HOTĂRÂRE nr. 587 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 12 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 44/2013 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia."2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al secretarului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaSecretarul de stat pentru culte,Victor Opaschi,secretar de statp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 587.  +  Anexa (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 44/2013)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Secretariatului de Stat pentru CulteNumărul maxim de posturi: 29, exclusiv demnitarul şi cabinetul acestuia              ┌──────────────────┐ ┌────────────────┐              │ SECRETAR DE STAT ├─────┤CABINET DEMNITAR│              └────────┬─────────┘ └────────────────┘          ┌────────────┴──────────────────┐    ┌─────┴────┐ ┌─────────┴──────────┐    │ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL ECONOMIC │    │ RELAŢII │ │ RESURSE UMANE ŞI │    │ CULTE │ │ ADMINISTRATIV │    └──────────┘ └────────────────────┘-------