LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 24 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47 din 2 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:"Ordonanţa de urgenta privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială"2. La articolul I punctul 1, articolul 5 litera a) va avea următorul cuprins:"a) asigurarea asistenţei medicale prin acordarea gratuita de medicamente, tratamente în unităţi sanitare şi staţiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura şi materiale ajutatoare - compensatorii pentru cei cu un venit mediu net lunar, pe o persoană aflată în întreţinere, mai mic de 172.500 lei, care se indexează cu coeficienţii de indexare stabiliţi pentru salarii pe total economie după data de 30 septembrie 1997, precum şi asistenţa medicală gratuita la domiciliu pentru persoanele cu handicap nedeplasabile;"3. La articolul I punctul 2, articolul 8 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Persoana adulta, inapta de muncă datorită handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 112.500 lei pe toată durata handicapului; cei cu venituri până la acest cuantum primesc diferenţa până la nivelul ajutorului special; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii."4. La articolul I punctul 3, articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Nevazatorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale în valoare de 225.000 lei lunar, indiferent de vârsta şi de veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate, şi de 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevazatoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vârsta, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una dintre celelalte pensii stabilite potrivit legii."5. La articolul I, punctul 4, articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Alocaţia de întreţinere pentru minorii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori unei persoane, pe baza prevederilor legale, se stabileşte la 172.500 lei, pe toată durata cat aceştia nu se afla în întreţinerea unei instituţii de ocrotire."6. La articolul I, punctul 5, articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pensia socială prevăzută la art. 8 alin. (2) se stabileşte, la data de 1 octombrie 1997, la 238.500 lei lunar pentru nevazatorii asimilabili gradului I de invaliditate şi la 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II de invaliditate şi se indexează după data de 1 noiembrie 1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limita de vârsta. (2) Celelalte drepturi băneşti prevăzute de prezenta lege se indexează, după data de 30 septembrie 1997, la aceeaşi dată şi în aceleaşi condiţii ca şi pensiile pentru limita de vârsta."7. La articolul VI se introduce un nou punct, care devine punctul 2 cu următorul cuprins:"2. La anexa nr. I/5, poziţia 2 se abroga."8. La articolul IX punctul 1, articolul 4 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ajutorul de şomaj sau, după caz, ajutorul de integrare profesională consta într-o sumă calculată diferenţiat, în funcţie de vechimea în munca, pe categorii de persoane şi de vechime, după cum urmează: a) 50% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 23% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; b) 55% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca cuprinsă între 5 şi 15 ani, dar nu mai puţin de 25% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; c) 60% din media salariului de baza brut avut în ultimele 3 luni lucrate, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în vigoare la data stabilirii drepturilor, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de peste 15 ani, dar nu mai puţin de 26% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor; d) 40% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de 1-5 ani; e) 50% din venitul mediu net lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj o perioadă de peste 5 ani; f) 18% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor învăţământului preuniversitar, în vârsta de minimum 15 ani; g) 20% din câştigul salarial mediu net pe economie, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională, care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior."9. La articolul IX punctul 2, articolul 4 alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:"(1^1) De ajutor de integrare profesională se poate beneficia o singură dată pentru fiecare forma de învăţământ absolvită."10. La articolul IX punctul 3, articolul 4 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ajutorul de şomaj calculat potrivit prevederilor alin. (1) nu poate depăşi suma reprezentând 55% din câştigul salarial mediu net pe economie la data stabilirii drepturilor."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIULM NICOLAE SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN----------