LEGE Nr. 43 din 20 iunie 1991privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 25 iunie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989 se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 1 alineatul 2 se completează în final cu următorul text: "sau părinţilor, după caz." 2. La articolul 2 se introduce un alineat nou cu următorul cuprins: "Titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 se conferă şi celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la manifestatiile pentru victoria revoluţiei." 3. După articolul 2 se introduce articolul 2^1, cu următorul cuprins: "ART. 2^1. - În semn de preţuire faţă de participanţii direcţi la manifestatiile pentru victoria revoluţiei, care s-au remarcat prin fapte deosebite, se instituie medalia Revoluţia română din decembrie 1989." 4. Articolul 3 va avea următorul cuprins: "ART. 3. - Titlurile prevăzute la art. 1 şi 2, precum şi medalia prevăzută la art. 2^1 se conferă, potrivit legii, de către Preşedintele României, la propunerea unei comisii; componenta şi regulile de funcţionare ale comisiei sînt prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege." 5. Articolul 4 va avea următorul cuprins: "ART. 4. - Descrierea şi modul de atribuire a insemnului titlului Erou-martir al Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi descrierea, modul de atribuire şi purtare a insemnului titlului Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi a medaliei Revoluţia română din decembrie 1989 se stabilesc printr-un regulament aprobat prin hotărîre a Parlamentului. Prin acelaşi regulament se va institui, pentru părinţii eroilor-martiri, un însemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta. Conferirea distincţiilor prevăzute în art. 1, 2 şi 2^1 se atesta prin brevet." 6. Articolul 5 va avea următorul cuprins: "ART. 5. - Urmaşii sau, după caz, părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1, şi suma de 60.000 lei. Răniţii revoluţiei vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 2, şi suma de 40.000lei." 7. Articolul 6 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, la care se adauga pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare: - 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; - 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate; - 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate; - 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş." 8. La articolul 7 alineatul 1 litera j) se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I;" 9. Articolul 7 alineatul 1 litera k) va avea următorul cuprins: "k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente radio-tv.;" 10. Articolul 7 alineatul 1 litera o) va avea următorul cuprins: "o) acordarea gratuita a unui mototriciclu pentru persoanele care şi-au pierdut membrele inferioare ori au alte deficiente locomotorii, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare, prioritate la cumpărarea unui autoturism hycomat, prin acordarea de credite integrale în lei, precum şi scutirea de taxe vamale pentru un astfel de autoturism procurat din import;" 11. Articolul 7 alineatul 1 litera r) va avea următorul cuprins: "r) pensionarea, cu reducerea virstei prevăzute de lege cu cinci ani, pentru părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei, sotii acestora, precum şi pentru răniţii revoluţiei;" 12. La articolul 7 alineatul 1, după litera s) se introduce litera t), cu următorul cuprins: "t) prioritate la angajarea ca vinzatori remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea, de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii." 13. La articolul 7, după alineatul 2 se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins: "De drepturile prevăzute la alin. 1 lit. b), k), m), n) şi p) beneficiază şi persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la manifestatiile pentru victoria revoluţiei." 14. Articolul 8 va avea următorul cuprins: "ART. 8 - Drepturile pentru urmaşi, prevăzute la art. 6 şi 7 alin. 1, pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor - martiri, dacă se constata de către comisia prevăzută la art. 3 ca la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sînt lipsiţi de mijloace de întreţinere. Părinţii eroilor-martiri, care nu se aflau în întreţinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevăzute la art. 7 alin. 1 lit. b), e), f), g), i), k) şi p), precum şi de reducerea impozitului pe salariu cu 30%; de asemenea, vor beneficia de transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinînd unităţilor cu capital de stat şi, anual, de 4 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 4 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul, cu autobuzul unităţilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale, pînă în localitatea reşedinţa de judeţ. La data pensionării pentru limita de vîrsta, părinţii pot opta între pensia cuvenită pentru activitatea desfăşurată şi pensia prevăzută de prezenta lege pentru urmaşi." 15. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins: "ART. 8^1. - Văduvele eroilor-martiri care au în întreţinere doi sau mai mulţi copii minori vor primi, pe lîngă drepturile prevăzute la art. 6 şi 7 alin. 1, şi o indemnizaţie lunară egala cu salariul minim pe economie, pe perioada cît aceştia urmează învăţămîntul obligatoriu." "ART. 8^2 - Mamele eroilor-martiri, care din motive de sănătate survenite după pierderea copilului se pensionează, vor beneficia de o sumă de 3.250 lei lunar, dacă pensia calculată, potrivit legii, nu este mai mare." 16. Articolul 11 va avea următorul cuprins: "ART. 11. - Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne care şi-au jertfit viaţa sau au fost răniţi în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, cît şi urmaşilor acestora. De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care au organizat, instigat sau au luptat, prin orice mod, împotriva Revoluţiei din decembrie 1989, precum şi urmaşii acestora. 17. Articolul 12 se completează cu următorul text: "De asemenea, va asigura răniţilor revoluţiei resursele valutare pentru procurarea de proteze necesare acestei categorii de persoane." 18. La litera A, alineatul 1 din anexa, după liniuţa a doua se introduce următorul text: "- cîte un reprezentant al asociaţiilor revoluţionarilor şi urmaşilor acestora, legal constituite pînă la data de 30 aprilie 1991, precum şi un reprezentant al Subsecretariatului de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei din Decembrie 1989:" 19. Alineatele 1 şi 2 de la litera B din anexa vor avea următorul cuprins: "Competenţa: comisia constata, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea de erou-martir, luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, decedat ori rănit în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, precum şi cea prevăzută în art. 2^1, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune acordarea distincţiilor prevăzute în art. 1, 2 şi 2^1 din prezenta lege. Calitatea de erou-martir sau de rănit prevăzută în alineatul precedent se recunoaşte celor care au decedat sau au fost răniţi în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, inclusiv celor care, fiind răniţi în acest interval, au decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Sînt consideraţi răniţi cei care în acest interval au suferit vătămări corporale care au necesitat îngrijiri medicale pentru vindecare sau care au produs vreuna din următoarele consecinţe: pierderea unui simt sau organ, încetarea funcţionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii unei persoane. În sensul prezentei legi, sînt consideraţi reţinuţi cei care, în urma participării la luptele pentru victoria revoluţiei, au fost transportaţi şi ţinuţi la sediul unuia din organele fostului Minister de Interne, cu sau fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege."  +  Articolul 2Prevederile prezentei legi intră în vigoare de la data de 1 iunie 1991. Legea pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 iunie 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi răniţilor din timpul Revoluţiei din decembrie 1989, şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------------------------