LEGE nr. 226 din 15 iulie 2013privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 1, punctul 46^1 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:46^1. autorizație privind emisiile de gaze cu efect de seră - actul administrativ emis de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin care se stabilesc obligațiile privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră; de asemenea, se stabilește obligația de a returna anual în conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de seră un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, monitorizate și verificate pentru anul anterior;2. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autorizația de mediu este valabilă 5 ani, iar autorizația integrată de mediu este valabilă 10 ani.3. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În situația în care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competentă poate solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a bilanțului de mediu, după caz.4. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 52 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În ariile naturale protejate de interes comunitar, național și internațional este interzisă cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Excepție fac ariile naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de Academia Română.5. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. La articolul 60, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv planul de investiții, se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale pentru economie - Departamentul pentru Energie.(4) Mecanismul de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020 aferentă sectoarelor staționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 15 iulie 2013.Nr. 226.________