ORDIN nr. 60 din 18 iunie 2013pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 651 din 11 iulie 2013
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 60 din 18 iunie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 5 august 2013  Văzând Referatul nr. 959 din 30 mai 2013, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Referatul nr. 78.865 din 11 iulie 2013, întocmit de Direcţia generală politici agricole şi strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul prevederilor art. 18^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012,în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor,ţinând cont de prevederile art. 29^1 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu",în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2, art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefiniţiiÎn sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) exploataţie - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor sau a clinicilor veterinare; b) deţinător - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate sau în posesie ori are sarcina de a deţine un ecvideu, beneficiind sau nu de o recompensă financiară, permanent sau temporar, inclusiv în timpul transportului, în pieţe sau în timpul concursurilor, curselor sau evenimentelor culturale; c) bază naţională de date - baza de date constituită din informaţiile privind deţinătorul şi/sau proprietarul animalului şi date despre animal şi exploataţie; d) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii; e) ecvidee - mamifere solipede sălbatice sau domestice de toate speciile din genul Equus al familiei ecvideelor şi încrucişările acestora; f) cabaline de rasă - cai cu origine cunoscută şi recunoscută oficial, înscrişi în registre genealogice; g) cabaline cu origine necunoscută - cai ai căror ascendenţi sunt parţial sau în totalitate necunoscuţi; h) paşaportul pentru ecvideu - actul de identificare al ecvideului, emis de ANARZ/OARZ, care se eliberează la solicitarea proprietarului/deţinătorului ecvideului; i) paşaport duplicat - paşaport marcat ca atare în mod distinct "paşaport duplicat", cu trimitere la numărul unic de identificare pe viaţă, emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, dar identitatea ecvideului poate fi stabilită cu ajutorul codului transmis de transponder sau cu metoda alternativă, şi există o declaraţie privind proprietatea asupra animalului; j) paşaport înlocuitor - paşaport marcat ca atare în mod distinct "paşaport înlocuitor", emis de către organismul emitent, atunci când documentul de identificare original este pierdut, iar identitatea ecvideului nu poate fi stabilită; k) transponder sau microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecvenţei radio, numai pentru citire, care respectă standardul ISO 11784 şi aplică tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785, la o distanţă minimă de 12 cm; l) Stud Book - Cartea crescătoriei naţionale - documentul oficial în care se înregistrează cronologic datele privind originea, produşii şi performanţele cabalinelor de rasă în vederea publicării; m) număr unic de identificare pe viaţă - UELN - cod alfanumeric unic din 15 caractere, care cuprinde toate informaţiile privind fiecare ecvideu, baza de date şi ţara în care au fost înregistrate pentru prima dată aceste informaţii conform sistemului de codare al Universal Equine Life Number (UELN) şi care conţine un cod de identificare compatibil cu UELN, din 6 caractere, pentru baza de date, urmat de un număr de identificare individual din 9 caractere alocat ecvideului; n) dispozitiv de citire transponder sau cititor de microcip - dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785; o) mişcarea ecvideelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal; p) identificare - acţiunea de implantare a transponderului la ecvidee; q) înregistrare - acţiunea de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; r) acces şi vizualizare - deţinerea de nume de utilizator şi parolă în vederea vizualizării de date în SIIE; s) operare - acţiunea de înregistrare a datelor în SIIE sau de modificare a datelor existente în SIIE; t) utilizator - persoană fizică sau juridică cu drept de acces, vizualizare sau operare a datelor în SIIE; u) ANSVSA - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; v) DSVSA - direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; x) ANARZ - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"; y) OARZ - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie; z) SIIE - Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor.  +  Articolul 2Obiective generale (1) Prezentul ordin stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea activităţii de identificare şi înregistrare a ecvideelor, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor şi a exploataţiilor, identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii. (2) Ecvideele circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentului ordin şi condiţiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei din 6 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor; circulaţia pe teritoriul României a ecvideelor neidentificate în sensul prezentului ordin şi/sau fără a fi însoţite de paşaport şi documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă. (3) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, organizaţi potrivit legii. (4) Utilizatorii implicaţi în activităţile SIIE garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, toate ecvideele din România sunt identificate utilizându-se un transponder care îndeplineşte condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 114/2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României. (6) Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri este interzisă pentru ecvideele neidentificate şi neînregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi fără paşaport. (7) Implantarea transponderului la cabalinele de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi potrivit legii, iar înregistrarea cabalinelor de rasă se efectuează de către ANARZ/OARZ; deţinătorul de cabaline trebuie să prezinte documentele care atestă rasa şi originea, eliberate/vizate şi înregistrate la ANARZ, în calitate de autoritate de Stud Book; în cazul în care deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria "cabaline cu rasă şi origine necunoscută". (8) În paşapoartele ecvideelor care au implantate mai multe transpondere se completează toate codurile emise la citirea acestora.  +  Articolul 3Asigurarea fondurilorFondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează: a) din bugetul ANSVSA - tipărirea formularelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat; fiecare fişă de identificare şi înregistrare a ecvideelor se emite în 3 exemplare autocopiative: unul pentru medicul veterinar de liberă practică împuternicit, unul pentru ANARZ/OARZ şi unul pentru proprietarul animalului; seriile fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelor sunt alocate de către ANSVSA în baza solicitărilor DSVSA; b) din bugetul ANARZ - întocmirea, eliberarea şi expedierea paşapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naţionale de date pentru ecvidee, softul şi mentenanţa softului, echipamentele necesare pentru administrarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei naţionale de date pentru ecvidee; c) de către deţinătorul ecvideelor - costul transponderului, costul manoperei de identificare şi înregistrare, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi înlocuitor.  +  Capitolul II Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor  +  Articolul 4Termene de identificare şi înregistrare (1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor se efectuează în exploataţii înregistrate conform normelor sanitar-veterinare în vigoare. (2) Toate ecvideele din România se identifică până la împlinirea vârstei de 6 luni sau la ieşirea acestora din exploataţia de origine, în funcţie de care dată survine mai devreme.  +  Articolul 5Condiţii de identificare, înregistrare şi operare (1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor sunt în responsabilitatea deţinătorilor animalelor şi se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, cu excepţia cabalinelor de rasă. (2) Operarea în baza naţională de date a ecvideelor se efectuează de către reprezentanţii ANARZ/OARZ şi/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi care au acces la SIIE. (3) Acordarea UELN şi emiterea paşapoartelor pentru ecvidee se realizează de către ANARZ/OARZ. (4) Implantarea transponderului la caii de rasă se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii. (5) Pentru evitarea multiplei identificări, se efectuează o verificare prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafeţe a corpului ecvideului pentru a se vedea dacă nu există un transponder implantat anterior. În urma verificării pot apărea două situaţii: a) ecvideul are unul sau mai multe transpondere implantate anterior, dar nu se regăseşte înregistrat în SIIE, caz în care se completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; b) ecvideul nu are un transponder implantat anterior, caz în care se implantează un transponder pe baza căruia se va completa fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor. (6) În vederea obţinerii paşaportului pentru ecvideu, la solicitarea deţinătorului, documentele enumerate la art. 7 alin. (2) lit. f) pot fi depuse la sediul ANARZ/OARZ şi de către acesta. (7) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară sau un transponder cu cod de fabricant şi nu are paşaport, nu se implantează un alt