ORDIN nr. 60 din 2 august 2013privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 20 august 2013    Având în vedere prevederile art. 70 lit. a) şi ale art. 75 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi ale art. 14 alin. (7) şi (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Participanţii la piaţa de energie electrică, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi Societatea Comercială Opcom - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Entităţile organizatorice de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2012 privind instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare aplicabile producţiei de energie electrică ce beneficiază de sisteme de promovare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 4 septembrie 2012.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 2 august 2013.Nr. 60.  +  Anexa Instituirea unor reguli pe piaţa de echilibrare  +  Articolul 1 (1) Prezentele reguli reflectă noile prevederi ale cadrului legislativ în vigoare. (2) Noţiunile şi definiţiile utilizate în prezentele reguli sunt prevăzute în: a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012; b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 51/2009 privind aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare; d) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 şi 596 bis din 23 august 2010; e) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013 privind aprobarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 mai 2013; f) Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013. (3) - Abrevierile utilizate în prezentele reguli sunt următoarele: a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b) CD - consum dispecerizabil; c) CEED - centrala electrică eoliană dispecerizabilă; d) CEFD - centrala electrică fotovoltaică dispecerizabilă; e) OPE - operatorul pieţei de echilibrare; f) PE - piaţa de echilibrare; g) PIP - preţul de închidere al PZU; h) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea; i) PZU - piaţa pentru ziua următoare; j) SEN - Sistemul energetic naţional; k) UD - unitate de producţie energie electrică dispecerizabilă; l) UD - EE - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie eoliană; m) UD - EF - unitate dispecerizabilă care produce energie electrică din energie solară.  +  Articolul 2CEED, respectiv CEFD sunt asimilate cu UD în toate reglementările aplicabile, cu luarea în considerare a prevederilor din prezentele reguli şi cu exceptarea de la obligaţiile privind modificarea declaraţiilor de disponibilitate prevăzute la art. 12 lit. c) din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2013.  +  Articolul 3Limita minimă de preţ a ofertei preţ-cantitate pe PE este de 0,1 lei/MWh, pentru toate categoriile de UD.  +  Articolul 4 (1) Puterea UD care este ofertată la 0,1 lei/MWh se reduce numai după reducerea de putere a tuturor celorlalte UD. În vederea realizării unei ierarhizări la reducerea de putere, pentru UD care au oferte de reducere de putere la acelaşi preţ, se stabilesc următoarele categorii:1. UD care beneficiază de acces garantat la reţelele electrice şi de dispecerizare cu prioritate: a) UD - EE; b) UD - EF; c) UD de producere a energiei electrice în cogenerare, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, în limita capacităţii calificate de ANRE; d) UD de producere a energiei electrice din surse hidro declarate cu hidraulicitate ridicată. Se consideră situaţie de hidraulicitate ridicată situaţia în care, pentru UD respectivă, există pericol de deversare; e) UD de producere a energiei electrice din sursă nucleară, operaţionale la data intrării în vigoare a prezentului ordin; f) UD de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, care beneficiază de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, corespunzător capacităţilor şi duratei prevăzute în actul normativ menţionat.2. UD care produc energie electrică din surse regenerabile de energie, altele decât cele menţionate la pct. 1 lit. a), b) şi d).3. UD altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2. (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (C.N. "Transelectrica" - S.A.) realizează şi aplică proceduri publice, avizate de ANRE, de verificare a: a) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1) lit. c), corespunzător prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 23/2010; b) situaţiilor de hidraulicitate ridicată şi a energiei electrice aferente, conform celor specificate la alin. (1) pct. 1) lit. d); c) energiei electrice ce se încadrează în prevederile alin. (1) pct. 1) lit. f), corespunzător prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 138/2013.  +  Articolul 5 (1) Pentru fiecare UD/CD, preţurile din ofertele zilnice pe PE se corelează cu PIP al PZU astfel: a) preţul ofertelor pe piaţa de echilibrare pentru un interval orar trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru acelaşi interval orar şi valoarea de 450 lei/MWh, valabil până la 31 decembrie 2013; b) pentru un producător/consumator ce deţine una/unul sau mai multe UD/CD, diferenţa dintre cel mai mare preţ din ofertele aferente unui interval orar pentru UD din portofoliu/CD din portofoliu şi cel mai mic preţ al ofertelor pentru UD din portofoliu/CD din portofoliu aferente aceluiaşi interval orar este de maximum 250 lei/MWh. (2) Portofoliul de unităţi al unui participant la piaţa de echilibrare pentru care se aplică alin. (1) lit. b), se defineşte astfel: a) pentru producători, reprezintă totalitatea UD pe care le exploatează, care se încadrează într-o singură categorie din cele prevăzute la art. 4 alin. (1), pct. 1, 2 sau 3; pentru alin. (1) fiecare literă reprezintă o categorie aparte; b) pentru un consumator, reprezintă totalitatea CD pe care acesta le exploatează. (3) C.N. "Transelectrica" - S.A. realizează o procedură publică de stabilire a agregării UD ale producătorilor pe portofolii, conform prevederilor de la alin. (2), şi avizează portofoliile propuse de aceştia, în baza acestei proceduri care trebuie avizată în prealabil de ANRE. (4) Dacă un producător deţine mai multe portofolii de UD, prevederile din prezentele reguli se aplică corespunzător pentru fiecare din acestea. (5) Pentru un interval orar în care nu există PIP deoarece PZU nu s-a închis, se consideră valoarea PIP din acelaşi interval orar al aceleiaşi zile a săptămânii anterioare sau, dacă nici pentru acesta nu există PIP, cel din acelaşi interval orar al aceleiaşi zile a ultimei săptămâni pentru care există PIP. (6) În momentul primirii fiecărei oferte zilnice, OPE verifică respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (1) coroborat cu art. 3 şi informează participantul la PE referitor la acceptarea sau respingerea ei. (7) Oferta zilnică respinsă, care nu este corectată în limita de timp prevăzută în reglementările aplicabile, este respinsă definitiv şi va fi tratată ca în situaţia în care nu ar fi fost trimisă. (8) La solicitarea producătorilor sau din proprie iniţiativă, dar nu mai mult de o dată pe an, ANRE actualizează valoarea care se adaugă la PIP, precizată la alin. (1) lit. a), astfel încât să acopere cel mai mare cost unitar justificat rezultat pe UD. Actualizarea se realizează pe baza analizei costurilor justificate pe UD transmise de producători la ANRE, cu excepţia UD care beneficiază de scheme de susţinere.  +  Articolul 6 (1) Selectarea energiei de echilibrare aferentă reducerii de putere se realizează în următoarea ordine: a) în ordinea de merit de reducere de putere, se dispun reducerile corespunzătoare de putere în funcţie de necesităţile echilibrării sistemului, pentru ofertele care au preţul mai mare de 0,1 lei/MWh, până la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice şi nucleare sau integral pentru celelalte UD; b) se reduce puterea UD-urilor care fac parte din portofoliile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 şi a căror putere depăşeşte puterea comunicată în notificările fizice transmise înainte de intervalul de livrare la OPE pentru intervalul respectiv, până se ajunge la puterea notificată de acestea, proporţional cu această putere, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h; c) se selectează UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice care vor fi oprite, prin selectarea ofertelor de reducere integrală de putere ale UD prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 3, cu condiţia menţinerii nivelului necesar al capacităţii SEN de a satisface în permanenţă cererile de putere ale consumatorilor, luând în considerare ieşirile din funcţiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât şi cele rezonabil de aşteptat a se produce neprogramat, precum şi cu păstrarea nivelului de siguranţă a funcţionării SEN. (2) În cazul necesităţii reducerii de putere ofertate la 0,1 lei/MWh se procedează în următoarea ordine: