HOTĂRÂRE nr. 520 din 24 iulie 2013privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 30 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele obiective  +  Articolul 1Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenţia, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 2 (1) Sediul central al Agenţiei este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) Agenţia îşi desfăşoară activitatea şi în alte sedii deţinute potrivit legii. (3) Agenţia întreţine propriul site web prin care asigură prezenţa pe internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezenţa pe internet se asigură la adresa "www.customs.ro".  +  Articolul 3 (1) Agenţia are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (2) Direcţia generală a vămilor şi Direcţia generală antifraudă fiscală utilizează sigle specifice ale căror caracteristici se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 4Agenţia asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa, aplicarea politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală şi vamală, precum a altor fapte date prin lege în competenţa sa.  +  Secţiunea a 2-a Principii, funcţii şi atribuţii  +  Articolul 5Principiile care stau la baza activităţii Agenţiei sunt următoarele: a) eficienţa activităţii; b) transparenţa activităţii, în condiţiile legii; c) tratament egal şi nediscriminatoriu în aplicarea legislaţiei fiscale şi a reglementărilor în domeniul vamal; d) respectul faţă de contribuabili; e) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea.  +  Articolul 6Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie şi management; b) de gestiune a contribuabililor şi a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a celorlalte venituri bugetare date în competenţa sa, conform legii; c) de inspecţie fiscală şi de verificare fiscală; d) de colectare a veniturilor statului; e) de asigurare de servicii pentru contribuabili; f) de control operativ şi inopinat; g) de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale; h) de suport tehnic de specialitate acordat procurorului în efectuarea urmăririi penale; i) de supraveghere vamală şi fiscală; j) de control vamal; k) de coordonare, îndrumare şi control al aplicării reglementărilor legale în domeniul de activitate, precum şi al funcţionării structurilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sa; l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare şi materiale, de susţinere a activităţilor specifice prin intermediul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum şi de comunicare internă şi externă; m) de cooperare internaţională.  +  Articolul 7În realizarea funcţiilor sale, Agenţia are, în principal, următoarele atribuţii:A. Atribuţii generale:1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea programului de guvernare şi a altor documente programatice prin elaborarea şi aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, generale sau sectoriale; elaborează şi implementează strategia de dezvoltare informatică proprie şi a unităţilor sale subordonate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice;2. urmăreşte realizarea unui management eficient şi coerent al administrării fiscale;3. organizează, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea structurilor subordonate;4. asigură managementul riscurilor interne şi externe ale organizaţiei;5. asigură managementul resurselor umane, la nivelul Agenţiei;6. dezvoltă şi implementează strategii unitare de comunicare internă şi externă;7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul său de activitate;8. participă la elaborarea modificărilor şi completărilor aduse Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum şi a altor acte normative, care conţin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrare, potrivit legii;9. elaborează proiecte de acte administrative cu caracter normativ care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a celorlalte venituri bugetare pentru care este competentă, în condiţiile legii;10. participă, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea proiectelor de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;11. iniţiază măsuri pentru dezvoltarea şi desfăşurarea în bune condiţii a relaţiilor internaţionale în domeniul său de activitate;12. asigură aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a reglementărilor în domeniul vamal şi a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare, date prin lege în competenţa sa, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice;13. aplică, prin organele abilitate, modalităţile de executare silită şi măsurile asigurătorii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii; realizează, prin intermediul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, executarea silită a drepturilor de import sau de export, a altor taxe şi impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operaţiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor şi a oricăror altor sume datorate bugetului general consolidat în temeiul unor titluri executorii, precum şi, în cazurile prevăzute de lege, a creanţelor stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competenţelor legale;14. defineşte, dezvoltă, implementează, furnizează şi operează servicii specifice pentru contribuabili;15. asigură punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale în domeniul de competenţă al Ministerului Finanţelor Publice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare;16. efectuează controlul privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul structurilor subordonate, în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate şi al luării de măsuri pentru repararea prejudiciului produs, după caz;17. asigură asistenţă pentru recuperarea în România de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite prin titluri de creanţă într-un alt stat, precum şi recuperarea de către alt stat de la persoane fizice şi persoane juridice a creanţelor bugetare stabilite în România, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege şi tratatelor la care România este parte;18. ia măsuri, potrivit atribuţiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii; sesizează organele de urmărire penală în cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;19. promovează integritatea în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice la nivelul Agenţiei şi întreprinde măsurile de prevenire şi combatere a corupţiei;20. exercită controlul financiar de gestiune şi controlul financiar preventiv propriu privind constituirea şi utilizarea legală şi eficientă a fondurilor publice;21. propune soluţii de reformă în domeniul administrării fiscale şi vamale şi implementează proiecte cu finanţare internă şi/sau externă pentru domeniul său de activitate;22. monitorizează acquis-ul comunitar şi bunele practici în domeniul administrării fiscale şi vamale şi formulează propuneri sau, după caz, implementează măsuri administrative care decurg din acestea;23. colaborează, pe bază de protocol, cu autorităţile şi instituţiile publice sau orice alte entităţi cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate de realizarea politicii de administrare fiscală şi vamală;24. gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigură datele şi prelucrările acestora pentru raportări statistice, inclusiv pentru statistică vamală şi statistică publică comerţ exterior EXTRASTAT;25. soluţionează contestaţiile şi plângerile prealabile formulate împotriva actelor emise în exercitarea atribuţiilor;26. elaborează politici, proceduri şi norme metodologice în domeniul său de activitate, pentru structurile proprii, precum şi pentru cele subordonate;27. elaborează studii, analize şi proiecte de acte normative privind organizarea activităţii proprii;28. culege, verifică, prelucrează şi arhivează date şi informaţii fiscale necesare desfăşurării activităţii sale; constituie baze proprii de date relevante şi gestionează colaborarea cu autorităţile naţionale competente privind informaţiile deţinute, în condiţiile legii;29. defineşte nivelul de securitate al informaţiilor proprii;30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competentelor stabilite de lege, legislaţia în domeniul: trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară;31. elaborează, implementează, menţine şi dezvoltă sistemul informatic în domeniile sale de activitate; asigură funcţionarea sistemului informatic integrat vamal, cu respectarea obligaţiilor referitoare la dezvoltarea şi implementarea sistemelor IT care au ca bază legală Decizia vama-electronică (CE) nr. 70/2008 şi alte reglementări comunitare şi naţionale, precum şi a termenelor prevăzute în Planul strategic multianual (MASP) al DGTAXUD;32. reprezintă statul în faţa