HOTĂRÂRE nr. 545 din 9 iunie 2010 (*actualizată*)privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură(actualizată până la data de 7 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 933 din 21 septembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 567 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, este instituţie publică de interes naţional, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, care funcţionează în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, şi este asigurat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agenţia exercită următoarele funcţii: a) de elaborare şi implementare a strategiei naţionale şi a reglementărilor privind: conservarea şi managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură; b) de implementare a politicii comune în domeniul pescuitului; c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu excepţia celor din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", care sunt administrate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"; d) de control şi inspecţie; e) de privatizare a societăţilor comerciale cu profil piscicol şi a amenajărilor piscicole pe care le are în portofoliu; f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în condiţiile legii; g) de vânzare a terenurilor proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv a instalaţiilor speciale amplasate pe uscat; h) de reprezentare, pe plan intern şi extern, în domeniul său de activitate şi în limitele stabilite prin actele normative în vigoare; i) de realizare a măsurilor din domeniul specific. (2) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial, familial, recreativ/sportiv şi ştiinţific se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Capitolul II Organizarea Agenţiei  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii. (3) Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Personalul Agenţiei este format din personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură organizate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare, care se consideră transferat în interes de serviciu.  +  Articolul 4 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte-director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite. (3) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii. (5) Preşedintele Agenţiei este înlocuit de directorul Direcţiei inspecţie ape interioare în situaţia în care nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile.-------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 21 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Agenţiei, inclusiv posturile din structurile regionale, este de 94.--------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 567 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013. (2) Personalul din cadrul Agenţiei este format din funcţionari publici şi personal contractual. (3) Salarizarea personalului din cadrul Agenţiei se face potrivit legii.  +  Articolul 6Agenţia îşi exercită atribuţiile în teritoriu prin structuri regionale fără personalitate juridică.  +  Capitolul III Atribuţiile Agenţiei  +  Articolul 7În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Agenţia are următoarele atribuţii:A. În domeniul elaborării strategiei, politicilor şi a proiectelor de acte normative: a) elaborează strategia naţională a sectorului pescăresc; b) elaborează proiecte de acte normative în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului şi cu strategia naţională a sectorului pescăresc; c) elaborează proiecte de convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul său de activitate; d) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial; e) elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/sportiv; f) elaborează norme privind caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum şi metodele de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale; g) elaborează norme de protecţie şi regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuală a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit şi a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibiţie, a zonelor de refacere biologică/zonelor de protecţie pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum şi a măsurilor preventive; h) elaborează reglementări specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate; i) elaborează norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de instituţiile de cercetare ştiinţifică de profil; j) elaborează norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de adaptare a flotei şi Planul de ajustare a efortului de pescuit; k) elaborează norme privind nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare a produselor din pescuit; l) elaborează reglementări privind criteriile de recunoaştere a organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc; m) elaborează reglementări privind debarcarea şi prima vânzare a produselor pescăreşti obţinute din pescuit.B. În domeniul administrării resurselor acvatice vii: a) stabileşte măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obţină o mai bună raţionalizare a efortului de pescuit; b) finanţează programele pentru popularea de susţinere şi de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor acvatice vii şi acvaculturii, în limita fondurilor disponibile; c) elaborează proceduri privind practicarea pescuitului; d) organizează şi actualizează Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit; e) stabileşte modul de marcare a navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare; f) autorizează construirea, modernizarea şi reconversia navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român; g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescăreşti pe teritoriul naţional unde descarcă navele/ambarcaţiunile de pescuit; h) propune autorizarea locurilor în care se realizează prima vânzare a produselor obţinute din pescuit, cu respectarea legislaţiei comunitare; i) eliberează permise/licenţe/autorizaţii, după caz, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei naţionale şi comunitare.C. În domeniul acvaculturii: a) stabileşte măsuri pentru valorificarea superioară a potenţialului genetic, prin introducerea în acvacultură a unor specii valoroase; b) stabileşte măsuri pentru creşterea calităţii produselor din acvacultură; c) adoptă măsuri pentru asigurarea producţiei din acvacultură pentru cazuri de forţă majoră; d) stabileşte măsuri pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării animale; e) stabileşte măsuri de adaptare a producţiei la cerinţele pieţei; f) stabileşte măsuri privind introducerea bunelor practici în acvacultură; g) încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere şi creştere pentru specii cu valoare economică ridicată şi promovarea produselor pescăreşti organice; h) organizează şi actualizează Registrul unităţilor de producţie din acvacultură şi emite licenţele de acvacultură; i) stabileşte şi alte acţiuni pe care necesităţile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii; j) stabileşte criteriile de introducere de noi specii în România.D. În domeniul procesării şi pieţei produselor pescăreşti: a) stabileşte măsuri de sprijin al organizaţiilor de producători şi al altor forme asociative; b) asigură respectarea criteriilor de recunoaştere şi de retragere a recunoaşterii organizaţiilor de producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislaţia comunitară; c) recunoaşte organizaţiile de producători; d) organizează şi actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, Registrul porturilor/punctelor de debarcare autorizate şi nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură; e) solicită elaborarea de studii de piaţă; f) organizează şi actualizează Registrul unităţilor de procesare; g) emite licenţe de fabricaţie unităţilor de procesare; h) propune măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii şi promovarea produselor pescăreşti.E. În domeniul activităţii de control şi inspecţie piscicolă: a) organizează şi desfăşoară activităţi permanente de control şi inspecţie piscicolă privind respectarea legislaţiei în domeniu; b) verifică modul de executare a atribuţiilor de pază şi protecţie a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit; c) verifică respectarea condiţiilor impuse prin licenţe/autorizaţii/permise de pescuit; d) elaborează planurile anuale şi lunare ale activităţii de inspecţie şi control; e) verifică veridicitatea datelor înscrise în documentele pentru circulaţia peştelui; f) constată infracţiuni şi contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, dispune ridicarea în vederea confiscării a bunurilor rezultate din săvârşirea infracţiunilor şi contravenţiilor; g) monitorizează aplicarea sancţiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a măsurilor dispuse prin notele de control, conform legislaţiei în domeniu; h) stabileşte sistemele de control şi de inspecţie ale activităţilor de pescuit; i) reţine/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor şi propunerilor personalului cu drept de inspecţie şi control, permisul/licenţa/autorizaţia, potrivit prevederilor legii; j) asigură funcţionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare; k) verifică modul de organizare şi desfăşurare a pescuitului; l) verifică respectarea condiţiilor care stau la baza eliberării permiselor/licenţelor/autorizaţiilor privind pescuitul şi acvacultura.F. În domeniul privatizării: a) privatizează societăţile comerciale cu profil piscicol şi amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în condiţiile legii; b) concesionează terenurile, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în condiţiile legii; c) încheie contracte în vederea exploatării terenurilor, cu excepţia celor de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum şi a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului, în condiţiile legii; d) încheie contracte de vânzare a terenurilor proprietate privată a statului, pe care sunt construite amenajări piscicole, în condiţiile legii; e) elaborează caiete de sarcini în vederea privatizării şi/sau a concesionării; f) urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin contractele de privatizare şi/sau de concesionare; g) îndeplineşte şi alte atribuţii care decurg din funcţia de privatizare şi/sau de concesionare, în conformitate cu prevederile legale; h) propune ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale componenţa comisiei de privatizare, concesionare, precum şi atribuţiile acesteia.