DECRET nr. 200 din 24 aprilie 1990privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Geologiei
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 - 57 din 26 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ministerul Geologiei este organul central de specialitate al administraţiei de stat care realizează orientarea, coordonarea şi organizarea activităţii geologice în vederea descoperirii şi valorificării tuturor bogăţiilor minerale ale solului şi subsolului, precum şi controlul de către stat a activităţii de cercetare geologica, a exploatării rationale şi protecţiei zăcămintelor de substanţe minerale utile pe teritoriul României şi platoul continental al Marii Negre, aferente acestuia.  +  Articolul 2Ministerul Geologiei îndeplineşte funcţia de organ central coordonator pentru domeniile specifice activităţii geologice faţă de toate unităţile din economie; conduce, îndrumă şi controlează unităţile din subordine.  +  Articolul 3Ministerul Geologiei este organul central de specialitate care coordonează activitatea de cooperare economică şi colaborare tehnica şi ştiinţifică internationala în domeniul geologiei.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 4Ministerul Geologiei - ca organ de ramura al administraţiei centrale de stat - are următoarele atribuţii principale: a) conduce procesul de fundamentare, proiectare şi executare a lucrărilor de cercetare geologica a solului şi subsolului pe întreg teritoriul tarii şi platoul continental al Marii Negre aferent acestuia, pentru punerea în evidenta a tuturor substanţelor minerale utile, precum şi pentru determinarea şi stabilirea condiţiilor de valorificare a rezervelor identificate prin aceste lucrări; b) înaintează guvernului proiectele programelor de dezvoltare a cercetării geologice, în vederea descoperirii de noi rezerve de substanţe minerale utile solide şi fluide, iar după aprobarea acestora stabileşte măsuri pentru realizarea lor; c) coordonează, îndrumă şi controlează modul de efectuare a lucrărilor de prospecţiuni şi explorari geologice; d) organizează exploatarea şi distribuţia apei geotermale; e) organizează, în cazuri justificate, exploatarea unor substanţe minerale utile din zăcăminte mici care nu pot constitui obiective de investiţii, a apelor plate, minerale şi termominerale, precum şi valorificarea acestora; f) organizează realizarea sarcinilor economico-financiare şi urmăreşte îndeplinirea acestora de către unităţile din sistemul sau, astfel încît activitatea geologica să se desfăşoare potrivit principiilor eficientei şi rentabilitatii; g) aproba normele şi preţurile unitare de deviz pentru lucrările geologice şi de foraj; h) coordonează elaborarea şi editarea hartilor oficiale de toate categoriile, specifice activităţii geologice; i) asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privitoare la domeniul sau de activitate; urmăreşte prospectarea pieţei externe referitoare la acţiunile de cooperare, precum şi pentru plasarea produselor unităţilor din subordine; urmăreşte realizarea în ansamblu a sarcinilor de export; j) stabileşte şi alte măsuri în cadrul dispoziţiilor legale.  +  Articolul 5Ministerul Geologiei, ca organ central coordonator pentru domeniile specifice activităţii geologice, are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi îndrumă întreaga activitate geologica din ţara, în vederea punerii în evidenta şi creşterii rezervelor de substanţe minerale utile; b) elaborează studii şi sinteze geologice economice privind rezultatele lucrărilor geologice şi creşterea în perspectiva a rezervelor de substanţe minerale utile; actualizează periodic rezervele de prognoza; elaborează, pe baza acestor studii şi a propunerilor organelor de stat şi a altor persoane juridice interesate, programe şi estimari pentru dezvoltarea în perspectiva a activităţii geologice; c) analizează şi avizează - potrivit normelor procedurale stabilite prin regulamentul sau de funcţionare - propunerile de lucrări geologice ale ministerelor şi ale altor organe şi organizaţii interesate; d) avizează proiectele geologice privind oportunitatea