LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Roman de Dezvoltare Socială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 30 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul Roman de Dezvoltare Socială, denumit în continuare Fondul, organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Fondul îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Guvernului, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, notiunile de mai jos au următorul înţeles: a) beneficiarii sunt grupuri din comunităţi rurale sarace, grupuri dezavantajate şi grupuri productive provenind din comunităţi sarace; b) comunitatile rurale sarace sunt acele grupuri de gospodării şi familii, traind într-un sat sau într-o aşezare umană izolata, care se confrunta cu aceleaşi probleme şi obstacole, au interese identice şi îndeplinesc caracteristicile prevăzute în Manualul de operare al Fondului; c) grupurile dezavantajate sunt alcătuite, după caz, din vârstnici saraci, fără sprijin familial, anumite categorii de bolnavi, persoane lipsite de locuinţe sau adapost, femei, victime ale violenţei domestice, femei sarace, părinţi saraci cu copii în întreţinere, copii ai strazii, adolescente sarace gravide şi alte asemenea categorii; d) grupurile productive provenite din comunităţi sarace sunt cele ale producătorilor agricoli, mestesugarilor şi artizanilor; e) contractul de grant este acea convenţie încheiată între Fond şi reprezentanţii de drept ai beneficiarilor, în temeiul căreia Fondul transmite beneficiarilor sau, după caz, organizaţiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, în scopul exclusiv al executării proiectelor aprobate; f) proiectul este o iniţiativă venita din partea beneficiarilor, în conformitate cu regulamentele Fondului; g) facilitatorul este o persoană fizica sau o persoană juridică, selectata de Fond, care îşi asuma obligaţia sa ajute o comunitate rurală saraca, un grup dezavantajat sau un grup productiv dintr-o comunitate rurală saraca, după caz, să se organizeze, să-şi identifice necesităţile proprii, să le ierarhizeze şi sa elaboreze un proiect; h) reprezentanţii beneficiarilor sunt, după caz, comitetele de conducere a proiectelor, în cazul grupurilor din comunităţi rurale sarace şi al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace, sau organizaţiile intermediare, în cazul grupurilor dezavantajate; i) comitetul de conducere a proiectului este unitatea de gestiune şi conducere a proiectului, alcătuită din 3 persoane: preşedinte, secretar, trezorier, din cadrul grupurilor comunitare rurale sarace, al grupurilor productive provenind din comunităţi sarace sau al grupurilor dezavantajate şi desemnate de acestea printr-o procura specială, certificată de secretarul primăriei locale; j) organizaţiile intermediare sunt organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, sau autorităţi ale administraţiei publice locale, după caz, aflate în raporturi contractuale de parteneriat cu organizaţii neguvernamentale şi grupuri dezavantajate. (2) Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, grupurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) trebuie să dobândească personalitate juridică, pe baza actului de constituire, încheiat de cel puţin 10 membri ai comunităţii şi înregistrat la primăria comunei în raza căreia se afla satul sau aşezarea umană izolata. De personalitatea juridică astfel dobandita se poate face uz numai în raporturile juridice născute în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei legi. Persoana juridică astfel constituită încetează sa fiinteze după ce a fost realizat proiectul, potrivit unor proceduri stabilite de Fond.  +  Articolul 3 (1) Fondul are ca scop contribuţia la reducerea saraciei, prin finanţarea de proiecte în comunitatile sarace beneficiare şi pentru grupurile dezavantajate, creşterea capacităţilor manageriale locale, susţinerea descentralizării administrative, creşterea capacităţii de organizare la nivel local. (2) Finanţarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza ierarhizarii, în funcţie de criteriile de selecţie şi în limita fondurilor disponibile. (3) Fondul se înfiinţează pentru o durată iniţială de 4 ani şi reprezintă un program al Guvernului României, constituit cu susţinerea financiară a organizaţiilor financiare internaţionale şi a altor donatori din ţara şi din străinătate, a bugetului de stat şi a bugetelor locale. Durata de funcţionare a Fondului poate fi prelungită prin lege.  +  Articolul 4 (1) În realizarea scopului sau, Fondul adopta reglementări proprii, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, opozabile numai persoanelor cu care intră în raporturi juridice. Aceste reglementări se vor referi la Manualul de operare al Fondului, Manualul procedurilor administrative şi financiare, Ghidul pentru utilizarea tehnologiilor adecvate pentru proiectele de infrastructura, Ghidul facilitatorului, procedura de dobândire a personalităţii juridice, potrivit art. 2 alin. (2), precum şi la alte asemenea reglementări, în funcţie de necesitaţi. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) intră în vigoare la data publicării, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) În baza reglementărilor sale, Fondul îşi administrează propriul buget de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 5Pentru realizarea scopului sau, Fondul îşi poate constitui, atunci când este cazul, sucursale fără personalitate juridică, la nivel zonal.  +  Articolul 6Organizarea şi funcţionarea Fondului se caracterizează prin: a) autonomie administrativă, în condiţiile prezentei legi; b) neimplicare politica.  +  Articolul 7În activitatea sa Fondul promovează următoarele principii: a) transparenta în privinta administrării bugetului de venituri şi cheltuieli propriu; b) alocarea de fonduri pe baza evaluării propunerilor de proiecte, în raport cu condiţiile impuse de Fond; c) orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de grupurile din comunitatile rurale sarace şi din grupurile dezavantajate; d) participarea comunitara şi parteneriatul; e) asigurarea unui raport optim între costurile şi eficienta proiectelor; f) contribuţia beneficiarilor şi a organizaţiilor intermediare, după caz, la realizarea proiectelor, prin aportul în munca, în natura şi/sau în numerar.  +  Capitolul 2 Organizarea Fondului  +  Articolul 8Organul de conducere al Fondului este consiliul director, alcătuit din 9 membri, după cum urmează: a) un reprezentant desemnat de primul-ministru; b) câte un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerului Finanţelor şi al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală, desemnaţi de conducătorii instituţiilor respective; c) patru personalităţi publice recunoscute, din societatea civilă, care nu fac parte din organizaţii neguvernamentale participante la Fond, numite de către Preşedintele României.  +  Articolul 9 (1) Durata mandatului consiliului director este de 4 ani. (2) Membrii consiliului director, prevăzuţi la art. 8 lit. a) şi b), sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului. (3) În cadrul primei şedinţe, membrii consiliului director fac propunerea pentru desemnarea preşedintelui acestuia, pe care o înaintează primului-ministru pentru aprobare.  +  Articolul 10 (1) Membrii consiliului director pot fi revocaţi de autoritatea care i-a numit, în următoarele situaţii: a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive sau orice alte fapte de natura sa afecteze autoritatea Fondului; b) se afla într-o situaţie de conflict de interese cu Fondul; c) nu promovează principiile prevăzute la art. 7. (2) De asemenea, pot fi revocaţi membrii consiliului director desemnaţi de autorităţile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b), în cazul în care şi-au pierdut calitatea în temeiul căreia au fost propuşi de către aceste autorităţi. (3) Existenta uneia dintre situaţiile care determina revocarea membrilor consiliului director se constata în baza sesizării acestuia, a autorităţilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) sau prin actul de control al organelor prevăzute la art. 35 din prezenta lege.  +  Articolul 11 (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe de lucru trimestriale şi ori de câte ori este nevoie. (2) Pentru participarea la şedinţele consiliului director, preşedintele şi membrii beneficiază de o indemnizaţie lunară de cel mult 25% din salariul brut al secretarului de stat.  +  Articolul 12Consiliul director coordonează şi controlează întreaga activitate a Fondului. În acest scop, acesta exercita următoarele atribuţii: a) stabileşte strategia şi politicile Fondului; b) urmăreşte concordanta şi complementaritatea strategiei şi politicilor Fondului cu strategiile şi cu politicile sectoriale ale statului în domeniul combaterii saraciei; c) adopta reglementările Fondului; d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi raportul anual de activitate al Fondului, elaborate de directorul executiv, le prezintă primului-ministru şi dispune publicarea lor, în regim de gratuitate, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; e) urmăreşte complementaritatea proiectelor în raport cu proiectele iniţiate de alte organizaţii şi evitarea paralelismelor determinate de proiecte similare; f) desemnează cenzori externi independenţi, în vederea verificării situaţiilor financiare ale Fondului, şi primeşte rapoartele acestora; g) aproba înfiinţarea de sucursale ale Fondului la nivel zonal; h) desemnează un subcomitet, format din 3 dintre membrii consiliului director, însărcinat cu aprobarea recomandărilor de finanţare a proiectelor reieşite în urma procesului de evaluare; i) adopta orice alte măsuri necesare pentru realizarea scopului Fondului.  +  Articolul 13 (1) Consiliul director se întruneşte, în condiţiile art. 11 alin. (1), la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din membrii săi. (2) Şedinţele consiliului director sunt conduse de preşedinte sau, în absenta acestuia, de către unul dintre membrii desemnaţi de preşedinte. (3) Consiliul director adopta hotărâri în prezenta a cel puţin 7 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului sau, după caz, un înlocuitor mandatat de către preşedinte. (4) În situaţia în care, cu ocazia adoptării unei hotărâri, unul dintre membrii consiliului director ştie ca se afla într-un conflict de interese, el este obligat să se abţină de la vot. Încălcarea acestei obligaţii poate conduce la revocarea sa şi la anularea hotărârii adoptate. (5) La şedinţele consiliului director participa, în calitate de invitat, directorul executiv al Fondului. (6) Consiliul director îşi aproba propriile reglementări de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 14Activitatea curenta a Fondului este condusă de directorul executiv, numit de primul-ministru, la propunerea consiliului director şi cu condiţia îndeplinirii cerinţelor de pregătire şi de experienta profesională, impuse de natura activităţii Fondului.  +  Articolul 15Directorul executiv al Fondului are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea compartimentelor de specialitate ale Fondului; b) supraveghează şi îndrumă activitatea sucursalelor zonale ale Fondului; c) asigura colaborarea Fondului cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale; d) asigura elaborarea rapoartelor şi a oricăror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a raportului anual de activitate, care se supun analizei şi aprobării consiliului director; e) aproba, în limitele competentei stabilite de prezenta lege, eliberarea de fonduri băneşti către sucursalele zonale ale Fondului; f) informează periodic consiliul director asupra stadiului de implementare a proiectelor.  +  Articolul 16 (1) Directorul executiv este reprezentantul legal al Fondului în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice, precum şi în faţa autorităţii judecătoreşti. (2) Directorul executiv angajează şi concediază, în condiţiile legii şi ale reglementărilor interne ale Fondului, personalul acestuia. De asemenea, încheie contracte civile cu colaboratori externi, în considerarea termenelor de referinţa aprobaţi de consiliul director, pe o durată determinata. (3) Directorul executiv încheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Fondului şi angajează patrimoniul acestuia, în conformitate cu reglementările aprobate de consiliul director.  +  Articolul 17Organigrama Fondului este aprobată de către consiliul director, la propunerea directorului executiv.  +  Articolul 18 (1) Salariaţii Fondului sunt încadraţi cu contract de muncă sau, după caz, prin convenţie civilă de prestări servicii. (2) Structura personalului, numărul salariaţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora, inclusiv sub aspectul nivelului salarizarii, se stabilesc prin reglementările Fondului. (3) În legătură cu gestionarea fondurilor băneşti şi a celorlalte bunuri din patrimoniul Fondului, oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) poate fi subiect activ al infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.  +  Capitolul 3 Patrimoniul Fondului  +  Articolul 19 (1) La data constituirii Fondului, patrimoniul acestuia este alcătuit din: a) dreptul de folosinţă asupra bunurilor puse la dispoziţie de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", potrivit prezentei legi; b) dreptul de folosinţă asupra echipamentului de birotica şi de comunicaţii procurat din fonduri nerambursabile, provenite de la organisme financiare internaţionale. (2) Resursele financiare ale Fondului provin: a) de la organisme financiare internaţionale; b) din donaţii ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, din ţara şi din străinătate, şi din sponsorizări; c) din venituri financiare, constând în dobânzi la conturi curente şi depozite ale Fondului, care vor fi folosite exclusiv pentru finanţarea proiectelor; d) de la bugetele locale, în limitele aprobate de consiliile locale sau de consiliile judeţene, după caz; e) de la bugetul de stat, în limita echivalentului, în lei, a 5 milioane dolari S.U.A. (3) Sumele care se acordă anual de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului. (4) Disponibilităţile Fondului se păstrează într-un cont deschis la o banca şi sunt purtătoare de dobânda. (5) Pentru desfăşurarea activităţii Fondului, în primele 3 luni de la înfiinţare finanţarea cheltuielilor se asigura din bugetul de stat, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, nivelul sumelor necesare urmând a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Patrimoniul Fondului este administrat de directorul executiv, în conformitate cu regulamentul adoptat de consiliul director.  +  Articolul 21 (1) Resursele financiare ale Fondului sunt utilizate pentru: a) finanţarea de proiecte; b) acoperirea cheltuielilor proprii, impuse de buna funcţionare a Fondului. (2) Alocarea resurselor financiare ale Fondului de proiecte se face numai pe bază de selecţie şi concurs, potrivit reglementărilor adoptate de consiliul director. (3) Plafoanele maxime ale contribuţiei financiare a Fondului la realizarea proiectelor, precum şi costurile eligibile sunt stabilite prin reglementări ale Fondului. (4) Detalierea destinaţiilor resurselor financiare ale Fondului este prevăzută în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Articolul 22Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru: a) achiziţionarea de terenuri şi clădiri; b) operaţiuni speculative de orice tip; c) achiziţionarea de valori mobiliare; d) construcţii şi amenajări pe terenul unor proprietari, persoane fizice sau persoane juridice cu scop lucrativ, altele decât cele care fac obiectul de preocupare al Fondului; e) întreţinerea şi alte costuri ulterioare finanţării, necesare bunei funcţionari a infrastructurilor rezultate ca urmare a executării proiectelor; f) alte operaţiuni prevăzute în reglementările adoptate de consiliul director.  +  Capitolul 4 Funcţionarea Fondului  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 23 (1) În demersul de finanţare a proiectelor, Fondul efectuează următoarele operaţiuni: a) promovarea şi difuzarea informaţiilor către public cu privire la propria activitate şi la proiectele pe care le poate finanta, precum şi facilitarea, la nivelul beneficiarilor în procesul de identificare şi ierarhizare a nevoilor acestora şi al elaborării proiectelor; b) organizarea procesului de evaluare, selecţie şi aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari; c) încheierea contractului de grant cu reprezentanţii beneficiarilor ori cu organizaţiile intermediare, după caz; d) plata sumelor afectate realizării proiectelor; e) monitorizarea, supravegherea şi evaluarea executării proiectelor; f) constatarea executării contractului de grant, prin expertiza financiar-contabila independenta. (2) Desfăşurarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) este stabilită în reglementările Fondului.  +  Articolul 24În cursul efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 23, Fondul intră în raporturi juridice contractuale cu diferiţi parteneri, cum sunt: agenţi de piaţa, organizaţii neguvernamentale, autorităţi ale administraţiei publice locale şi persoane fizice.  +  Secţiunea a 2-a Încheierea şi executarea contractului de grant  +  Articolul 25 (1) Contractul de grant se încheie, în forma scrisă, între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi reprezentanţii beneficiarilor, în numele şi pe seama acestora, pe de altă parte. În cazul grupurilor dezavantajate, contractul de grant se încheie între Fond, reprezentat de directorul executiv, pe de o parte, şi organizaţia intermediara, în nume propriu şi pe seama grupurilor, pe de altă parte. (2) Conţinutul-cadru al contractului de grant este stabilit prin reglementări ale Fondului.  +  Articolul 26Plata grantului se face în lei, la termenele stabilite în contractul de grant, la cursul dolarului din ziua efectuării licitaţiei valutare de către Fond.  +  Articolul 27Utilizarea grantului în alte scopuri decât cele prevăzute în contractul de grant este interzisă şi atrage desfiinţarea contractului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a celei de arbitraj, după caz.  +  Articolul 28 (1) Contractele dintre beneficiarii grantului şi terţi furnizori şi prestatori de servicii se încheie în forma scrisă şi constituie titluri executorii. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă menţiuni referitoare la contractul de grant, la grant şi la implicarea Fondului. (3) Pe bunurile rezultate din executarea contractelor prevăzute la alin. (1), furnizorul, antreprenorul şi prestatorul de servicii au obligaţia să aplice, în orice formă şi la vedere, emblema şi celelalte semne distinctive ale Fondului, stabilite prin reglementările acestuia.  +  Articolul 29Dacă în cursul executării contractului de grant se constata încălcări ale obligaţiilor contractuale sau nesocotiri ale dispoziţiilor prezentei legi şi ale prevederilor din reglementările Fondului, acesta poate proceda la rezilierea contractului de grant, fără intervenţia instanţei judecătoreşti sau a instanţei de arbitraj.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 30În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţie Fondului un imobil adecvat pentru instalarea sediului acestuia, inclusiv mobilierul necesar.  +  Articolul 31Pe toată perioada iniţierii, elaborării, evaluării, selecţiei, aprobării şi realizării proiectelor, beneficiarii, respectiv reprezentanţii acestora, şi facilitatorii ori organizaţiile intermediare, după caz, au dreptul la asistenţa juridică gratuita din partea autorităţilor administraţiei publice locale de pe raza judeţului, indiferent de nivelul ierarhic al acestora, pentru pregătirea şi încheierea oricăror acte juridice aferente prezentării unui proiect spre finanţare de către Fond.  +  Articolul 32Comitetul de conducere al proiectului organizează şi conduce contabilitatea drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale în partida simpla, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 33În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi numiţi membrii consiliului director, precum şi directorul executiv al Fondului.  +  Articolul 34În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, consiliul director va adopta reglementările Fondului, va aproba organigrama acestuia şi va proceda la angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii.  +  Articolul 35Organele abilitate prin lege efectuează controlul asupra modului în care sunt utilizate sumele corespunzătoare finanţării Fondului, provenite de la bugetul de stat, bugetele locale şi din împrumuturi acordate statului român de organisme financiare internaţionale.  +  Articolul 36 (1) Sumele provenite din împrumuturi, contractate de statul român cu organisme financiare internaţionale şi utilizate pentru finanţarea Fondului, în vederea realizării scopului acestuia, reprezintă angajamente şi responsabilităţi ale statului român şi se rambursează de către Ministerul Finanţelor. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor pune la dispoziţie Fondului, pe transe, la solicitarea consiliului director.  +  Articolul 37La încetarea duratei de funcţionare, resursele financiare neutilizate ale Fondului se fac venit la bugetul de stat.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 28 aprilie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN SORIN DUMITRESCU------------