ORDONANŢĂ nr. 15 din 29 ianuarie 1998 (*actualizată*)privind Institutul European din România**)(actualizată până la data de 4 august 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 august 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 207 din 11 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 9 iunie 2005; LEGEA nr. 364 din 13 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008; LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009; ORDONANŢA nr. 19 din 30 iulie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.În temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul European din România, instituţie publică cu personalitate juridică aflată sub autoritatea Guvernului României, în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. (2) Institutul European din România are scopul de a sprijini, prin activităţile pe care le desfăşoară, formularea şi aplicarea politicilor Guvernului care decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene. (3) Institutul European din România are sediul social în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Sediul este pus la dispoziţie, fără plata chiriei, de Regia Autonomă <>.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Capitolul II Atribuţiile Institutului European din România  +  Articolul 2Institutul European din România are ca obiective: a) sprijinirea fundamentării şi a punerii în aplicare a politicilor Guvernului României în domeniul afacerilor europene; b) creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi ale funcţionarilor publici şi ale altor categorii socioprofesionale în domeniul afacerilor europene; c) îmbunătăţirea accesului la dreptul comunitar, la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la dreptul românesc relevant pentru domeniul afacerilor europene, precum şi a înţelegerii şi aplicării acestora; d) contribuţia la dezvoltarea spiritului şi a valorilor europene.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 3 (1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2, Institutul European din România îndeplineşte, în condiţii de independenţă şi obiectivitate ştiinţifică, următoarele atribuţii: a) realizează activităţi de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea de studii, analize şi puncte de vedere privind activităţile din domeniul afacerilor europene, inclusiv în scopul fundamentării poziţiilor exprimate de România în cadrul Uniunii Europene, a măsurilor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de stat membru şi a reprezentării intereselor acesteia în faţa instituţiilor comunitare;------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. b) realizează activităţi şi programe de formare profesională de scurtă şi lungă durată în domeniul afacerilor europene, inclusiv de pregătire pentru concursurile şi selecţiile organizate de instituţiile Uniunii Europene, destinate funcţionarilor publici şi altor angajaţi din administraţia centrală şi locală, precum şi altor categorii socioprofesionale interesate; c) asigură traducerea în limba română şi revizia lingvistică şi juridică a acquis-ului comunitar adoptat până la momentul aderării României la Uniunea Europeană şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi traducerea în alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor texte juridice în limba română, prin unificarea terminologică şi coordonarea traducerilor efectuate la nivel naţional;------------Litera c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. d) realizează activităţi de comunicare publică în domeniul afacerilor europene, prin organizarea de conferinţe publice, seminarii, mese rotunde, dezbateri şi alte activităţi şi produse de comunicare, având ca scop promovarea valorilor şi a spiritului european la nivelul administraţiei publice, mediului academic, mediului de afaceri şi al opiniei publice; e) realizează şi publică periodicul <> şi alte publicaţii din domeniul său de activitate; f) realizează alte tipuri de traduceri decât cele prevăzute la lit. c), lucrări şi materiale didactice sau de informare în domeniul său de activitate.------------Litera f) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul European din România poate încheia, în condiţiile legii, parteneriate, acorduri de cooperare şi contracte cu alte instituţii publice ori private şi/sau cu specialişti din ţară şi din străinătate.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 4 (1) Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de capital ale Institutului European din România se asigură din alocaţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii. (2) Acordarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) se face prin bugetul Departamentului pentru Afaceri Europene, care este ordonator secundar de credite. (3) Veniturile proprii ale Institutului European din România se constituie, în vederea indeplinirii obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă, din realizarea de studii, analize şi programe, efectuate pe bază de contracte de cercetare, din taxe de participare la activităţile de formare, din vânzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni, conferinţe şi manifestări ştiinţifice, de comunicare sau formare profesională, din prestarea de servicii de traducere, coordonare şi unificare terminologică şi alte activităţi asimilate, efectuate pe bază de contracte sau în parteneriat public-privat ori cu alte instituţii publice, precum şi din finanţări nerambursabile şi se utilizează de către institut, potrivit legii.