HOTĂRÂRE nr. 517 din 24 iulie 2013pentru modificarea unor acte normative în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 2 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20 - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice este de 503 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi ministrului delegat."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (1) din anexă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.427 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care 88 de posturi pentru aparatul central şi 1.339 de posturi pentru agenţiile teritoriale."2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIILa anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 2.587 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual."  +  Articolul IVArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 32, exclusiv demnitarul."  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 725/1998 privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea fără plată a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 23 octombrie 1998, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2 - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional este condus de un director, numit prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8 - Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional funcţionează cu un număr maxim de 16 posturi, iar structura organizatorică a acestuia se stabileşte prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii."3. Articolul 10 se abrogă.  +  Articolul VIRegulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat al Inspecţiei Muncii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VIIÎncadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, respectiv prin decizie a ordonatorilor de credite ai instituţiilor supuse reorganizării, după caz.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul delegat pentru dialog social,Adriana Doina PanăViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 517.  +  Anexa 1(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013)  +  Anexa 2(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013)INSTITUŢIIcare funcţionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei,Protecţiei Sociale şi Persoanelor VârstniceA. În subordine:1. Inspecţia Muncii (2.587 de posturi)2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane (360 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.3. Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (1.427 de posturi)4. Oficiul Român pentru Adopţii (32 posturi, exclusiv demnitarul)B. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii Publice2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Anexa 3-------(Anexa nr. 1 la statut)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa aparatului central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială                                          ┌──────────────────────────┐                                          │Numar total de posturi: 88│                                          └──────────────────────────┘                       ┌────────────────┐                       │ │                       │Director General├----------------------------┐                       │ │ |                       └──────┬─────────┘ |                              │ |              ┌───────────────┤ |  ┌───────────┴────────────┐ │ |  │Director General Adjunct│ │ |  └────────────────────────┘ │ |                              │ |              ┌───────────────┼───────────┐ |  ┌───────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴────────────┐ |  │Proceduri, regulamente │ │ │ Audit public intern │ ┌----------┴---------┐  │comunitare şi lucrători │ │ └──────────────────────┘ |Agenţii pentru plăţi|  │ migranţi │ │ |şi inspecţie socială|  └────────────────────────┘ │ | judeţene şi a |                              │ | municipiului |                              │ | Bucureşti |              ┌───────────────┼───────────┐ └--------------------┘  ┌───────────┴────────────┐ │ ┌─────────┴─────────────┐  │ Juridic şi relaţii │ │ │Managementul calităţii,│  │ publice │ │ │monitorizare şi control│  └────────────────────────┘ │ │ intern │                              │ └───────────────────────┘                              │              ┌───────────────┼───────────────────────────┐  ┌───────────┴──────────┐ ┌─┴──────────┐ ┌───────────┴──────────────────┐  │ Direcţia management │ │Direcţia de │ │Direcţia finanţare, gestionare│  │resurse umane, formare│ │ inspecţie │ │ şi management financiar │  │ profesională şi │ │ socială │ │ │  │ incluziune socială │ │ │ └──────────────────────────────┘  └──────────────────────┘ └────────────┘  +  Anexa 4-------(Anexa nr. 2 la statut)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ CADRUa agenţiilor pentru plăti şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti                                       ┌────────────────────────────────────┐                                       │ Numar maxim de posturi repartizat │                                       │agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie│                                       │ socială judeţene şi a municipiului │                                       │ Bucureşti: 1339 │                                       └────────────────────────────────────┘                                  ┌────────────┐                                  │ Director │                                  │ executiv │                                  │ │                                  └─────┬──────┘         ┌───────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐         │Audit public intern├──────────┼─────────┤Juridic şi contencios│         └───────────────────┘ │ └─────────────────────┘                                        │ ┌─────────────────────┐                                        ├─────────┤ Autorizare formare │                                        │ │ profesională │                                        │ └─────────────────────┘                                        │ ┌─────────────────────┐                                        ├─────────┤ Director executiv │                                        │ │ adjunct*) │                                        │ └─────────────────────┘            ┌───────────────────────────┼───────────────────┐            │ │ │ ┌──────────┴───────────┐ │ │ │Beneficii de asistenţă│ ┌────────────┴──────┐ ┌─────────┴──────┐ │ socială, programe de │ │Economic, financiar│ │ │ │ servicii sociale, │ │ şi contabilitate, │ │ │ │ incluziune socială, │ │ resurse umane, │ │ Inspecţie │ │ egalitate de şanse │ │ administrativ şi │ │ socială │ │ │ │ achiziţii publice │ │ │ └──────────────────────┘ └───────────────────┘ └────────────────┘------- Notă *) Postul de director executiv adjunct este înfiinţat la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului general al Agenţiei, în condiţiile legii. Notă ----