LEGE Nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicatăcu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 162 din 14 iulie 1993



  Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 33 din 9 iunie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 11 iunie 1993, dîndu-se articolelor o noua numerotare şi punându-se de acord denumirile organelor sau instituţiilor cu cele prevăzute în Constituţia României şi în Legea nr. 69/1991. Legea nr. 40/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 7 iunie 1991 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 28/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 3 aprilie 1992. Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Salarizarea Preşedintelui şi a Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului României şi al celorlalte organe ale puterii executive se face ţinând seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societăţii.  +  Articolul 2Salariul de baza al Preşedintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza pentru funcţiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Presedentiei şi aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.  +  Articolul 5În serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcţii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, funcţiei de execuţie în care sunt încadrate, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.  +  Articolul 6Salariile de baza pentru funcţiile de conducere din instituţiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Salariile de baza ale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 8 (1) Salariile de baza ale personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale şi al organelor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10. (2) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sunt diferenţiate pe funcţii şi în cadrul fiecărei funcţii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sunt stabilite pe 3 - 4 gradatii. (3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10 - director general, director, şef serviciu şi şef birou, adjuncţi şi asimilaţi ai acestora - sunt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, cu mărimea unităţilor şi compartimentelor, precum şi cu ponderea muncii de conducere faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei publice, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul instituţiei publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce îi revine. (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăşi 20% din totalul personalului din instituţiile prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 şi se stabileşte de ministru sau de conducătorul instituţiei centrale şi locale a administraţiei publice.  +  Articolul 9Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizaţie în limitele prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de baza. (2) Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare. (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii al instituţiei, din care cel puţin 2 treimi vor fi utilizate pentru funcţiile de execuţie.  +  Articolul 11 (1) Trecerea în gradatia imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere, se fac o dată pe an, de regula după aprobarea bugetului, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează persoana respectiva, cu aprobarea conducătorului instituţiei. (2) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. (3) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.  +  Articolul 12 (1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10, angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea în avansare se face în toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant. (2) În mod excepţional, pentru personalul având valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul instituţiei centrale şi locale a administraţiei publice poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent. (3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministere, celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice pentru activităţi proprii.  +  Articolul 13Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative:"foarte bun", "bun", satisfăcător" sau "slab".  +  Articolul 14 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcţia de baza de un spor de vechime în munca de până la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani5%
    de la 5 la 10 ani10%
    de la 10 la 15 ani15%
    de la 15 la 20 de ani20%
    peste 20 de ani25%
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. (4) Pensionării pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca, dobândită după data pensionării.
   +  Articolul 15 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza, astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Articolul 16 (1) Pentru condiţii grele de muncă în unităţile tipografice şi de multiplicare se poate acorda un spor de până la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de conducătorii instituţiilor respective. (2) Salariaţii care lucrează, potrivit contractului de muncă, numai în zone izolate, beneficiază de un spor de 10 - 20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Personalul care, potrivit programului de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25 % din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 17Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea a unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârşitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 19Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Preşedintelui României şi primului-ministru, care se aproba anual prin buget.  +  Articolul 20 (1) Persoanele utilizate în cadrul Presedentiei şi Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11. (2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în limita şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedentiei sau Guvernului, după caz. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele utilizate temporar în calitate de colaboratori în ministere şi în celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, prefecturi şi consilii judeţene. Cuantumul indemnizaţiei se aproba de ministru sau, după caz, de conducătorul organului central de specialitate, de prefect sau de preşedintele consiliului judeţean.  +  Articolul 21Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.  +  Articolul 22Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcţie de conducere, care lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi care nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe lângă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau.  +  Articolul 23 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Când detasarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suporta de instituţia unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. (4) Drepturile personalului mutat în alta localitate sunt cele ce se acordă personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 24Salariaţilor care trec, în cadrul aceleiaşi unităţi, din funcţii cu salarii fixe sau între limite în funcţii unde salariile sunt stabilite pe gradatii, li se va acorda un număr de gradatii care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.  +  Articolul 25În cazul reorganizării, prin acte normative, a instituţiilor publice, salariaţii care exercită aceleaşi atribuţii vor fi încadraţi pe funcţii, grade sau trepte profesionale şi gradatii care să le asigure salariul avut anterior reorganizării.  +  Articolul 26 (1) În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul de stat şi bugetele locale, fiecare minister, instituţie publică centrala şi locală a administraţiei publice, defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate. (2) Statele de funcţii pentru aparatul propriu al ministerelor şi al celorlalte instituţii centrale ale administraţiei publice se avizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 27 (1) Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuţii, taxe, cheltuieli de judecată transmise spre urmărire şi încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, unităţile din subordinea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat pot folosi, pentru localităţile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin convenţii civile, plătit pe bază de tarife. (2) Tarifele pentru plata personalului care efectuează operaţiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica încadrarea de salariaţi cu contract de muncă, se stabilesc de Ministerul Finanţelor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 28 (1) Pentru personalul încadrat în munca după data aplicării prezentei legi, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. (2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". (3) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectiva a obţinut calificativul "slab".  +  Articolul 29 (1) Prevederile art. 17 şi 18 se vor aplica începând cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat. (2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducătorul unităţii. (3) Ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea şi valorificarea de bunuri sau să aplice şi sa încaseze penalităţi, pot constitui un fond de până la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.  +  Articolul 30 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa Secretariatului general al Presedentiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administraţie al ministerului, instituţiilor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectului şi a consiliilor judeţene şi locale pentru aparatul propriu. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoştinţa de măsura contestată.  +  Articolul 31Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba şi avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 32Statele de funcţii pentru ministere, celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobat prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 33 (1) În serviciile Presedentiei şi în aparatul Guvernului pot fi utilizate şi funcţiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 30%. (2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza. (3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% faţă de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizeaza şi personalul din aparatul propriu al Curţii Constituţionale, încadrat conform acestei anexe. (4) În aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov şi al Consiliului municipiului Bucureşti salariile de baza ale personalului sunt mai mari cu 10% faţă de nivelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta lege.  +  Articolul 34Preşedinţia, Guvernul, ministerele şi celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice vor putea include în statele de funcţii ce se aplică pentru serviciile din aparatul propriu şi, după caz, în instituţiile pe care le coordonează, şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unităţile bugetare unde funcţiile respective sunt specifice.  +  Articolul 35Criteriile de acordare a salariilor şi nivelurile în valută, precum şi a celorlalte drepturi în valută şi în lei, pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi alte reprezentante oficiale în străinătate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi ale celorlalte ministere şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 36Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin hotărârea Guvernului pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 37 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, împreună cu Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, avizează, la propunerea ministerelor, celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere şi în celelalte instituţii centrale şi locale ale administraţiei publice şi instituţii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.  +  Articolul 38Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 39Pentru menţinerea unui echilibru între salariile tuturor categoriilor de personal din instituţiile centrale şi locale ale administraţiei publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei cresteri corelate a salariilor şi pentru personalul din celelalte unităţi bugetare, ale căror salarii se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 40Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 41Salariile prevăzute în prezenta lege sunt brute şi impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa în baza hotărîrilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993 în procentul prevăzut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate şi transmise instituţiilor centrale şi locale ale administraţiei publice interesate, de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.  +  Articolul 42Guvernul României este abilitat sa stabilească salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Direcţiei generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Roman de Informaţii şi Serviciului de Protecţie şi Paza.  +  Articolul 43Pe data intrării în vigoare a prezentei legi *) se abroga art. 9 alin. 1 şi anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 şi anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor şi mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare. ------------------ Notă *) Legea nr. 40/1991 a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 1991. Potrivit art. III din Legea nr. 33/1993, începând cu data de 11 iunie 1993 se abroga Hotărârea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii financiare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1SALARIUL DE BAZAal Preşedintelui RomânieiPreşedintele României primeşte un salariu de baza lunar de 293.600 lei.  +  Anexa 2SALARIILE DE BAZApentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental
    Nr. crt.   Salariul de bază lunar - lei -
    1.Prim-ministru209.300
    2.Ministru de stat182.000
    3.Ministru170.900
    4.Secretar de stat159.900
    5.Subsecretar de stat148.700
   +  Anexa 3SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice Presedentiei României
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar - lei -
      a) Funcţii de conducere    
    1.Şef departament analiză politicăS170.900
    2.Secretar general, consilier prezidenţialS159.900
      b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice    
    3.Director de cabinet*)S127.400 - 132.600
    4.ConsilierS116.700 - 127.400
    5.ExpertS105.900 - 116.700
    6.ConsultantS65.400 - 80.300
    7.Şef de cabinet IS49.500 - 65.400
    8.Şef de cabinet IIM39.100 - 53.400
    9.Secretar de cabinetM35.000 - 43.900
  Notă *) Se utilizează la Preşedintele României
   +  Anexa 4SALARIILE DE BAZApentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar - lei -
      a) Funcţii de conducere    
    1.Secretar general al GuvernuluiS170.900
    2.Secretar general adjunct, consilier de statS159.900
      b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice    
    3.Director de cabinet*)S127.400 - 132.600
    4.Consilier guvernamental, director de cabinet**)S116.700 - 127.400
    5.Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitateS105.900 - 116.700
    6.ConsultantS65.400 - 80.300
    7.Şef de cabinet IS49.500 - 65.400
    8.Şef de cabinet IIM39.100 - 53.400
    9.Secretar de cabinetM35.000 - 43.900
  Notă *) Se utilizează la primul-ministru Notă **) Se utilizează la miniştrii de stat.
   +  Anexa 5INDEMNIZAŢIA DE CONDUCEREpentru personalul din serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului
             
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere lunară - lei -
    minimămaximă
    1.Director, şef sector, şef compartimentSalariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate9.80024.800
    2.Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunctspecifice, respectiv funcţii de execuţie4.80019.800
   +  Anexa 6SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere din cadrul unor instituţii centrale I. Funcţii de conducere la care salariul de baza este cel prevăzut pentru funcţia de ministru
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    1.Preşedintele Academiei Române170.900
    2.Guvernatorul Băncii Naţionale a României170.900
  II. Asimilarea funcţiilor de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevăzută în actul normativ de înfiinţare şi organizare sau în actul de numire a conducătorului. III. Funcţiile de conducere asimilate, la înfiinţare, cu funcţia de consilier de stat, se echivaleaza de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru. IV. După intrarea în vigoare a prezentei legi, echivalarea altor funcţii de conducere, din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, cu funcţiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de către Guvern.
   +  Anexa 7SALARIILE DE BAZAale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi consiliilor locale
  I. Prefectura municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucureşti - capitala României
  Nr. crtFuncţia .Salariul de bază lunar - lei -
  1.Prefect, primar general al Capitalei159.900
  2.Subprefect, viceprimar148.700
  3.Director general prefectură, secretar126.500
           
    II. Prefecturi şi consilii judeţene
    Nr. crtFuncţia .Salariul de bază lunar - lei -
    Categoria ICategoria II
    1.Prefect, preşedinte148.700137.500
    2.Subprefect, vicepreşedinte137.500126.500
    3.Director general prefectură, secretar121.000115.300
               
    III. Consilii locale: municipale, orăşeneşti , comunale
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    Cu peste 320.0 00 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    1.Municipii        
      - primar126.500109.80096.00090.300
      - viceprimar115.30098.80090.30085.000
      - secretar109.80093.00085.00082.000
    2.Oraşe        
      - primar   84.50079.00076.400
      - viceprimar   79.00073.80071.200
      - secretar   73.80068.50065.700
    3.Comune        
               
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    IIIIII
    între 7.001-15.000 locuitoriîntre 3.001-7.000 locuitoripână la 3.000 locuitori
      - primar66.80060.20055.60053.400
      - viceprimar62.40055.60052.20051.100
      - secretar57.90051.10048.90047.800
  Notă *)Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ: 1. Stabilirea categoriei judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului. 2. Consilierii care participa la şedinţele consiliilor judeţene şi locale, respectiv al municipiului Bucureşti, beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa de până la 5% din salariul primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al Capitalei, după caz. Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participării la şedinţele ordinare sau extraordinare, nu poate depăşi 25% din salariul de baza lunar al funcţiilor faţă de care se calculează indemnizaţiile de şedinţa. Diferentierea indemnizaţiilor individuale se stabileşte în limitele prevăzute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991. Persoanele salarizate în baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiază de indemnizaţia de şedinţa.
