LEGE nr. 221 din 15 iulie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 8 martie 2013.  +  Articolul IIAlineatul (5) al articolului 24 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIILa articolul 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Răspunderea penală pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, în orice formă, a unor date false în raportul de evaluare, cât şi prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), răspund penal alături de evaluator persoanele ce se încadrează în dispoziţiile art. 25 sau ale art. 26 din Codul penal."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 15 iulie 2013.Nr. 221.-----