transponder. Fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor se întocmeşte pe baza transponderului existent. (8) În cazul în care ecvideul are implantat un transponder din altă ţară şi are un paşaport emis în ţara respectivă, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor, care se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în baza naţională de date SIIE şi în paşaportul ecvideului. (9) În cazul în care ecvideul nu are implantat un transponder din altă ţară, dar are un paşaport emis în altă ţară, se implantează un transponder aprobat pentru identificarea ecvideelor în România, se întocmeşte fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi se transmite la ANARZ/OARZ împreună cu paşaportul ecvideului, în vederea operării în baza naţională de date SIIE şi în paşaportul ecvideului. (10) Este strict interzisă îndepărtarea sau distrugerea transponderului cu care este identificat un ecvideu în altă situaţie decât cu ocazia decesului, uciderii sau sacrificării acestuia, sub supravegherea medicului veterinar oficial, sau completarea neautorizată a oricăror date în paşaport.  +  Articolul 6Emiterea şi distribuirea paşaportului (1) Emiterea paşaportului se efectuează de către ANARZ/OARZ. (2) Distribuirea paşapoartelor către deţinătorii de ecvidee se efectuează după cum urmează: a) direct deţinătorului ecvideului, la sediul ANARZ/OARZ, pe bază de proces-verbal; b) prin Poşta Română, cu confirmare de primire; c) prin medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe bază de proces-verbal de predare-primire a paşapoartelor pentru ecvidee, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; procesul-verbal de predare-primire a paşapoartelor pentru ecvidee trebuie returnat la ANARZ/OARZ după distribuirea acestora. (3) Completarea paşaportului ecvideului se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 504/2008 , după cum urmează: a) secţiunile I-III de către autoritatea competentă, respectiv de către ANARZ/OARZ; b) secţiunea IV de către organele de control abilitate, cu menţionarea calităţii acestora; c) secţiunile V-X de către medicul veterinar oficial sau de liberă practică împuternicit, după caz. (4) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării paşaportului ecvideului, deţinătorul va solicita eliberarea unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ.  +  Articolul 7Obligaţiile părţilor implicate în identificarea şi înregistrarea ecvideelor, operarea datelor în SIIE, emiterea şi distribuirea paşapoartelor (1) Obligaţiile deţinătorului sunt următoarele: a) permite medicului veterinar de liberă practică împuternicit/medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea efectuării acţiunilor de identificare şi înregistrare, precum şi a acţiunilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele; b) permite medicului veterinar oficial accesul în exploataţie, în vederea desfăşurării controalelor şi inspecţiilor sanitar-veterinare pentru toate ecvideele; c) anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea unui ecvideu, în vederea identificării, înregistrării şi eliberării paşaportului, înainte de împlinirea vârstei de 6 luni sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de care dată survine mai devreme; d) achiziţionează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor de la furnizorii primari sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în calitate de furnizor secundar; lista furnizorilor primari şi secundari se găseşte la adresa de internet: www.anarz.eu; e) completează cererea adresată ANARZ/OARZ pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4; f) oferă medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate datele necesare în vederea completării fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor; g) pentru identificarea şi înregistrarea cabalinelor de rasă, prezintă la ANARZ/OARZ documentele care atestă rasa şi originea eliberate/vizate şi înregistrate la ANARZ; în cazul în care deţinătorul de cabaline nu prezintă niciun document oficial care atestă rasa şi originea, cabalinele respective vor fi înregistrate în categoria "cabaline cu rasă şi origine necunoscută"; h) notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit toate informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie; i) deţine asupra sa paşaportul ecvideului în cazul în care acesta efectuează o mişcare în afara exploataţiei; j) în cazul vânzării-cumpărării/donaţiei/moştenirii ecvideului, noul deţinător are obligaţia de a preda paşaportul la ANARZ/OARZ în termen de maximum 7 zile, în vederea operării în paşaportul ecvideului a datelor noului deţinător, aceasta urmând a fi efectuată atât în cazul în care ecvideul rămâne în aceeaşi localitate, cât şi în cazul schimbării localităţii sau judeţului; totodată, noul deţinător are obligaţia să completeze şi să depună şi formularul