INSTRUCŢIUNI din 21 februarie 2007 (*actualizate*)pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată în cadrul programelor ex-ISPA***)(actualizate până la data de 6 august 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 762 din 18 iulie 2007; ORDIN nr. 2.246 din 23 iulie 2008; ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010; ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010; ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prevede:"Art. IIÎn cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni după cum urmează:1. Ministerul Finanţelor Publice se înlocuieşte cu Ministerul Economiei şi Finanţelor;2. Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional se înlocuieşte cu Autoritatea de Certificare şi Plată;3. agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare se înlocuieşte:- pentru sectorul mediu, cu Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA);- pentru sectorul transporturi, cu agenţii de implementare;4. responsabil naţional cu autorizarea finanţării ISPA/responsabil naţional cu autorizarea finanţării se înlocuieşte cu secretar de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată;5. responsabil sectorial cu autorizarea se înlocuieşte cu directorul AM Ex-ISPA/directorul Agenţiei de implementare;6. ISPA se înlocuieşte cu ex-ISPA;7. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public se înlocuieşte cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică;8. prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX) se înlocuieşte cu prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);9. în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" se înlocuieşte cu în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.Conform art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, în cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni, după cum urmează:1. Ministerul Economiei şi Finanţelor se înlocuieşte cu Ministerul Finanţelor Publice;2. Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată se înlocuieşte cu ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".Prin HOTĂRÂREA nr. 76 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 13 februarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Înlocuirea denumirii acestui minister, s-a realizat direct în textul formei actualizate.***) Titlul instrucţiunilor a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind utilizarea Autorităţii de Certificare şi Plată pentru ex-ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000 şi ratificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum şi memorandumurile de finanţare ex-ISPA stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic conform cărora programele ex-ISPA se derulează în România.------------Preambulul instrucţiunilor a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".  +  Secţiunea I Finanţarea cu sume de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comisia Europeană1. Deschiderea şi funcţionarea conturilor1.1. În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării programelor ex-ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor necesare din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, derulează următoarele operaţiuni:-------------Partea introductivă a pct. 1.1. a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".- operaţiuni cu sume provenite din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, precum şi fonduri provenite de la bugetul de stat, prin conturi deschise la societatea bancară, conform prevederilor Convenţiei nr. 50.497 din 26 octombrie 1999 cu privire la prestarea serviciilor bancare aferente derulării contribuţiei financiare a Comunităţii Europene;- operaţiuni cu sume alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor ex-ISPA, în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA, prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX).-------------A doua liniuţă a pct. 1.1. a fost modificată de pct. 6 şi 8 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA" şi a denumirii "prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX)" cu denumirea "prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)".Ministerul Finanţelor Publice, prin Autoritatea de Certificare şi Plată, a deschis în cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti (DGFPMB) - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică, contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA".-------------Paragraful al doilea al pct. 1.1. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".1.2. Funcţiunea contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA":-------------Partea introductivă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".Se creditează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ex-ISPA (Fondul pentru indisponibilităţi temporare) virate din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);-------------Prima liniuţă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 6 şi 8 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA" şi a denumirii "prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX)" cu denumirea "prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)".- sumele în lei din contribuţia financiară ex-ISPA a Comunităţii Europene, transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare din conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică";-------------Liniuţa a doua a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".- sumele în lei returnate de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) din conturile de trezorerie 50.29 de indisponibilităţi temporare, deschise în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare".-------------A treia liniuţă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".Se debitează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ex-ISPA, virate în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară;-------------A patra liniuţă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de Autoritatea de Certificare şi Plată la închiderea programelor ex-ISPA în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);-------------A cincea liniuţă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 2, 6 şi 8 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA" şi a denumirii "prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX)" cu denumirea "prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)".- sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate de Autoritatea de Certificare şi Plată la închiderea programelor ex-ISPA în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.-------------A şasea liniuţă a pct. 1.2. a fost modificată de pct. 2, 6 şi 9 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA" şi a denumirii "în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu denumirea "în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008".Sumele în lei din Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată în calitate de Autoritate de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", se utilizează în continuare cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.-------------Al doilea paragraf al pct. 1.2. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".Disponibilităţile aflate în soldul contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA" la sfârşitul anului bugetar se utilizează cu aceeaşi destinaţie în anul bugetar următor.-------------Al treilea paragraf al pct. 1.2. a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".1.3. Funcţiunea conturilor 50.29 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA ale Uniunii Europene" ale fiecărei Autorităţi de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), conturi care vor rămâne deschise pentru a asigura reîntregirea integrală a Fondului de indisponibilităţi temporare, utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinul ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", în urma rambursărilor de fonduri de la Comisia Europeană:-------------Partea introductivă a pct. 1.3. a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".Se creditează cu:- sumele în lei din contribuţia financiară a Comunităţii Europene pentru măsurile ex-ISPA, virate din subconturile în lei 2511 ale Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) pentru reîntregirea Fondului de indisponibilităţi temporare;-------------Prima liniuţă a pct. 1.3. a fost modificată de pct. 