HOTĂRÂRE nr. 428 din 26 iunie 2013privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 24 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, denumit în continuare departament, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, îndeplinind funcţia de autoritate publică centrală în domeniile ape, păduri şi piscicultură. (2) Departamentul se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. (3) Departamentul are atribuţii privind coordonarea la nivel naţional a domeniilor ape, păduri, piscicultură, realizând politicile şi strategiile naţionale în domeniile coordonate, îndeplinind rolul de autoritate de stat în aceste domenii.  +  Articolul 2Departamentul are sediul în municipiul Bucureşti, bd. General Gheorghe Magheru nr. 31, sectorul 1.  +  Articolul 3Departamentul exercită, în condiţiile legii, în domeniile de competenţă, următoarele funcţii: a) de strategie şi planificare; b) de reglementare şi avizare; c) de reprezentare; d) de autoritate de stat; e) de monitorizare, inspecţie şi control; f) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate; g) de administrare.  +  Articolul 4În realizarea funcţiilor sale, departamentul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:I. În exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează: a) Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung; b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune pentru gospodărirea apelor; c) Strategia de management integrat al zonei costiere şi Planul strategic de acţiune pentru reabilitarea şi protecţia Mării Negre; d) Strategia forestieră naţională şi Planul de acţiune; e) Strategia naţională şi Planul de acţiune în domeniul silviculturii; f) Planul naţional de acţiune pentru extinderea suprafeţelor de păduri în România; g) Programul naţional de ameliorare genetică a cabalinelor, conservare a patrimoniului genetic naţional, constituit din totalitatea populaţiilor de cabaline cu valoare genetică ridicată, de creştere, ameliorare, calificare şi perfecţionare a efectivelor de cabaline în rasă pură; h) Strategia naţională în domeniul piscicol; i) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate.II. În exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:1. elaborează în condiţiile legii proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi asigură armonizarea legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă,III. În exercitarea funcţiei de reprezentare:- reprezintă Guvernul în relaţiile cu instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, în sfera sa de competenţă.IV. În exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;2. coordonează, monitorizează şi asigură implementarea legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate, armonizată cu prevederile şi cerinţele legislaţiei Uniunii Europene, tratatelor, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte;3. întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale în domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;4. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;5. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;6. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;7. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;8. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;9. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;10. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;11. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;12. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;13. asigură crearea metadatelor, a datelor şi informaţiilor spaţiale deţinute în domeniile sale de reglementare, creează şi întreţine baza de date şi informaţii spaţiale din aceste domenii;14. stabileşte regimul de utilizare a resurselor de apă şi asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze şi strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor, precum şi elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor;15. coordonează elaborarea şi reactualizarea planurilor de management şi amenajare a bazinelor hidrografice;16. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de hidrologie şi hidrogeologie şi asigură baza metodologică studiilor şi proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice;17. coordonează activitatea de avizare şi de autorizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor existente şi a proiectelor barajelor noi, precum şi activitatea de emitere a autorizaţiilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor aflate în exploatare şi a acordurilor de funcţionare în siguranţă pentru barajele noi;18. stabileşte metodologia de fundamentare a sistemului de plăţi în domeniul apelor, precum şi procedura de elaborare a acesteia;19. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie şi stabileşte, împreună cu autoritatea publică competentă, măsurile operative imediate şi de perspectivă pentru evitarea accidentelor;20. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de hidrologie şi hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi a sistemului de avertizare în caz de accident la construcţiile hidrotehnice;21. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;22. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;23. coordonează activitatea de elaborare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, a hărţilor de hazard la inundaţii şi a planurilor de management al riscului la inundaţii;24. organizează şi certifică corpul de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, precum şi activitatea de avizare a specialiştilor pentru asigurarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;25. