LEGE nr. 243 din 17 iulie 2013pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 24 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) poliţă de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinţei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială pentru prejudiciile produse locuinţei ca urmare a producerii riscului asigurat, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliţă sau în contractul de asigurare. PAD reprezintă o poliţă separată faţă de poliţa facultativă;"2. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) certificat de asigurare - document care atestă existenţa unei poliţe de asigurare obligatorie PAD pentru locuinţa respectivă, eliberat împreună cu poliţa de asigurare PAD."3. La articolul 3, alineatele (7) şi (9) se abrogă.4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie poliţa de asigurare PAD sau certificatul de asigurare."5. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în formă scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, prin mijlocirea societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, prin derogare de la dispoziţiile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:...................................................................... (4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă ori de către PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F."6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie."7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilităţii PAD."8. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Comisionul încasat de societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.S.F."9. La articolul 16, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Potrivit PAD, societăţile de asigurare care emit asigurări obligatorii pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligaţii şi drepturi:".10. La articolul 16 punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) să emită asiguratului poliţa de asigurare, împreună cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurării obligatorii PAD."11. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD şi a persoanelor care beneficiază de subvenţionarea parţială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziţia societăţilor de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pieţei concurenţiale, reglementarea expresă fiind făcută prin norme emise de A.S.F."12. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii."13. La articolul 19, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmează a fi decontate şi determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F."14. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33; b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10; c) nerespectarea, în orice mod, de către societăţile de asigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă, a prevederilor prezentei legi. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. (5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul."15. La articolul 35, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) forma şi clauzele poliţei PAD, precum şi forma certificatului de asigurare;"  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinţe" se înlocuieşte cu sintagma "autorizate să practice riscuri de catastrofă".  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită C.S.A.", se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită A.S.F.".  +  Articolul IVContractele de asigurare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile în condiţiile stabilite la data încheierii acestora.  +  Articolul VLegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGeorge-Crin Laurenţiu AntonescuBucureşti, 17 iulie 2013.Nr. 243.__________