de vânzare-cumpărare/donaţie/ moştenire a ecvideului prevăzut în anexa nr. 5, împreună cu documentele solicitate în acesta; k) în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului proprietarului/deţinătorului ecvideului, are obligaţia de a preda la ANARZ/OARZ paşaportul şi o copie a actului de identitate din care reiese noua adresă, în vederea operării datelor în paşaportul ecvideului şi în baza de date SIIE, iar în cazul schimbării exploataţiei ecvideului, deţinătorul are obligaţia de a depune la ANARZ/OARZ o copie a actului din care reiese noua exploataţie, în vederea operării datelor în baza de date SIIE; totodată, deţinătorul are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social a proprietarului/deţinătorului - schimbarea exploataţiei ecvideului, prevăzut în anexa nr. 6, împreună cu documentele solicitate în acesta; l) în cazul morţii/dispariţiei unui ecvideu, trebuie să predea paşaportul acestuia la ANARZ/OARZ, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea/dispariţia animalului. În cazul găsirii ecvideului, deţinătorul trebuie să se prezinte la ANARZ/OARZ în termen de 7 zile lucrătoare pentru ridicarea paşaportului acestuia. Totodată, are obligaţia să completeze şi să depună formularul pentru declararea morţii/dispariţie-găsirii unui ecvideu, prevăzut în anexa nr. 7, împreună cu documentele solicitate în acesta; m) în cazul pierderii, furtului, deteriorării paşaportului ecvideului sau în cazul altui motiv din cauza căruia deţinătorul nu mai posedă paşaportul ecvideului, solicită eliberarea unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu la ANARZ/OARZ; totodată are obligaţia să completeze şi să depună formularul de eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideu, prevăzut în anexa nr. 8, împreună cu documentele solicitate în acesta; n) suportă costul transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor, al manoperei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi înlocuitor. (2) Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit sunt următoarele: a) deţine cititor de transpondere conforme cu standardul ISO 11785; b) la ecvideele neidentificate implantează transpondere aprobate pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României, în termen de 7 zile de la primirea solicitării din partea proprietarului, după prealabila asigurare că ecvideul este neidentificat prin scanarea cu cititorul de transpondere a întregii suprafeţe a corpului ecvideului; c) completează fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor; d) în cazul în care este utilizator SIIE, operează în baza de date informaţiile cu privire la datele de identificare ale ecvideelor şi ale deţinătorilor acestora, cu excepţia descrierii ecvideului -diagrama; e) utilizează pentru identificarea ecvideelor transpondere aprobate, care sunt prevăzute cu 6 etichete autocolante cu numărul emis de transponder; cele 6 etichete autocolante le utilizează după cum urmează:1. aplică 3 etichete pe prima pagină a celor 3 exemplare autocopiative ale fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor;2. aplică două etichete pe a doua pagină a exemplarelor fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor la rubrica corespunzătoare, destinate ANARZ/OARZ şi medicului veterinar de liberă practică împuternicit, exemplarul destinat proprietarului neavând aplicat autocolantul cu numărul emis de transponder;3. predă o etichetă la ANARZ/OARZ; f) în vederea emiterii paşaportului pentru ecvidee, depune la ANARZ/OARZ, pe baza unui proces-verbal de predare-primire fişe de identificare şi înregistrare a ecvideelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, următoarele:1. cererea pentru eliberarea paşaportului pentru ecvidee, întocmită şi semnată de deţinătorul ecvideului;2. un exemplar al fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor completat, semnat, ştampilat şi parafat de acesta şi semnat de către deţinătorul ecvideului;3. eticheta autocolantă cu numărul corespunzător transponderului implantat, ataşată la fişa de identificare şi înregistrare a ecvideelor; g) depune documentele prevăzute la lit. f), lunar, la ANARZ/OARZ sau, pentru transporturile de ecvidee efectuate în cazul aplicării programelor de eradicare şi combatere a bolilor, ori de câte ori situaţia o impune; h) returnează la ANARZ/OARZ procesele-verbale de predare-primire a paşapoartelor cu semnăturile proprietarilor; i) se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mişcării animalului sau a diferitelor acţiuni sanitar- veterinare. (3) Obligaţiile unităţii de sacrificare sunt următoarele: a) se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; b) întocmeşte procesul-verbal de distrugere a transponderelor; c) trimite, în termen de 48 de ore de la sacrificarea ecvideelor, paşapoartele acestora la OARZ din judeţul unde este înregistrat ecvideul, însoţite de procesul-verbal de distrugere a transponderelor; d) se asigură că în paşaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare/ucidere. (4) Obligaţiile medicului veterinar oficial sunt următoarele: a) se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia, cu ocazia mişcării animalului sau a diferitelor acţiuni sanitar-veterinare; b) în cazul eliminării ecvideului prin sacrificare/ucidere:1. la locul de îmbarcare, se asigură că în paşaportul ecvideului este înregistrată persoana care prezintă ecvideul la sacrificare, că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia;2. în unităţile de sacrificare se asigură că transponderul înscris în paşaportul ecvideului este identic cu codul emis de transponder la citirea acestuia; se asigură că transponderele sunt distruse; completează în paşaport, pe prima pagină, "ANULAT", motivul eliminării şi data eliminării ecvideului. (5) Obligaţiile DSVSA sunt următoarele: a) coordonează activitatea persoanelor desemnate prin decizie a directorului executiv responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b) acordă, cu titlu gratuit, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor; c) alocă electronic formularele de identificare şi înregistrare a ecvideelor care au fost distribuite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; d) iniţiază investigaţii şi aplică sancţiuni care vizează deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin; e) iniţiază măsuri de corectare a neconformităţilor constatate în urma investigaţiilor prevăzute la lit. d) şi le monitorizează până la corectare; f) efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinare în exploataţii, unităţi, circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă, circumscripţii sanitar-veterinare zonale, circumscripţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării şi înregistrării ecvideelor. (6) Obligaţiile ANSVSA sunt următoarele: a) coordonează activitatea persoanelor responsabile cu activitatea de identificare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă; b) efectuează controale, aplică sancţiuni şi iniţiază investigaţii care vizează deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin. (7) Obligaţiile ANARZ/OARZ sunt următoarele: a) identifică şi înregistrează cabalinele de rasă, monitorizează activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor; b) preia de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. f) pe bază de proces-verbal sau de la deţinătorul animalului; c) acordă UELN; d) emite paşapoartele pentru ecvidee; e) operează datele privind:1. înregistrarea diagramei pentru toate ecvideele identificate;2. vânzarea-cumpărarea, moştenirea, donaţia ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 5;3. schimbarea exploataţiei ecvideului, schimbarea adresei proprietarului/deţinătorului ecvideului pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 6;4. moartea, dispariţia, găsirea ecvideelor pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 7; f) eliberează paşaportul duplicat/înlocuitor pentru ecvidee pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 8; g) efectuează controale, aplică sancţiuni şi iniţiază investigaţii care vizează proprietarii/deţinătorii de ecvidee sau personalul implicat în activitatea de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în cazul încălcării prevederilor prezentului ordin; h) acordă drepturile de acces şi operare în SIIE pentru proprietarii exploataţiilor şi/sau medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANARZ; i) organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi cu privire la modul de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi modul de operare a datelor privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor în SIIE; j) furnizează, la cerere, informaţii din baza naţională de date a ecvideelor SIIE proprietarilor/deţinătorilor pentru ecvideele deţinute. (8) Formularele prevăzute în anexele nr. 5, 6, 7 şi 8 se pot descărca de pe adresa www.anarz.eu sau se pot obţine de la sediile ANARZ/OARZ.  +  Capitolul III Prevederi tranzitorii şi finale  +  Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 3 zile de la publicare.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 502/3.311/2006 privind aprobarea Procedurii şi modului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dumitru Daniel Botănoiu,secretar de statPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Vladimir Alexandru Mănăstireanu  +  Anexa 1FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR*Font 9*    SERIA ..................    A. DATE DE IDENTIFICARE A EXPLOATAŢIEI
  OARZ Judeţ ......................... Cod exploataţie RO [][][][][][][][][][] Adresa exploataţiei: Localitatea ............... SIRUTA [][][][][][] str. ........... nr. .....
