HOTĂRÂRE nr. 541 din 30 iulie 2013pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În activitatea sa, preşedintele executiv este ajutat de un comitet director, format din persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul Institutului."2. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 36, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate."  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigarea a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaPreşedintele executiv al Institutuluide Investigare a Crimelor Comunismuluişi Memoria Exilului Românesc,Dan-Andrei Murarup. Viceprim-ministru, ministruldezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 30 iulie 2013.Nr. 541.---------