HOTĂRÂRE nr. 548 din 30 iulie 2013privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 5 august 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale, obiective, funcții și atribuții  +  Articolul 1(1) Ministerul pentru Societatea Informațională se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, prin reorganizarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.(2) Ministerul pentru Societatea Informațională are sediul principal în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, și sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2. Ministerul pentru Societatea Informațională poate desfășura orice activitate din domeniul său de competență și în sediul secundar.  +  Articolul 2Obiectivele Ministerului pentru Societatea Informațională sunt următoarele:a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, inclusiv în ceea ce privește securitatea în spațiul cibernetic;b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;c) de a defini, implementa, monitoriza, evalua și coordona politicile în domeniul său de competență;d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, în cadrul procesului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene;e) de a asigura coordonarea celorlalte autorități publice în vederea realizării coerenței politicilor și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;f) de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu sectorul privat și cu societatea civilă, pentru a da consistență politicilor și strategiilor;g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în condițiile legii;h) de a elabora, finanța, implementa, monitoriza, evalua, promova și administra programe și proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;i) de a stimula dezvoltarea regională și locală, precum și pe cea a sectorului privat și de a promova parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește următoarele funcții:a) funcția de strategie - prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;b) funcția de reglementare - prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informației și al societății informaționale;c) funcția de administrare și gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea, gestionarea eficientă și atribuirea spre utilizare a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în condițiile legii;d) funcția de promovare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;e) funcția de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operațional și financiar necesar realizării politicilor în domeniu;f) funcția de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;g) funcția de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;h) funcția de comunicare - prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă;i) funcția de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice/funcția de absorbție a fondurilor acordate de Uniunea Europeană și de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 4(1) În realizarea funcțiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește următoarele atribuții principale:1. definirea politicilor și strategiilor sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;2. elaborarea obiectivelor strategice și tactice în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, precum și a planurilor de acțiuni pentru implementarea acestor obiective;3. coordonarea activităților guvernamentale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;4. exercitarea calității de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a implementării programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică;5. monitorizarea realizării obiectivelor și planurilor de acțiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu și prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora;6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepția competențelor exercitate potrivit legii de alte autorități;7. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;8. promovarea politicilor privind stimularea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și societății informaționale;9. elaborarea politicilor și strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale;10. promovarea drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceștia să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilități și ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce privește accesul la serviciile societății informaționale;12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;14. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;15. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;16. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților pentru care Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;17. inițierea, conducerea, asigurarea finanțării, monitorizarea și/sau implementarea de programe și proiecte proprii sau europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;18. inițierea, conducerea, asigurarea finanțării, monitorizarea, implementarea și operarea proiectelor și a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice;20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică și gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;21. elaborarea și promovarea de politici privind înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea, în domeniul său de competență;22. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;23. coordonarea derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;24. coordonarea aplicării acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;25. încheierea de tratate, acorduri sau convenții internaționale la nivel departamental;26. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a pozițiilor orbitale atribuite României;27. administrarea, gestionarea și atribuirea spre utilizare a patrimoniului său și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor și efectelor poștale;29. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poștale, al tehnologiei informației, al societății informaționale și al comunicațiilor electronice, cu excepția celor din domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio, și supunerea lor spre aprobare Guvernului;30. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în domeniul său de competență;31. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul serviciilor poștale, tehnologiei informației, al societății informaționale și al comunicațiilor electronice, cu excepția celor din domeniul alocării și atribuirii frecvențelor radio;32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;33. promovarea standardelor și recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;34. inițierea și/sau selectarea de standarde în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniulsău de competență și propunerea spre adoptare a standardelor internaționale din domeniu ca standarde naționale;35. definirea de indicatori specifici și scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării și evaluării evoluției domeniului său de activitate;36. promovarea și dezvoltarea serviciilor societății informaționale;37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor electronice;38. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;39. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;41. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației și comunicațiilor, în colaborare cu instituțiile abilitate potrivit legii;42. asigurarea cadrului instituțional și operațional pentru derularea programului de formare și perfecționare, prin mijloace electronice, a funcționarilor publici pe tematici de e-Guvernare;43. promovarea, dezvoltarea, administrarea și coordonarea sistemelor informaționale la nivelul instituțiilor și entităților guvernamentale, conform protocoalelor încheiate;44. elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilității electromagnetice și al conformității echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice;45. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte europene și internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;46. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;47. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;48. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale;49. elaborarea și publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale; realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminare și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;50. asigurarea corelării legislației în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor cu legislația din domeniul audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenței media și a neutralității tehnologice;51. exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare;52. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al societății informaționale, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței sale;53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;54. avizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu legislația în vigoare;55. implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice;56. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată;57. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;58. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;59. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;60. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;61. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;62. coordonarea activităților de elaborare a strategiilor și implementare a programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, cu excepția programelor și proiectelor privind infrastructura națională în domeniul comunicațiilor electronice, elaborate și implementate în cadrul instituțiilor din domeniul apărării și securității naționale, precum și a proiectelor e-justice și e-law și a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiției;63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii și adreselor Internet în România;64. elaborarea reglementărilor privind funcționarea registrului pentru numele de domenii ".ro".(2) Ministerul pentru Societatea Informațională exercită atribuțiile de unică autoritate publică în organizarea și coordonarea la nivel național a programelor și proiectelor de guvernare electronică și administrație electronică.(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informații publice și furnizarea de servicii publice către persoanele fizice și juridice sunt următoarele: sănătate publică, educație, situații de urgență, justiție, finanțe, administrație publică locală și centrală, combaterea fraudei, cultură și turism.(4) Organizarea, implementarea, realizarea și administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel național privindinfrastructura de comunicații, sistemele și serviciile privind societatea informațională se realizează cu acordul, sub coordonarea și sub controlul Ministerului pentru Societatea Informațională.(5) Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 5(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informațională colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Ministerul pentru Societatea Informațională are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la instituții publice, în condițiile legii.(3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, Ministerul pentru Societatea Informațională colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum și cu Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.(4) Delegarea de atribuții către Ministerul pentru Societatea Informațională, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale, precum și reglementarea mecanismelor de coordonare și control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice se fac în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Capitolul II Conducerea Ministerului pentru Societatea Informațională  +  Articolul 6(1) Conducerea Ministerului pentru Societatea Informațională se exercită de către ministru.(2) Ministrul pentru societatea informațională reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) Ministrul pentru societatea informațională răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.(4) Ministrul pentru societatea informațională îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în vigoare.(5) Ministrul pentru societatea informațională este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competență unui secretar de stat sau secretarului general, în condițiile legii.(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul pentru societatea informațională emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul pentru societatea informațională este ajutat de 2 secretari de stat și un subsecretar de stat.(8) Atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(9) Ministrul pentru societatea informațională poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Ministerul pentru Societatea Informațională are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării Ministerului pentru Societatea Informațională, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.  +  Articolul 8(1) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct pot îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului pentru Societatea Informațională ori delegate de ministrul pentru societatea informațională, în condițiile legii.  +  Capitolul III Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informațională  +  Articolul 9(1) Structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informațională este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului pentru societatea informațională, în condițiile legii, se pot organiza direcții, servicii, birouri, compartimente și colective temporare de lucru, având prioritate înființarea structurilor cu atribuții în implementarea programelor europene în domeniul societății informaționale.(2) În structura Ministerului pentru Societatea Informațională se organizează și funcționează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Atribuțiile personalului din aparatul propriu al Ministerului pentru Societatea Informațională se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 10(1) În condițiile legii, la nivelul Ministerului pentru Societatea Informațională se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcționare pentru fiecare UMP și, după caz, numărul de unități se vor stabili prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.  +  Articolul 11(1) În cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(3) Ministrul pentru societatea informațională numește, în condițiile legii, personalul unităților prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 12(1) În structura Ministerului pentru Societatea Informațională se organizează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, în vederea gestionării fondurilor structurale și implementării măsurilor cuprinse în Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice.(2) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Organismului intermediar pentru promovarea societății informaționale se stabilesc prin ordin al ministrului pentru societatea informațională.(3) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale îndeplinește atribuțiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice și/sau autoritățile de plată, pe bază contractuală.(4) Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale funcționează cu un număr total de 64 de posturi.  +  Articolul 13(1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului pentru societatea informațională, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.(2) Numărul maxim de posturi este de 162, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.(3) Ministerul pentru Societatea Informațională preia, în mod corespunzător, toate drepturile și obligațiile Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, inclusiv personalul și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispozițiilor legale în vigoare.(4) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului pentru Societatea Informațională se numește sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor și procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.(5) Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Ministerului pentru Societatea Informațională se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.(6) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.  +  Articolul 14Ministerul pentru Societatea Informațională poate închiria, în condițiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obținute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 15Ministerul pentru Societatea Informațională are în subordine Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională, Centrul Național "România Digitală" și Centrul Național de Supercomputing și în coordonare directă Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, instituții prevăzute în anexele nr. 2 și 3.  +  Articolul 16Unitățile la care Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul pentru Societatea Informațională va asigură realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 319/2011 privind înființarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicații electronice a statului român și a centrelor de servicii informatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul pentru societatea informațională,
  Bebe-Viorel Ionică,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și
  administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul muncii, familiei, protecției
  sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 30 iulie 2013.Nr. 548.
   +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului pentru Societatea InformaționalăNr. maxim de posturi: 162, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. __________ Notă *) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală Notă **) Se înființează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului Notă ***) Se organizează și funcționează la nivel de compartiment Notă ****) Se înființează și funcționează ca și structură distinctă de structura organizatorică a ministerului  +  Anexa 2UNITĂȚIcare funcționează în subordinea Ministerului pentru Societatea Informațională
  Nr. crt. Denumirea unității
  1. Centrul Național de Management pentru Societatea Informațională
  2. Centrul Național "România Digitală"
  3. Centrul Național de Supercomputing
   +  Anexa 3UNITĂȚIcare funcționează în coordonarea Ministerului pentru Societatea Informațională
  Nr. crt. Denumirea unității
  1. Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
  2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI - București
   +  Anexa 4UNITĂȚIla care Ministerul pentru Societatea Informațională îndeplineșteatribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar
  Nr. crt. Denumirea unității
  1. Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
  2. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.
  3. Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A.
  ----