--------Lit. h) a punctului F al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. XX din HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010.G. În domeniul cercetării ştiinţifice: a) colaborează cu instituţiile de cercetare de profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii; b) solicită studii pentru cunoaşterea biologiei, etologiei şi diversităţii structurii, funcţionabilităţii şi productivităţii ecosistemelor acvatice şi a interacţiunilor specifice; c) solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine şi a apelor continentale de către activităţile de pescuit şi acvacultură şi de alte activităţi antropice; d) solicită studii pentru dezvoltarea şi diversificarea acvaculturii; e) eliberează autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific.H. În domeniul relaţiilor interinstituţionale: a) încheie protocoale cu instituţiile publice implicate în activitatea de control şi inspecţie privind sectorul pescăresc; b) încheie acorduri/protocoale cu instituţii şi organizaţii în sectorul pescăresc, în condiţiile legii; c) colaborează cu Autoritatea de management pentru Programul operaţional pentru pescuit, cu Autoritatea de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, precum şi cu alte instituţii implicate în derularea fondurilor externe nerambursabile; d) organizează manifestări şi întâlniri internaţionale şi participă la cele organizate de entităţi şi organizaţii internaţionale specializate în domeniul pescuitului şi acvaculturii; e) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organismele internaţionale implicate în activitatea de pescuit şi acvacultură.I. În domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeană şi al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului: a) utilizează şi gestionează fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi fonduri alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului; b) elaborează Programul de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene şi asigură implementarea acestuia; c) elaborează Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene şi asigură implementarea acestuia.J. În alte domenii: a) organizează şi întreţine baza de date din domeniul pescuitului şi acvaculturii şi asigură transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar; b) organizează activităţi de instruire a personalului propriu; c) încheie contracte şi finanţează realizarea de buletine informative, ghiduri, broşuri, afişe, postere, bannere pentru diseminarea informaţiilor referitoare la sectorul pescăresc; d) participă la elaborarea planului comun de acţiune în vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităţi naturale şi urmăreşte realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalţi factori decizionali de la nivel local şi central; e) întocmeşte anual raportul de activitate şi îl supune spre aprobare ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; f) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Atribuţiile de control şi inspecţie piscicolă se exercită de către personalul propriu cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei, nominalizat prin decizie a preşedintelui Agenţiei. (2) Procedura de control şi procedura de inspecţie se stabilesc prin decizie a preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul cu drept de inspecţie şi control verifică documentele care stau la baza activităţii persoanei controlate şi, după caz: a) propune măsuri administrative; b) constată infracţiuni prevăzute de legislaţia specifică sectorului pescăresc; c) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.  +  Articolul 10 (1) Personalul cu drept de inspecţie şi control, în baza neregulilor constatate, reţine şi suspendă permisul, licenţa sau autorizaţia, potrivit prevederilor legale. (2) Personalul cu drept de inspecţie şi control, în baza neregulilor constatate, propune retragerea permisului, licenţei sau autorizaţiei, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 11 (1) Personalul cu drept de inspecţie şi control se legitimează cu legitimaţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Documentele întocmite de personalul cu drept de inspecţie şi control vor fi semnate şi ştampilate cu ştampila al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2. (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei la normele de pescuit şi de protecţie a resurselor acvatice vii şi înştiinţarea de plată se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul IV Echipamente şi mijloace de control  +  Articolul 12 (1) Dotarea Agenţiei cu mijloace de transport pe apă şi pe uscat este stabilită conform anexei nr. 4. (2) Navele şi ambarcaţiunile destinate inspecţiei şi controlului se identifică prin arborarea fanionului specific pe catargul principal şi/sau prin siglă existentă pe bordul acestora, după caz. (3) Modelele fanionului şi siglei navelor şi ambarcaţiunilor destinate inspecţiei şi controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 13 (1) În executarea atribuţiilor, personalul cu drept de inspecţie şi control al Agenţiei este obligat să poarte uniformă şi echipament. (2) Tipul, numărul şi durata de serviciu a uniformelor şi echipamentelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea conducerii Agenţiei. (3) Uniformele şi echipamentele sunt asigurate de către Agenţie, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 14Este interzisă folosirea mijloacelor de transport destinate controlului şi inspecţiei piscicole pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 15Pe navele/ambarcaţiunile destinate controlului şi inspecţiei piscicole se ţine un jurnal de bord, în care se înscriu toate deplasările efectuate, conform anexei nr. 5.