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanţă şi a gradului de risc asociat acestora, lista barajelor cu risc sporit şi a celor din categoria de importanţă majoră, precum şi fişele de evidenţă a barajelor deţinute de deţinătorii cu orice titlu;26. certifică personalul de conducere şi coordonare a activităţii de urmărire a comportării în timp a barajelor şi controlează activitatea acestuia;27. elaborează lista de specificaţii tehnice şi metode standardizate pentru analiza şi monitorizarea stării apelor;28. elaborează şi urmăreşte aplicarea Programului de eliminare treptată a emisiilor şi pierderilor de substanţe periculoase în ape;29. organizează sistemul informaţional specific domeniului gospodăririi apelor şi evidenţei dreptului de folosire cantitativă şi calitativă a apelor;30. elaborează şi promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcţiile apei privind calitatea apei brute pentru apă potabilă, calitatea apei necesare susţinerii vieţii peştilor şi crustaceelor;31. coordonează activitatea comitetelor de bazin;32. îndeplineşte funcţiile de secretariat tehnic şi administrativ pentru tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;33. asigură plata contribuţiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate, la care România este parte, a contribuţiilor voluntare din domeniile de competenţă;34. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniile sale de competenţă, înfiinţate pentru implementarea acordurilor şi convenţiilor bilaterale;35. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;36. asigură, prin compartimentele proprii ori prin unităţile subordonate, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;37. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;38. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparţinând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual.V. În exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul unităţilor prevăzute la art. 9 alin. (1), în condiţiile legii;4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;5. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;6. asigură, prin compartimentele proprii sau prin unităţile subordonate, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;7. organizează periodic acţiuni de verificare a stării tehnice şi funcţionale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, indiferent de deţinător, şi stabileşte măsurile ce se impun.VI. În exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;2. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;3. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora.VII. În exercitarea funcţiei de administrare asupra bunurilor aflate în patrimoniul departamentului:1. asigură gestionarea, exploatarea, folosinţa şi întreţinerea bunurilor proprietate publică şi privată a statului, în condiţiile legii;2. exercită, în condiţiile legii, prerogativele dreptului de proprietate asupra bunurilor aflate în proprietatea sa;3. asigură documentaţiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă şi a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparţin domeniului public al statului sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora şi urmăreşte îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator a sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, departamentul colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 6 (1) Conducerea departamentului este asigurată de ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. (2) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură îndeplineşte atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniile pentru care a fost învestit, precum şi atribuţiile generale delegate prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură gestionează resursele financiare alocate din bugetul de stat, prin bugetul ministerului, precum şi din alte surse de finanţare rambursabile şi nerambursabile legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanţarea, în condiţiile legii, a programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate, cu excepţia fondurilor alocate prin Programul operaţional sectorial "Mediu". (4) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură reprezintă departamentul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie şi angajează departamentul în raporturile cu terţii în domeniile pentru care a fost învestit. (5) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite ordine şi instrucţiuni, în domeniile pe care le coordonează. (6) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură iniţiază şi avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniilor pentru care a fost învestit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (7) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul departamentului, aprobă statul de funcţii, atribuţiile compartimentelor din cadrul departamentului şi aprobă regulamentul intern de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 7 (1) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură este ajutat în activitatea de conducere a departamentului de 2 secretari de stat, prevăzuţi la art. 14 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, precum şi de un secretar general, înalt funcţionar public, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general are atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 90/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile stabilite prin ordin de ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. (3) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat şi secretarului general.