REGULAMENT din 24 iulie 2013de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 527 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013.
  Notă
  Conform alineatului (2) al articolului III din LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016, la data publicarii Regulamentului de organizare și functionare a A.N.R.S.C. se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013.
  Prin ORDINUL nr. 22 din 7 februarie 2017, pubblicat în MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se organizează și funcționează ca instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul București, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3.  +  Articolul 2(1) A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.(2) A.N.R.S.C. efectuează încasarea veniturilor din activitățile desfășurate, urmărește și execută creanțele, în condițiile legii.(3) A.N.R.S.C. are competențele și atribuțiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, republicată, și de legislația specifică fiecărui serviciu comunitar de utilitate publică.  +  Articolul 3(1) A.N.R.S.C. își exercită prerogativele de autoritate publică centrală în condiții de echidistanță și tratament nediscriminatoriu față de utilizatori, față de toți furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, precum și față de autoritățile administrației publice locale.(2) A.N.R.S.C. își exercită competențele și atribuțiile față de toți furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, operatorii economici și instituțiile publice care desfășoară în condiții de monopol activități specifice serviciilor de utilități publice din sfera sa de reglementare, precum și față de operatorii economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.  +  Capitolul II Conducerea A.N.R.S.C.  +  Secţiunea 1 Președintele A.N.R.S.C.  +  Articolul 4(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Președintele este numit și revocat în/din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.(3) Președintele asigură îndeplinirea atribuțiilor și competențelor care revin A.N.R.S.C., potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, ale prezentului regulament, precum și a atribuțiilor specifice prevăzute de alte acte normative.(4) Președintele, în exercitarea atribuțiilor sale, emite ordine, decizii și avize. Președintele A.N.R.S.C. poate delega, prin ordin, atribuțiile sale vicepreședintelui sau altor persoane cu funcții de conducere.  +  Articolul 5Președintele A.N.R.S.C. reprezintă instituția în relațiile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.  +  Articolul 6Președintele îndeplinește următoarele atribuții principale:a) organizează, conduce și controlează activitatea structurilor A.N.R.S.C.;b) exercită calitatea de ordonator de credite;c) comunică ministrului dezvoltării regionale și administrației publice rapoarte anuale cu privire la starea serviciilor comunitare de utilități publice din sfera de reglementare a A.N.R.S.C. și la activitatea A.N.R.S.C., în vederea prezentării acestora Guvernului;d) asigură colaborarea cu ministerele, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituții similare din străinătate, furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice și reprezentanții utilizatorilor de servicii comunitare de utilități publice și alți operatori economici, pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin A.N.R.S.C., potrivit legii;e) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;f) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice centrale, care au implicații și consecințe asupra activităților din sfera serviciilor comunitare de utilități publice;g) stabilește obiectivele de performanță individuală ale personalului A.N.R.S.C., precum și criteriile de evaluare a realizării acestora.  +  Secţiunea a 2-a Vicepreședintele A.N.R.S.C.  +  Articolul 7Vicepreședintele este numit și revocat în/din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în condițiile legii.  +  Articolul 8În cazul în care președintele se află în imposibilitate de a-și exercită funcția, calitatea de ordonator de credite, precum și celelalte atribuții ce îi revin se exercită în numele președintelui A.N.R.S.C. de către vicepreședintele A.N.R.S.C..  +  Articolul 9Vicepreședintele are următoarele atribuții principale:a) coordonează, controlează și răspunde de activitatea instituției în limita dispozițiilor specifice primite de la președinte;b) îndeplinește orice alte sarcini și dispoziții primite de la președintele A.N.R.S.C., în condițiile legii.  +  Capitolul III Consiliul consultativ al A.N.R.S.C.  +  Articolul 10(1) Președintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.(2) Consiliul consultativ este constituit dintr-un președinte și 9 membri, numiți prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., conform legii. Președintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului consultativ, fiind președintele acestuia.(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoană din cadrul A.N.R.S.C., desemnată de președinte prin ordin și care nu este membru al consiliului.  +  Articolul 11(1) Consiliul consultativ se întrunește cel puțin o dată pe trimestru sau la cererea președintelui.(2) Principalele sarcini și atribuții ale membrilor consiliului consultativ:a) aprobă, în ședința de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de funcționare, la propunerea președintelui;b) adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor din numărul total al acestora; în caz de paritate a voturilor, votul președintelui este hotărâtor;c) analizează și propune modificări ale normelor și normativelor tehnico-economice în raport cu politicile economice guvernamentale, evoluția tehnologiilor aplicate și dinamica puterii de cumpărare;d) analizează și propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, după caz, de acte normative în sprijinul dezvoltării serviciilor pentru populație, reducerii componentelor birocratice și armonizării intereselor și raporturilor dintre furnizori/prestatori și utilizatori;e) întocmește raportul anual de analiză și sinteză a activității proprii, aprobat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor consiliului.  +  Capitolul IV Organizarea și funcționarea A.N.R.S.C.  +  Secţiunea 1 Organizarea A.N.R.S.C.  +  Articolul 12(1) Structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. și în agențiile teritoriale este de 96, exclusiv președintele și vicepreședintele, din care 68 de posturi pentru aparatul central și 28 de posturi pentru agențiile teritoriale.(3) În structura A.N.R.S.C. se organizează și funcționează agenții teritoriale, fără personalitate juridică. Sediile agențiilor teritoriale ale A.N.R.S.C., precum și arondarea lor geografică se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui, în funcție de nevoile instituționale și structura proprie de personal, pot fi constituite servicii, birouri și compartimente în aparatul central, iar în cadrul agențiilor teritoriale, birouri și/sau compartimente județene.(5) Statul de funcții și normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice la propunerea președintelui A.N.R.S.C., în condițiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile generale ale compartimentelor de specialitate din cadrul A.N.R.S.C.  +  Articolul 13Compartimentele de specialitate din cadrul A.N.R.S.C. asigură îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate:a) Compartimentul audit intern: realizează auditarea activităților desfășurate de întreg aparatul A.N.R.S.C., în vederea gestionării în mod corespunzător a patrimoniului A.N.R.S.C.;b) Direcția financiar, contabilitate, administrativ: gestionează elementele de activ și pasiv ale patrimoniului autorității, întocmește documentația de urmărire a debitorilor rezultați din neachitarea creanțelor datorate A.N.R.S.C., asigură exercitarea controlului financiar preventiv privind execuția bugetului A.N.R.S.C. și organizează procedurile de achiziții publice pentru bunuri, servicii și lucrări conform legislației privind achizițiile publice;c) Serviciul juridic, contencios și metodologie: asigură activitatea de asistență și reprezentare juridică a A.N.R.S.C., coordonează activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normative la nivelul A.N.R.S.C., avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise la nivelul instituției;d) Compartimentul comunicare și relații cu publicul: promovează, prin mijloace specifice, imaginea publică a A.N.R.S.C., gestionează și soluționează petițiile, în condițiile legii;e) Biroul resurse umane, IT și prevenirea și protecția muncii: gestionează politica de resurse umane și securitate și sănătate în muncă, inițiază și organizează programe de instruire și pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate de A.N.R.S.C., îmbunătățește permanent și menține în funcțiune sistemul informatic;f) Direcția reglementări, licențe, prețuri și tarife: elaborează reglementări tehnice și comerciale, proceduri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile comunitare de utilități publice, din competența de reglementare a A.N.R.S.C. Propune eliberarea de licențe pentru serviciile comunitare de utilități publice, precum și eliberarea de autorizații pentru operatorii economici care montează și/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor. Propune spre avizare/aprobare prețurile și tarifele conform competențelor conferite de lege;g) Direcția generală monitorizare și control: analizează și evaluează starea serviciilor comunitare de utilități publice la nivel național, supraveghează și monitorizează desfășurarea procedurilor pentru delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, controlează implementarea și respectarea de către furnizori/prestatori și autoritățile administrației publice locale a legislației și a reglementărilor din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice și coordonează activitatea desfășurată la nivelul agențiilor teritoriale;h) Compartimentul executarea silită a creanțelor: asigură executarea silită a creanțelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Resurse umane  +  Articolul 14(1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă.(2) Angajarea, promovarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare și ale contractului colectiv de muncă și se aprobă prin decizie a președintelui.(3) Criteriile și modul de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale personalului contractual din cadrul A.N.R.S.C., precum și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursurilor sau examenelor de ocupare a posturilor vacante ori temporar vacante și a examenelor de promovare și avansare a personalului contractual din structura A.N.R.S.C. se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice la propunerea președintelui A.N.R.S.C., în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabilește în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Drepturile salariale și celelalte drepturi de personal se stabilesc în condițiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Finanțarea A.N.R.S.C.  +  Articolul 16(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale A.N.R.S.C. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, sau din alte surse, în condițiile legii.(2) Tarifele percepute pentru acordarea licențelor, cele pentru eliberarea autorizațiilor, precum și pentru activitatea de pregătire și specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilități publice, contribuțiile furnizorilor/prestatorilor de servicii de utilități publice aflați în sfera sa de reglementare și orice alte sume încasate în condițiile legii se fac venit la bugetul de stat.(3) Se fixează în cuantum de 0,12% contribuția datorată de:a) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. sau din fondurile bănești alocate de autoritățile administrației publice locale pentru desfășurarea acestor activități;b) operatorii economici care prestează activități specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și serviciului public de alimentare cu energie termică și care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.(4) Modul de achitare a contribuției prevăzute la alin. (3) se stabilește cu avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (2) se stabilește în actele normative de aprobare a regulamentelor privind acordarea licențelor/autorizațiilor, precum și în actul normativ privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de pregătire și specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilități publice.  +  Articolul 17A.N.R.S.C. are un parc auto normat pentru activități specifice de 19 autoturisme. Consumul lunar de carburanți normat pe fiecare autoturism este de 450 litri.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 18(1) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor de specialitate se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.(2) Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile posturilor din structura A.N.R.S.C. se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de președinte.  +  Articolul 19Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament și cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin decizie a președintelui A.N.R.S.C.  +  Anexa la regulamentSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorității Naționale de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. Numărul maxim de posturi este de 96, exclusiv președintele și vicepreședintele ┌─────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │Consiliul consultativ│◄────►│ PREȘEDINTE ├────►│Compartimentul audit intern│ └─────────────────────┘ └────┬───────┘ └───────────────────────────┘ │ ┌────────────────┐ ├───────►│ VICEPREȘEDINTE │ │ └────────────────┘ ┌───────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌──────────────┐┌─────────────┐┌──────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌────────────┐┌──────────────┐│ Direcția ││ Serviciul ││Compartimentul││Biroul resurse ││ Direcția ││ Direcția ││Compartimentul││ financiar, ││ juridic, ││comunicare și ││ umane, IT și ││ reglementări, ││ generală ││ executarea ││contabilitate,││contencios și││ relații cu ││ prevenirea și ││licențe, prețuri││monitorizare││ silită a ││administrativ ││ metodologie ││ publicul ││protecția muncii││ și tarife ││ și control ││ creanțelor │└──────────────┘└─────────────┘└──────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└──────┬─────┘└──────────────┘ ┌─────────────────────┐ │Agenții teritoriale*)│ └─────────────────────┘----------- Notă *) Organizate la nivel de direcție/serviciu/birou.-------