HOTĂRÂRE nr. 542 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Vicepreşedintele coordonează activitatea de supraveghere şi îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de către preşedinte, în condiţiile legii."3. Articolul 7 se abrogă.4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. este de 137, din care un post de consilier afaceri europene."5. La articolul 9, alineatul (5) se abrogă.6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Bogdan-Paul Dobrinp. Viceprim-ministru, ministruldezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şipersoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 542.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor PubliceNumărul total de posturi = 137, exclusiv demnitarii                                ┌──────────────────┐    ┌──────────────────────┐ │ │    │ CABINET PREŞEDINŢE │<─┐ │ PREŞEDINTE ├──────────────────┐    └──────────────────────┘ ├─┤ │ │    ┌──────────────────────┐ │ └──┬────────────┬──┘ │    │ COMPARTIMENT │<─┤ │ │ v    │ AUDIT PUBLIC INTERN │ │ │ │ ┌──────────────┐    └──────────────────────┘ │ │ │ │VICEPREŞEDINTE│    ┌──────────────────────┐ │ │ v └──────────────┘    │COMPARTIMENT STRATEGIE│<─┤ │ ┌────────────────┐ :    │ ŞI COMUNICARE │ │ │ │SECRETAR GENERAL│ :    └──────────────────────┘ │ │ └────────────────┘ :    ┌──────────────────────┐ │ │ :    │ SERVICIUL │<─┘ │ :    │ RESURSE UMANE │ │ :    └──────────────────────┘ │ :                                   │ :                                   v :          ┌────────────────────┬──────────────────┬────────────────┐ :          v v v v v ┌───────────────────┐┌─────────────────┐┌─────────────────┐┌─────────────────┐ │DIRECŢIA GENERALĂ*)││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ││DIRECŢIA GENERALĂ│ │ EVALUARE EX-ANTE ││ REGLEMENTARE, ││ MONITORIZARE, ││ SUPRAVEGHERE ŞI │ └───────────────────┘│ JURIDIC ŞI ││ STATISTICĂ ŞI ││EVALUARE EX-POST │                      │ DEZVOLTARE ││ ANALIZĂ │└─────────────────┘                      │ OPERAŢIONALĂ ││ │                      └─────────────────┘└─────────────────┘--------- Notă *) Direcţia generală este condusă de un director general şi un director general adjunct.------