      B. PROPRIETARUL EXPLOATAŢIEI
  Domiciliul: Judeţul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
      C. ALŢI PROPRIETARI DE ANIMALE DIN EXPLOATAŢIE
  Domiciliul: Judeţul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
  Domiciliul: Judeţul ........, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele ............, prenumele ........... CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
      D. DEŢINĂTORUL ANIMALELOR
  Domiciliul: Judeţul ............, localitatea ......, strada ........., nr. ..... Numele .............., prenumele ............. CNP/CUI [][][][][][][][][][][][][]
      E. ECVIDEE
  Nr. crt Specia Sex Numele Ziua/luna/ anul naşterii Numărul transponderului Proprietarul
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  [][][][][][] [][][][][][][][][][][][][][][] [1][2][3]
  F. DECLARAŢIISubsemnatul, proprietar al exploataţiei, declar pe propria răspundere următoarele:- am primit şi mă oblig să păstrez exemplarul (verde) din prezentul formular şi anexele sale, cunoscând faptul că acestea sunt componente ale registrului de exploataţie.Am identificat-------------- Semnătura proprietarului/deţinătoruluiMedic veterinar: ......................................Numele.........., prenumele ........Data [][];[][];[][] (ziua)(luna)(anul)Semnătura ......... Ştampila .........Subsemnaţii atestăm veridicitatea şi realitatea celor consemnate în prezentul document şi în cele ........... anexe, sub sancţiunea legii penale.Informaţiile conţinute în acest formular nu pot fi folosite pentru impozite şi taxe de orice fel.
   +  Anexa 2PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIREa fişelor de identificare şi înregistrare a ecvideelorÎncheiat astăzi, ....................................Subsemnaţii, ................................................................., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă ........................................................., şi ....................................................................., salariat al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ................................., am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de ........... fişe de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu serii de la ........................ până la ............................saucu următoarele serii:însoţite de cerere pentru eliberarea unui paşaport pentru ecvidee din partea proprietarului/deţinătorului ecvideului/ecvideelor, de diagramele cu semnalmente şi de autocolantele cu numerele de transponder pentru paşapoarte.Am predat. Am primit.............. ...............  +  Anexa 3PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIREa paşapoartelor pentru ecvideeÎncheiat astăzi, ....................................Subsemnaţii, ................................................................., salariat al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie .................................................., şi ..............................................................., medic veterinar de liberă practică împuternicit în Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă ........................................, am procedat astăzi, data de mai sus, primul la predarea, iar secundul la primirea unui număr de ........... paşapoarte pentru ecvidee, conform tabelului, în vederea distribuirii acestora către proprietarii/deţinătorii ecvideelor:
  Nr. crt. Număr paşaport Număr transponder Data primirii de către proprietar a paşaportului Semnătura de primire a proprietarului
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Am predat. Am primit................. ..................
   +  Anexa 4CEREREpentru eliberarea unui paşaport pentru ecvideeCătre Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie ............................................Subsemnatul/Subsemnata, .................................................................., domiciliat în ................................................................, solicit eliberarea unui/unor paşaport/paşapoarte pentru ecvideul/ecvideele deţinute.Data Semnătura............. .............  +  Anexa 5FORMULARde vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideuluiSOLICITANT(Se completează cu majuscule.)Numele şi prenumele/Denumirea .....................................................................................CNP/CUI ...........................................................................................................Adresa domiciliului/Sediul social .................................................................................Codul de exploataţie ..............................................................................................Adresa exploataţiei ...............................................................................................(Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Solicit înregistrarea ca proprietar/deţinător în baza de date şi în paşaportul ecvideului/paşapoartele ecvideelor din tabelul de mai jos:
  Nr. crt Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Menţionez că ecvideul/ecvideele a/au fost obţinute prin:Vânzare-cumpărare []Donaţie []Moştenire []Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor, copie B.I./C.I., CUI, copie de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie.DECLARAŢIE DE PROPRIETATEDeclar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionate în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.     Data Semnătura/Semnătura reprezentantului    ................... legal şi ştampila                                   ....................................Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată.În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.Numele şi prenumele persoanei autorizate ................/(Se completează cu majuscule).................................Semnătura persoanei autorizate ........................................................Ştampila oficială a persoanei autorizate
      Data ..........................