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".- sumele cuvenite Fondului pentru indisponibilităţi temporare din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/ penalităţile aferente sumelor recuperate) de Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), virate din contul în lei 264.RD al acestora;-------------A doua liniuţă a pct. 1.3. a fost modificată de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu.- dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate (inclusiv dobânzile/penalităţile aferente sumelor recuperate), cuvenite Fondului pentru indisponibilităţi temporare, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD, virată periodic (lunar) din contul în lei 264.RD.Se debitează cu:- sumele în lei virate în contul RO18TREZ7005029XXX000289 al Autorităţii de Certificare şi Plată, în urma rambursării de la CE pentru măsurile la care a fost utilizat Fondul de indisponibilităţi temporare, în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinul ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare".-------------A patra liniuţă a pct. 1.3. a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".2. Finanţarea măsurilor ex-ISPA din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare-------------Pct. 2. a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.1. Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) trebuie să transmită Autorităţii de Certificare şi Plată cereri de avans şi declaraţii de cheltuieli şi cereri intermediare/finale de plată în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare semnate între Autoritatea de Certificare şi Plată şi Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), de regulă de 3 ori pe an, precum şi în situaţiile în care există riscul de epuizare a disponibilului din contul măsurii pe baza prognozei fluxului de numerar, ţinând seama şi de intervalul de procesare a cererilor de Fonduri de către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Comisia Europeană.Astfel, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) au obligaţia de a asigura plata la contractori pe cât posibil din sume primite de la Comisia Europeană şi de a evita utilizarea excesivă a Fondului de indisponibilităţi temporare.-------------Pct. 2.1. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.1. a fost modificat de pct. 2 şi 3 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu.2.2. În situaţia în care, din cauza indisponibilităţii fondurilor ex-ISPA, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP)/Agenţia de implementare se află în imposibilitate de a onora obligaţiile de plată către contractori, poate accesa fondul de indisponibilităţi temporare ISPA în baza unor prognoze lunare cu defalcare pe decade şi a unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Autoritatea de Certificare şi Plată şi să cuprindă: Notă explicativă, tabelul Situaţie privind plăţile efectuate şi de efectuat de către Agenţia de implementare şi documente suport: certificat interimar de plată/factură, reconciliere bancară, extrase de cont. Aceste solicitări exprese pot fi transmise Autorităţii de Certificare şi Plată de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-ISPA)/agenţiile de implementare.-------------Pct. 2.2. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.2.2.1. Ca urmare a primirii cererilor de avans şi a cererilor intermediare de fonduri/declaraţii de cheltuieli, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare în limita contribuţiei comunitare solicitate de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererile pentru avans, respectiv în cererile intermediare de fonduri/ declaraţiile de cheltuieli.Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera aceste sume în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori.-------------Al doilea paragraf al pct. 2.2.1. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.2.2.2. AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare poate solicita Autorităţii de Certificare şi Plată, în mod excepţional faţă de prevederile subpct. 2.2.1, sume din fondul de indisponibilităţi temporare, în situaţia în care trebuie să onoreze plata către contractori a unei facturi cu scadenţă imediată, iar această operaţiune ar presupune depăşirea sumei solicitate prin cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli. Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea respectivei solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare.În situaţia în care AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare accesează fondul de indisponibilităţi temporare conform prevederilor paragrafului 1 al prezentului subpct., acestea se obligă ca în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Autoritatea de Certificare şi Plată a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA), să înainteze acesteia o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, însoţită de rapoartele de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA/Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea transmiterii acesteia Comisiei Europene.În cazul în care, în acest interval de timp de 45 de zile lucrătoare, AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată o cerere intermediară de fonduri/ declaraţie de cheltuieli, pentru măsura respectivă Autoritatea de Certificare şi Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităţi temporare în baza prevederilor prezentului subpunct, situaţie în care responsabilitatea pentru eventualele penalităţi rezultate în urma efectuării cu întârziere a plăţilor către contractori revine AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare.2.2.3. În cazul măsurilor ex-ISPA pentru care nu există o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, ulterior notificării Autorităţii de Certificare şi Plată de către AM Ex-ISPA cu privire la:- primirea proiectului cererii intermediare de fonduri/ declaraţiei de cheltuieli în scopul efectuării misiunilor de verificare la faţa locului;- suma solicitată de către beneficiarii finali/agenţiile de implementare,aceasta transferă OPCP/agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese primite de la acestea, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, aferente unui procent de 85% din contribuţia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană. Astfel, ulterior transmiterii de către AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare a unor solicitări exprese, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor solicitări, sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare.Diferenţa dintre suma solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererile intermediare de fonduri/declaraţiile de cheltuieli transmise Autorităţii de Certificare şi Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi suma stabilită ca reprezentând 85% din contribuţia comunitară solicitată de AM Ex-ISPA/ agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli va fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată OPCP/agenţiilor de implementare în baza unor solicitări exprese, ulterior primirii cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli.Verificarea de către AM Ex-ISPA şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a proiectului cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli în baza căruia se accesează fondul de indisponibilităţi temporare şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli, însoţită de rapoartele de verificare la faţa locului, vor trebui să respecte termenele stabilite în acest sens prin Protocolul de colaborare privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul mediului/Acordul privind implementarea măsurilor ex-ISPA în domeniul transporturilor. În situaţia în care AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli în termenul stabilit prin documentele precizate anterior, Autoritatea de Certificare şi Plată nu va mai efectua transferuri din fondul de indisponibilităţi temporare decât în baza prevederilor subpct. 2.2.1.2.2.4. În cadrul solicitărilor exprese specificate la subpct. 2.2.1, 2.2.2 şi 2.2.3, trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare de a efectua plăţile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.2.2.5. Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare trebuie să transmită acesteia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume.Dacă fondul de indisponibilităţi temporare este accesat pe bază de factură/certificat interimar de plată neverificat de beneficiar/Agenţie de implementare, extrasul de cont care atestă utilizarea sumelor din fondul de indisponibilităţi temporare se va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul autorizării la plată a facturii. În situaţia în care autorizarea la plată a facturii are loc anterior efectuării de către Autoritatea de Certificare şi Plată a transferului sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, extrasul de cont care atestă utilizarea acestor sume se va transmite Autorităţii de Certificare şi Plată conform prevederilor primului paragraf.În situaţia în care AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare nu va transmite extrasul de cont în termenul anterior menţionat, Autoritatea de Certificare şi Plată va onora următoarea solicitare din fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată.2.2.6. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din cauza unor suspiciuni de fraudă şi în perioada derulării investigaţiilor de către organismele de control, AM Ex-ISPA poate solicita Autorităţii de Certificare şi Plată sume din fondul de indisponibilităţi temporare numai cu obţinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finanţării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat.În situaţia în care ministrul finanţelor publice aprobă accesarea fondului de indisponibilităţi temporare pentru măsura în cauză, Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese, sumele solicitate de AM Ex-ISPA în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori. În această situaţie, solicitările exprese trebuie să fie întocmite pe bază de facturi autorizate la plată.-------------Al doilea paragraf al pct. 2.2.6. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile paragrafului 1 al subpct. 2.2.5.2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din alte cauze decât cea prevăzută la subpunctul 2.2.6, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare pe decade, în scopul efectuării de plăţi la contractori.-------------Primul paragraf al pct. 2.2.7. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.-------------Pct. 2.2. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.2.3. În cazul în care suma solicitată de Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) printr-o cerere de fonduri depăşeşte pragul de rambursare stabilit în memorandumul de finanţare (art. 4 - Plăţi), Autoritatea de Certificare şi Plată verifică întreaga cerere de fonduri, însă suma pe care o va certifica în aplicaţia de plată transmisă Comisiei Europene va fi în limita pragului de rambursare anterior menţionat.-------------Pct. 2.3. a fost modificat de pct. 2 şi 3 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu.2.3.1. a) După transmiterea la Comisia Europeană a cererii intermediare conţinând cheltuieli până la pragul de rambursare, Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) poate transmite Autorităţii de Certificare şi Plată solicitări exprese de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, în limita sumei solicitate de aceasta în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli transmisă Autorităţii de Certificare şi Plată, iar acesta va stabili şi va transfera sumele necesare. b) Totuşi, în situaţia în care, ulterior notificării Autorităţii de Certificare şi Plată de către AM Ex-ISPA, conform prevederilor subpct. 2.2.3, OPCP/agenţiile de implementare se află în imposibilitate de a-şi onora obligaţiile de plată către contractori din cauza indisponibilităţii temporare a fondurilor ex-ISPA, acestea pot transmite Autorităţii de Certificare şi Plată solicitări exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare în limita a 85% din contribuţia comunitară pe care Autoritatea de Certificare şi Plată o poate solicita Comisiei Europene, până la atingerea pragului de rambursare stabilit în memorandumul de finanţare. Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili şi transfera sumele necesare fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată Comisiei Europene. Diferenţa până la suma solicitată de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli înaintată Autorităţii de Certificare şi Plată ulterior efectuării misiunilor de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii poate fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată din fondul de indisponibilităţi temporare, în baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare.-----------Litera b) a pct. 2.3.1. a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008. c) Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.-----------Litera c) a pct. 2.3.1. a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.-------------Pct. 2.3.1. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.3.1. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.3.2. Dacă între momentul transmiterii cererii de fonduri la Comisia Europeană şi cel al primirii fondurilor de la aceasta, Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) nu solicită Autorităţii de Certificare şi Plată sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera suma primită de la Comisia Europeană, iar diferenţa până la suma solicitată de Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) prin cererea de fonduri şi propusă spre aprobare de Autoritatea de Certificare şi Plată ordonatorului de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare" va fi asigurată din Fondul de indisponibilităţi temporare şi transferată Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în baza unor solicitări exprese înaintate de aceasta Autorităţii de Certificare şi Plată.---------------Pct. 2.3.2. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.-----------Paragraful 2 al pct. 2.3.2. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.-------------Pct. 2.3.2. a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.3.2. a fost modificat de pct. 2, 3, 4 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu şi a denumirii "responsabil naţional cu autorizarea finanţării ISPA/responsabil naţional cu autorizarea finanţării" cu denumirea "secretar de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.4. După atingerea pragului de rambursare precizat în Memorandumul de finanţare, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultima prognoză lunară cu defalcare decadală, în scopul efectuării de plăţi la contractori.-------------Primul paragraf al pct. 2.4. a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.-----------Paragraful 2 al pct. 2.4. a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.-------------Pct. 2.4. a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.4. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.5. Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte şi transferă OPCP/agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese ale AM Ex-ISPA/agenţiilor de implementare, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare şi în următoarele situaţii:1. în cazul neîndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finanţare, cu condiţia ca, ulterior îndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute la art. 8 din memorandumul de finanţare, AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare să transmită Autorităţii de Certificare şi Plată, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans şi, în termen de 45 de zile lucrătoare, cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli; accesarea fondului de indisponibilităţi temporare în situaţia neîndeplinirii condiţionalităţilor aferente cererilor pentru a doua tranşă de avans şi pentru prima cerere intermediară de fonduri, stabilite în cadrul memorandumurilor de finanţare, este posibilă până la sfârşitul lunii martie 2009. Ulterior acestei date, AM Ex-ISPA poate solicita sume din fondul de indisponibilităţi temporare în baza acestei prevederi numai cu obţinerea prealabilă a acordului Guvernului, în sensul continuării finanţării măsurii în cauză cu fonduri de la bugetul de stat;-----------Situaţia 1 din cadrul paragrafului 1 al pct. 2.5. a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.2. în cazul în care valoarea contractelor semnate în cadrul unei măsuri nu atinge pragul de 20% din bugetul eligibil alocat respectivei măsuri, cu condiţia ca, ulterior atingerii acestui prag, Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) să transmită Autorităţii de Certificare şi Plată, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans;3. în cazul în care au fost efectuate numai plăţi parţiale ale avansului către contractori, valoarea avansului pe contracte fiind mai mare decât valoarea avansului pentru întreaga măsură, cu condiţia ca, în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Autoritatea de Certificare şi Plată a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ex-ISPA), Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) să înainteze acestuia cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli. Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) poate solicita Autorităţii de Certificare şi Plată sume din Fondul de indisponibilităţi temporare numai pentru a asigura onorarea facturilor de avans aferente contractelor al căror avans este mai mare decât avansul pentru întreaga măsură.Ulterior efectuării transferului de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, se vor aplica prevederile subpct. 2.2.5.-----------Paragraful 2 al pct. 2.5. a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.În cazul în care termenele stabilite pentru transmiterea cererilor de fonduri nu vor fi respectate de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), pentru măsura respectivă Autoritatea de Certificare şi Plată nu va mai efectua transferuri din Fondul de indisponibilităţi temporare decât în baza prevederilor pct. 2.2.1.-------------Pct. 2.5. a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.5. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.6. Sumele din Fondul pentru indisponibilităţi temporare transferate în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică", deschise la societatea bancară, se asimilează contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi se transferă de către Autoritatea de Certificare şi Plată Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în subconturile deschise la societatea bancară şi urmează regulile aplicabile contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, stabilite prin memorandumurile de înţelegere şi finanţare ex-ISPA.--------------Pct. 2.6. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".-------------Pct. 2.7. a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 762 din 18 iulie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 2 august 2007.2.8. Alimentarea conturilor Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în baza cererilor de avans şi a cererilor intermediare/ finale de plată/declaraţiilor de cheltuieli, se realizează ţinându-se seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum şi de estimările de plăţi din contribuţia financiară a Comunităţii Europene în perioada de la transmiterea la Autoritatea de Certificare şi Plată a cererii de avans sau a cererilor intermediare/finale de plată/declaraţiilor de cheltuieli de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare)/a notificării AM Ex-ISPA şi până la momentul rambursării de către Comisia Europeană a sumelor solicitate.-------------Pct. 2.8. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008.Pct. 2.8. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".2.9. Rambursarea în avans de către Autoritatea de Certificare şi Plată a sumelor declarate în (proiectul) cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli (conform prevederilor pct. 2.2)/certificate ca eligibile în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene, din sume de la bugetul de stat aferente fondului pentru indisponibilităţi temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate OPCP/agenţiilor de implementare pentru măsura respectivă atât din sume provenite de la CE (avansuri şi cereri intermediare), cât şi din fondul de indisponibilităţi temporare să nu depăşească contribuţia comunitară contractată, aferentă fiecărei măsuri ex-ISPA.-----------Pct. 2.9. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.3. Stabilirea procedurii privind utilizarea sumelor din Fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ex-ISPA-------------Pct. 3. a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".Conform prevederilor art. 5 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul de stat sunt prevăzute sume necesare continuării finanţării programelor ex-ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor comunitare, sume care constituie Fondul pentru indisponibilităţi temporare. Aceste sume sunt prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice "Acţiuni generale", într-o poziţie globală, "Autoritatea de Certificare şi Plată".-------------Primul paragraf al pct. 3. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".3.1. Deschiderea creditelor bugetare3.1.1. AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare pregăteşte şi transmite Autorităţii de Certificare şi Plată previziuni lunare ale solicitărilor de sume din fondul de indisponibilităţi temporare, împărţite pe decade şi pe măsuri ex-ISPA, până la data de 20 ale lunii anterioare celei pentru care se solicită fondurile.3.1.2. Previziunile specificate la subpunctul 3.1.1 trebuie să ia în considerare plăţile estimate a fi efectuate către contractori, soldurile subconturilor ex-ISPA ale OPCP/Agenţiei de implementare şi includ o revizuire a prognozei pentru luna curentă.3.1.3. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte decadal cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ex-ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor OPCP/agenţiilor de implementare către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.3.1.4. De asemenea, Autoritatea de Certificare şi Plată, până cel târziu în penultima zi lucrătoare a decadei anterioare decadei pentru care se stabilesc necesităţile de finanţare în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene, întocmeşte Nota de fundamentare pe baza:- previziunilor lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/Agenţia de implementare;- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA»;- soldurile conturilor în lei şi euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport», RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică», deschise la societatea bancară, estimate pentru finalul fiecărei decade, ţinând cont - la deschiderea de credite pentru fiecare decadă - de revizuirea prognozei pentru luna curentă, primită de la AM ex-ISPA/agenţiile de implementare;- transferurile de fonduri de la Comisia Europeană primite după data întocmirii prognozelor lunare de către AM ex-ISPA/agenţiile de implementare.---------------Pct. 3.1.4. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.3.1.5. Estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare se face cu adăugarea a 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul de la data întocmirii Notei de fundamentare.3.1.6. Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de Nota de fundamentare şi de Nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi se prezintă spre aprobare ordonatorului de credite pentru poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare».3.1.7. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare de la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», subcapitolul 54.01.04 «Fondul Naţional de Preaderare», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 14 «Fondul Naţional de Preaderare», conform metodologiei în vigoare.-------------Pct. 3.1. a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.3.2. Transferul sumelor în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA"---------------Pct. 3.2. a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".3.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte şi transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum şi nota de lichidare şi ordonanţarea de plată, semnate de ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare, în baza cărora Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finanţarea din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", deschis la DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. De asemenea, ordonanţarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.---------------Pct. 3.2.1. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".3.2.2. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică întocmeşte ordinul de plată şi îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăţi, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată.---------------Pct. 3.2.2. a fost modificat de pct. 7 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public" cu denumirea "Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică".3.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasul de cont care confirmă creditarea contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.---------------Pct. 3.2.3. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".3.3. Transferul sumelor din contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA" în conturile în lei şi euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată), deschise la societatea bancară---------------Pct. 3.3. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".3.3.1. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în lei din contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA" în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată).---------------Pct. 3.3.1. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".3.3.2. Sumele înscrise în ordinele de plată se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro care trebuie transferate OPCP/agenţiilor de implementare. Estimarea se construieşte pornind de la previziunile lunare de fluxuri de numerar, împărţite pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, la care se adaugă 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată. În calcularea sumei pentru care se solicită transferul se ţine cont de sumele previzionate de AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare pentru decada imediat următoare, precum şi de soldul conturilor deschise la societatea bancară. Ordinele de plată, emise pe baza autorizărilor/ordonanţărilor de plată (întocmite cumulativ pe sector pentru măsurile ex-ISPA evidenţiate în previziunile lunare de fluxuri de numerar, pe decade, primite de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare) supuse vizei de control financiar preventiv, se depun de Autoritatea de Certificare şi Plată, la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică. Eventualele costuri bancare aferente operaţiunilor prin intermediul TRANSFOND se reţin direct din sumele supuse transferului.---------------Pct. 3.3.2. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.3.3.3. Societatea bancară pune la dispoziţia Fondului Naţional extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică». Autoritatea de Certificare şi Plată păstrează în lei disponibilul din conturile menţionate anterior, până la primirea cererilor exprese - precizate la pct. 2 - de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cursul decadei pentru care s-a efectuat alimentarea conturilor conform prevederilor pct. 3.1-3.3. În cazul în care la sfârşitul fiecărei decade există disponibil în lei, acesta va fi luat în considerare la calculele pentru decada următoare conform prevederilor subpunctului 3.1.4.---------------Pct. 3.3.3. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.3.3.4. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii cererilor exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, pe baza extraselor de cont care atestă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» de la societatea bancară, Fondul Naţional întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» cu sumele în euro din cererile exprese de la AM Ex-ISPA/agenţiile de implementare, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile agenţiilor de implementare 2511 xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.---------------Pct. 3.3.4. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.3.3.5. Disponibilul în lei rămas la sfârşitul fiecărei decade, după efectuarea schimburilor valutare în vederea onorării cererilor exprese primite în cursul decadei respective, în conturile RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» (ale Fondului Naţional), se păstrează în conturile respective şi se foloseşte la efectuarea schimburilor valutare ulterioare în vederea onorării cererilor exprese primite în cursul decadei următoare.---------------Pct. 3.3.5. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.3.3.6. În situaţia în care, înainte de efectuarea transferului din fondul de indisponibilităţi temporare în conturile în lei deschise la societatea bancară - prevăzut la subpunctele 3.3.1-3.3.3 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.-----------Pct. 3.3.6. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.3.3.7. În situaţia în care, înainte de efectuarea schimbului valutar - prevăzut la subpunctul 3.3.4 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele disponibile pentru acea măsură în contul în lei deschis la societatea bancară se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, în mod similar prevederilor de la subpunctul 3.3.5.---------------Pct. 3.3.7. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.057 din 2 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 18 august 2010.-----------Pct. 3.3.8. a fost eliminat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.3.3.9. La finalizarea programului ex-ISPA, sumele disponibile în contul RO18TREZ7005029XXX000289 se regularizează cu bugetul de stat, respectiv se returnează în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), dacă provin din finanţarea bugetară a anului curent, sau în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008, prin întocmirea de către Autoritatea de Certificare şi Plată a unui ordin de plată pe baza ordonanţării de plată semnate de ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare" sau de înlocuitorul de drept al acestuia, cu vize prealabile de control financiar preventiv.---------------Pct. 3.3.9. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".3.4. Transferul sumelor din conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică» ale Autorităţii de Certificare şi Plată în conturile 2511 xx, yy, zz (ale OPCP/agenţiilor de implementare), deschise la societatea bancară.3.4.1. Autoritatea de Certificare şi Plată efectuează transferul sumelor din fondul de indisponibilităţi temporare aflate în conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA mediu», RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA transport» şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA «Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ISPA asistenţă tehnică», în conturile 2511 xx, yy, zz ale OPCP/agenţiilor de implementare, deschise la societatea bancară, în baza cererilor exprese - precizate la pct. 2 - primite de la Autoritatea de Management Ex-ISPA/agenţiile de implementare în cursul decadei pentru care s-a efectuat alimentarea conturilor conform prevederilor de la pct. 3.1-3.3.3.4.2. În situaţia în care, înainte de efectuarea transferului prevăzut la subpunctul 3.4.1 - Comisia Europeană transferă fondurile solicitate pentru o măsură în cauză, sumele din fondul de indisponibilităţi temporare, disponibile pentru acea măsură, aflate în contul în euro al Autorităţii de Certificare şi Plată se păstrează în cont şi se iau în considerare la calculele pentru decada următoare, conform prevederilor subpunctului 3.1.4.-----------Pct. 3.4. a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010.4. Reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene, transferate Autorităţii de Certificare şi Plată-------------Pct. 4. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".4.1. Ca urmare a realimentării ulterioare a conturilor de disponibil în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" de către Comisia Europeană, Autoritatea de Certificare şi Plată asigură reîntregirea Fondului pentru indisponibilităţi temporare, cu excepţia cazului în care, la momentul primirii fondurilor de la Comisia Europeană, la Autoritatea de Certificare şi Plată se află în procesare o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, care depăşeşte suma rămasă de transferat la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în urma reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare de către Autoritatea de Certificare şi Plată. În această situaţie, Fondul de indisponibilităţi temporare poate fi reîntregit parţial, urmând ca după o viitoare rambursare de fonduri de la Comisia Europeană Fondul de indisponibilităţi temporare să fie reîntregit cu diferenţa.-------------Pct. 4.1. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".4.2. Ca urmare a transferului de către Comisia Europeană al sumelor reprezentând plăţi în cadrul programului ex-ISPA, societatea bancară pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasele de cont care confirmă alimentarea conturilor de disponibil în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestor conturi.