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a departamentului este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi pentru departament este de 140, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat şi în structura organizatorică a departamentului se realizează cu respectarea termenelor şi a condiţiilor specifice, prevăzute de lege pentru fiecare categorie de personal. (3) În structura organizatorică a departamentului se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor. (4) În cadrul departamentului sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) În cadrul departamentului, prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 9 (1) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile specifice, folosind structurile proprii ale departamentului, precum şi prin instituţiile prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile prevăzute la pct. I subpct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, la propunerea ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Încadrarea personalului din unităţile prevăzute la alin. (2) se realizează în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin/decizie al/a conducătorilor acestora, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 10 (1) În cadrul departamentului pot fi organizate, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu excepţia celor prevăzute în Programul operaţional sectorial "Mediu". (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură. (3) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorilor.  +  Articolul 11 (1) În cadrul departamentului funcţionează următoarele organisme consultative: a) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă (CMSU); b) Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice (CONSIB); c) Comitetul naţional român pentru Programul hidrologic internaţional; d) Comisia tehnico-economică; e) Centrul român pentru reconstrucţia ecologică a râurilor şi lacurilor; f) Consiliul interministerial al apelor. (2) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), e) şi f), precum şi componenţa acestora se aprobă potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Departamentul preia de la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul aferent domeniilor ape, păduri, piscicultură. (2) Personalul care desfăşoară activităţi aferente domeniilor ape, păduri, piscicultură din Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice se preia în cadrul departamentului în limita numărului de posturi aprobat, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal. (3) Pentru activităţile specifice de control, departamentul, în domeniile sale de competenţă, utilizează un număr de 4 autoturisme cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul. (4) Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se stabileşte potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 20 februarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice realizează politicile naţionale, corelate cu cele la nivel european şi internaţional, în domeniile mediului, schimbărilor climatice, îndeplinind rolul de autoritate de stat, planificare, reglementare, sinteză, coordonare, monitorizare, inspecţie şi control. (3) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi desfăşoară activitatea prin planificare strategică, reglementare, control, informarea şi educarea cetăţenilor privind beneficiile de mediu în domeniile sale de competenţă: protecţia mediului, schimbări climatice şi meteorologie, dezvoltare durabilă, infrastructură de mediu, gestionarea integrată a deşeurilor, gestionarea integrată a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, protecţia naturii prin conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a componentelor sale şi managementul sistemului de arii naturale protejate, biosecuritate, evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, controlul poluării industriale, protecţia solului şi a subsolului, gestionarea siturilor contaminate."2. La articolul 5 punctul I subpunctul 1, literele j)-o), r) şi t) se abrogă.3. La articolul 5 punctul IV, subpunctele 51, 52, 54, şi 56-66 se abrogă.4. La articolul 5 punctul IV, subpunctele 53, 55 şi 71 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"53. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorolog;............................................................................55. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorolog;............................................................................71. îndeplineşte rolul de unitate de achiziţii centralizată în conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru programele cu finanţare nerambursabilă derulate de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu excepţia celor derulate de Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru proiectele de investiţii finanţate prin Programul operaţional sectorial «Mediu»";.5. La articolul 5 punctul VI, subpunctul 8 se abrogă.6. La articolul 5 punctul VIII, subpunctul 4 se abrogă.7. La articolul 8, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice este de 744, din care 140 în cadrul Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor miniştrilor.......................................................................... (4) În structura organizatorică a Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor."8. