HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 31 iulie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:"k^1) de monitorizare împreună cu celelalte ministere/autorităţi competente potrivit legii a asistenţei tehnice oferite acestora de instituţiile financiare internaţionale şi băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaţională;"2. La articolul 3 alineatul (1), punctele 41 şi 79 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"41. reprezintă statul român în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la societăţile prevăzute în anexa nr. 2, conform legii;...............................................................................................79. soluţionează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiei obligatorii emise de către organul de inspecţie economico-financiară, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, contestaţiile administrative formulate împotriva titlului de creanţă emis de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu inspecţia economico-financiară, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de inspecţie emise potrivit competenţelor legale de structurile cu atribuţii privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 48 se introduc două noi puncte, punctele 48^1 şi 48^2, cu următorul cuprins:"48^1. participă la elaborarea strategiei de ţară pe termen mediu a instituţiilor financiare internaţionale;48^2. facilitează dialogul dintre instituţiile financiare internaţionale, băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaţională şi autorităţile române beneficiare sau potenţial beneficiare de asistenţă tehnică în contextul necesităţii urmăririi permanente a evoluţiei integrate a activităţii acestor instituţii în România;"4. La articolul 5, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:"k) să exprime opinia privind derularea procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia din domeniu şi să o înscrie în Raportul de activitate al procedurii de atribuire în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările şi completările ulterioare;"5. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.433, exclusiv demnitarii."6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Persoanele care ocupă funcţii publice de conducere specifice activităţii de trezorerie din cadrul unităţilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului finanţelor publice."7. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul II (1) Încadrarea personalului Ministerului Finanţelor Publice în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (2) Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii,familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 514.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)-------------------------------------------------  +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)-------------------------------------------------Unităţile aflate în subordinea, în administrarea sausub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la careMinisterul Finanţelor Publice exercităcalitatea de reprezentant al statului ca acţionar
  Numărul maxim de posturi
  A. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Finanţelor Publice
  I. Cu finanţare de la bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 28.904*)
  2. Comisia Naţională de Prognoză 93
  B. Instituţii şi activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul Finanţelor Publice
  1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista finanţe publice şi contabilitate"**)
  2. Consiliul Contabilităţii şi Raportărilor Financiare***)
  3. Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile ****)
  C. Companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi comerciale aflate sub autoritatea sau în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca, acţionar
  1. Compania Naţională "Imprimeria Naţională"- S.A.
  2. Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
  3. CEC BANK - S.A.
  4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.*****)
  6. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. - IFN******)
  7. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.*******)
  8. Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş*******)
  ----- Notă *) În numărul maxim de posturi sunt incluşi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 3 vicepreşedinţi ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Numărul maxim de posturi se va modifica în mod corespunzător la data intrării în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Notă **) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. Notă ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 401/2005 privind înfiinţarea Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Notă *****) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare. Notă ******) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare. Notă *******) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş.-----