ORDIN nr. 970 din 12 iulie 2013privind completarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 970 din 12 iulie 2013
  • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
  • Nr. 648 din 22 iulie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013    În conformitate cu:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000;- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană;- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul delegat pentru buget şi ministrul fondurilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La punctul 4, după paragraful 4.8 se introduc şase noi subparagrafe, subparagrafele 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.5 şi 4.8.6, cu următorul cuprins:"4.8.1. La finalizarea proiectelor ex-ISPA, după primirea de la Comisia Europeană a corespondenţei privind închiderea fiecărei măsuri, Autoritatea de certificare şi plată va analiza situaţia financiară a măsurii în scopul efectuării reglajelor financiare pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul de stat şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare, conform paragrafului 4.8.4.8.2. La efectuarea reglajelor financiare menţionate la subparagraful 4.8.1, sumele reprezentând debite aferente fondurilor ex-ISPA recuperate după aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi utilizate pentru reîntregirea bugetului de stat din care au fost efectuate cheltuielile eligibile în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.4.8.3. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană vor fi utilizate cu prioritate pentru reîntregirea cheltuielilor eligibile efectuate din bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, până la concurenţa debitelor aferente fondurilor ex-ISPA a căror finanţare a fost asigurată conform prevederilor actului normativ menţionat la acest subparagraf. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană rămase disponibile vor fi utilizate pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare.4.8.4. Sumele finale rambursate de către Comisia Europeană aferente cheltuielilor eligibile efectuate în baza prevederilor actului normativ menţionat la subparagraful 4.8.3, rămase disponibile după efectuarea operaţiunilor prevăzute la subparagraful 4.8.3, sunt transferate în contul nr. 20.36.01.50 "Alte venituri".4.8.5. Sumele aferente fondului de indisponibilităţi temporare rămase nereîntregite ca urmare a imposibilităţii recuperării acestora conform cadrului legal în vigoare, precum şi ca urmare a situaţiilor în care sunt pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care sunt admise total sau parţial pretenţiile beneficiarilor/contractorilor sunt considerate cheltuieli definitive pentru bugetul de stat.4.8.6. Sumele rămase disponibile la închiderea proiectelor ISPA în contul 50.29 (FIT) se realocă prefinanţării/continuării finanţării proiectelor în cadrul programelor operaţionale, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumentele structurale conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando Teodorovici-----