   +  Anexa 8MINISTERE ŞI CELELALTE INSTITUŢII CENTRALE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A*)S62.40064.80067.10069.400
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS54.40056.30058.30060.300
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS47.75049.30050.80052.500
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS42.20043.55044.85046.250
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS37.30038.50039.70040.900
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS36.150---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    7.Referent IAM37.30038.50039.700-
    8.Referent IM33.15034.15035.15036.150
    9.Referent IIM29.60030.40031.30032.200
    10.Referent IIIM26.45027.15027.95028.800
    11.Referent IVM23.85024.45025.05025.750
    12.Referent debutantM23.250---
  Notă *) Se utilizează numai la ministere şi departamente din cadrul ministerelor, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat. B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    13.Director general, inspector de stat şef   22.300
    14.Consilier al ministrului*)Salariul de bază22.300
    15.Director general adjunct, inspector de stat şef adjunctcorespunzător funcţiei de19.800
    16.Director, inspector şefexecuţie19.800
    17.Director adjunct, inspector şef adjunct   17.800
    18.Şef serviciu, şef secţie   13.900
    19.Şef birou   9.800
  Notă *) Se utilizează în limita a 1 - 3 posturi la miniştri şi cîte 1 - 2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor şi la alte organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat. II. Salarii de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central de specialitate. A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale          
    1.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IAS47.75049.30050.80052.500
    2.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IS42.20043.55044.85046.250
    3.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IIS36.15037.30038.50039.700
    4.Economist, inspector, referent, inginer; gradul IIIS32.20033.15034.15035.150
    5.Economist, inspector, referent, inginer; debutantS31.300---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM34.15035.15036.150-
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM30.40031.30032.20033.150
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM27.15027.95028.80029.600
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM24.45025.05025.75026.450
    10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IVM22.65023.25023.850-
    11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM22.050---
    12.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IAM33.15034.15035.150-
    13.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IM29.60030.40031.30032.200
    14.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIM25.75026.45027.15027.950
    15.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIIM22.65023.25023.85024.450
    16.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM22.050---
    17.Funcţionar IM27.15027.95028.80029.600
    18.Funcţionar IIM24.45025.05025.75026.450
    19.Funcţionar IIIM22.05022.65023.25023.850
    20.Funcţionar debutantM21.400---
    21.Casier, magaziner, arhivar; IM27.15027.95028.80029.600
    22.Casier, magaziner, arhivar; IIM; G24.45025.05025.75026.450
    23.Casier, magaziner, arhivar; IIIM; G22.05022.65023.25023.850
    24.Casier, magaziner, arhivar; debutantM; G21.400---
    25.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I   22.05022.65023.250-
    26.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II   20.40020.90021.400-
    27.Curier I   20.90021.40022.050-
    28.Curier II   19.55019.90020.400-
    29.Muncitor I   32.20033.15034.150-
    30.Muncitor II   29.60030.40031.300-
    31.Muncitor III   27.15027.95028.800-
    32.Muncitor IV   25.05025.75026.450-
    33.Muncitor V   23.25023.85024.450-
    34.Muncitor VI   21.40022.05022.650-
    35.Muncitor necalificat   20.40020.90021.400-
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    36.Director*)   17.800
    37.Director adjunct   14.400
    38.Contabil şefSalariul de bază10.300
    39.Şef serviciucorespunzător funcţiei9.300
    40.Şef biroude execuţie7.300
    41.Consilier teritorial şef, care coordonează Inspectoratul de Cultură judeţean şi al municipiului Bucureşti**)   17.800
  Notă *) La Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor se utilizează funcţia de preşedinte. Notă **) Salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa, funcţia fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. (4). NOTĂ: 1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru. 2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.) 3. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizează şi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare. 4. La Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi "secretar ştiinţific", iar la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, funcţiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite şi "examinatori de stat de specialitate". 5. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţământului superior de nivel universitar, care sunt încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate. 6. În funcţiile de referent, pe treptele profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central de specialitate. 7. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin prezenta lege vor fi încadraţi în gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1. III. Funcţii specifice unor ministere 1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
      a) Funcţii diplomatice          
    1.AmbasadorS92.200(în limita a 5 posturi)    
    2.Ministru plenipotenţiarS87.800(1 post)    
    3.Ministru consilierS62.40064.80067.10069.400
    4.Consilier diplomatic, consul generalS54.40056.30058.30060.300
    5.Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice IS47.75049.30050.80052.500
    6.Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice IIS42.20043.15044.85046.250
    7.Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I, interpret relaţii diplomatice IIIS37.30038.50039.70040.900
    8.Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivistS36.150---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale          
    9.Referent transmitere IM37.30038.50039.70040.900
    10.Referent transmitere IIM33.15034.15035.15036.150
    11.Referent transmitere IIIM29.60030.40031.30032.200
    12.Referent debutantM28.800---
           
    Nr. crt.FuncţiaFuncţii de conducereIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Director general   22.300
    2.Director general adjunct   19.800
    3.DirectorSalariul de bază corespunzător funcţiei19.800
    4.Director adjunctdiplomatice îndeplinite17.800
    5.Şef serviciu   13.900
    6.Şef birou   9.800
  2. MINISTERUL FINANŢELOR
       
    Garda financiară - aparatul central - personal militarizat
    FuncţiaSalariul de bază lunar - lei -
    Comisar general148.700
  A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal I AS78.00081.00083.87586.750
    2.Comisar principal IS68.00070.37572.87575.375
    3.Comisar principal IIS59.70061.62563.50065.625
    4.Comisar principal IIIS52.75054.45056.10057.850
    5.Comisar principal IVS46.62548.12549.62551.125
    6.Comisar debutantS45.200---
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Comisar I AM46.62548.12549.625-
    8.Comisar IM41.45042.70043.95045.200
    9.Comisar IIM37.00038.00039.12540.250
    10.Comisar IIIM33.07533.95034.95036.000
    11.Comisar IVM29.85030.60031.35032.200
    12.Comisar debutantM29.100---
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Comisar general adjunctSalariul de bază corespunzător22.300
    2.Comisar şef diviziefuncţiei de comisar principal13.900
  NOTĂ: Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. 3. MINISTERUL COMERŢULUI
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSal ariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    Funcţii specifice pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS62.40064.80067.10069.400
    2.Consilier economicS54.40056.30058.30060.300
    3.Secretar economic IS47.75049.30050.80052.500
    4.Secretar economic IIS42.20043.55044.85046.250
    5.Secretar economic IIIS37.30038.50039.70040.900
  4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUIFuncţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II.P. 3*)42.20043.55044.85046.250
    2.Instructor sportiv, referent sportiv: gradul III.P. 3*)37.30038.50039.70040.900
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIII.P. 3*)33.15034.15035.15036.150
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantI.P. 3*)29.600---
  Notă *) Studii superioare cu durata de 2 - 3 ani, învăţământ de zi, sau de 3 - 4 ani, învăţământ seral şi fără frecventa.
   +  Anexa 9APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDEŢENE ŞI AL MUNICIPIULUIBUCUREŞTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE ŞI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DESPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate A. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA*)S50.80052.50054.40056.300
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS44.85046.25047.75049.300
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS39.70040.90042.20043.550
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS35.15036.15037.30038.500
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS34.150---
    6.Conductor arhitect I A**), instructor sportiv I ACond. arh. I.P.340.90042.20043.550-
    7.Conductor arhitect I**), instructor sportiv ICond. arh. I.P.336.15037.30038.50039.700
    8.Conductor arhitect II**), instructor sportiv IICond. arh. I.P.332.20033.15034.15035.150
    9.Conductor arhitect III**), instructor sportiv IIICond. arh. I.P.328.80029.60030.40031.300
    10.Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutantCond. arh. I.P.327.950---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent, inspector; I AM35.15036.15037.30038.500
    12.Referent, inspector; IM31.30032.20033.15034.150
    13.Referent, inspector; IIM27.95028.80029.60030.400
    14.Referent, inspector; IIIM25.05025.75026.45027.150
    15.Referent, inspector; IVM22.65023.25023.85024.450
    16.Referent, inspector; debutantM22.050---
  B. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti
    17.Şef departament***)   22.300
    18.Director general, arhitect şef   19.800
    19.Director general adjunct, arhitect şef adjunctSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie17.800
    20.Director, inspector şef17.800
    21.Director adjunct, inspector şef adjunct, contabil şef15.700
    22.Consilier al prefectului   15.700
    23.Şef serviciu, şef filială, şef corp control comercial I   13.900
    24.Şef birou, şef corp control comercial II   9.800
    La nivel de municipiu sau oraş
    25.Director administraţie financiară   15.700
    26.Director adjunct administraţie financiarăSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie14.400
    27.Şef circumscripţie fiscală14.400
    28.Şef serviciu, şef corp control comercial I, contabil şef10.300
    29.Şef birou, şef corp control comercial II   9.300
    La nivel de comună
    30.Şef percepţie   7.300
    31.Şef birou   5.500
  Notă *) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice din judeţe şi municipiul Bucureşti Notă **) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului. Notă ***) Se utilizează numai la Consiliul municipiului Bucureşti. II. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL FINANŢELOR1.1. Garda financiară - personal militarizatA. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Comisar principal I AS63.50065.62568.00070.735
    2.Comisar principal IS56.10057.85059.70061.625
    3.Comisar principal IIS49.62551.12552.75054.450
    4.Comisar principal IIIS43.95045.20046.62548.125
    5.Comisar debutantS42.700---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6.Comisar I AM43.95045.20046.62548.125
    7.Comisar IM39.12540.25041.45042.700
    8.Comisar IIM34.95036.00037.00038.000
    9.Comisar IIIM31.35032.20033.07533.950
    10.Comisar IVM28.32529.10029.85030.600
    11.Comisar debutantM27.575---
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Comisar şef secţieSalariul de bază22.300
    2.Comisar şef secţie adjunctcorespunzător funcţiei de19.800
    3.Comisar şef diviziecomisar principal13.900
  NOTĂ: Pentru celelalte funcţii utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfăşoară activitatea în condiţii specifice personalului militarizat. 1.2. Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    1.Casier trezorier IM31.00031.90032.80033.800
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM27.70028.50029.30030.100
    3.Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IIM24.80025.50026.20026.900
    4.Casier trezorier IV; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IIIM22.40023.00023.60024.200
    5.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM21.800---
  III. Salariile de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, al celorlalte consilii locale şi al unităţilor teritoriale de specialitate ale administraţiei publice A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, inginer, inspector, referent; gradul I AS43.55044.85046.25047.750
    2.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IS38.50039.70040.90042.200
    3.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IIS34.15035.15036.15037.300
    4.Economist, inginer, inspector, referent; gradul IIIS30.40031.30032.20033.150
    5.Economist, inginer, inspector, referent; debutantS29.600---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; I AM34.15035.15036.150-
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM30.40031.30032.20033.150
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM27.15027.95028.80029.600
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM24.45025.05025.75026.450
    10.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IVM22.65023.25023.850-
    11.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM22.050---
    12.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IM27.95028.80029.60030.400
    13.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIM25.05025.75026.45027.150
