LEGE nr. 242 din 17 iulie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 19 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) beneficiar - persoană juridică publică sau privată, eligibilă pentru finanţare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică şi/sau al Fondului bilateral la nivel naţional sau de program;"2. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:"r^1) organism de implementare - persoană juridică publică sau privată căreia i s-au delegat de către operatorul de program o parte din atribuţiile de implementare a programului;"3. La articolul 2 alineatul (3), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:"t) promotor de proiect - persoană juridică publică sau privată, înregistrată fiscal în România, care semnează contractul de finanţare a proiectului şi îşi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea cofinanţării publice şi a asistenţei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru implementarea proiectului;"4. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Dobânda aferentă sumelor reprezentând grantul, acumulată în contul menţionat la alin. (5) utilizat de către operatorii de program sau de punctul naţional de contact, se raportează anual, până la data de 1 martie, către Autoritatea de certificare şi plată şi se virează în euro acesteia, în 20 de zile lucrătoare de la data raportării. Autoritatea de certificare şi plată raportează Comitetului Mecanismului financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârşitul anului, orice dobândă corespunzătoare contului prevăzut la alin. (5) şi conturilor deschise la Banca Naţională a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spaţiului Economic European."5. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, pot asigura şi cofinanţarea privată pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în condiţiile prevăzute în acordurile de program aprobate şi contractele de finanţare a proiectelor."6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, sumele aferente grantului şi cofinanţării publice se transferă de către operatorii de program cu ordin de plată în conturile promotorilor de proiecte sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenţă financiară prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b)."7. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către organismul de implementare, operatorul de program transferă acestuia sumele menţionate la alin. (1), astfel cum sunt prevăzute în acordul de delegare semnat."8. La articolul 9, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Se autorizează promotorii de proiecte să efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar virări de credite de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European. (5) Se autorizează promotorii de proiecte ca ordonatori de credite să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spaţiului Economic European, prevăzute la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul căruia se implementează proiectele vizate."9. La articolul 12, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Tuturor operatorilor de program li se aplică modelul de prefinanţare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toată perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea plăţilor, către promotorii de proiecte. Cofinanţarea publică aferentă grantului se asigură în mod similar de către operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac excepţie de la modelul prefinanţării aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregătire a programului, acestora aplicându-li-se şi modelul rambursării. Operatorul de program îşi poate selecta modul de finanţare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform condiţiilor stabilite în cadrul fişelor de program aprobate de către Comitetul Mecanismului financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, după cum urmează: a) fie prin modelul de prefinanţare, caz în care transferă grantul şi cofinanţarea publică în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionării acestora, pe toată perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuării cheltuielilor de către aceştia; b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, alţii decât instituţiile publice, efectuează cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare; c) modelul rambursării se poate aplica şi pentru instituţiile publice străine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program. (2) Punctul naţional de contact în calitate de gestionar al fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional, finanţate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste fonduri, atât modelul de prefinanţare, cât şi modelul rambursării pentru beneficiarii definiţi la art. 2 alin. (3) lit. e1). După autorizarea cheltuielilor de către punctul naţional de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice, după caz."10. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care operatorul de program deleagă o parte din atribuţii către un organism de implementare, acesta va parcurge fazele execuţiei bugetare a cheltuielilor în limita competenţelor reglementate pe baza acordului de delegare de atribuţii semnat. Semnarea acordului de delegare nu exonerează de răspundere operatorul de program."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, sintagma "promotor de proiect" se înlocuieşte cu termenul "beneficiar", doar în cazul fondurilor de asistenţă tehnică şi bilateral naţional sau la nivel de program, iar sintagma "operator de program" se înlocuieşte cu sintagma "operator de program sau organism de implementare".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 17 iulie 2013.Nr. 242.-----