acestora; (la 01-02-2014, Lit. g) a art. 21 a fost modificată de pct. 1 al art. 87 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) h) neîndeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea siguranței barajelor existente;i) nerealizarea sistemului de securitate și pază prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;j) neîndeplinirea condițiilor de exploatare în siguranța stabilite prin ordine ale ministrului apelor și protecției mediului și/sau ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței.  +  Articolul 22(1) Contravențiile prevăzute la art. 21, săvârșite de persoane fizice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. a), b), c), d), g) și h);b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. e), f), i) și j).(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanelor juridice.(3) Cuantumul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 23(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:a) executarea barajelor fără acordul de funcționare în siguranță a barajului, de natură să punăîn pericol populația sau mediul;b) funcționarea barajelor fără autorizație de funcționare în condiții de siguranță, punând în pericol populația sau mediul;c) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, punând în pericol siguranța construcției, populația sau mediul;d) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură și control montate în baraje, precum și folosirea unei aparaturi neetalonate.(2) Dacă infracțiunile prevăzute la alin. (1) sunt săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. (la 01-02-2014, Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. 87 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 24Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 24 a fost abrogat de pct. 3 al art. 87 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Articolul 25Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului și de împuterniciți ai acestuia.  +  Articolul 26Infracțiunile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată de către organele de urmărire penală, precum și de către personalul prevăzut la art. 15-17, care procedează potrivit art. 61 din Codul de procedură penală. (la 01-02-2014, Art. 26 a fost modificat de art. 46 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Capitolul 5 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 27(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora regulamentul privind organizarea și certificarea corpurilor de experți, respectiv procedura de avizare a experților și a specialiștilor pentru întocmirea evaluării stării de siguranță în exploatare a barajelor, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora procedura de autorizare, care va fi aprobată prin ordin al ministrului.  +  Articolul 28(1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a procedurilor de autorizare deținătorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligați să declare la Ministerul Apelor și Protecției Mediului lucrările deținute și încadrarea lor în categorii de importanță, în vederea eșalonării obținerii autorizărilor.(2) Depunerea documentației pentru obținerea autorizației de funcționare în siguranță a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, în baza eșalonării propuse de CONSIB.  +  Articolul 29Deținătorii cu orice titlu ai barajelor aflate în exploatare, care în urma evaluării stării de siguranță nu îndeplinesc exigențele de performanță necesare pentru obținerea autorizației de funcționare în condiții de siguranță decât după realizarea unor măsuri și lucrări propuse prin raportul de evaluare a stării de siguranță, sunt obligați să realizeze aceste exigente de performanță în termenul stabilit de comun acord cu reprezentanții Ministerului Apelor și Protecției Mediului și ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 30(1) Nerealizarea prevederilor art. 28 conduce imediat la introducerea restricțiilor de exploatare și, după caz, la declanșarea operațiunilor de abandonare.(2) Pentru barajele care prezintă un indice de risc asociat inacceptabil va fi declanșată operațiunea de abandonare.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Apelor și Protecției Mediului va elabora metodologia de declarare a operațiunilor de abandonare a barajelor, care va fi aprobată prin ordin al ministrului.  +  Articolul 31(1) Deținătorul barajului are obligația sa țină o fișă de evidență a barajului*) cuprinzând datele importante privind construcția și evenimentele care au avut loc în timp. Fișa actualizată va fi transmisă anual la Ministerul Apelor și Protecției Mediului, împreună cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiză aprofundată a comportării în timp a barajului.(2) În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apa în scopuri multiple, deținătorul cu orice titlu al barajului va transmite Ministerului Apelor și Protecției Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.---------------*) Conform art. III din Legea nr. 466/2001 conținutul fișei de evidență se va stabili prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi.