REGULAMENT din 12 iulie 2013de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 30 iulie 2013     +  Articolul 1 (1) Comisiile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin realizează verificarea şi analizarea planurilor de acţiune care se pun la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisiile verifică criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Comisiile analizează planurile de acţiune, ţinând seama de prevederile art. 2, art. 4 alin. (12)-(14), alin. (16)-(20), alin. (23), (26), (27) şi (29), precum şi de prevederile art. 11 şi anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Conducerea comisiei este asigurată de către un preşedinte. (2) Convocarea comisiei se face în scris, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, prin grija secretarului.  +  Articolul 3 (1) Comisiile sunt legal întrunite în prezenţa tuturor membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii acestora. (2) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul prevăzut la alin. (1), şedinţa se amână pentru o dată ulterioară, dar nu cu mai mult de 5 zile. (3) Pentru fiecare şedinţă a comisiilor se întocmeşte câte un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii prezenţi.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care în urma procesului de analizare a planurilor de acţiune se constată necesitatea completării datelor sau a furnizării unor informaţii noi, comisiile solicită transmiterea acestora. (2) Solicitarea datelor şi a informaţiilor noi se realizează după cum urmează: a) în baza proceselor-verbale încheiate de comisii, secretarul fiecărei comisii va redacta solicitarea de transmitere a datelor, sub forma unei adrese oficiale care se transmite de la nivelul conducerii agenţiilor locale pentru protecţia mediului şi, după caz, de la nivelul conducerii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; b) adresa oficială menţionată la lit. a) se transmite către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune, cu specificarea unui termen de răspuns, precum şi spre ştiinţa autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; c) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor nu transmit în termen datele solicitate de către autoritatea pentru protecţia mediului, atunci, în baza prevederilor art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, agenţiile locale pentru protecţia mediului şi, după caz, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului vor sesiza în acest sens autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, în termen de 7 zile de la expirarea termenului de răspuns solicitat autorităţilor administraţiei publice locale şi/sau operatorilor economici; d) în baza sesizării menţionate la lit. c), primite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, aceasta va solicita Gărzii Naţionale de Mediu punerea în aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Comisiile înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, dacă consideră necesar, pot solicita sprijinul comisiei înfiinţate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Comisia înfiinţată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului acordă sprijinul comisiilor înfiinţate la nivelul agenţiilor locale pentru protecţia mediului, la solicitarea acestora.  +  Articolul 6Preşedintele comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) convoacă, conduce şi coordonează şedinţele comisiei; b) urmăreşte ca procesele-verbale ale întrunirilor comisiei să conţină obligatoriu concluziile rezultate în urma analizării planurilor de acţiune.  +  Articolul 7Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: a) răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale comisiei; b) transmite în scris convocarea membrilor comisiei, la solicitarea preşedintelui acesteia; c) pregăteşte documentele întrunirii; d) răspunde de întocmirea şi arhivarea proceselor-verbale ale întrunirilor; e) răspunde de arhivarea tuturor materialelor aferente activităţii de analizare a planurilor de acţiune; f) transmite către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi către autoritatea publică centrală pentru sănătate, în copie, toate procesele-verbale ale întrunirilor comisiei.  +  Articolul 8Membrii comisiei îndeplinesc următoarele atribuţii: a) participă la întrunirile comisiei ori de câte ori sunt convocaţi în scris de către secretarul comisiei la solicitarea preşedintelui comisiei; b) analizează planurile de acţiune primite potrivit art. 6 alin. (1) respectiv alin. (2), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) stabilesc dacă este necesar să se solicite completarea datelor şi/sau furnizarea unora noi, în cazul în care planurile de acţiune primite nu ţin seama de prevederile specificate la art. 1 alin. (2) şi (3); d) stabilesc dacă este necesar să se solicite informaţii suplimentare cu privire la modul de realizare a planurilor de acţiune, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) ţin seama de solicitările autorităţii pentru protecţia mediului transmise în baza art. 4 alin. (23) din Hotărârea Guvernului nr. 321/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, către autorităţile administraţiei publice locale şi/sau operatorii economici care au obligaţia realizării planurilor de acţiune.  +  Articolul 9Activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de către membrii acesteia, indiferent de funcţiile îndeplinite, nu este remunerată.--------