HOTĂRÂRE nr. 549 din 30 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 5 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 15 decembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, literele a), l) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 5 alin. (12), art. 10 şi art. 24 alin. (1) lit. a)-c) din lege, referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută;......................................................................... l) verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legii de către persoanele fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice;......................................................................... o) stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor prevăzute la art. 5 alin. (1), (7) şi (8) din lege, precum şi metodologia de lucru privind raportările prevăzute la art. 5 alin. (7) şi (8) din lege;".2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În ceea ce priveşte activitatea persoanelor fizice sau juridice prevăzute de art. 10 din lege şi care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, preşedintele Oficiului poate emite instrucţiuni în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor legale în materie."3. La articolul 9 alineatul (1), literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) notele întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autorităţile competente, în condiţiile art. 8 alin. (5) din lege; f) notele întocmite de direcţia de specialitate, ca urmare a solicitării primite de la autorităţile competente în condiţiile art. 8 alin. (6) din lege;".4. La articolul 10, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) Serviciul juridic;".5. La articolul 11 alineatul (3), literele b), d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) solicită, în condiţiile art. 7 din lege, oricărei instituţii competente, precum şi persoanelor prevăzute la art. 10 din lege datele şi informaţiile necesare verificării, analizei şi prelucrării cazurilor suspecte de spălare a banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism;........................................................................ d) sesizează de îndată, în baza deciziei plenului Oficiului, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din lege, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii;........................................................................ g) furnizează persoanelor prevăzute la art. 10 lit. a) şi b) din lege, ori de câte ori este posibil, în regim de confidenţialitate, printr-o modalitate de comunicare securizată, informaţii cu privire la clienţi, persoane fizice şi/sau juridice expuse la risc de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism, în conformitate cu procedurile interne, în colaborare cu Direcţia supraveghere şi control;".6. La articolul 11 alineatul (4), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) primeşte şi preia în bazele de date proprii rapoartele privind operaţiunile cu sume în numerar şi rapoartele pentru transferuri externe transmise de persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 10 din lege, precum şi informaţiile transmise de Autoritatea Naţională a Vămilor în condiţiile legii;......................................................................... f) creează şi actualizează baza de date referitoare la persoanele expuse politic, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile şi instituţiile publice, şi pune la dispoziţia personalului propriu şi a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege informaţiile conţinute în această bază de date;".7. La articolul 14, literele a), b), c), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) elaborează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, norme, metodologii şi/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe bază de risc şi controlul entităţilor prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice; b) întocmeşte note privind verificarea expunerii la risc a entităţilor prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, pe baza cărora se pot organiza activităţi de control; c) întocmeşte programul acţiunilor de verificare şi control pentru entităţile prevăzute la art. 10 din lege, care nu sunt supuse, potrivit legii, supravegherii prudenţiale a vreunei autorităţi publice, şi asigură îndeplinirea acestuia;......................................................................... e) efectuează controlul operativ şi inopinat, la persoanele prevăzute la art. 10 din lege, în baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de preşedintele Oficiului şi constată contravenţiile săvârşite şi aplică sancţiunile legale prin proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în conformitate cu prevederile legale în materie, atribuţie realizată de către persoanele desemnate din cadrul Oficiului, denumite în mod generic agenţi constatatori; f) formulează propuneri, pe baza analizei de risc, privind întocmirea programelor de instruire a persoanelor prevăzute la art. 10 din lege şi poate participa la efectuarea acestora;".8. La articolul 15, partea introductivă şi literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - Serviciul juridic are următoarele atribuţii principale:......................................................................... k) oferă consultanţă de specialitate persoanelor prevăzute la art. 10 din lege şi altor autorităţi şi instituţii, cu referire la modul de aplicare a prevederilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism; l) elaborează şi implementează procedurile de lucru ale serviciului;"9. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Personalul angajat în cadrul Oficiului nu poate desfăşura nicio activitate în beneficiul uneia dintre persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 10 din lege, concomitent cu activitatea de salariat al Oficiului."10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Gabriel OpreaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan Stoicap. Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Constantin-Ilie Aprodup. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 549.  +  Anexa ------(Anexa la regulament)----------------------STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor*Font 8*                                                                      ┌────────────────────────────────┐                                                                ┌────→│CONSILIERII PREŞEDINTELUI │                                    ┌────────────┐ │ └────────────────────────────────┘       ┌───────────┐ │ ├──────────────┘ ┌────────────────────────────────┐       │ PLENUL ├────────────────┤ PREŞEDINTE ├───────────────────→│COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN│       │ OFICIULUI │ │ │ └────────────────────────────────┘       └───────────┘ └─┬───┬───┬──┘ ┌────────────────────────────────┐                                      │ │ └──────────────────────→│COMPARTIMENT RESURSE UMANE │             ┌────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────┘             │ │             ↓ │   ┌───────────────────┐ │   │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │   │ OPERATIVĂ │ │   └─────────┬─────────┘ │             ↓ │       ┌──────────────────┐ ┌─┴─────────────────┬──────────────────┬───────────────┐       │ │ │ │ │ │       ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ┌────────────────┐┌─────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐ │DIRECŢIA ANALIZĂ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA COOPERARE│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ SERVICIUL │ │ ŞI PRELUCRARE A││ TEHNOLOGIA │ │INTERINSTITUŢIONALĂ│ │SUPRAVEGHERE│ │ ECONOMICO- │ │ JURIDIC │ │ INFORMAŢIILOR ││ INFORMAŢIEI │ │ ŞI RELAŢII │ │ ŞI │ │ FINANCIARĂ │ │ │ │ ││ŞI STATISTICĂ│ │ INTERNAŢIONALE │ │ CONTROL │ │ ŞI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ADMINISTRATIVĂ│ │ │ └────────────────┘└─────────────┘ └───────────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘----