ORDIN nr. 123 din 5 august 2013privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării numelui titularului
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013    În temeiul art. 24 alin. (53) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind eliberarea: a) permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, înainte sau după data expirării acestuia; b) duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative.  +  Articolul 2 (1) Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se depune personal de către titular la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar. (2) În cazul cetăţenilor români care au domiciliul sau reşedinţa în România şi se află temporar în străinătate, cererea prevăzută la alin. (1) poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 (Convenţia de la Haga), la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. (3) Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.  +  Articolul 3 (1) Cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, prevăzută în anexă, se depune împreună cu următoarele documente: a) actul de identitate al titularului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România, în original şi copie, sau, în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), numai în copie; b) procura specială şi actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2); c) dovada plăţii taxelor şi tarifelor aferente eliberării permisului de conducere; d) documentul emis de o unitate medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere, numai în cazul prevăzut la art. 1 lit. a); e) permisul de conducere, atunci când acesta se află în posesia titularului; f) două fotografii ale titularului, color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (2) şi în cazul cererilor depuse la alt serviciu public comunitar decât cel de la domiciliul solicitantului. (2) Originalul actului de identitate se restituie pe loc titularului, după confruntarea copiei cu acesta. (3) Fotografiile titularului se confirmă de către lucrătorul serviciului public comunitar care primeşte cererea şi trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) reprezintă fizionomia actuală a titularului; b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului; c) titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună; sau d) dacă titularul are capul acoperit, pentru motive religioase, faţa acestuia, de la baza bărbiei şi până la frunte, trebuie să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină; e) titularul poate purta ochelari ale căror lentile nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii, iar rama ochelarilor nu acoperă nicio porţiune a ochilor. (4) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2): a) cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se semnează de titular în faţa funcţionarului consular, care confirmă acest lucru prin semnătură şi ştampilă; b) documentul prevăzut la alin. (1) lit. d), care trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine; documentul se prezintă la serviciul public comunitar în original, însoţit de traducerea legalizată de către funcţionarul consular; c) fotografiile se aplică pe cerere, în spaţiul anume destinat, respectiv pe procura specială, în colţul din dreapta sus, şi se certifică prin aplicarea timbrului sec al misiunii diplomatice/oficiului consular. (5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (3), cererea poate fi transmisă prin poşta electronică, situaţie în care documentele prevăzute la alin. (1) se transmit odată cu cererea, scanate, în format electronic. (6) În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4 (1) Documentele care însoţesc cererea pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se arhivează la serviciul public comunitar care soluţionează cererea. (2) După implementarea cererii în Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi vehiculelor înmatriculate, permisului de conducere anterior îi încetează valabilitatea. Până la eliberarea noului permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului, titularului i se eliberează un document cu valabilitatea de 15 zile, care atestă depunerea actelor, cu excepţia situaţiei în care documentele au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (3).  +  Articolul 5În permisul de conducere se menţionează categoriile de vehicule pe care titularul este apt din punct de vedere medical să le conducă, precum şi perioada de valabilitate administrativă a permisului de conducere pentru fiecare categorie de vehicule. După caz, în permisul de conducere se înscriu şi codurile armonizate ale Uniunii Europene.  +  Articolul 6 (1) Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care titularul nu poate fi identificat la adresa indicată în cerere, permisul de conducere se va ridica de la serviciul public comunitar în a cărui competenţă teritorială se află această adresă. (2) În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondenţă, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menţionat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poşta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere titularul depune la serviciul public comunitar, în original, documentele ale căror copii au fost transmise în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (5).  +  Articolul 7 (1) Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat poate fi efectuată şi în cazul reţinerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce în condiţiile art. 115 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care permisul de conducere a fost reţinut în condiţiile prevăzute la art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot depune cereri pentru eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă ori a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, cu excepţia cazurilor în care permisul de conducere a fost reţinut ca urmare a deteriorării ori expirării perioadei de valabilitate.  +  Articolul 8 (1) În cazul deţinerii unui permis de conducere emis de un alt stat decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 16 august 2011, care a înlocuit un permis de conducere obţinut în România, se poate solicita eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat, în condiţiile prezentului ordin, numai pentru categoriile obţinute prin examen în România, dacă dreptul de a conduce nu a fost anulat ori exercitarea acestuia nu este suspendată sau grevată de alte restricţii. (2) În situaţia menţionată la alin. (1), solicitantul depune, pe lângă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1), declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. f) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011. (3) Permisul de conducere străin se remite autorităţii emitente.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 august 2013.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul afacerilor interne,Florea Opreasecretar de statBucureşti, 5 august 2013.Nr. 123.  +  Anexa CERERESubsemnatul/Subsemnata ........................., cu domiciliul în judeţul(sectorul) ....................... localitatea .................., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......, şi reşedinţa în judeţul(sectorul) ............, localitatea ........................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ......... nr. ............., eliberat de .................., la data de [][][][]-[][]-[][], valabil până la data de [][][][]-[][]-[][], CNP [][][][][][][][][][][][][], telefon ...............anul luna ziua anul luna ziuasolicit:[] eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă[] eliberarea duplicatului permisului de conducereSolicit expedierea documentului:[] la adresa de domiciliu;[] judeţul(sectorul)..........., localitatea ..............., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....,ap. ....;[] serviciul public comunitar din judeţul .......................... .Anexez: chitanţa nr. .............. din data ..../..../......... şi documentul care atestă faptul că sunt apt medical, eliberat de .................., cu nr. ........................ din data de ..../..../........ .Declar pe propria răspundere că permisul de conducere emis de autoritatea competentă din (judeţul/municipiul Bucureşti)........ a fost:    [] pierdut ┌───────────────────┐    [] furat │ LOC PENTRU │    [] reţinut pe teritoriul statului ........ │ FOTOGRAFIE │    Declar că nu mi-a fost comunicată de către │ │    autorităţile române suspendarea/anularea │(mărimea 35x38,5 mm│    dreptului de conducere. │ color) │                                                    └───────────────────┘    COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALITĂŢII    CONSTITUIE INFRACŢIUNE DE FALS ÎN DECLARAŢII, PREVĂZUTĂ ŞI    PEDEPSITĂ DE ART. 292 DIN CODUL PENAL.    Data: [][][][]-[][]-[][] Semnătura ┌───────────────────┐             anul luna ziua │ │                                                    └───────────────────┘NOTĂ DE INFORMARES.p.c.r.p.c.i.v. din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului ................., înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu nr. .............., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate, în scopul eliberării permisului de conducere.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchetele, instanţele, şi pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea ţară, în condiţiile legii.Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului ........... . De asemenea, vă este cunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.Data ........... Semnătura .............-----