HOTĂRÂRE nr. 559 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 105."2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIÎncetarea raporturilor de muncă determinate de reducerea numărului de posturi din structura organizatorică a Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan VosganianInspector de stat şef al Inspecţiei de Statpentru Controlul Cazanelor, Recipientelorsub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,Marian Răducanup. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 559.  +  Anexa (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de RidicatNumăr maxim de posturi: 105.     ┌────────────────┐ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │COMPARTIMENT AUDIT │     │ COMUNICARE ├──┐ ┌──┤ PUBLIC INTERN │     └────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ INSPECTOR │ │ │ COMPARTIMENT │     │ STRUCTURA DE ├──┼─────┤ DE STAT ŞEF ├─────┼──┤ MANAGEMENTUL │     │ SECURITATE │ │ │ │ │ │ CALITĂŢII │     └────────────────┘ │ └────────┬───────┘ │ └───────────────────┘     ┌────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────┐     │ COMPARTIMENT │ │ │ │ │ COMPARTIMENT │     │ SSM, PSI, ├──┘ ┌────────┴───────┐ ├──┤ ACHIZIŢII PUBLICE │     │ SITUAŢII DE │ │ INSPECTOR DE │ │ └───────────────────┘     │ URGENŢĂ │ │ STAT ŞEF │ │ ┌───────────────────┐     └────────────────┘ │ ADJUNCT │ │ │ SERVICIUL │                               └────────┬───────┘ ├──┤ RESURSE UMANE, │        ┌───────────────────────┐ │ │ │ JURIDIC │        │ DIRECŢIA INSPECŢIE, │ │ │ └───────────────────┘        │ SUPRAVEGHERE A PIEŢEI ├───────┤ │ ┌───────────────────┐        │ ŞI REGLEMENTARE │ │ │ │SERVICIUL ECONOMIC,│        └───────────────────────┘ │ └──┤ ADMINISTRATIV │                                        │ └───────────────────┘                           ┌────────────┴──────────┐                           │ INSPECŢII TERITORIALE │                           └───────────────────────┘-------