HOTĂRÂRE nr. 574 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 punctul VII, subpunctul 7 se abrogă.2. La articolul 6, după punctul VII se introduce un nou punct, punctul VII^1, cu următorul cuprins:"VII^1. în domeniul auditului public intern:1. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;2. asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern, în condiţiile legii;3. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;4. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii atât asupra activităţii de audit desfăşurate, cât şi a performanţelor profesionale ale auditorilor interni;5. asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate la nivelul unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern."3. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 323 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)."4. Articolul 28 se abrogă.5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.7. Numărul maxim de posturi prevăzut în hotărârile de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se modifică în mod corespunzător, potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Robert Marius Cazanciucp. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 574.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Justiţiei*Font 8*    Nr. maxim de posturi: 323    (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetul ministrului, DIPFIE)                                     ┌───────────────────┐                                     │ MINISTRU │                                     └─┬─┬─┬───┬─────┬─┬─┘          ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────┐          │Colegiul Ministerului├──────┘ │ │ │ │ └─────────┤ Cabinet Ministru │          └─────────────────────┘ │ │ │ │ └─────────────────────┘          ┌─────────────────────┐ │ │ │ │ ┌─────────────────────┐          │Corpul de control al ├────────┘ │ │ └───────────┤Corpul de Consilieri │          │ Ministrului*) │ │ │ │ ai Ministrului │          └─────────────────────┘ │ │ └─────────────────────┘          ┌─────────────────────┐ │ │          │Serviciul de Audit ├──────────┘ │          │Public Intern*) │ │          └─────────────────────┘ │┌────────┬──────────────────┬──────────────────┼───────────────────┬─────────────────┬─────────┐│┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐│││Secretar de Stat│ │Secretar General│ ┌───────┴────────┐ │Secretar General│ │Secretar de stat│││└────────────────┘ └────────────────┘ │Secretar de stat│ │ Adjunct │ └────────────────┘││ └────────────────┘ └────────────────┘ │└──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┘                                               │                                               │            ┌──┬──┬─────┬──┬──┬───────────┬──┬─┴┬──┬───┬───┬────┬───┬───┬──┬───┬───┐           ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌─┴┐┌─┴┐┌─┴┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐           │1││2││3│ │4││5││6│ │7││8││9││10││11││12││13││14││15││16││17││18│           └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘           ───────── ────────── ──────── ──────────────────────────────           PILONUL I PILONUL II PILONUL III PILONUL IV           Afaceri Afaceri Sistem Suport           Juridice Internaţionale Judiciar logistic----- Notă *) Organizat la nivel de birouLegendă:--------1 - Direcţia Elaborare Acte Normative2 - Direcţia Avizare Acte Normative3 - Direcţia Contencios4 - Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară5 - Direcţia Afaceri Europene şi Drepturile Omului6 - Oficiul Naţional de Prevenire al Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni*)7 - Direcţia Resurse Umane8 - Serviciul Profesii Juridice Conexe9 - Direcţia de Probaţiune10 - Biroul de statistică judiciară11 - Direcţia Investiţii12 - Direcţia Financiar - Contabilă13 - Unitatea de Management Public14 - Direcţia Tehnologia Informaţiei15 - Direcţia Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe16 - Direcţia Programe Europene17 - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice18 - Serviciul Informaţii ClasificateNotă:Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009)--------------------------------------------------UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei                                                                            Numărul maxim                                                                             de posturi    I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi    subvenţii acordate de la bugetul de stat    A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice: 70    a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti    b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj    c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi    d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara    B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 15.076    a) 33 de penitenciare    b) un penitenciar pentru femei    c) două penitenciare pentru minori şi tineri    d) două centre de reeducare pentru minori    e) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna    f) Centrul de formare şi specializare a ofiţerilor din administraţia    penitenciară    g) Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii    h) Subunitatea de acces, pază şi escortare deţinuţi transferaţi    i) 6 penitenciare-spital*1)    j) Centrul de pregătire Sovata    k) Complexul "Flamingo" din Eforie Sud    II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul    asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din    bugetul de stat, în condiţiile legii    - Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219    - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80    III. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:    1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 1.637    - 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale    2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 115-----*1) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.-----