instanţelor şi a organelor de urmărire penală, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, direct sau prin direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, în baza mandatelor transmise; renunţarea la calea de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale şi vamale, precum şi cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Agenţiei, se va face conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei;33. reprezintă Ministerul Finanţelor Publice ca subiect de drepturi şi obligaţii în raporturile juridice litigioase sau în legătură cu acestea, în care Ministerul Finanţelor Publice participă nemijlocit în nume propriu, sau ca reprezentant al statului, în baza mandatului acordat;34. organizează programe de perfecţionare profesională a personalului din cadrul Agenţiei la nivel central şi la nivelul structurilor subordonate, inclusiv cu sprijinul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă şi al altor organisme specializate în acest domeniu;35. organizează şi asigură gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul echipamentelor din dotare;36. elaborează, fundamentează şi avizează, după caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Agenţiei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; elaborează şi fundamentează temeinic proiectul programului de achiziţii, bunuri şi servicii pentru asigurarea sustenabilităţii componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat, precum şi proiectul de program de investiţii aferent acestuia;37. aprobă bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu şi structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi repartizează creditele bugetare deschise de Ministerul Finanţelor Publice fiecărui ordonator terţiar de credite;38. iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, achiziţiile publice pentru bunuri, servicii şi lucrări aferente activităţilor proprii; poate derula proceduri de achiziţie publică prin participarea la o asociere de autorităţi contractante;39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator terţiar de credite în cadrul fiecărui exerciţiu bugetar şi aprobă bugetul;40. poate participa cu specialişti proprii în programe naţionale şi internaţionale de cercetare şi dezvoltare de tehnologii inovatoare în domeniile sale de activitate;41. asigură cooperarea administrativă, inclusiv schimbul de informaţii, cu alte instituţii din ţară şi cu administraţiile fiscale şi vamale ale altor state, cu privire la obiectul său de activitate, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, după caz;42. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal şi vamal din tratatele internaţionale la care România este parte;43. încheie tratate la nivel departamental şi convenţii cu administraţii fiscale şi vamale din alte state, cu organizaţii internaţionale sau cu alte entităţi, în domeniul său de activitate;44. acordă sau primeşte asistenţă tehnică în domeniul său de activitate şi derulează proiecte şi activităţi de cooperare cu administraţii fiscale şi vamale din alte state sau cu organizaţii internaţionale sau alte entităţi;45. participă, prin reprezentanţi, la evenimente organizate de către alte administraţii fiscale şi vamale, organizaţii internaţionale sau alte entităţi ori în colaborare cu acestea, în domeniul său de activitate;46. participă în numele Ministerul Finanţelor Publice la activităţile Organizaţiei Intraeuropene a Administraţiilor Fiscale;47. reprezintă România în cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor prin intermediul Direcţiei generale a vămilor;48. asigură legătura operativă pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentanţi permanenţi la Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organizaţii internaţionale, potrivit competenţelor Agenţiei.B. Atribuţii în domeniul fiscal:1. stabileşte prin ordin al preşedintelui competenţa teritorială, alta decât cea reglementată prin alte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri administrate potrivit legii;2. stabileşte şi aplică procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de contribuabili potrivit legii, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;3. asigură înregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a dosarului fiscal al contribuabililor şi a cazierului fiscal, precum şi a altor evidenţe, prin structuri proprii şi subordonate;4. organizează şi administrează evidenţa impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare, potrivit legii, declarate şi plătite de către contribuabili;5. elaborează şi aplică procedurile privind evidenţa analitică pe plătitori şi stingere a creanţelor prin plata voluntară;6. organizează activitatea de recuperare a creanţelor fiscale restante prin aplicarea măsurilor de executare silită;7. efectuează inspecţia fiscală şi verificarea fiscală şi emite acte administrative fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală;8. organizează activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi a bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii;9. introduce şi promovează metode de înregistrare fiscală, declarare şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi în susţinerea cerinţelor contribuabililor;10. acordă, la cererea temeinic justificată a contribuabililor, înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante, în condiţiile legii;11. organizează activitatea de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a creanţelor fiscale ale contribuabililor pentru care s-au emis titluri executorii;12. urmăreşte încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin modernizarea şi furnizarea de servicii menite să le faciliteze îndeplinirea obligaţiilor fiscale;13. aplică măsurile prevăzute de lege în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligaţiilor de înregistrare fiscală, declarative şi de plată;14. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;15. deţine, administrează, analizează şi evaluează informaţiile fiscale şi vamale şi acţionează, în condiţiile legii, pentru obţinerea de informaţii relevante pentru Agenţie, din diverse surse, în vederea identificării atât a unor potenţiale riscuri, cât şi a contribuabililor care prezintă risc ridicat din punctul de vedere al administrării fiscale şi vamale;16. stabileşte categoriile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri date în administrarea sa, care se plătesc în contul unic, precum şi metodologia de distribuire şi stingere a acestora;17. organizează activitatea de monitorizare a colectării creanţelor bugetare prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare, precum şi a proceselor derulate, potrivit procedurilor aprobate, de către structurile subordonate;18. elaborează şi aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare şi monitorizează recuperarea acestora;19. elaborează şi aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;20. elaborează şi aplică procedurile privind plata voluntară şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;21. elaborează şi aplică, prin organele abilitate, proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competentă;22. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;23. repartizează la nivel teritorial programul de încasări şi analizează permanent modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care are competenţe legale de administrare;24. elaborează modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscală, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;25. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor care sunt utilizate în domeniul său de activitate;26. elaborează procedura pentru preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, şi emite actele administrative referitoare la soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans;27. îndrumă contribuabilii în aplicarea legislaţiei fiscale şi procedural-fiscale, precum şi a prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, pe baza coordonării metodologice a Ministerul Finanţelor Publice;28. asigură îndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitară, corectă şi nediscriminatorie a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi celelalte venituri bugetare în vederea aplicării unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;29. elaborează norme metodologice şi proceduri privind competenţele de exercitare, condiţiile şi modalităţile de efectuare şi suspendare a inspecţiei fiscale şi a verificărilor fiscale la persoane fizice;30. asigură aplicarea politicii fiscale în domeniul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale;31. organizează activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, a contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante, precum şi a altor registre publice prevăzute de lege;32. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentării calculului contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene;33. desemnează, în condiţiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul şi verifică activitatea acestuia, în situaţia în care Agenţia sau unităţile sale subordonate deţin cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor debitorilor împotriva cărora s-a deschis procedura insolvenţei;34. înscrie, prin direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi prin structurile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, creanţele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară şi imobiliară, în condiţiile legii;35. organizează activitatea de recuperare a creanţelor restante provenite din colaborare interstatală şi de asistenţă pentru recuperarea în România a creanţelor stabilite într-un alt stat, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat a creanţelor stabilite în România.C. Atribuţii în domeniul vamal:1. aplică reglementările vamale, precum şi alte dispoziţii referitoare la mărfurile aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;2. aplică, în domeniul său de competenţă, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative de aplicare a acesteia;3. urmăreşte şi supraveghează, potrivit legii, respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific;4. aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;5. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la drepturile vamale şi taxele cu efect echivalent prevăzute la importul de mărfuri;6. aplică prevederile legale privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţială cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;7. aplică dispoziţiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia Europeană pe teritoriul naţional; aplică şi gestionează în mod integrat măsurile netarifare stabilite la nivel comunitar, precum şi cele cu caracter naţional stabilite de alte instituţii potrivit competenţelor legale; asigură aplicarea măsurilor ce revin pe plan naţional în exercitarea politicii agricole comune, în domeniul său de competenţă;8. administrează şi gestionează, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aranjamentele administrative privind sistemul contingentelor tarifare comunitare;9. îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;10. raportează Comisiei Europene cazurile de fraudă şi iregularităţi privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;11. încasează şi contabilizează resursele proprii tradiţionale, respectiv taxe vamale, contribuţii agricole, taxe antidumping, ale bugetului comunitar;12. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;13. asigură aplicarea în domeniul vamal a legislaţiei naţionale şi comunitare;14. elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;15. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;16. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale;17. exercită activitatea de control ulterior şi orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea şi respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;18. urmăreşte respectarea de către persoanele fizice şi juridice a reglementărilor vamale în domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală;19. exercită supravegherea şi controlul vamal în domeniul traficului ilicit de droguri, precursori, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dublă utilizare, arme, muniţii, substanţe chimice periculoase, produse care afectează stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deşeuri etc., al traficului ilicit cu bunuri culturale mobile, cu specii sălbatice de floră şi faună, cu metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, al traficului de mărfuri cu risc pentru sănătatea şi siguranţa consumatorului, respectiv în domeniul bunurilor prohibite şi restricţionate de reglementările vamale;20. asigură aplicarea prevederilor comunitare în domeniul controlului mişcării de numerar la frontiera comunitară a României;21. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa;22. opreşte şi controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export, aflate sub supraveghere vamală sau fiscală, precum şi bagajele însoţite ori neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementărilor vamale sau fiscale în vigoare;23. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;24. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale;25. utilizează sistemul informatic integrat vamal în exercitarea atribuţiilor în domeniul vamal;26. asigură organizarea şi funcţionarea unităţii nucleare, formată din totalitatea aparatelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor emiţătoare de radiaţii ionizante şi a personalului specializat şi autorizat să opereze echipamentele unităţii nucleare şi întocmeşte documentaţiile de obţinere şi modificare a autorizaţiilor de utilizare, deţinere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existentă şi cea ulterioară, emite instrucţiuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor şi instalaţiilor radiologice, întocmeşte rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregătirea personalului, asigurarea subunităţilor cu personal operator, metode de contrabandă şi propuneri de contracarare a fenomenului infracţional transfrontalier şi de optimizare a activităţii;27. asigură, în condiţiile legii, operarea în domeniul specific de activitate şi sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor-suport de control, informatic şi logistic - Filtrul III, formată din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaţiilor de control emiţătoare de radiaţii ionizante şi sisteme complementare de control din dotare integrate, prin aplicaţii software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante; verifică, prelucrează, arhivează informaţiile culese din bazele proprii de date relevante şi gestionează colaborarea, în acest segment de activitate, cu autorităţile naţionale competente în condiţiile legii;28. asigură, conform competenţelor prevăzute de acte normative comunitare şi naţionale, implementarea Strategiei naţionale de aderare la spaţiul Schengen şi a măsurilor ce îi revin din Planul de acţiune Schengen, precum şi implementarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat a României şi a măsurilor ce îi revin atât din Planul de acţiune Schengen, cât şi din Planul multianual de investiţii;29. adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2) şi ale Deciziei vama-electronică (CE) nr. 70/2008;30. acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană;31. cooperează cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale;32. asigură reprezentarea României la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul vamal sau al produselor accizabile, conform competenţelor;33. întreprinde măsurile legale privind verificarea, autorizarea şi supravegherea producţiei, deţinerii, importului şi circulaţiei produselor accizabile, conform legislaţiei în vigoare;34. elaborează procedurile referitoare la producţia şi circulaţia produselor accizabile în regim suspensiv;35. organizează şi efectuează controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;36. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de reglementările fiscale privind urmărirea documentelor administrative electronice, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv;37. asigură cooperarea administrativă în domeniul accizelor, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 389/2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor;38. îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile prevăzute de lege în domeniul autorizării, atestării, avizării persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi de producţie, îmbuteliere, ambalare, primire, deţinere, depozitare şi/sau expediere, comercializare, utilizare finală a produselor accizabile.D. Atribuţii în domeniul prevenirii, descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale: a) atribuţii în domeniul prevenirii şi descoperirii evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi fraudei vamale:1. acţionează atât în vederea prevenirii sustragerii de la plată a sumelor datorate bugetelor administrate de Agenţie, cât şi pentru prevenirea şi descoperirea evaziunii fiscale şi a fraudelor fiscale şi vamale;2. cooperează cu instituţiile cu atribuţii similare din alte state, pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate, precum şi cu organismele de luptă împotriva fraudelor din cadrul Uniunii Europene, în cauzele de interes comun;3. verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia mărfurilor pe drumurile publice, în porturi, căi ferate şi fluviale, aeroporturi, în vecinătatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum şi în alte locuri în care se desfăşoară o asemenea activitate;4. verifică legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor şi aplică sigilii pentru asigurarea integrităţii bunurilor;5. constituie şi utilizează baze de date necesare pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor economico-financiare şi a altor fapte ilicite în domeniul fiscal şi vamal;6. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări fiscale şi vamale necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală, inclusiv în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei specifice;7. solicită, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul financiar fiscal şi vamal;8. constată împrejurări privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul evaziunii fiscale, stabileşte implicaţiile fiscale ale acestora şi dispune, în condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă, să îşi înstrăineze ori să îşi risipească patrimoniul;9. legitimează şi stabileşte identitatea administratorilor unităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în săvârşirea faptelor de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală constatate şi solicită acestora explicaţii scrise, după caz;10. reţine documente, în condiţiile Codului de procedură fiscală, solicită copii certificate de pe documentele originale, prelevează probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene, solicită efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control;11. exercită controlul operativ şi inopinat privind prevenirea şi descoperirea oricăror acte şi fapte din domeniul economico-financiar, fiscal şi vamal, care au ca efect evaziunea şi frauda fiscală şi vamală;12. efectuează, în condiţiile legii, controale în vederea identificării evaziunii şi fraudei fiscale şi vamale la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal, mărimea şi forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri;13. participă, cu personal propriu sau în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi sancţionare a activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală şi vamală;14. încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală sesizând, după caz, organele de urmărire penală;15. opreşte şi controlează, în condiţiile legii, mijloacele de transport încărcate sau susceptibile a fi încărcate cu produse accizabile aflate în mişcare naţională, intracomunitară şi internaţională, verifică îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la circulaţia produselor accizabile, verifică, în condiţiile legii, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării şi expertizării produselor accizabile;16. constată şi sancţionează faptele care constituie contravenţii potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la regimul produselor accizabile şi reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul contravenţiei, pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;17. efectuează, în condiţiile Codului de procedură fiscală, controale în toate spaţiile în care se produc, se depozitează sau se comercializează bunuri şi servicii în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte care sunt interzise de actele normative în vigoare;18. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile corespunzătoare, potrivit competenţelor prevăzute de lege;19. dispune măsuri, în condiţiile legislaţiei fiscale, cu privire la confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi ridică documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor; b) atribuţii în domeniul combaterii actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi fraudă vamală:1. acordă, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, suport tehnic de specialitate procurorului în efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracţiuni economico-financiare;2. efectuează, prin intermediul Direcţiei de combatere a fraudelor, din dispoziţia procurorului:(i) constatări tehnico-ştiinţifice care constituie mijloace de probă, în condiţiile legii;(îi) investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri;(iii) orice alte verificări în materie fiscală dispuse de procuror.  +  Articolul 8 (1) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii şi are toate competenţele conferite de lege. Agenţia duce la îndeplinire sarcinile şi dispoziţiile stabilite de ministrul finanţelor publice, în condiţiile legii. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia colaborează cu organele de specialitate ale altor ministere şi instituţii specializate, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi cu alte entităţi. (3) Agenţia are dreptul să solicite de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi operatori economici, de la instituţii de credit şi de la alte persoane, în condiţiile legii, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor.  +  Secţiunea a 3-a Structura organizatorică, personalul şi conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 9 (1) Agenţia este formată din aparat propriu şi structuri subordonate. Structura organizatorică a aparatului propriu este prevăzută în anexa nr. 1. (2) În cadrul structurii organizatorice pot fi înfiinţate, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, direcţii, servicii, birouri sau compartimente, fără a fi modificată anexa nr. 1. (3) Numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (4) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei pot fi înfiinţate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Agenţiei. (5) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei funcţionează Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, organ fiscal a cărui competenţă de administrare fiscală se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în condiţiile legii. (6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice este de 27.100, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (7) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu şi pe direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (6), în condiţiile legii. (8) Personalul Agenţiei este compus din preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general - înalt funcţionar public, funcţionari publici, cu funcţii generale, specifice, cu statut special, şi personal contractual.  +  Articolul 10 (1) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Agenţiei se aprobă de preşedintele Agenţiei. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Agenţiei se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (2). (4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Agenţiei se numeşte în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia celor numiţi de prim-ministru.  +  Articolul 11 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului. (2) Preşedintele Agenţiei răspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei emite ordine, în condiţiile legii. (4) Preşedintele Agenţiei are calitatea de ordonator secundar de credite şi poate delega această calitate către secretarul general, vicepreşedinţi sau funcţionari publici de conducere, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării. (5) Răspunderile şi atribuţiile celor 3 vicepreşedinţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (6) Preşedintele Agenţiei reprezintă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în relaţia cu terţii. (7) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării. (8) Preşedintele Agenţiei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (9) În cazul în care preşedintele Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreşedinţi să exercite aceste atribuţii, cu informarea ministrului finanţelor publice. (10) În cazul în care unul dintre vicepreşedinţii Agenţiei, din motive întemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea vor fi delegate către unul dintre ceilalţi 2 vicepreşedinţi.  +  Articolul 12 (1) Secretarul general al Agenţiei este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, prin decizie a prim-ministrului. Acesta asigură stabilitatea funcţionării Agenţiei, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile acesteia. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al Agenţiei poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei ori încredinţate de preşedinte.  +  Secţiunea a 4-a Unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  +  Articolul 13 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în subordinea Agenţiei direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, instituţii publice cu personalitate juridică. (2) Oraşele în care au sediul direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, aria de competenţă a acestora, precum şi lista direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care se reorganizează ca direcţii generale regionale ale finanţelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. (3) În cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără personalitate juridică: a) direcţii regionale vamale; b) administraţii judeţene ale finanţelor publice; c) servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale; d) birouri vamale de interior şi de frontieră. (4) Organizarea şi funcţionarea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului. (5) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice sunt conduse de un director general, funcţionar public, numit prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu avizul consultativ al ministrului finanţelor publice. (6) Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice are calitatea de ordonator terţiar de credite. (7) Directorul general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice este ajutat în activitatea sa de directori executivi numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia directorului executiv - trezorerie. (8) Direcţiile regionale vamale sunt conduse de un director executiv şi se află în coordonarea Direcţiei generale a vămilor. În cadrul direcţiilor regionale vamale funcţionează birouri vamale de interior şi de frontieră, fără personalitate juridică, conduse de şefi birou, care sunt ajutaţi în activitatea lor de şefi birou adjuncţi, numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei. (9) Administraţiile judeţene ale finanţelor publice sunt conduse de un şef administraţie, ajutat în activitatea sa de şefi administraţie adjuncţi, respectiv de trezorierul-şef, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia şefilor administraţie adjuncţi - trezorerie din cadrul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi al trezorierului şef. (10) Directorii executivi - trezorerie şi trezorierii-şefi din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, trezorierul-şef din cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, precum şi şefii de administraţie adjuncţi - trezorerie din cadrul administraţiilor sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice se numesc în funcţie, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului finanţelor publice. (11) În cadrul administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, la nivelul municipiilor (altele decât cele reşedinţă de judeţ) şi oraşelor pot funcţiona, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale la nivelul comunelor, conduse de şefi serviciu, respectiv de şefi birou. (12) Şefii serviciilor fiscale municipale, orăşeneşti şi şefii birourilor comunale, precum şi personalul de execuţie din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se numesc în funcţie prin decizie a directorului general, în condiţiile legii. (13) În cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti funcţionează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, precum şi administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii. (14) În cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti funcţionează Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi. (15) Şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii şi al Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti se numesc în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 14 (1) Statele de funcţii pentru direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se aprobă de către preşedintele Agenţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul propriu al ministerului. (2) Atribuţiile şi competenţele direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pe baza propunerilor Ministerului Finanţelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul propriu al ministerului. (3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut la alin. (2).  +  Secţiunea a 5-a Reglementări specifice unor domenii de activitate  +  Articolul 15 (1) În cadrul Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de prevenire, descoperire şi combatere a actelor şi faptelor de evaziune fiscală şi fraudă fiscală şi vamală. (2) În cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală funcţionează direcţii regionale antifraudă fiscală, conduse de inspectori generali adjuncţi antifraudă. Sediul principal al direcţiilor regionale antifraudă fiscală se stabileşte în municipiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 16 (1) Direcţia generală antifraudă fiscală este coordonată de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, şi condusă de un inspector general antifraudă, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (2) Inspectorul general antifraudă este sprijinit în activitatea de conducere a Direcţiei generale antifraudă fiscală de inspectori generali adjuncţi antifraudă, numiţi în funcţie prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul 17 (1) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală este compus din funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice şi funcţii publice generale. (2) Personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală, cu excepţia celui numit prin decizie a prim-ministrului şi a celui din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, este numit în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Inspectorii antifraudă, cu excepţia celor din cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, execută: a) operaţiuni de control curent; b) operaţiuni de control tematic. (2) Controlul curent se execută operativ şi inopinat, pe baza legitimaţiei de control, a insignei şi a ordinului de serviciu permanent. (3) Controlul tematic se execută de către inspectorii antifraudă în baza legitimaţiei de control, a insignei şi a ordinului de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entităţile supuse controlului, perioada asupra căreia se efectuează verificarea, durata şi momentul declanşării controlului. (4) La orice acţiune participă minimum 2 inspectori antifraudă.  +  Articolul 19 (1) Personalul Agenţiei care ocupă funcţii publice de inspector antifraudă poartă în timpul serviciului, uniformă, însemne distinctive, ecusoane şi, după caz, armament şi alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de apărare, protecţie şi comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma şi celelalte dotări prevăzute de prezenta hotărâre pot fi utilizate numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare. În anumite situaţii, în realizarea atribuţiilor de serviciu, inspectorii antifraudă pot îmbrăca ţinuta civilă. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este în permanenţă la dispoziţia serviciului. (3) Dotarea cu armament se face în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările ulterioare. (4) Regulamentul privind normele generale şi speciale de dotare ale personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală care îndeplineşte funcţia publică specifică de inspector antifraudă, modelul uniformei de serviciu, al însemnelor distinctive, accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normală de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul care beneficiază de uniformă se regăsesc în anexele nr. 3 şi 4. (5) Modelul legitimaţiei de control/serviciu şi al ordinului de serviciu permanent se regăsesc în anexa nr. 3. (6) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoapărare, de protecţie şi de comunicare şi alte mijloace speciale de dotare sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar achiziţionarea acestora se face în condiţiile legii. (7) Armamentul se poate asigura atât prin achiziţii publice, cât şi prin redistribuire, cu titlu gratuit, de la alte instituţii autorizate, pe baza protocoalelor încheiate în condiţiile legii, în măsura disponibilităţilor, cu condiţia predării acestuia în perfectă stare fizică şi de funcţionare tehnică şi fiabilitate. (8) Până la asigurarea condiţiilor materiale şi financiare pentru dotările prevăzute la alin. (1)-(7), precum şi până la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală utilizează dotările existente sau alte echipamente puse la dispoziţie pe bază de redistribuire.  +  Articolul 20Însemnele distinctive şi modul de echipare ale autovehiculelor Direcţiei generale antifraudă fiscală cu mijloace de semnalizare luminoasă şi sonoră sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 21 (1) Direcţia generală a vămilor este condusă de un director general, aflat în subordinea vicepreşedintelui Agenţiei care coordonează Direcţia generală antifraudă fiscală. (2) Direcţia generală a vămilor coordonează direct din punct de vedere metodologic şi îndrumă activitatea birourilor vamale de frontieră şi primeşte nemijlocit toate raportările din partea acestora. (3) Direcţiile regionale vamale coordonează şi îndrumă birourile vamale de interior.  +  Articolul 22Modelul legitimaţiei de control/serviciu pentru personalul vamal este cel prevăzut în anexa nr. 7.  +  Capitolul II Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 23 (1) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se înfiinţează prin transformarea direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti în care este stabilit sediul direcţiei generale regionale, prin fuziunea prin absorbţie a celorlalte direcţii generale ale finanţelor publice judeţene din aria de competenţă stabilită potrivit anexei nr. 2, care îşi pierd personalitatea juridică. (2) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice preiau prin fuziune prin absorbţie direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale, precum şi birourile vamale de interior şi de frontieră din aria de competenţă stabilită conform anexei nr. 2. (3) Direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale se reorganizează în birouri vamale de interior şi de frontieră. (4) Activitatea şi competenţele tuturor direcţiilor generale ale finanţelor publice absorbite din aria de competenţă, precum şi a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora sunt preluate de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, înfiinţate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. (5) Administraţiile finanţelor publice municipale constituite la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene se reorganizează în administraţii judeţene ale finanţelor publice. (6) Administraţiile finanţelor publice municipale (altele decât cele reşedinţă de judeţ) şi administraţiile finanţelor publice orăşeneşti din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene se reorganizează în servicii fiscale municipale, respectiv servicii fiscale orăşeneşti. (7) Administraţiile finanţelor publice comunale din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene se reorganizează în birouri fiscale comunale. (8) Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Ilfov se reorganizează în Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov, ca structură subordonată în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. (9) Administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se reorganizează în Administraţii ale sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice. (10) Administraţia finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti se reorganizează ca Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii, structură subordonată din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.  +  Articolul 24 (1) Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor - aparat central şi unităţi subordonate - se preia şi se încadrează, în condiţiile legii, pe funcţii publice generale sau specifice, după caz, în limita numărului de posturi aprobat pentru Agenţie - aparat propriu şi structuri subordonate. (2) Personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice care se reorganizează prin fuziune prin absorbţie se preia în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, în limita numărului de posturi aprobat, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Mobilitatea funcţionarilor publici din cadrul Agenţiei şi al structurilor sale subordonate se realizează în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel: a) pentru eficientizarea activităţii Agenţiei şi a unităţilor sale subordonate; b) în interesul funcţionarului public, pentru dezvoltarea carierei în funcţia publică. (2) Mobilitatea pentru eficientizarea activităţii Agenţiei şi a unităţilor sale subordonate se dispune: a) prin ordin al preşedintelui Agenţiei, pentru toate funcţiile publice din cadrul aparatului propriu şi al structurilor subordonate Agenţiei; b) prin decizie a directorului general, pentru funcţiile publice pentru care are competenţa de numire în funcţie. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie şi contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, verificare a achiziţiilor publice, inspecţie economico-financiară din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activităţii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b).  +  Articolul 26 (1) Agenţia are în dotare mijloace de transport auto şi navale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport, structura şi consumul de carburanţi sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 8. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului vamal, Agenţia, prin Direcţia generală a vămilor, are în dotare câini dresaţi pentru identificarea unor bunuri prohibite şi restricţionate, potrivit pct. II din anexa nr. 8. (3) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Agenţiei a mijloacelor de transport se face prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu încadrarea în normativele prevăzute în anexa nr. 8. (4) Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei pot fi utilizate de către persoanele care desfăşoară activităţi specifice în cadrul Agenţiei, în condiţiile stabilite prin ordinul preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 27 (1) Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să îşi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri. (2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcute la prezenta hotărâre.  +  Articolul 28 (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ordinul preşedintelui Agenţiei de aprobare a noii structuri organizatorice se publică pe site-ul web al Agenţiei.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 30Formularele şi imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor pot fi utilizate în continuare până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013.  +  Articolul 31La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 32Prezenta hotărâre intră în vigoare în data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 24 iulie 2013.Nr. 520.  +  Anexa 1  +  Anexa 2DENUMIREA ŞI ARIA DE COMPETENŢĂa direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice
  Nr. crt. Denumirea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi sediul Aria de competenţă teritorială Direcţia generală a finanţelor publice a judeţului/ municipiului care se reorganizează ca direcţia generală regională a finanţelor publice Sediul principal al direcţiilor regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă prevăzută la col. 2
  0 1 2 3 4
  1 Iaşi Bacău Botoşani Iaşi Neamţ Suceava Vaslui Iaşi Suceava
  2 Galaţi Brăila Buzău Constanţa Galaţi Vrancea Tulcea Galaţi Constanţa
  3 Ploieşti Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman Prahova Alexandria
  4 Craiova Dolj Gorj Mehedinţi Olt Vâlcea Dolj Târgu Jiu
  5 Timişoara Arad Caraş-Severin Hunedoara Timiş Timiş Deva
  6 Cluj-Napoca Bihor Bistriţa-Năsăud Cluj Sălaj Satu Mare Maramureş Cluj Oradea
  7 Braşov Alba Braşov Covasna Harghita Mureş Sibiu Braşov Sibiu
  8 Bucureşti Bucureşti Ilfov Bucureşti Bucureşti
  NOTĂ:Modalitatea de preluare prin fuziune prin absorbţie a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, a direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale şi a birourilor vamale de frontieră şi de interior în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, pe aria de competenţă stabilită conform prezentei hotărâri, se va stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
   +  Anexa 3REGULAMENTprivind normele generale şi speciale de dotarea personalului Direcţiei generale antifraudă fiscală  +  Articolul 1 (1) Inspectorii antifraudă au îndatorirea de a purta uniforma de serviciu, cu însemnele şi accesoriile specifice, numai în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu. (2) Este interzis portul uniformei, cu însemnele şi accesoriile specifice, în locuri şi în condiţii care ar putea afecta prestigiul funcţiei şi interesele Direcţiei generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), inspectorii antifraudă pot primi aprobarea să poarte uniforma de serviciu cu însemnele şi accesoriile specifice, în situaţii speciale stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 3Uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice se acordă gratuit.  +  Articolul 4Pentru fiecare funcţionar public din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală care beneficiază de uniforma de serviciu se ţine o fişă de evidenţă în care sunt consemnate data acordării, durata normată de folosinţă, caracteristicile funcţionale şi mărimea, precum şi orice alte date utile.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii antifraudă sunt obligaţi să păstreze uniforma de serviciu în stare normală de utilizare, curată şi îngrijită, şi să respecte cu stricteţe reglementările stabilite privind portul acesteia. (2) Funcţionarii publici care exercită funcţii de conducere au îndatorirea să verifice permanent modul în care personalul din subordine răspunde cerinţelor instituite la alin. (1) şi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea respectării acestora.  +  Articolul 6 (1) În cazul deteriorării sau distrugerii, parţiale ori totale, în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a însemnelor şi accesoriilor specifice, datorită unor cauze imprevizibile şi imposibil de înlăturat, asimilate forţei majore sau cazului fortuit, funcţionarul aflat în această situaţie primeşte o nouă uniformă sau, după caz, însemne ori accesorii specifice, fără suportarea contravalorii acestora. (2) Deteriorarea sau distrugerea parţială ori totală a uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, din motive imputabile funcţionarului public, atrage răspunderea patrimonială a acestuia, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. În acest caz, obţinerea unei noi uniforme de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor se face cu plata contravalorii acestora.  +  Articolul 7 (1) Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive imputabile acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a însemnelor şi a accesoriilor specifice, proporţional cu durata normată de folosinţă neîndeplinită. (2) Dispoziţiile alineatului precedent nu se aplică funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu au încetat din motive neimputabile lor.  +  Articolul 8În perioada suspendării din funcţie, uniforma de serviciu, însemnele şi accesoriile specifice nu se acordă, iar perioada suspendării nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a acestora.  +  Articolul 9Portul uniformei de serviciu, corespunzătoare sezonului rece sau cald, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală.  +  Articolul 10Este interzisă purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu.  +  Articolul 11Asigurarea uniformei de serviciu pentru inspectorii antifraudă se va face treptat, în limita fondurilor bugetare aprobate anual, prin legea bugetului de stat, pentru această natură de cheltuieli.MODELELEuniformei, însemnelor distinctive,legitimaţiei de control şi ordinuluide serviciu permanentPurtarea uniformei şi a acestor însemne de către persoane neautorizate se pedepseşte conform legii.Uniforma3.1. Uniforma de vară pentru inspectorii antifraudă3.2. Uniforma pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi şi femei3.3. Geacă cu pantaloni pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi şi femei3.4. Geacă şi pantalon pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi şi femeiVedere lateral pantalon/vedere spate geacă cu pantalon3.5. Scurta toamna/iarnă pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi şi femei3.6. Coifura pentru inspectorii antifraudă - femei3.7. Coifura pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi3.8. Şapca pentru inspectorii antifraudă - bărbaţi şi femei3.9. Coifura pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei3.10. Coifura pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - bărbaţi3.11. Şapca pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală - femei şi bărbaţiCuloarea pentru articolele de uniformă, scurtă, veston, pantalon, fustă, geacă, coifură şi şapcă este gri închis.Însemne distinctive, specifice3.12. Sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală - care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală3.13. Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimaţia de control. Modelul emblemei şi al insignei metalice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Emblema/insigna metalică conţine sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi seria prezentată în figură.3.14. Emblema coifură3.15. Însemne de grad (trese şi stele care indică funcţia), ataşabile la uniformă3.16. Legitimaţia de control/serviciu3.17. Emblema aplicabilă pe mâneca stângă a articolelor de echipament3.18. Ordinul de serviciu permanentNOTĂ:Portlegitimaţia de control va fi de culoare neagră şi cuprinde însemnele de împuternicire pentru realizarea controlului.La uniforma de vară, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.Pe mâneca stângă a cămăşii se aplică emblema de la fig. 3.17.Pentru funcţionarii publici de conducere din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală, pe lateralele gulerului cămăşii se vor aplica stele aurii, conform gradului.Pe umerii cămăşii se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.Pe buzunarul stâng al cămăşii se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.La uniforma de vară cu veston şi uniforma de iarnă, inspectorii antifraudă femei pot purta fustă sau pantalon.Pe fiecare mânecă a vestonului, deasupra nasturilor manşetei:- pentru funcţionarii publici de execuţie se aplică o bandă textilă aurie, de 20 mm lăţime;- pentru funcţionarii publici de conducere se aplică stelele aferente gradului, în culoare aurie.Pe mâneca stângă a vestonului, la partea superioară, se aplică emblema de la fig. 3.17.Pe umerii vestonului se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.Pe partea stângă a vestonului, în zona superioară, se aplică emblema cu serie de la fig. 3.13.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.La partea superioară, pe mâneca stângă a gecii, se va aplica emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad, care indică funcţia.Pe partea stângă a gecii, în zona superioară se aplică emblema cu seria de la fig. 3.13, precum şi înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Geaca are mânecile şi căptuşeala detaşabile. Pentru timp friguros, geaca este prevăzută cu o căptuşeală matlasată, ataşabilă.Seria A0025 a emblemei cu serie este dată pentru exemplificare.Pe partea laterală a pantalonului se va aplica înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Pe spatele gecii se va aplica înscrisul "ANAF Antifraudă", de culoare galbenă fosforescentă.Pe geacă se va aplica la nivel superior al mânecii stângi emblema de la fig. 3.13.Pe umerii gecii se aplică însemnele de grad care indică funcţia.Fig. 3.12 - Sigla Direcţiei generale antifraudă fiscală - se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăFig. 3.13 - Emblema cu serie/insigna metalică pentru legitimaţia de controlSeria A0025 este dată pentru exemplificare.
  A0025
   +  Anexa 4NORMA DE DOTARE ŞI DURATA DE SERVICIUprivind drepturile de echipament ale inspectorilor antifraudăI. Norma de dotare şi durata de serviciu privind drepturile de echipament ale inspectorilor antifraudă
  Nr. crt. Denumirea echipamentului U.M. Prevederi cantitate Durata de serviciu - ani - Observaţii
  1. Coifura de iarnă buc. 1 2
  2. Coifura de vară buc. 1 2
  3. Şapcă buc. 1 2
  4. Scurtă semiimpermeabilă pentru toamnă-iarnă, bărbaţi/femei buc. 1 3
  5. Costum (veston cu 2 pantaloni lungi pentru bărbaţi/femei sau fustă pentru femei) de iarnă buc. 2 3
  6. Costum (veston cu 4 pantaloni lungi pentru bărbaţi/femei sau fustă pentru femei) de vară buc. 1 2
  7. Geacă şi pantaloni buc. 1 2
  8. Cămaşă albă cu mânecă lungă buc. 5 1
  9. Cămaşă albă cu mânecă scurtă buc. 5 1
  10. Cămaşă bluză buc. 5 1
  11. Pantofi de iarnă per. 1 2 Se distribuie alternativ, cu pantofii de vară.
  12. Pantofi de vară per. 1 2 Se distribuie alternativ, cu pantofii de iarnă.
  13. Ghete îmblănite pentru bărbaţi per. 1 2
  14. Cizme îmblănite pentru femei per. 1 2
  15. Cravată buc. 4 2
  16. Curea din piele, pentru pantaloni buc. 1 2
  17. Şosete bumbac per. 5 1
  18. Ciorapi lână per. 3 1
  II. Însemne specifice
  Nr. crt. Denumirea însemnelor specifice U.M. Prevederi cantitate Observaţii
  Însemne distinctive
  1. Emblemă coifură buc. 3 1 buc. pentru şapcă, 1 buc. pentru coifură vară şi 1 buc. pentru coifură iarnă
  2. Set cuprinzând însemne de împuternicire a controlului set 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - legitimaţie cu insignă metalică înseriată buc. 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - portlegitimaţie buc. 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  - ordinul de serviciu permanent buc. 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  3. Emblema cu serie; 4 buc./set, câte 1 buc. pentru vestoane, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  4. Însemne grad (trese şi stele care indică funcţia) 5 buc./set de însemne grad, câte 1 buc. pentru fiecare articol scurtă, vestoane, geacă şi bluză set 1 1 pentru fiecare inspector antifraudă
  NOTE:Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniformă şi al însemnelor distinctive se regăsesc în planşele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre.Norma de dotare şi durata de serviciu se referă la funcţionari publici de conducere şi funcţionari publici de execuţie, cu drept de control, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală.
