ORDIN nr. 113 din 18 iulie 2013pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 26 iulie 2013    În vederea eficientizării activităţii de achiziţii publice de bunuri şi servicii desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi pentru aplicarea unitară a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de necesitatea adoptării unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene accesate de către structuri cu personalitate juridică ai căror conducători au şi calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, în special cu privire la realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare atingerii obiectivelor proiectelor, în absenţa cărora există riscul permanent al aplicării de corecţii financiare beneficiarilor,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul ILa Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, cu modificările ulterioare, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Produsele şi serviciile achiziţionate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile se supun prezentului ordin numai în ceea ce priveşte competenţa de elaborare, avizare şi aprobare a specificaţiilor tehnice, procedurile de achiziţie publică fiind derulate la nivelul unităţilor beneficiare ale proiectelor."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 18 iulie 2013.Nr. 113.______