LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998pentru modificarea și completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 22 iunie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educație, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, impartial, realitatile vieții social-politice și economice interne și internaționale, să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice, sa promoveze cu competența și exigenta valorile limbii române, ale creatiei autentice culturale, științifice, naționale și universale, ale minorităților naționale, precum și valorile democratice, civice, morale și sportive, sa militeze pentru unitatea naționala și independenta tarii, pentru cultivarea demnității umane, a adevărului și justiției.2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Emisiunile care, prin conținutul lor, ameninta dezvoltarea psihomorala sau fizica a copiilor și a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00.3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate ca au savirsit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile sa nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuala a deficiențelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei lei, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva creațiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative și sportive, jocurile, publicitatea și serviciile de teletext.(1^2) Din creația europeană difuzată, cel puțin 30% va fi creație românească, inclusiv creatii specifice minorităților naționale.(1^3) Din creația românească, cel puțin 35% va fi creație culturală.(1^4) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condițiile alin. (1^1)-(1^3), cel puțin 10% din timpul lor de emisie creațiilor realizate de producătorii independenți, din țara sau din străinătate.(1^5) Aplicarea prevederilor alin. (1^1)-(1^4) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Național al Audiovizualului.5. La articolul 7, alineatele (2) și (3) se abroga.6. La articolul 8, alineatul (1) se abroga.7. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Rețelele și echipamentele de comunicații, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naționale ale serviciilor publice de radiodifuziune și de televiziune, sunt puse la dispoziție Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, pe întreaga perioadă de difuzare, pe bază de contract.8. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune se afla, pe toată durata contractului de muncă, sub protecția prezentei legi.9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune și, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a fiecărei societăți.10. La articolul 11, alineatul (1) se abroga.11. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Pe durata angajării, personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcții, cu excepția celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează.12. La articolul 11, alineatul (3) devine alineatul (1) și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa și cu conținut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele doua societăți vor nominaliza funcțiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat.13. La articolul 11, alineatele (4) și (5) se abroga.14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Creația audiovizuala urmează regimul general al legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.(2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni sau de programe, pot fi folosite în afară societății numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.15. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau alte formațiuni politice și este obligat sa păstreze echidistanta politica în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversitatii de opinii.16. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Știrile și informațiile trebuie difuzate în mod fidel, iar completarea lor trebuie facuta cu obiectivitate, fără nici o influența din partea autorităților publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.17. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.18. La articolul 14, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Știrile sau informațiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiții similare difuzării.19. La articolul 14, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Difuzarea unor informații prin care se lezeaza drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi da dreptul acesteia sa ceara redactiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.20. La articolul 14, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Dreptul la replica va fi difuzat în cadrul aceleiași emisiuni și la aceeași ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauza.21. La articolul 14, alineatul (10) va avea următorul cuprins:(10) Nedifuzarea rectificarii și neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizării instanțelor judecătorești.22. La articolul 14, alineatul (12) va avea următorul cuprins:(12) Caracterul confidențial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.23. La articolul 14, alineatul (13) va avea următorul cuprins:(13) Dezvaluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi facuta numai în baza dispoziției emise de o instanța judecătorească.24. La articolul 15, literele b), d), g) și n) vor avea următorul cuprins:b) difuzarea programelor prin stații de emisie și linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea rețelelor de telecomunicații audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;d) desfășurarea activității de impresariat pentru propriile formații artistice, organizarea de concerte, festivaluri și spectacole cu public, precum și concursuri cu formații artistice proprii sau în colaborare cu alți artiști, inclusiv concursuri și jocuri de inteligenta sau de noroc, încheierea de contracte cu artiști și impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele și spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii și efectuand încasări în condițiile legii;g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios și patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice;n) reprezentarea în relațiile cu organismele internaționale de profil, la care România este parte, încheierea convențiilor și stabilirea relațiilor de colaborare cu organizațiile de radiodifuziune și de televiziune din alte tari;25. La articolul 15, literele h), i), k) și r) se abroga.26. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune elaborează și transmit spre difuzare programe în limba română și în alte limbi, adresate ascultatorilor și telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României și politica sa interna și externa.27. La articolul 16, alineatele (2) și (3) devin alineatul (2), care va avea următorul cuprins:(2) În acest scop, în cadrul Societății Române de Radiodifuziune și al Societății Române de Televiziune funcționează departamente de emisiuni pentru străinătate.28. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi:29. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) sa utilizeze rețelele proprii de emitatoare și relee, precum și cele puse la dispoziție prin închiriere;30. La articolul 17 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:c) sa transmită sau sa înregistreze, fără plata, dezbateri publice ale autorităților publice, mitinguri, demonstratii, manifestatii și alte evenimente sau acțiuni la care accesul publicului este neingradit. Transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plata, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum și a manifestărilor culturale, artistice și sportive se poate face în scop informativ numai o singură dată, cu o durată de cel mult 3 minute, cu condiția respectării legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe;d) sa înregistreze și sa folosească în programele lor creatiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislației privind dreptul de autor și drepturile conexe.31. La articolul 17 alineatul (1), literele b) și e) se abroga.32. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.33. Articolul 18 se abroga.34. la articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Membrii Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, sunt desemnați prin votul majorității deputaților și senatorilor în ședința comuna a celor două Camere.35. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:(2) Listele de candidați se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:36. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configurației politice și ponderii lor în Parlament;37. La articolul 20 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:d) personalul angajat al fiecărei societăți desemnează, prin vot secret, candidații pentru doua locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societății respective;38. La articolul 20, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum și candidatul pentru postul de supleant și se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanșarea procedurii de numire.39. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează liste de candidați comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în ședința comuna.40. La articolul 20, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în ședința Camerei Deputaților și Senatului, însoțit de câte o lista de candidați propuși pentru posturile de titulari și de câte o lista de candidați propuși pentru posturile de supleanți, dar nu mai puțin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situația în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație funcționează valabil în componenta a cel puțin 9 membri validati.41. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:(5^1) Listele de candidați se supun în întregime votului în ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului și se aproba cu votul majorității deputaților și senatorilor. Votul este secret și se exprima cu bile.42. La articolul 20, alineatul (6) se abroga.43. La articolul 20, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Președintele Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, respectiv al Societății Române de Televiziune, se numește de către Parlament, în ședința comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere și de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administrație. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezenta membrilor consiliului de administrație respectiv.44. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorității membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administrație, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorității. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de către supleantul titularului.45. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuți la art. 20 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează a fi supusă votului, în condițiile în care s-a făcut numirea inițială. Mandatul membrilor astfel numiți expira o dată cu mandatul întregului consiliu de administrație.46. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.47. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) În situația în care procedura de numire a consiliului de administrație nu este definitivata de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declansata, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua.(2) Dacă, din cauza situației prevăzute la alin. (1), consiliul de administrație căruia îi expira mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungește mandatul până la numirea noului consiliu de administrație.(3) Când situația prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administrație, nici președinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numește un director interimar, cu mandat bine definit.(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.48. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Membrii consiliului de administrație, care au calitatea de salariați ai Societății Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societății Române de Televiziune, își păstrează toate drepturile și obligațiile ce decurg din aceasta calitate, mai puțin dreptul de a deține, în același timp, și funcții de conducere în societatea respectiva.49. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Directorul general al Societății Române de Radiodifuziune, precum și directorul general al Societății Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcției de ministru.50. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Ceilalți membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune, primesc, lunar, o indemnizație reprezentind 25% din salariul brut lunar al directorului general al societății respective. Membrii consiliului de administrație au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor de transport și de cazare, ocazionate de participarea la ședințele consiliului de administrație.51. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Membrii consiliului de administrație și membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administrație al unei societăți comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului și nu pot participa la societăți comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreține relații de afaceri sau are interese contrare.52. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administrație la termenul prevăzut la alineatul precedent, președintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa ale celor două Camere asupra situației create. După analizarea sesizării, comisiile pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administrație sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoștința birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar, în caz de dizolvare, Parlamentul va numi, în termen de 60 de zile, noul consiliu de administrație.53. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) Președintele consiliului de administrație dizolvat rămâne în funcția de director general până la numirea noului consiliu de administrație sau până la numirea unui director general interimar.54. La articolul 27, partea introductivă și literele b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), s), u), v) și z) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Consiliul de administrație are următoarele atribuții:b) aproba structura organizatorică a societății, precum și restructurarile economice și de personal necesare pentru funcționarea eficienta a societății;c) aproba reglementări detaliate pentru a preciza funcțiile serviciului public, prevăzute în această lege și în reglementările internaționale;d) aproba proiectul bugetului și urmărește execuția acestuia; repartizează bugetele unităților functionale autonome, după aprobare;e) aproba bilanțul și contul de profit și pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege și le face publice;f) aproba, potrivit competentei, investițiile ce urmează a se realiza de către societate;g) stabilește, în condițiile legii, măsuri de extindere sau de restrangere a activității societății, de înființare sau de desființare a unor activități functionale autonome;h) aproba componenta comitetelor directoare ale unităților din structura;i) aproba regulamentul de organizare și funcționare a societății;m) aproba propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii;n) aproba competentele structurilor organizatorice ale societății privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condițiile legii;o) analizează rapoartele curente privind activitatea societății și aproba măsuri pentru desfășurarea activității viitoare;p) aproba condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor și a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne;q) aproba propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activități cu alte societăți cu capital român sau străin, de închiriere a unor spații de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;s) aproba propunerile de vânzări și concesionari, potrivit legii;u) aproba măsurile de respectare a dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;v) prezintă raportul anual către Parlament și orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere;z) exercita orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.55. La articolul 27, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:b^1) aproba condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;56. La articolul 27, după litera q) se introduce litera q^1) cu următorul cuprins:q^1) aproba propunerile de reprezentare a societăților naționale de radiodifuziune și, respectiv, de televiziune în relațiile cu organismele internaționale, precum și cele privitoare la încheierea convențiilor și la stabilirea relațiilor de colaborare cu organisme similare din alte tari;57. La articolul 27, literele j), r), t) și x) se abroga.58. La articolul 28, partea introductivă și literele d), f) și g) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Directorul general are următoarele atribuții și raspunderi:d) aproba angajarea și concedierea personalului societății și numește șefii departamentelor și conducătorii unităților direct subordonate, după concurs, în condițiile legii;f) aproba participarea și mandatul delegatiilor la reuniuni interne sau internaționale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;g) exercita orice alte atribuții care îi revin din prevederile legale și din regulamentul de organizare și funcționare, aprobat de consiliul de administrație, și aproba orice alte măsuri privind activitatea societății.59. Articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe și organizații din țara, precum și în relațiile internaționale și participa, cu aprobarea și mandatul date de consiliul de administrație, la reuniunile internaționale.60. Articolul 30 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Directorul general poate delega atribuțiile sale personalului din subordine, cu excepția atribuțiilor prevăzute la art. 28 lit. c) și d).(2) Directorul general interimar are atribuțiile prevăzute la art. 28-30. Numirile și angajarile efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia.61. Articolul 31 se abroga.62. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Comitetul director al Societății Române de Radiodifuziune și, respectiv, al Societății Române de Televiziune este compus din directorul general și din maximum 7 membri, își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare și are următoarele atribuții:a) pune în execuție hotărârile și deciziile consiliului de administrație;b) elaborează și propune spre aprobare consiliului de administrație strategia de program;c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administrație;d) aproba angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natura și a tranzacțiilor comerciale și financiare, în limita competentelor aprobate de consiliul de administrație;e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente și instrucțiuni, care se supun aprobării directorului general;f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcțiile și meseriile necesare, care se aproba de către consiliul de administrație;g) asigura respectarea dispozițiilor legale privind paza bunurilor;h) asigura respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului;i) exercita orice alte atribuții care îi revin potrivit prevederilor legale și regulamentului de organizare și funcționare.63. Articolul 33 se abroga.64. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri și alte unități functionale autonome, fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competente în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum și delegare în probleme juridice.