HOTĂRÂRE nr. 557 din 30 iulie 2013privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 548, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică."2. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale."3. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Cluburi sportive studenţeşti".6. La anexa nr. 5, nota din subsol se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.262. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.478."  +  Articolul IIAlineatul (3) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) A.N.C. funcţionează cu un număr de 56 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unităţile de învăţământ şi cercetare care funcţionează în subordinea şi coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."  +  Articolul III (1) Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin Costoiup. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii,familiei, protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 557.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013)--------------------------------------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Educaţiei Naţionale*Font 9* ┌──────────┐ ┌──────────────────┐ │ MINISTRU ├───────────────────────────┬────────┤ MINISTRU delegat │ └────┬─────┘ │ └─────────┬────────┘      │ ┌--------------┐ │ │ ┌────┴───────────┐ |Colegiul ├----┤ ┌────────┴───────┐ Numărul total │Cabinet ministru│ |ministerului | │ │Cabinet ministru│ de posturi 548, └────────────────┘ └--------------┘ │ │ delegat │ exclusiv                                        │ └────────────────┘ demnitari şi          ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ posturile          │Audit public intern**)├──────┼───┤Corpul de control*)│ aferente          └──────────────────────┘ │ └───────────────────┘ cabinetelor          ┌──────────────────────┐ │ ministrului şi          │Unitatea de stagii şi │ │ ministrului          │politici publice*) ├──────┤ delegat          └──────────────────────┘ │       ┌───────────┬────────────────────┼─────────────────────────┬───────────┐  ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐ ┌────┴───┐  │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│  │DE STAT │ │DE STAT │ │GENERAL │ │DE STAT │ │DE STAT │  └────────┘ └────────┘ └────┬───┘ └────────┘ └────────┘                     ┌──────────────────┼───────────────────────┐       ┌─────────────┴──────────┐ │ ┌─────────────┴──────────┐       │Secretar general adjunct│ │ │Secretar general adjunct│       └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘   ┌──┬───┬──────┬───┬─────┬────────┬───┴───┬───────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐  │A││B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J││K││L││M││N││O││P││R││S│  └─┘└┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘     ┌┴─┐┌┴─┐ ┌──┴─┐ ┌──┴─┐ ┌──┴─┐ ┌┴─┐ ┌──┴─┐     │B1││C1│┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐ │H1│ ┌┴─┐ ┌┴─┐     └──┘└──┘│D1│ │D2│ │F1│ │F2││G1│ │G2│ └──┘ │I1│ │I2│             └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘ └──┘ └──┘ └──┘A. Direcţia generală de relaţii internaţionale şi europeneB. Direcţia generală juridicB1. Direcţia relaţia cu Parlamentul şi partenerii socialiC. Direcţia generală învăţământ superiorC1. Direcţia managemnet universitarD. Direcţia generală programe, cercetare, dezvoltareD1. Direcţia programe CDI pentru priorităţi naţionaleD2. Direcţia programe CDI pentru priorităţi europene şi internaţionaleE. Direcţia dezvoltare şi performanţă instituţionalăF. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţiiF1. Direcţia monitorizare şi evaluare educaţionalăF2. Direcţia programe şi învăţare pe tot parcursul vieţiiG. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţionalăG1. Direcţia formare continuăG2. Direcţia reţeaua şcolară naţionalăH. Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilorH1. Direcţia minorităţiI. Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umaneI1. Direcţia buget-finanţeI2. Direcţia resurse umane şi salarizareJ. Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitareK. Direcţia administrativ şi achiziţiiL. Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (la nivel de direcţie)M. OIPOSDRU (la nivel de direcţie)N. OIPOSCCE (la nivel de direcţie generală)O. Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă (la nivel de direcţie)***)P. Unitatea de management al proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare şi universitare (la nivel de direcţie)***)R. Unitatea de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale (la nivel de direcţie)S. Unitatea de analiză, programare şi coordonare a proiectelor europene (la nivel de direcţie)----- Notă *) Funcţionează la nivel de direcţie. Notă **) Funcţionează la nivel de serviciu. Notă ***) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.-----