   +  Anexa 5LISTAmijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoapărare, de protecţieşi comunicare şi a altor mijloace speciale de dotare a) Arme de foc şi mijloace individuale de autoapărare:- arme de foc:1. armament de serviciu: pistol cu un încărcător; câte o bucată pentru fiecare inspector antifraudă;2. toc din piele pentru pistol;3. muniţie de război pentru fiecare încărcător de pistol pentru fiecare şedinţă de tragere, precum şi în cazul unor acţiuni speciale;- mijloace individuale de autoapărare:1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centură pentru dotarea fiecărui inspector antifraudă*);2. electroşocuri:- maximum 500 de bucăţi de mici dimensiuni;- maximum 500 de bucăţi de pistoale/bastoane, pentru dotarea inspectorilor antifraudă*).--------- Notă *) În mod justificat, inspectorul general antifraudă poate aproba dotarea şi a altor persoane din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală cu astfel de mijloace, dacă acestea participă la acţiuni şi numai pe timpul desfăşurării acţiunii.Lista inspectorilor antifraudă care primesc în dotare armament de serviciu se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală. b) Echipament individual de protecţie:1. vesta de protecţie fluorescent-reflectorizantă pe fond de culoare roşie (fig. 5.1): 1.000 de bucăţi;2. bastoane reflectorizante pentru acţiunile stradale: 1.000 de bucăţi. c) Mijloace de comunicare:- telefon mobil şi serviciile aferente - un aparat/persoană. d) Alte mijloace speciale de dotare:1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre şi banderole;2. sigilii metalice de unică folosinţă, personalizate şi înseriate;3. imprimate (formulare cu regim special);4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de inspectorul general antifraudă, avizate de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, coordonator al Direcţiei generale antifraudă fiscală, şi aprobate de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.Fig. 5.1. - Modelul vestei de protecţie fluorescent-reflectorizante, pe fond de culoare roşie  +  Anexa 6Însemnele distinctive şi modul de echipare ale autovehiculelorDirecţiei generale antifraudă fiscală cu mijloace de semnalizareluminoasă şi sonoră (autovehicule cu destinaţie specială)Modele privind inscripţionarea autovehiculelor cu destinaţie specială şi modul de prindere a instalaţiei de semnalizare luminoasă şi sonoră  +  Anexa 7Modelul legitimaţiei de control/serviciu pentru personalul vamalLegitimaţiile se semnează şi se ştampilează, după caz, de către directorul general al Direcţiei generale a vămilor sau directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.Modelul siglei se va aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform art. 3 din hotărâre.---------- Notă *) Se completează, după caz, pentru personalul direcţiei regionale vamale. Notă **) Se completează, după caz, pentru personalul biroului vamal.  +  Anexa 8I. Mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  *Font 9*
  ┌────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului de │ Numărul│Consumul maxim de││crt.│ Unitatea │ transport │ maxim │ carburant pentru││ │ │ │ aprobat│ un autovehicul ││ │ │ │(bucăţi)│ (litri/lună) │├────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│ 1. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │1.1. parc auto demnitari │ │ │ ││ │ şi asimilaţi │autoturism* │ 5 │ 400 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │1.2. parc comun │autoturism* │ 4 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism │ 4 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ** │ 30 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă │ 1 │ 450 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport persoane │ │ ││ │ │(asigurare transport delegaţii) │ 1 │ 450 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │1.3. Direcţia generală a │autoturism │ 1 │ 350 ││ │ vămilor ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (aprovizionare, │ │ ││ │ │deplasări operative, protocol) │ 5 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (suprave- │ │ ││ │ │gheri, însoţiri, controale, │ │ ││ │ │investigaţii) │ 7 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul (autovehicule pentru│ │ ││ │ │transportul câinilor dresaţi de │ │ ││ │ │detecţie bunuri a căror circu- │ │ ││ │ │laţie este interzisă sau │ │ ││ │ │restricţionată) │ 4 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (control/ │ │ ││ │ │inspecţii/expertize - unitatea │ │ ││ │ │nucleară) │ 2 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospecială (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X, │ │ ││ │ │raze gamma) │ 15 │ 4.500 ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │1.4. Direcţia generală │autoturism operativ pentru │ │ ││ │ antifraudă fiscală │acţiunile de prevenire şi │ │ ││ │ │combatere a actelor şi faptelor │ │ ││ │ │de evaziune fiscală, fraudă │ │ ││ │ │fiscală şi vamală │ 490 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (deplasări operative) │ 240 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport persoane │ │ ││ │ │(asigurare transport echipe │ │ ││ │ │operative) │ 3 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │ambarcaţiuni fluviale │ │ ││ │ │(4 locuri + echipaj) │ 1 │ 800 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │ambarcaţiuni fluviale (8/10 │ │ ││ │ │locuri + echipaj) │ 1 │ 1.000 │├──────────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┤│ 2. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice │├────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────────────┤│ │2.1. Direcţiile generale │autoturism │ 555 │ 450 ││ │ regionale-structuri ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ de administrare │autovehicul transport marfă │ 80 │ 450 ││ │ fiscală şi ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ trezorerie │autovehicul transport valori la │ │ ││ │ │trezorerie │ 59 │ 600 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │şalupă pentru control (judeţul │ │80 l/oră pentru ││ │ │Tulcea) │ 1 │maximum 60 ore/ ││ │ │ │ │lună ││ ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │2.2. Direcţiile regionale│autoturism │ 8 │ 350 ││ │ vamale ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul transport marfă şi │ │ ││ │ │persoane (aprovizionare, │ │ ││ │ │deplasări operative, protocol) │ 8 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (suprave- │ │ ││ │ │gheri, însoţiri, controale, │ │ ││ │ │investigaţii) │ 54 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul (autovehicule pentru│ │ ││ │ │transportul câinilor dresaţi de │ │ ││ │ │detecţie bunuri a căror │ │ ││ │ │circulaţie este interzisă sau │ │ ││ │ │restricţionată) │ 56 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturism operativ (control/ │ │ ││ │ │inspecţii/expertize - unitatea │ │ ││ │ │nucleară) │ 5 │ 300 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospecială (laborator mobil │ │ ││ │ │pentru control vamal cu raze X, │ │ ││ │ │raze gamma) │ 2 │ 1.200 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autoturisme operative pentru │ │ ││ │ │birourile vamale de interior şi │ │ ││ │ │frontieră │ 88 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicule operative (control │ │ ││ │ │pistă pentru structurile din │ │ ││ │ │aeroporturile internaţionale │ │ ││ │ │Otopeni şi Timişoara) │ 2 │ 150 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicule operative pentru │ │ ││ │ │structurile de frontieră cu │ │ ││ │ │puncte vamale arondate(transport│ │ ││ │ │valori, bunuri confiscate, │ │ ││ │ │personal operativ, supraveghere │ │ ││ │ │porturi, zone libere) │ 5 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autovehicul operativ pentru │ │ ││ │ │structurile vamale situate între│ │ ││ │ │5 şi 90 km faţă de localitatea │ │ ││ │ │de reşedinţă (transport valori, │ │ ││ │ │bunuri confiscate, personal │ │ ││ │ │operativ) │ 11 │ 500 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │autospeciale deszăpezire │ │ ││ │ │structuri vamale de frontieră │ │ ││ │ │rutieră │ 9 │ 350 ││ │ ├────────────────────────────────┼────────┼─────────────────┤│ │ │şalupe patrulare control şi │ │80 l/oră pentru ││ │ │supraveghere vamală, în limitele│ │maximum 60 ore/ ││ │ │de competenţă │ 10 │lună ││ │ │ ├────────┼─────────────────┤│ │ │ │ 3 │100 l/oră pentru ││ │ │ │ │maximum 60 ore/ ││ │ │ │ │lună │└────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────────────┘-----------* Numărul autoturismelor este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare (9 autoturisme).** Cele 30 de autoturisme sunt destinate activităţii Direcţiei generale coordonare inspecţie fiscală, Direcţiei generale de integritate, Direcţiei verificări fiscale şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.II. Câini
  Nr. crt. Unitatea Denumirea Numărul maxim aprobat (bucăţi)
  1 Direcţia generală a vămilor Câini dresaţi pentru depistarea bunurilor a căror circulaţie este interzisă sau restricţionată 60
  NOTE:1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului bugetar se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace aprobat pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice.3. Mijloacele de transport din dotarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pot fi conduse de salariaţii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte categorii de salariaţi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaţi în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.4. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit toate condiţiile de casare, pot fi achiziţionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat.-------