executării tuturor lucrărilor geologice pentru substanţe minerale solide şi alte substanţe, documentaţiile de sistare a lucrărilor geologice, abandonarea sondelor de cercetare pentru substanţe minerale fluide şi scoaterea din evidenta a rezervelor de substanţe minerale utile; e) avizează proiectele geologice privind oportunitatea executării lucrărilor de prospecţiune şi explorare preliminară pentru petrol şi gaze; f) stabileşte perimetre miniere, precum şi perimetre de protecţie hidrogeologica pentru zăcăminte de ape minerale, lacuri terapeutice şi acumulari de namol terapeutic; g) analizează şi urmăreşte modul de respectare a avizelor date pentru lucrările geologice ce se efectuează de către unităţile din subordinea ministerelor şi altor organe şi organizaţii cu activitate geologica şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în acest domeniu; h) asigura asistenţa ştiinţifică şi de specialitate unităţilor care executa lucrări geologice; i) organizează fondul geologic naţional şi tine evidenta rezultatelor lucrărilor geologice; j) organizează şi coordonează activitatea de cooperare şi colaborare economică, tehnica şi ştiinţifică cu strainatatea în domeniul geologiei. În acest scop, colaborează cu alte ministere, organe centrale şi teritoriale din ţara, precum şi cu parteneri externi; k) colaborează cu Ministerul Învăţămîntului la elaborarea planului şi programelor analitice pentru învăţămîntul preuniversitar şi superior geologic.  +  Articolul 6Confirmarea, sub aspect juridic, a existenţei unor rezerve de substanţe minerale utile - clasificate potrivit gradului de cunoaştere geologica şi posibilităţilor de valorificare - se realizează prin omologarea acestora de către Ministerul Geologiei împreună cu Ministerul Economiei Naţionale.Actul juridic de omologare stabileşte măsuri şi recomandări în vederea asigurării unui grad corespunzător de cunoaştere a rezervelor geologice şi a creării condiţiilor pentru valorificarea lor complexa. Acest act constituie singurul temei legal pe baza căruia se fundamentează - sub aspectul potenţialului geologic - documentaţiile de aprobare a investiţiilor, se exploatează şi se valorifica zacamintele, în condiţiile legii.În vederea omologării, Ministerul Geologiei analizează documentaţiile de evaluare a rezervelor, precum şi alte documentaţii transmise de ministere şi celelalte organe cu activitate geologica.De asemenea, Ministerul Geologiei organizează evidenta centralizata şi teritorială a rezervelor de substanţe minerale utile, urmăreşte evoluţia fondului naţional de rezerve şi emite, cu consultarea ministerelor şi a altor organe cu activitate geologica interesate, normative obligatorii cu privire la determinarea, clasificarea, evaluarea şi evidenta rezervelor de substanţe minerale utile, precum şi la conţinutul documentaţiilor de rezerve.  +  Articolul 7Ministerul Geologiei este singurul organ care exercită controlul geologic-minier al executării lucrărilor geologice, al exploatării rationale şi protecţiei zăcămintelor de substanţe minerale utile. În acest sens, are următoarele atribuţii principale: a) controlează respectarea normelor de protecţie şi exploatare raţională a zăcămintelor de substanţe minerale utile, inclusiv a apelor minerale şi geotermale, precum şi a factorilor terapeutici de cura; b) avizează programele anuale de exploatare a substanţelor minerale solide, instituirea perimetrelor de exploatare, precum şi a pilierilor de protecţie de lungă durata, verifica aplicarea prevederilor din documentaţii şi avize, inclusiv a măsurilor şi recomandărilor din documentele de omologare a rezervelor; c) controlează executarea lucrărilor geologice şi de exploatare în conformitate cu documentaţiile geologice, tehnico-economice şi tehnice de execuţie aprobate; d) urmăreşte reducerea dilutiei şi a pierderilor de exploatare, precum şi îmbunătăţirea continua a randamentelor de preparare, în vederea obţinerii unor grade maximale de recuperare şi valorificare a bogăţiilor minerale; e) verifica respectarea nivelurilor aprobate pentru asigurarea producţiei cu rezerve geologice, rezerve deschise şi rezerve pregătite, precum şi realizarea lucrărilor de asecare a acestora; f) urmăreşte respectarea documentaţiilor tehnice de exploatare, în special în ce priveşte folosirea fondului de sonde, aplicarea proceselor pentru creşterea factorului de recuperare a hidrocarburilor din zăcăminte, respectarea debitelor rationale ale sondelor de gaz metan; g) controlează aplicarea măsurilor privind prevenirea eruptiilor libere la sondele în curs de execuţie; h) controlează ca la sondele geologice pentru hidrocarburi să fie probate concludent toate formaţiunile colectoare cu premise favorabile de existenta a acumularilor de petrol sau gaze; i) avizează, în sensul prezentului decret, deschiderea minelor şi carierelor cu caracter temporar, închiderea parţială sau totală a minelor şi carierelor, casarea lucrărilor miniere şi a sondelor din punct de vedere al situaţiei rezervelor geologice aferente, precum şi abandonarea unor rezerve; j) elaborează norme obligatorii cu privire la protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de substanţe minerale utile; k) aplica, prin funcţionarii de stat autorizaţi din cadrul Inspecţiei de stat geologice miniere şi al inspectoratelor geologice miniere teritoriale, în condiţiile legii, sancţiuni contravenţionale şi alte sancţiuni administrative. Regimul juridic al răspunderii contravenţionale în domeniul geologic-minier se stabileşte prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 8Ministerul Geologiei exercita orice alte atribuţii prevăzute de lege în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 9La solicitarea Ministerului Geologiei ministerele şi unităţile din subordinea acestora, precum şi alte persoane juridice care desfăşoară activitate geologica sau extractiva, au obligaţia de a-i furniza documentaţii, date şi informaţii necesare realizării atribuţiilor sale.  +  Capitolul 3 Structura organizatorică interna  +  Articolul 10Ministerul Geologiei are un colegiu de conducere care hotărăşte în problemele generale ale activităţii ministerului. Conducerea operativă a ministerului şi asigurarea îndeplinirii hotărîrilor colegiului se realizează prin consiliul de administraţie.Colegiul de conducere şi consiliul de administraţie - organe cu caracter deliberativ - se organizează şi funcţionează potrivit legii. Consiliul de administraţie aproba regulamentul de funcţionare al ministerului.Ministerul Geologiei are în conducerea sa un ministru şi trei adjuncţi ai ministrului.  +  Articolul 11Ministrul geologiei este preşedintele colegiului de conducere şi al consiliului de administraţie, pe care le informează asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.Ministrul geologiei aproba încadrarea pe funcţii a personalului din aparatul ministerului; numeşte organele de conducere ale unităţilor direct subordonate; aproba înfiinţarea şi desfiinţarea inspectoratelor geologice miniere teritoriale; în exercitarea atribuţiilor ce-i sînt conferite de lege, emite ordine şi instrucţiuni.Ministrul geologiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe, organizaţii şi persoane fizice din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 12Structura organizatorică a aparatului, numărul total de personal al acestuia, unităţile ce se înfiinţează şi cele din componenta Ministerului Geologiei se aproba prin hotărîre a guvernului, potrivit Decretului-lege nr. 65/1990.  +  Capitolul 4 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 13Personalul care trece la Ministerul Geologiei, ca urmare a desfiinţării Centralei-departament a Geologiei, se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 14Prevederile din legi, decrete şi alte acte normative referitoare la Centrala-departament a Geologiei se aplică în mod corespunzător Ministerului Geologiei, organizat conform prezentului decret, potrivit obiectului sau de activitate.  +  Articolul 15Decretul nr. 220/03.09.1987 privind organizarea şi funcţionarea Centralei-departament a Geologiei se abroga.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIUDE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU-------