(2) Studiourile teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, în condițiile legii.(3) Coordonarea activității studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăți se va realiza de către departamentele distincte aparținând fiecărei societăți în parte.(4) Unitățile functionale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite și au dreptul sa realizeze venituri proprii pentru susținerea și dezvoltarea activității.65. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Conducerile unităților functionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în fața consiliului de administrație al societății respective de îndeplinirea tuturor atribuțiilor încredințate de acesta prin hotărâri, regulamente și decizii de delegare.66. Articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Atribuțiile departamentelor, direcțiilor și ale celorlalte compartimente, precum și ale unităților autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administrație ale celor două societăți.67. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Conducerea studiourilor teritoriale și a celorlalte unități functionale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de către consiliul de administrație al societății respective, în limitele competentelor care le-au fost delegate.(2) Dacă studiourile teritoriale au și emisiuni în limbile minorităților naționale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanți ai realizatorilor acestor emisiuni.68. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Salariile de baza și celelalte drepturi de personal pentru salariații Societății Române de Radiodifuziune și ai Societății Române de Televiziune se negociaza prin contracte colective și individuale de muncă, încheiate în condițiile legii.69. Articolul 39 se abroga.70. Articolul 40 se abroga.71. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:(2^1) Bunurile prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural național, li se aplică legislația naționala din domeniu.72. La articolul 43, alineatul (3), care devine alineatul (1), va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Sursele financiare ale celor două societăți se constituie din alocații de la bugetul de stat, venituri proprii și alte surse.73. La articolul 43, după alineatul (4) se introduce alineatul 4^1 cu următorul cuprins:(4^1) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administrație poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări și retehnologizare.74. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Prin legea bugetară anuală se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achizitionare de echipamente și piese de schimb radio și televiziune, materiale consumabile necesare desfășurării activității specifice, precum și, integral, fondurile necesare pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor și a circuitelor video și fonice, datorate agenților economici din sistemul comunicațiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes național; pentru achitarea cotizațiilor cuvenite organizațiilor guvernamentale internaționale.75. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Utilizarea fondurilor Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune este supusă organelor abilitate prin lege, potrivit provenientei fondurilor respective.76. La articolul 48, alineatul (2) se abroga.77. Articolul 49 se abroga.78. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Studiourile teritoriale ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune se reorganizează și trec, pe bază de protocol, ca unități fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăți, potrivit obiectului lor specific de activitate.79. Articolul 51 se abroga.80. Articolul 52 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) În cadrul activității de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituție și la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa ale Camerei Deputaților și Senatului au dreptul să solicite următoarele:a) un raport anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți;b) rapoarte cu privire la probleme specifice activității celor două societăți;c) orice fel de informații și documente privitoare la activitatea celor două societăți.(2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii.(3) Raportul anual, împreună cu contul de execuție bugetară al fiecărei societăți, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor și, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta și mijloace de informare în masa, vor fi supuse dezbaterii și aprobării celor două Camere reunite.(4) Rapoartele și informațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se vor solicita prin hotărâre a hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaților, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activității celor două societăți și la încălcări ale deontologiei profesionale.(5) Rapoartele, informațiile și documentele vor fi depuse în termene stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul sa decidă cu privire la soluționare.(6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) și (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea președintelui consiliului de administrație, care este răspunzător de întârziere.(7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administrație respectiv.81. Articolul 53 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Obligațiile financiare ale Societății Române de Radiodifuziune și ale Societății Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi și rezultate: din încheierea emitatoarelor, radioreleelor și a circuitelor video și fonice, din T.V.A., inclusiv majorările; din taxe locale, inclusiv majorările; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizațiilor datorate organismelor internaționale; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară aflat la dispoziția Guvernului.82. La articolul 54, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de către Societatea Română de Radiodifuziune și de Societatea Română de Televiziune, pe bază de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administrație.83. La anexa nr. 1 litera F, coloana 3 va avea următorul cuprins:Studioul de Radiodifuziune și Studioul de Televiziune Timișoara (spații de emisie și producție și spații redactionale)  +  Articolul IILegea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificările ulterioare și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  PETRE ROMAN
  ------