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008. (4) Institutul European din România poate primi şi utiliza donaţii şi sponsorizări potrivit legii.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 5 (1) Activităţile Institutului European din România sunt propuse consiliului de administraţie, la iniţiativa directorului general şi a consiliului ştiinţific consultativ ori la cererea altor entităţi interesate, pentru a fi prevăzute în programul anual al acestuia, asigurându-se, cu prioritate, indeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a solicitărilor autorităţilor publice. (2) Programul anual este supus aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene la data de 1 iulie a anului în curs pentru anul următor. Departamentul pentru Afaceri Europene are la dispoziţie 45 de zile pentru a aproba programul anual sau pentru a cere motivat modificarea acestuia. (3) Institutul European din România poate desfăşura proiecte complementare celor prevăzute în programul anual, la propunerea consiliului de administraţie al Institutului European din România şi cu avizul Departamentului pentru Afaceri Europene, prin accesarea de proiecte cu finanţare din fonduri nerambursabile, în condiţiile legii.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 133 din 29 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 7 mai 2009, care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 5^1Structura organizatorică şi modul de exercitare a atribuţiilor Institutului European din România se stabilesc prin statutul acestuia, cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.-------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 6Institutul European din România poate să contracteze, în condiţiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat în domeniul sau de activitate.  +  Capitolul III Organizarea, funcţionarea şi conducerea Institutului European din România  +  Articolul 7Institutul European din România este condus de un consiliu de administraţie.  +  Articolul 8 (1) Consiliul de administraţie al Institutului European din România este alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) preşedintele şi alţi 4 membri numiţi de primul-ministru la propunerea Departamentului pentru Afaceri Europene; b) un membru numit de Comisia pentru afaceri europene a Parlamentului României din rândul personalităţilor vieţii publice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene; c) un membru numit de Academia Română din rândul personalităţilor vieţii ştiinţifice cu o activitate semnificativă recunoscută în domeniul afacerilor europene; d) un membru numit de organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; e) un membru numit de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu completările ulterioare. (3) În cazul membrilor numiţi de organizaţiile patronale sau sindicale, numirea se face de organizaţiile patronale şi, respectiv, de cele sindicale reprezentative la nivel naţional prin consens. (4) Membrii consiliului de administraţie nu pot fi funcţionari publici.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 9Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a) aprobă strategia şi proiectele Institutului European din România; b) îl numeşte şi îl revocă pe directorul general al Institutului European din România; c) dezbate programul anual, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general; d) dezbate raportul anual al Institutului European din România, la propunerea directorului general, şi îl supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene; e) dezbate proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, care se supune aprobării Departamentului pentru Afaceri Europene, la propunerea directorului general, precum şi execuţia bugetară din anul anterior; f) aprobă raportul directorului general privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada analizată; g) aprobă structura organizatorică, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului European din România; h) avizează colaborarea cu organizaţii interne şi internaţionale, precum şi afilierea la organizaţii internaţionale.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 10 (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani. (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de către cei care i-au numit. (3) În cazul vacantarii locurilor din consiliul de administraţie, ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, se vor numi noi membri până la terminarea mandatului iniţial.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui, a directorului general sau a unei treimi din membrii săi. (2) Consiliul de administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa a două treimi din membrii săi. (3) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din membrii săi.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 12 (1) Conducerea operativă a Institutului European din România se exercită de către un director general, care este ordonator terţiar de credite. (2) Directorul general al Institutului European din România este numit de consiliul de administraţie, pentru un mandat de 5 ani, la propunerea preşedintelui său. Mandatul directorului general poate fi reînnoit. (3) Vacanţa postului de director general poate interveni prin demisie sau din alte cauze prevăzute de lege.