HOTĂRÂRE nr. 514 din 14 mai 2008 (*actualizată*)pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008(actualizată până la data de 26 iulie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 26 iulie 2013 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către ACTUL ADIŢIONAL nr. 1 din 16 octombrie 2012 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 437 din 4 iulie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Acordul de finanţare dintre Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Fondul European de Investiţii, în valoare de 100 milioane euro, privind programul JEREMIE în România, denumit în continuare Acord de finanţare, împreună cu scrisoarea de costuri*), semnate la Bucureşti la 18 februarie 2008.-----------*) Scrisoarea de costuri nu se publică, fiind clasificată conform legii.  +  Articolul 2 (1) Membrii Comitetului de investiţii, constituit în conformitate cu art. 5 din Acordul de finanţare, vor primi o indemnizaţie pe şedinţă care va fi stabilită prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, periodic, după consultări cu Fondul European de Investiţii şi cu respectarea prevederilor Acordului de finanţare. (2) Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Comitetului de investiţii se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare.  +  Articolul 3Comitetul de investiţii are în componenţa sa 5 membri, după cum urmează: a) preşedintele, desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor; b) un reprezentant desemnat de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale; c) un reprezentant al mediului financiar-bancar desemnat de Ministerul Economiei şi Finanţelor; d) 2 experţi în domeniul finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii, desemnaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statp. Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ,turism şi profesii liberale,Imre Ştefan,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Răduţa Dana Matache,secretar de statBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 514.ACORD 18/02/2008