-------------Pct. 4.2. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".4.3. În baza extraselor conturilor de disponibil eliberate de societatea bancară şi a sumelor plătite din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, Autoritatea de Certificare şi Plată stabileşte sumele în euro cu care trebuie reîntregit Fondul pentru indisponibilităţi temporare.-------------Pct. 4.3. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".4.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrasul de cont care atestă alimentarea conturilor de disponibil în euro, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinul de vânzare de valută la vedere care cuprinde instrucţiunile de alimentare cu sumele în lei rezultate din schimbul valutar.-------------Pct. 4.4. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".4.5. În termen de două zile de la emiterea extrasului de cont care atestă alimentarea conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată, acesta întocmeşte ordinul de plată prin care se virează sumele din contul în lei în contul RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA". Pe formularul ordinului de plată, întocmit pe baza autorizărilor de plată supuse vizei de control financiar preventiv (propriu), se introduce instrucţiunea de reţinere directă a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.-------------Pct. 4.5. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".4.6. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Autorităţii de Certificare şi Plată şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", se fac venit al acestui cont şi se utilizează cu destinaţia disponibilităţilor din acest cont.-------------Pct. 4.6. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".4.7. Diferenţele de curs de schimb nefavorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Autorităţii de Certificare şi Plată şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul reîntregirii contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", se consideră pierderi ale Fondului pentru indisponibilităţi temporare.Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din Fondul pentru indisponibilităţi temporare tranzitate prin conturile Autorităţii de Certificare şi Plată în lei 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA se transferă în contul RO18TREZ7005029XXX000289, cu ocazia reîntregirii Fondului de indisponibilităţi temporare cu sume de la Comisia Europeană, constituindu-se venit al Fondului pentru indisponibilităţi temporare.Dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din contribuţia financiară a Comisiei Europene acumulată în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată în euro 2511 PE, 2511 PT, 2511 PA este datorată Comisiei Europene şi se transferă în conturile 2511 xx, yy, zz ale Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), conform procedurilor Autorităţii de Certificare şi Plată descrise la secţiunea II.-------------Pct. 4.7. a fost modificat de pct. 2 şi 3 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".4.8. În urma rambursării fondurilor de către Comisia Europeană, Fondul de indisponibilităţi temporare va fi reîntregit în ordinea stingerii creanţelor bugetare pe măsura respectivă, respectiv Autoritatea de Certificare şi Plată va transfera Autorităţii de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), pentru măsurile pentru care mai trebuie reîntregit Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", respectiv Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, sumele aferente acestei reîntregiri de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi, ulterior, va reîntregi Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată în cadrul programelor ex-ISPA, în situaţia în care nu există la Autoritatea de Certificare şi Plată o solicitare expresă de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare.-------------Primul paragraf al pct. 4.8. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".Astfel, Fondul de indisponibilităţi temporare utilizat conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003, respectiv Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.407/2005 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", trebuie reîntregit în urma primului/primelor transfer/transferuri de fonduri de la Autoritatea de Certificare şi Plată, respectiv de la Comisia Europeană.-------------Al doilea paragraf al pct. 4.8. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".4.8.1. La finalizarea proiectelor ex-ISPA, după primirea de la Comisia Europeană a corespondenţei privind închiderea fiecărei măsuri, Autoritatea de certificare şi plată va analiza situaţia financiară a măsurii în scopul efectuării reglajelor financiare pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul de stat şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare, conform paragrafului 4.8.-------------Pct. 4.8.1. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.4.8.2. La efectuarea reglajelor financiare menţionate la subparagraful 4.8.1, sumele reprezentând debite aferente fondurilor ex-ISPA recuperate după aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate pentru reîntregirea bugetului de stat din care au fost efectuate cheltuielile eligibile în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.-------------Pct. 4.8.2. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.4.8.3. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană vor fi utilizate cu prioritate pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate din bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la concurenţa debitelor aferente fondurilor ex-ISPA a căror finanţare a fost asigurată conform prevederilor actului normativ menţionat la acest subparagraf. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană rămase disponibile vor fi utilizate pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.-------------Pct. 4.8.3. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.4.8.4. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană aferente cheltuielilor eligibile efectuate în baza prevederilor actului normativ menţionat la subparagraful 4.8.3, rămase disponibile după efectuarea operaţiunilor prevăzute la subparagraful 4.8.3, sunt transferate în contul nr. 20.36.01.50 "Alte venituri".-------------Pct. 4.8.4. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.4.8.5. Sumele aferente fondului de indisponibilităţi temporare rămase nereîntregite ca urmare a imposibilităţii recuperării acestora conform cadrului legal în vigoare, precum şi ca urmare a situaţiilor în care sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sunt admise total sau parţial pretenţiile beneficiarilor/contractorilor sunt considerate cheltuieli definitive pentru bugetul de stat.-------------Pct. 4.8.5. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.4.8.6. Sumele rămase disponibile la închiderea proiectelor ISPA în contul 50.29 (FIT) se realocă prefinanţării/continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumentele structurale conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."-------------Pct. 4.8.6. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 970 din 12 iulie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.5. Compensările efectuate de Comisia Europeană (offset-urile)Compensările sunt efectuate de Comisia Europeană din fondurile aprobate pentru transfer la Autoritatea de Certificare şi Plată, în situaţia în care există sume datorate acesteia de către autorităţile române şi care nu au fost achitate la timp.