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 13 (1) Directorul general reprezintă Institutul European din România în relaţiile cu terţii. (2) Atribuţiile directorului general sunt prevăzute în statutul Institutului European din România.  +  Articolul 14 (1) Numărul de posturi al Institutului European din România este prevăzut în hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de a art. unic din ORDONANŢA nr. 19 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 1 august 2013. (2) Personalul Institutului European din România este angajat prin concurs.------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Articolul 15 (1) Prin decizia directorului general se constituie Consiliul ştiinţific consultativ, care contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu şi lung şi a programelor anuale de activitate ale Institutului European din România. (2) Consiliul ştiinţific consultativ este format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt personalităţi de prestigiu în domeniile pe care le reprezintă. (3) Atribuţiile Consiliului ştiinţific consultativ sunt stabilite prin statutul Institutului European din România.------------Alin. (4) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 18 (1) Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate şi a celorlalte categorii de personal se fac corespunzător funcţiilor prevăzute la cap. I al anexei nr. I şi, respectiv, celor prevăzute în anexa nr. V la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în limitele prevăzute în anexa nr. VI/1 la aceeaşi ordonanţa de urgenţă.------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 9 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000. (2) Personalul de specialitate poate beneficia, în afară drepturilor salariale stabilite potrivit legii, de un salariu personal al cărui cuantum nu poate depăşi nivelul salariului de baza corespunzător încadrării. Salariul personal nu se cuprinde în salariul de baza, dar se ia în calcul la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (3) Criteriile pe baza cărora se acordă salariul personal se vor stabili prin decizie a consiliului de administraţie. (4) Personalul Institutului European din România care efectuează coordonarea şi revizia traducerii acquis-ului comunitar în limba română şi a legislaţiei româneşti în limbile de lucru ale Uniunii Europene, precum şi cel care efectuează coordonarea activităţilor de comunicare, formare şi cercetare în afaceri europene beneficiază de un spor pentru desfăşurarea unei activităţi de interes naţional, în cuantum de 50% din salariul de bază. Celelalte categorii de personal beneficiază de un spor de 15% calculat la salariul de bază.------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006. (5) Stabilirea categoriilor de personal în raport cu criteriile prevăzute la alin. (4) se face de către consiliul de administraţie.------------Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 9 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 16 februarie 2006.  +  Articolul 19Personalul preluat de către Institutul European din România, din administraţia publică, se considera transferat.  +  Articolul 20Membrii consiliului de administraţie care participa la reuniuni beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de 10% din salariul de baza lunar al directorului general. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la reuniuni, nu poate depăşi, într-o luna, 20% din salariul de baza lunar al directorului general.  +  Articolul 21Pentru activitatea desfăşurata, membrii Consiliului ştiinţific consultativ sunt remuneraţi trimestrial cu o indemnizaţie echivalenta cu salariul de baza lunar al unui director din cadrul Institutului European din România.-------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 23Statutul Institutului European din România se elaborează şi se supune aprobării consiliului de administraţie în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III şi art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008 prevăd:"Art. IIIÎn vederea îndeplinirii obligaţiilor decurgând din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, privind desemnarea unui nou consiliu de administraţie al Institutului European din România, Departamentul pentru Afaceri Europene consultă Ministerul Afacerilor de Externe cu privire la propunerea de numire a unuia dintre membrii ordinari ai acestui organ.Art. IV (1) Mandatele aflate în curs ale membrilor Consiliului de administraţie al Institutului European din România încetează la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Instituţiile competente să desemneze membrii Consiliului de administraţie al Institutului European din România îşi îndeplinesc această obligaţie în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Mandatul membrilor astfel desemnaţi curge de la această dată. (3) Noul consiliu de administraţie se întruneşte în termen de cel mult 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de director general şi a exercitării celorlalte atribuţii prevăzute de lege."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegat pelângă primul-ministrupentru integrare europeană,Alexandru Herleap. Ministrul afacerilor externe,Lazăr Comanescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Valentin Lazea,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul educaţiei naţionale,Andrei Marga-------