a) se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 3, până la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri turbogeneratoare termoenergetice sau integral, în cazul celorlalte UD; b) se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 2 până la minim tehnic, în cazul UD formate din grupuri termoenergetice sau integral, în cazul UD formate din grupuri hidroenergetice; c) se reduc puterile din ofertele aferente UD menţionate la art. 4 alin. (1) pct. 1 până la minim tehnic pentru UD prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. c), e) şi f) şi până la oprire pentru celelalte UD. (3) Dacă oferta de reducere de putere de la alin. (2) lit. a), b) sau c) este mai mare decât necesarul puterii de echilibrare, atunci OPE selectează energia de echilibrare aferentă fiecărei UD, proporţional cu puterea orară prevăzută în oferta acesteia pentru intervalul orar respectiv, pentru preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h. (4) Reducerea de putere pentru UD-EE şi pentru UD-EF trebuie realizată astfel încât nicio valoare a puterii produse de UD în intervalul respectiv să nu fie mai mare decât puterea rezultată din dispoziţia de dispecer, definită conform reglementărilor prevăzute la art. 1 alin (2). OPE urmăreşte modul în care producătorii respectă această prevedere. (5) OPE publică pe pagina sa de internet o informare referitoare la motivele reducerilor de putere pe PE pentru UDurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1. Această informare cuprinde motivul fiecărei reduceri, puterea redusă, numele producătorului şi locaţia UD respective. (6) În cazul selectării energiei de echilibrare aferente creşterii de putere, ofertată la acelaşi preţ, de 0,1 lei/MWh, se procedează astfel: a) se creşte puterea UD-urilor care fac parte din portofoliile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h; b) se creşte puterea UD-urilor care fac parte din portofoliile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 2, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h; c) se creşte puterea UD-urilor care fac parte din portofoliile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 3, până la epuizarea ofertelor cu preţul respectiv din această categorie, dar nu mai mult decât este necesar pentru echilibrarea SEN, proporţional cu tranşele ofertate la preţul respectiv, în trepte rotunjite la multiplu de 1 MWh/h. (7) Dacă energia din ofertele cu acelaşi preţ, diferit de 0,1 lei/MWh, este mai mare decât energia necesară pentru echilibrarea SEN selecţia energiei de echilibrare se face proporţional cu cantitatea ofertată la acel preţ, rotunjită la 1 MWh/h, atât la creştere, cât şi la reducere.  +  Articolul 7 (1) În situaţia în care OPE constată că pe parcursul ultimelor 3 luni un producător a realizat mai mult de 40% din volumul tranzacţiilor pe un tip de reglaj şi sens, OPE publică ofertele şi tranzacţiile din PE ale acestuia pe pagina web a OPE, în termen de 30 de zile de la sfârşitul intervalului analizat. (2) OPE continuă să publice ofertele şi tranzacţiile menţionate la alin. (1) până când volumul tranzacţiilor realizate de acel producător scade sub 40% din volumul total al tranzacţiilor înregistrate pentru respectivul tip de reglaj şi sens, timp de 3 luni consecutive.  +  Articolul 8 (1) În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, C.N. "Transelectrica" - S.A. realizează procedurile de verificare a încadrării ofertelor în cerinţele prevăzute la art. 4 şi 5 şi le transmite la ANRE pentru avizare. (2) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, C.N. "Transelectrica" - S.A. implementează în sistemul informatic al pieţei de echilibrare verificarea automată a încadrării ofertelor în cerinţele prevăzute la art. 5. (3) În perioada prevăzută la alin. (2), producătorii răspund de realizarea ofertelor în condiţiile prezentului ordin, iar OPE verifică conformitatea acestora în raport cu dispoziţiile legale incidente, având obligaţia de a comunică ANRE abaterile constatate, în termen de maximum 30 de zile de la data constatării acestora.  +  Articolul 9Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare rezultate din funcţionarea PE către PRE-uri se realizează proporţional cu valoarea măsurată a consumului fiecărei PRE din luna respectivă.  +  Articolul 10Prevederile art. 9 se aplică începând cu decontarea aferentă pieţei de echilibrare pentru luna următoare celei de intrare în vigoare a prezentelor reguli.-----