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 16Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 17 (1) Agenţia realizează investiţii prin Programul operaţional pentru pescuit pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, bursei de peşte electronice şi pieţei angro, porturilor/adăposturilor pescăreşti şi punctelor de debarcare, finanţate din Fondul European pentru Pescuit şi din alocări bugetare, în calitate de organism public beneficiar al Programului operaţional pentru pescuit. (2) Agenţia poate să realizeze şi alte tipuri de investiţii decât cele enumerate la alin. (1), finanţate din fonduri europene, cu respectarea atribuţiilor şi competenţelor sale legale, în calitate de beneficiar al acestora.-------Art. 17 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 933 din 21 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 30 septembrie 2011.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mihai Constantin ŞeitanŞeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 9 iunie 2010.Nr. 545.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăNumărul maxim de posturi: 94*)--------*) Inclusiv posturile din structurile regionale.Funcţii publice: 91Funcţii contractuale: 3Din care, funcţii de conducere: 11                                     ┌────────────┐                                     │ PREŞEDINŢE │                                     └──────┬─────┘                                            │               ┌────────────────────────────┼──────────────────────┐               │ │ │┌──────────────┴──────────────┐ ┌──────────┴─────────┐ ┌─────────┴────────┐│Direcţia politici, de pescuit│ │Direcţia politici şi│ │Direcţia inspecţie││ privatizare, concesionare │ │ inspecţii maritime │ │ ape interioare │└─────────────────────────────┘ └────────────────────┘ └──────────────────┘--------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 567 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013, conform pct. 2 ala rt. I din acelaşi act normativ.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 567 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013, încadrarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Anexa 2 1. Modelul legitimaţiei personalului cu drept de inspecţie şi control----------NOTĂ(CTCE)Modelul legitimaţiei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 01 iulie 2010, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată)2. Modelul ştampilei personalului cu drept de inspecţie şi control----------NOTĂ(CTCE)Modelul ştampilei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 01 iulie 2010, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată)  +  Anexa 3 Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţieiAGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ SERIA IP nr. XXXXXFiliala .................................Localitatea/Judeţul .....................Str. ....................... nr. ........Telefon/Fax ........................PROCES-VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiei lanormele de pescuit şi de protecţie a resurselor acvatice viiNr. ..... din ...... .În temeiul prevederilor ...................................., subsemnatul, ......................, având funcţia de ............................ la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala .........., nr. de marcă ....., în urma controlului efectuat la*) ................, în zona .............., la data de ......, ora ......, am constatat următoarele:--------*) Pentru persoana juridică se vor înscrie denumirea operatorului economic înregistrat la registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi sediul acesteia................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. de care se face vinovat*) ................................................, născut în anul ............., luna ........., ziua ......, domiciliat în ............., str. ................. nr. ....., bl. ......., ap. ....., judeţul/sectorul ................., posesor al actului de identitate seria ............ nr. ......, eliberat de ..................... la data de ............, cod numeric personal: [][][][][][][][][][][][][] ocupaţia ............, locul de muncă ......................., fapte care constituie contravenţie:--------*) Pentru persoana juridică se vor înscrie denumirea operatorului economic înregistrat la registrul comerţului, codul unic de înregistrare şi sediul acesteia. 1) ........................................... 2) .......................................Faptele comise sunt sancţionate de art. ........... din ........ cu amendă de la ...................... până la ............................. .Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:A. Contravenientul .............................. se amendează cu 1) ........................ lei, conform art. ................... din ................., 2) ............................., conform art. ............. din ....................., precum şi .............................. Contravaloarea amenzii va fi achitată în termen de 15 zile la C.E.C. sau la Trezoreria Finanţelor Publice ......................, în contul .............., urmând ca în acelaşi interval să se remită chitanţa şi copia de pe procesul-verbal Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, filiala ........................ .Contravenientul declară: "Mă angajez/Nu mă angajez" să achit în termen de 48 de ore, la centrele special amenajate ale direcţiei taxe şi impozite ale primăriilor, în contul nr. .................., jumătate din minimul amenzii, adică suma de ........... lei, iar chitanţa de plată a amenzii şi copia procesului-verbal să le remit unităţii emitente în termenul menţionat.Se reţin în vederea confiscării următoarele bunuri aflate asupra numitului/numiţilor în momentul constatării şi care au servit la comiterea faptei:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Menţiuni ale contravenientului ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal, fapt atestat de martorul, .................., domiciliat în ......................., str. ............... nr. ......, bl. ...., judeţul ..............., BI/CI seria ....... nr. ........, emis/ă de .............. CNP .............................Nu a fost de faţă niciun martor, deoarece ................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Contestaţia se poate depune în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, însoţită de copia de pe acesta, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită fapta.Constatator, Martor, Contravenient,L.S. ............... Am luat la cunoştinţă.............. ..................ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Amenda se achită la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finanţelor Publice, după care chitanţa şi copia procesului-verbal vor fi remise în termen de 15 zile de la comunicarea unităţii emitente.În caz de neplată a obligaţiilor, se va trece la executare silită.Constatator, Am primit copia procesului-verbal...................... şi înştiinţarea de plată.Contravenient,....................  +  Anexa 4                                      LISTA             cuprinzând mijloacele de transport pe apă şi pe uscat    - Şalupă maritimă de control 2 bucăţi    - Şalupă fluvială de control 9 bucăţi    - Autoturism pentru activităţi specifice 41 bucăţi    - Autospeciale 9 bucăţi    - Microbuz transport persoane, 1 + 8 locuri 1 bucată    - Barcă pescărească din fibră de sticlă (motor şi peridoc) 11 bucăţi    - Barcă gonflabilă cu cocă rigidă şi motor 10 bucăţi    - Autolaborator 3 bucăţiConsumul lunar de carburanţi pentru autoturismele şi ambarcaţiunile care aparţin Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi AcvaculturăI. Consum de carburanţi aprobat pentru autoturisme: 200 litri/lună/autoturismII. Consum de carburanţi aprobat pentru ambarcaţiuni:- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 5 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;- 10 şalupe fluviale de control: 15 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;- 2 şalupe maritime de control: 30 litri/oră pentru 45 de ore pe lună;- 10 bărci gonflabile de control cu motor: 15 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.III. Consum de carburanţi pentru autospeciale, microbuz şi autolaborator: 300 litri/lunăNOTE:1. Repartizarea, detalierea şi transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.--------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa 5 din HOTĂRÂREA nr. 725 din 21 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 4 august 2010, potrivit pct. 4 al art. XX din acelaşi act normativ.  +  Anexa 5 Modelul jurnalului de bord         DATA LA┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ SITUAŢIA COMBUSTIBILULUI │ Ore funcţionare motor │├────────────┬──────┬───────┬─────┬────────┬───────┼────────────┬───────┬──────┤│Specificaţie│ Sold │Primiri│TOTAL│Consumat│ Rămas │În 24 de ore│ Lunar │ Anual│├────────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼────────────┼───────┼──────┤│MOTORINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┼────────────┴───────┴──────┤│BENZINĂ │ │ │ │ │ │ Verificat pregătirea │├────────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┤ navei/ambarcaţiunii ││ULEI │ │ │ │ │ │ pentru misiune │├────────────┼──────┼───────┼─────┼────────┼───────┤ Comandant ............ ││VASELINĂ │ │ │ │ │ │ │├────────────┴──────┴───────┴─────┴────────┴───────┴───────────────────────────┤│ORDINUL DE MISIUNE ││ ││ ││ ŞEF FILIALĂ, │├──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Ore/minute│ ACTIVITATEA NAVEI/AMBARCAŢIUNII │├──────────┼───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤├──────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤└──────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘Comandantul ambarcaţiunii,..........................--------