   +  Anexa 6FORMULARpentru schimbarea adresei de domiciliu/sediului social aproprietarului/deţinătorului - schimbarea exploataţiei ecvideuluiSOLICITANT(Se completează cu majuscule.)Numele şi prenumele/Denumirea ............................................CNP/CUI ..................................................................Adresa veche (dacă e cazul) ..............................................Adresa domiciliului/Sediul social ........................................Exploataţia veche (dacă e cazul) .........................................Codul de exploataţie .....................................................Adresa exploataţiei ......................................................(Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Adresa nouă (dacă e cazul) ...............................................Adresa domiciliului/Sediul social ........................................Exploataţia nouă (dacă e cazul) ..........................................Codul de exploataţie .....................................................Adresa exploataţiei ......................................................(Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  [] Solicit schimbarea adresei de domiciliu/adresei sediului a proprietarului/deţinătorului.[] Solicit schimbarea exploataţiei pe care este/sunt înregistrat/înregistrate ecvideul/ecvideele.Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul schimbării adresei de domiciliu/sediului social), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie.DECLARAŢIE DE PROPRIETATEDeclar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionate în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.Data Semnătura/Semnătura reprezentantuluilegal şi ştampila............ .....................
   +  Anexa 7FORMULARpentru declararea morţii/dispariţiei - găsirii unui ecvideuSOLICITANT(Se completează cu majuscule.)Numele şi prenumele/Denumirea ............................................CNP/CUI ..................................................................Adresa domiciliului/Sediul social ........................................Codul de exploataţie .....................................................Adresa exploataţiei ......................................................(Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  [] Declar pe propria răspundere moartea ecvideului/ecvideelor.[] Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele a/au dispărut.[] Declar pe propria răspundere că ecvideul/ecvideele pe care l-am/le-am declarat dispărut/dispărute a/au fost găsit/găsite.Data morţii/dispariţiei/găsirii:Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor (în cazul morţii dispariţiei), copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie.DECLARAŢIE DE PROPRIETATEDeclar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.Data Semnătura/Semnătura reprezentantuluilegal şi ştampila............ .....................SE COMPLETEAZĂ DOAR ÎN CAZUL GĂSIRII ECVIDEULUI/ECVIDEELORAceastă secţiune trebuie completată de către persoana autorizată.În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.Numele şi prenumele persoanei autorizate ..................................(Se completează cu majuscule)Semnătura persoanei autorizate ................................Ştampila oficială a persoanei autorizate.........................................
                                           
  Data ...............
   +  Anexa 8FORMULARde eliberare a unui paşaport duplicat/înlocuitor pentru ecvideuSOLICITANT (Se completează cu majuscule.)Numele şi prenumele/Denumirea ............................................CNP/CUI ..................................................................Adresa domiciliului/Sediul social ........................................Codul de exploataţie .....................................................Adresa exploataţiei ......................................................(Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)Solicit eliberarea unui duplicat/înlocuitor al paşapoartelor pentru ecvideul/ecvideele din tabelul de mai jos:
  Nr. crt. Specia Rasa Sex Culoarea Numele Microcip/Dangale Nr. paşaport
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Declar pe propria răspundere că NU mai deţin paşaportul/paşapoartelor ecvideului/ecvideelor din următorul motiv:Pierdere []Furt []Deteriorare []Altele []Dacă motivul este altul, detaliaţi: ..................................Ataşez: copia B.I./C.I./CUI, copia cardului de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie.DECLARAŢIE DE PROPRIETATEDeclar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.Data Semnătura/Semnătura reprezentantuluilegal şi ştampila............ .....................Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată.În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.
  În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor nu se poate confirma identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.
  Numele şi prenumele persoanei autorizate ..........................(Se completează cu majuscule)Semnătura persoanei autorizate ....................................Ştampila oficială a persoanei autorizate
                                           
  Data ...............-----