HOTĂRÂRE nr. 565 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 7 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», precum şi pentru adoptarea unor măsuri în vederea continuării programului «Prima casă», aprobată prin Legea nr. 171/2011, au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013. Diferenţa rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2013 va fi realocată potrivit prevederilor art. VII alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă»."2. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:"(16) Pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)."3. În anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Garanţia se acordă în monedă naţională şi se plăteşte în monedă naţională."4. În anexa nr. 1, la articolul 10^5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, emit acordul pentru efectuarea plăţii despăgubirilor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, dar care se încadrează în limita de până la 50% din valoarea creditului iniţial, prevăzută de art. 1 alin. (7^8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, către proprietarul locuinţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."5. În anexa nr. 1, după articolul 10^6 se introduce un nou articol, articolul 10^7, cu următorul cuprins:"Art. 10^7. - (1) Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru novarea obiectului garanţiei instituite în cadrul programului dacă locuinţa achiziţionată iniţial este sau, după caz, a devenit improprie cerinţelor de locuit ale unei persoane sau familii datorită: a) constatării viciilor ascunse; sau b) provocării unei daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. (2) În vederea exprimării acordului prevăzut la alin. (1) finanţatorul verifică existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezultă că valoarea daunelor constatate şi evaluate este de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial, după caz, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), Finanţatorul şi statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, îşi exprimă acordul pentru ridicarea interdicţiei de înstrăinare şi/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (4) Finanţatorii efectuează, în condiţiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii în favoarea statului şi a finanţatorului, a privilegiului finanţatorului, precum şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra locuinţei achiziţionate iniţial în cadrul Programului, concomitent cu înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală asupra locuinţei dobândite ulterior, ipotecă ce este constituită în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului, proporţional cu procentul de garantare, precum şi a interdicţiilor prevăzute de lege. (5) În condiţiile art. 1 alin. (7^6) şi (7^7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea de către structurile sale competente a modificării contractului de credit, finanţatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garanţiei, însoţită de dovada aprobării sale, precum şi documentele privind novarea efectuată."6. În anexa nr. 1, la articolul 11 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) valoarea maximă a garanţiei acordate în monedă naţională;"7. În anexa nr. 1, articolul 19 se abrogă.8. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat FNGCIMM, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice; c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele."9. În anexa nr. 2, la articolul 2^1, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) costul total al finanţărilor acordate în cadrul programului se compune din:- rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către finanţator; marja nu include costul evaluării terenului, locuinţei, devizelor estimative şi situaţiilor de lucrări, precum şi costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, după caz;- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM şi recuperat de la beneficiar. Nivelul comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză, calculat la soldul garanţiei statului, se negociază semestrial între Ministerul Finanţelor Publice şi FNGCIMM şi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice; c) finanţatorii au obligaţia prevederii exprese în contractele de credit a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi, separat, a costurilor cu comisioanele;"  +  Articolul IINorme tranzitoriiSolicitările de finanţare şi de garantare depuse anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 565.-------