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă.9. La articolul 9, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 2, din domeniile sale de activitate, se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice............................................................................ (4) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 din domeniile sale de activitate sunt numiţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice, respectiv prin decizie a prim-ministrului la propunerea ministrului mediului şi schimbărilor climatice, în condiţiile legii."10. La articolul 12 alineatul (1), literele b)-d), h) şi j) se abrogă.11. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. a), e)-g), i) şi l), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice."12. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii. (2) Ministrul mediului şi schimbărilor climatice poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarului general adjunct."13. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură este ajutat în activitatea de conducere a departamentului de 2 secretari de stat şi de un secretar general, numiţi în condiţiile legii."14. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Pentru activităţi specifice de control la unităţile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, pentru realizarea atribuţiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial «Mediu», în caz de alte urgenţe de mediu se utilizează un număr de 12 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul. (2) Comisariatele de regim silvic şi cinegetic utilizează un număr de 109 autovehicule, din care 91 de autovehicule pentru acţiuni speciale şi 18 autospeciale."15. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 428.  +  Anexa 1 ORGANIGRAMADepartamentului pentru ape, păduri şi piscicultură*Font 8*    Numar maxim de posturi: 140, exclusiv demnitarii    şi posturile aferente cabinetului ministrului    delegat pentru ape, păduri şi piscicultură                           ┌──────────────────────────────┐                           │ Ministru delegat pentru │                           │ ape, păduri şi piscicultură │                           └───────────────┬──────────────┘                                           │  ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐  │ Corp control │◄─────────────────┼─────────────────►│ Cabinet ministru │  │ ministru delegat *) │ │ │ delegat │  └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                           │  ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐  │ Audit public intern │◄─────────────────┼─────────────────►│ Gestionarea şi protecţia │  │ *) │ │ │ informaţiilor *) │  └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                                           │  ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐  │ Secretar de stat │◄─────────────────┼─────────────────►│ Secretar de stat │  │ │ │ │ │  └────────┬────────────┘ │ └────────────────┬─────────┘           │ │ │           ▼ │ ▼  ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐  │ Cabinet secretar │ │ │ Cabinet secretar │  │ de stat │ │ │ de stat │  └─────────────────────┘ │ └──────────────────────────┘                          ┌────────────┐ │                          │ Secretar │◄──┤                          │ general │ │                          └────────────┘ │                                           │                 ┌─────────────────────────┼─────────────────┬────────────────┬────────────────┐                 │ │ │ │ │                 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────────┐│ Direcţia generală juridică,│ │ Direcţia generală │ │ Direcţia de │ │ Direcţia de │ │ Direcţia de ││ economico-financiară, │ │ de politici, │ │ management │ │ management │ │ management ││ investiţii, resurse umane, │ │strategii, proiecte│ │al resurselor│ │al resurselor│ │al riscului la││ administrativ şi achiziţii │ │ şi control pentru │ │ de apă şi │ │forestiere şi│ │ inundaţii şi │└────────────────────────────┘ │ ape, silvicultură │ │şi piscicole │ │ cinegetice │ │ al siguranţei│                                │ şi piscicultură │ │ │ │ │ │ barajelor │                                └─────────┬─────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘                                          │            ┌─────────────────────────────┼────────────────────────────┐            ▼ ▼ ▼   ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ ┌──────────────────┐   │ Direcţia politici, │ │ Direcţia politici, strategii│ │ │   │ strategii pentru │ │ şi proiecte pentru păduri │ │ Direcţia control │   │ apă şi piscicultură │ │ şi vânătoare │ │ │   └──────────────────────┘ └─────────────────────────────┘ └──────────────────┘    *) Se organizează la nivel de compartiment.  +  Anexa 2 Unităţi aflate în subordinea, în coordonarea sau subautoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice,prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministruldelegat pentru ape, păduri şi pisciculturăI. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
  1. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  2. Comisariatele de regim silvic şi cinegetic
  II. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
  Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin care îşi îndeplineşte atribuţiile ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură
  Administraţia Naţională "Apele Române"
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────────┐ │ STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI │ │ Numar maxim de posturi: (604 exclusiv│ │ MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE │ │ demnitarii şi posturile aferente │ └──────────────────────────────────────────┘ │ cabinetului ministrului, precum şi │                                               │ posturile aferente Departamentului │                                               │ pentru ape, păduri şi piscicultură) │                                               └──────────────────────────────────────┘ ┌--------------------------┐ | COLEGIUL MINISTERULUI *) ├-┐ └--------------------------┘ │ ┌────────────────────────┐ ┌────────────────┐                              │ │ │ │ DEPARTAMENTUL │ ┌--------------------------┐ ├------┤ MINISTRU ├--------------┤ PENTRU APE, │ | COLEGIUL CONSULTATIV *) ├-┘┌─────┤ │ │ PĂDURI ŞI │ └--------------------------┘ │ ┌───┤ │ │ PISCICULTURă**)│                               │ │ ├────────────────────────┤ └────────────────┘ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ CABINET MINISTRU │ │CORP CONTROL - IMPLEMENTARE│ │ │ └─────────────┬──────────┘ │ STRATEGIE NAŢIONALĂ ├─┤ │ ┌──────┬────────┼──────────┐ │ ANTICORUPŢIE ****) │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┘ │ │ │ ┌────┴──────┐ │ ┌────────┴──┐ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ SECRETAR │ │ │ SECRETAR │ │ AUDIT PUBLIC INTERN ***) ├─┤ │ │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ └───────────────────────────┘ │ │ │ ├───────────┤ │ ├───────────┤ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │ CABINET │ │ │ CABINET │ │ RELAŢII CU PUBLICUL ├─┤ │ │ │ SECRETAR │ │ │ SECRETAR │ │ ŞI MASS-MEDIA ****) │ │ │ │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ └───────────────────────────┘ │ │ │ └───────────┘ │ └───────────┘ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────┴───────────┐ │ GESTIUNEA ŞI PROTECŢIA ├─┤ │ │ │ SECRETAR GENERAL ├───────────┐ │ INFORMAŢIILOR CLASIFICATE │ │ │ │ └───────────┬───────────┘ │ │ ***) │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┘ │ │ │ ┌───────────┴────────────┐ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │SECRETAR GENERAL ADJUNCT│ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ AM ├─┘ │ │ └────────────────────────┘ │ │ POS MEDIU ******) │ │ │ │ └───────────────────────────┘ │ │ │                                 │ │ │     ┌────────────┬──────────────┼─┴──────┐ ┌───────────┬────────┴───┬──────────────┬────────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ │┌────┴───┐ ┌──────┴───┐ ┌────────┴┐ ┌─────┴────┐ ┌───┴────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴───────┐ ┌────┴───────┐ ┌──┴──────┐│DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA││GENERALĂ│ │ GENERALĂ │ │PROTECŢIA│ │ AFACERI │ │ INVES- │ │ECONOMICO-│ │MANAGEMENTUL│ │ JURIDICĂ, │ │ACHIZIŢII││ MEDIU │ │ SCHIMBĂRI│ │ NATURII │ │ EUROPENE │ │ TIŢII │ │FINANCIARĂ│ │ RESURSELOR │ │ CONTENCIOS │ │ PUBLICE ││******) │ │ CLIMATICE│ │ *****) │ │ŞI RELAŢII│ │ *****) │ │ *****) │ │ UMANE, │ │ ŞI LEGIS- │ │ŞI ADMI- ││ │ │ ******) │ │ │ │ INTERNA- │ │ │ │ │ │ POLITICI, │ │ LAŢIE, │ │NISTRATIV││ │ │ │ │ │ │ ŢIONALE │ │ │ │ │ │PROIECTE ŞI │ │RELAŢIA CU │ │ *****) ││ │ │ │ │ │ │ *****) │ │ │ │ │ │ STRATEGII │ │PARLAMENTUL │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MANAGERIALE │ │ ŞI DIALOG │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ *****) │ │SOCIAL*****)│ │ │└────────┘ └──────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └────────┘ └──────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └─────────┘    *) Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului    **) Se organizează prin Hotărâre a Guvernului României    ***) Se organizează la nivel de compartiment    ****) Se organizează la nivel de serviciu    *****) Se organizează pe servicii/birouri/compartimente prin ordin al ministrului    ******) Se organizează pe direcţii/servicii/birouri/compartimente prin ordin al ministrului  +  Anexa 4 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 48/2013)1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
  1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
  2. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
  3. Garda Naţională de Mediu
  4. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură
  5. Comisariate de regim silvic şi cinegetic
  II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
  1. Unităţi de management al proiectului (UMP)
  2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
  NOTĂ:Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 3.747, din care:● Garda Naţională de Mediu - 889 de posturi;● Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 2.133 de posturi;● Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - 171 de posturi;● Comisariate de regim silvic şi cinegetic - 457 de posturi;● Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură - 97 de posturi.2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  1. Administraţia Naţională de Meteorologie
  2. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
  3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
  Nr. crt. Denumirea unităţii
  Unităţi finanţate din venituri proprii
  1. Administraţia Fondului pentru Mediu
  2. Administraţia Naţională "Apele Române"
  -------