În această situaţie, suma primită de la Comisia Europeană (sumă mai mică decât cea aprobată de aceasta) va fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA). Diferenţa, până la limita sumei compensate, poate fi transferată de Autoritatea de Certificare şi Plată de la bugetul de stat, din poziţia globală "Autoritatea de Certificare şi Plată", în baza unor solicitări exprese ale Autorităţii de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare), în care este specificată suma de plată la contractor şi disponibilul în contul măsurii. Această operaţiune va fi efectuată conform procedurii descrise la pct. 5.1 şi 5.2.După recuperarea în contul în lei/euro 264.RD al Autorităţii de Certificare şi Plată a debitului aferent sumei compensate, acesta va întreprinde demersurile necesare pentru: a) regularizarea cu bugetul de stat a acestei sume, conform procedurii descrise la pct. 6, pentru situaţiile în care Autoritatea de Certificare şi Plată a transferat de la bugetul de stat Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) sume aferente compensărilor efectuate de Comisia Europeană; b) transferul acestei sume în contul Autorităţii de Certificare şi Plată pentru programul/domeniul în care este inclusă măsura de la care Comisia Europeană a efectuat compensarea, diminuată cu totalul sumelor care au fost solicitate expres de Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi au fost transferate de la bugetul de stat; această sumă va fi transferată Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în termen de 7 zile, conform procedurii în vigoare.5.1. Deschiderea creditelor bugetare5.1.1. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare pentru plata sumelor reprezentând compensări efectuate de Comisia Europeană în scopul onorării obligaţiilor fiecărei Autorităţi de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) către beneficiarii de proiecte ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate.Sumele solicitate prin deschiderea de credite se determină prin estimarea sumelor în lei necesare pentru finanţarea contravalorii sumelor în euro aferente off-setului. Estimarea se construieşte pornind de la sumele în euro reprezentând off-seturi, la care se adaugă un procent de 5% pentru eventuale diferenţe ce pot rezultă din modificarea cursului de schimb lei/euro al societăţii bancare la data efectuării schimbului valutar faţă de cursul la data întocmirii ordinului de plată.-----------Paragraful 2 al pct. 5.1.1. a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.689 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 22 decembrie 2008.Cererea pentru deschiderea de credite, însoţită de nota de fundamentare şi de nota justificativă, se supune vizei de control financiar preventiv propriu şi delegat şi se prezintă spre aprobare ordonatorului de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare, care are şi calitatea de ordonator de credite pentru poziţia globală "Autorităţii de Certificare şi Plată".---------------Paragraful 3 al pct. 5.1.1. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".5.1.2. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor compensate, de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Autoritatea de Certificare şi Plată", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 14 "Autoritatea de Certificare şi Plată", conform metodologiei în vigoare, în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.5.2. Transferul sumelor în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată) deschise la societatea bancară5.2.1. În baza sumelor solicitate prin cererea de deschidere de credite, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte şi transmite propunerea de angajare a unei cheltuieli, angajamentul bugetar individual/global, precum şi nota de lichidare şi ordonanţarea de plată semnate de ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare", în baza cărora Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor ce reprezintă finanţarea de la bugetul de stat, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în conturile în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată), deschise la societatea bancară. Ordonanţarea de plată se supune vizei de control financiar preventiv.---------------Pct. 5.2.1. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".5.2.2. Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică întocmeşte ordinul de plată şi îl transmite prin intermediul sistemului electronic de plăţi, până la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată.5.2.3. DGFPMB - Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată) în prima zi lucrătoare următoare datei creditării contului.5.2.4. În termen de două zile lucrătoare de la data la care societatea bancară a emis extrase de cont care atestă alimentarea conturilor în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică", Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte şi depune la societatea bancară ordinele de cumpărare de valută la vedere care cuprind instrucţiunile de alimentare a conturilor în euro RO15ABNA4100.2512511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" cu sumele în euro de la bugetul de stat, stabilite pentru transferul ulterior al acestora în conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) 2511xx, yy, zz, cu data valutei în ziua depunerii ordinului de cumpărare.5.2.5. Diferenţele de curs de schimb favorabile, rezultate din cursul de schimb lei/euro al societăţii bancare la momentul schimbului valutar efectuat în scopul alimentării conturilor de disponibil în euro ale Autorităţii de Certificare şi Plată şi cursul de schimb euro/lei al societăţii bancare estimat la momentul întocmirii ordinului de plată pentru alimentarea conturilor RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" (ale Autorităţii de Certificare şi Plată), se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), de către Autoritatea de Certificare şi Plată, în termen de două zile de la primirea extrasului conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată în lei RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică". Ordinul de plată este întocmit pe baza ordonanţării de plată vizate de controlul financiar preventiv propriu şi semnate de ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".---------------Pct. 5.2.5. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".6. Recuperarea ulterioară (în euro) a debitelor pentru care conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" ale Autorităţii de Certificare şi Plată au fost reîntregite prin finanţare de la bugetul de stat-------------Pct. 6. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".6.1. Autoritatea de Certificare şi Plată are obligaţia urmăririi recuperării debitelor pe care le-a înregistrat în contabilitate, conform legislaţiei naţionale în vigoare, indiferent de faptul că Ministerul Finanţelor Publice a returnat conturilor în euro 2511.xx PE, 2511.yy PT şi 2511.zz PA ale Autorităţii de Certificare şi Plată/Comisiei Europene echivalentul acestor debite, prin finanţare de la bugetul de stat la termenele stabilite în baza prevederilor memorandumurilor de finanţare ex-ISPA.-------------Primul paragraf al pct. 6.1. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".Autoritatea de Certificare şi Plată trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a instructa debitorii privind returnarea în contul de RD în lei sau euro, în funcţie de destinaţia sumelor: reîntregire sau plată către Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare).-------------Al doilea paragraf al pct. 6.1. a fost modificat de pct. 2 şi 3 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu.În cazul în care în contul în euro 264.RD al Autorităţii de Certificare şi Plată, deschis la societatea bancară, se recuperează sumele cuvenite contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, aferente unor debite a căror finanţare s-a efectuat cu sume de la bugetul de stat conform prevederilor pct. 5, se aplică următoarea procedură:-------------Partea introductivă a pct. 6.2. a fost modificată de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".6.2. În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extraselor de cont care atestă creditarea contului în euro 264.RD al Autorităţii de Certificare şi Plată cu sume reprezentând debite recuperate, Autoritatea de Certificare şi Plată are obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalităţile de întârziere aferente acestora, cuvenite bugetului de stat, de a întocmi şi de a transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară debitează contul în euro 264.RD de recuperare a debitelor şi creditează contul în lei 264.RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.-------------Pct. 6.2. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".6.3. În termen de două zile lucrătoare de la data eliberării de către societatea bancară a extrasului de cont care atestă creditarea contului în lei 264.RD al Autorităţii de Certificare şi Plată cu sumele recuperate cuvenite bugetului de stat, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte, după caz, şi transmite societăţii bancare:-------------Pct. 6.3. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".- un ordin de plată prin care se virează în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anului curent;-------------Prima liniuţă a pct. 6.3. a fost modificată de pct. 8 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX)" cu denumirea "prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX)"- un ordin de plată prin care se virează în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 debitele recuperate care au fost asigurate din alocarea bugetară a anilor precedenţi:-------------Liniuţa a doua a pct. 6.3. a fost modificată de pct. 9 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu denumirea "în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008".- un ordin de plată prin care se virează în contul nr. 20.36.01.50 "Alte venituri" majorările de întârziere (dobânzile/penalităţile) aferente debitelor recuperate care au fost acoperite prin finanţare de la bugetul de stat.Pe ordinele de plată care se vizează de controlul financiar preventiv propriu, Autoritatea de Certificare şi Plată va introduce instrucţiunea de reţinere directă de către societatea bancară a costurilor bancare ocazionate de operaţiunea de transfer.-------------Paragraful al doilea al pct. 6.3. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debitele recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264.RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic (lunar) de către Autoritatea de Certificare şi Plată în contul nr. 20.31.01.03 "Alte venituri din dobânzi".-------------Paragraful al treilea al pct. 6.3. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată".7. Închiderea conturilor de disponibil aferent Fondului pentru indisponibilităţi temporare ale Autorităţii de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare)-------------Pct. 7. a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare)".7.1. Autoritatea de Certificare şi Plată va stabili suma transferată din Fondul pentru indisponibilităţi temporare la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA).-------------Pct. 7.1. a fost modificat de pct. 2 şi 3 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA), pentru sectorul mediu.7.2. Pentru sumele din Fondul de indisponibilităţi temporare gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", plătite contractorilor şi care au fost sau urmează să fie incluse în cererile de plată în avans, intermediară sau finală, care vor fi rambursate de Comisia Europeană, prin intermediul conturilor bancare ale Autorităţii de Certificare şi Plată, Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) vor urma procedura de reîntregire a conturilor de trezorerie ale acestora pentru indisponibilităţi temporare, descrisă în instrucţiunile aprobate prin ordinele ministrului finanţelor publice mai sus menţionate.-------------Pct. 7.2. a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice".7.3. În termen de 5 zile de la fiecare reîntregire de acest fel a conturilor de trezorerie aferente Fondului de indisponibilităţi temporare, respectivele sume vor fi transferate contului RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA".-------------Pct. 7.3. a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".7.4. La încheierea tuturor transferurilor din conturile Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) pentru Fondul de indisponibilităţi temporare către contul Autorităţii de Certificare şi Plată RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA", directorul AM Ex-ISPA/directorul Agenţiei de implementare va transmite ordonatorului de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare" o declaraţie detaliată a utilizării sumelor primite de la Autoritatea de Certificare şi Plată în baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 şi ordinului ministrului finanţelor publice cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul protecţiei mediului în cadrul Programului "Instrumentul pentru politici structurale de preaderare", în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor din contribuţia financiară de la Comunitatea Europeană, justificând eventualele diferenţe între acestea şi sumele totale transferate în contul Autorităţii de Certificare şi Plată RO18TREZ7005029XXX000289 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ex-ISPA".-------------Pct. 7.4. a fost modificat de pct. 1 şi 2 ale art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei şi Finanţelor" cu denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" şi a denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".  +  Secţiunea a II-a Tratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Fondului Naţional aferente programului ISPATratamentul dobânzilor bonificate de societatea bancară la conturile Autorităţii de Certificare şi Plată aferente programului ex-ISPA-------------Titlul Secţiunii a II-a a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".8. Transferul sumelor reprezentând dobânda acumulată în conturile de disponibil deschise la societatea bancară pentru memorandumurile de finanţare ex-ISPA-------------Pct. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".8.1. Autoritatea de Certificare şi Plată transferă la Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din contribuţia financiară ex-ISPA sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, ori de câte ori transferă sume reprezentând contribuţia financiară a Comunităţii Europene sau din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, cu excepţia transferării ultimei tranşe în cadrul unei măsuri ex-ISPA, după următoarea procedură:-------------Partea introductivă a pct. 8.1. a fost modificată de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".8.2. Autoritatea de Certificare şi Plată calculează dobânda bonificată de societatea bancară în conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică", pe baza extraselor de cont eliberate de societatea bancară.-------------Pct. 8.2. a fost modificat de pct. 2 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată" şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".8.3. Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte ordinele de plată prin care se virează sumele în euro reprezentând dobânzile bonificate la sumele din contribuţia financiară ex-ISPA, din conturile în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică" în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ex-ISPA, deschise la societatea bancară. Ordonanţarea operaţiunii de plată se semnează de către ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare", cu viză prealabilă de control financiar preventiv propriu.-------------Pct. 8.3. a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 225 din 12 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 11 martie 2010, prin înlocuirea denumirii "Secretarul de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată" cu denumirea "ordonatorul de credite pentru poziţia "Fondul Naţional de Preaderare".8.4. În cazul ultimului transfer de fonduri din contribuţia financiară ex-ISPA către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA) în cadrul unei măsuri ex-ISPA, Autoritatea de Certificare şi Plată calculează anticipat dobânda de bonificat de societatea bancară la cont curent pentru luna în care s-a efectuat ultimul transfer, aferentă conturilor în euro RO15ABNA4100.2511.30.000.003 PE "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA mediu", RO07ABNA4100.2511.10.000.008 PT "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA transport" şi RO81ABNA4100.2511.00.000.110 PA "Disponibil aferent memorandumurilor de finanţare ex-ISPA asistenţă tehnică", şi o transferă, în ziua bonificării de către bancă, în subconturile în euro 2511.yy aferente memorandumurilor de finanţare ex-ISPA, deschise la societatea bancară.-------------Pct. 8.4. a fost modificat de pct. 2, 3 şi 6 ale art. II din ORDINUL nr. 2.246 din 23 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008 prin înlocuirea denumirii "Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/Fondul Naţional" cu denumirea "Autoritatea de Certificare şi Plată", a denumirii "agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare" cu denumirea "Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA)", pentru sectorul mediu, şi a denumirii "ISPA" cu denumirea "ex-ISPA".