    14.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIIM22.65023.25023.85024.450
    15.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM22.050---
    16.Funcţionar IM27.15027.95028.80029.600
    17.Funcţionar IIM24.45025.05025.75026.450
    18.Funcţionar IIIM22.05022.65023.05023.850
    19.Funcţionar debutantM21.400---
    20.Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; IM27.15027.95028.80029.600
    21.Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; IIM; G24.45025.05025.75026.450
    22.Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; IIIM; G22.05022.65023.25023.850
    23.Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; debutantM; G21.400---
    24.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I   22.05022.65023.250-
    25.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II   20.40020.90021.400-
    26.Curier I   20.90021.40022.050-
    27.Curier II   19.55019.90020.400-
    28.Muncitor I   32.20033.15034.150-
    29.Muncitor II   29.60030.40031.300-
    30.Muncitor III   27.15027.95028.800-
    31.Muncitor IV   25.05025.75026.450-
    32.Muncitor V   23.25023.85024.450-
    33.Muncitor VI   21.40022.05022.650-
    34.Muncitor necalificat I   20.40020.90021.400-
    35.Muncitor necalificat II   19.20019.55019.900-
  B. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Director17.800
    2.Director adjunct Salariul de bază corespunzător14.400
    3.Contabil şef funcţiei de execuţie10.300
    4.Şef serviciu9.300
    5.Şef birou7.300
  NOTĂ: 1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru şi cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza în medie cel puţin 30% din timpul de lucru. 2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.). C. Funcţii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultură
    1.Consilier teritorial la judeţe*)Salariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie14.400
    b) Din cadrul inspectoratelor şcolare
    1.Inspector şcolar generalSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi gradului didactic15.700
    2.Inspector şcolar general adjunct  
  D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţisuplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baza
       
      Spor maxim - lei -
    - Medic (farmacist) inspector10.300
    - Inspector şcolar de specialitate10.300
  ------------------ Notă *) Salariile de baza sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2 - 4 din prezenta anexa. -----------------NOTĂ: 1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public naţional, Ministerul Finanţelor poate aproba salarii de baza mai mari cu până la 15% pentru personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi din unităţile subordonate acestora, în funcţie de rezultatele concrete obţinute. Salariile de baza ale personalului încadrat în direcţiile pentru probleme de muncă şi protecţie socială sunt mai mari cu 10%, cu excepţia salariilor de baza ale personalului cu atribuţii în controlul şi urmărirea constituirii şi virarii la buget a contribuţiei pentru asigurări sociale şi, respectiv, a fondului de şomaj, care sunt mai mari cu 15%. Salariile de baza ale personalului încadrat în inspectoratele de protecţie a muncii, judeţene şi al municipiului Bucureşti, în inspectoratele şi secţiile teritoriale cu atribuţii de control în domeniul resurselor minerale, precum şi ale celui încadrat la inspecţiile teritoriale în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15%. 2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din instituţiile prevăzute la pct. 1, precum şi cel încadrat în alte instituţii publice, care până la data aplicării Legii nr. 33/1993 a fost încadrat cu salariile prevăzute în anexa nr. 8 sau în alte anexe specifice unităţilor bugetare, se vor reincadra pe funcţii, grade, trepte profesionale şi gradatii, astfel încât să se asigure încadrarea în alocaţia bugetară stabilită, precum şi corelatiile corespunzătoare între funcţii, conform prezentei legi, faţă de celelalte categorii de personal cu pregătire şi răspundere similară încadrat în unităţile teritoriale respective. Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi în gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.
   +  Anexa 10SERVICII DE CONTENCIOSSalarii de baza pentru funcţiile de specialitateA. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    1.Consilier juridic gradul I AS62.40064.80067.10069.400
    2.Consilier juridic gradul IS54.40056.30058.30060.300
    3.Consilier juridic gradul IIS47.75049.30050.80052.500
    4.Consilier juridic gradul IIIS42.20043.55044.85046.250
    5.Consilier juridic gradul IVS37.30038.50039.70040.900
    6.Consilier juridic debutantS36.150---
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Şef serviciu contenciosSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie13.900
  NOTĂ: Salariaţii care au fost încadraţi pe grade profesionale desfiinţate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadraţi pe gradul profesional imediat superior celui desfiinţat, la gradatia 1.
   +  Anexa 11DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate şi instituţii asimilate acestora Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate. Dacă aceste persoane desfăşoară activitatea de colaborare în alta localitate decît în cea care domiciliază au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o diurna, în condiţiile stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea. -------------------------