LEGE nr. 227 din 15 iulie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Oficiul are buget propriu şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Preşedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite."2. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) la solicitarea altor instituţii specializate ale statului, poate participa, ca organ de specialitate, la efectuarea de verificări în domeniul jocurilor de noroc, împreună cu acestea."3. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Prin ordin al preşedintelui se aprobă regulamentul intern, procedura de control şi procedurile de lucru ale Oficiului."4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Oficiul organizează pregătirea personalului propriu direct sau poate colabora cu instituţii abilitate naţionale, din Uniunea Europeană sau internaţionale. Finanţarea activităţilor de pregătire se realizează din bugetul Oficiului, din surse puse la dispoziţie de alte instituţii sau din fondurile Uniunii Europene."5. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - În exercitarea atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control din cadrul Oficiului este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, efectuează control operativ şi inopinat sau tematic, pe bază de ordin de serviciu şi legitimaţie de control, şi are dreptul să constate şi să sancţioneze abaterile de la dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc. Activitatea de control desfăşurată de Oficiu se supune reglementărilor legale în vigoare.Art. 5^2. - Competenţele, actele de control şi atribuţiile personalului din cadrul Oficiului desemnat să efectueze controlul în domeniul jocurilor de noroc vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al preşedintelui Oficiului, după caz."6. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Oficiul poate să solicite Ministerului Afacerilor Interne să asigure personal specializat din cadrul poliţiei judiciare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei operaţiunilor desfăşurate de personalul Oficiului în realizarea actului de control. Condiţiile concrete şi modalităţile în care personalul subunităţilor specializate participă la acţiunile de control se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Oficiu."7. La articolul 8 alineatul (1), literele e), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea preşedintelui Consiliului Concurenţei;......................................................................... g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale; h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală;"8. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Calitatea de membru al Comitetului se suspendă în cazul arestării sau trimiterii în judecată pentru o infracţiune în legătură cu/sau în exercitarea atribuţiilor de serviciu."9. La articolul 8 alineatul (7), litera f) se abrogă.10. La articolul 9, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Organizarea şi funcţionarea Comitetului, precum şi regimul juridic al deciziilor acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."11. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - (1) Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului, preşedintele este sprijinit de un consiliu consultativ, care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc. (2) Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea preşedintelui, Oficiului sau Comitetului, după caz. (3) Componenţa Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea şedinţelor acestuia, precum şi orice alte dispoziţii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului."12. La articolul 13, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:"3^1. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înştiinţa Oficiul despre orice modificare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, adusă datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, după caz.»"13. La articolul 13, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. La articolul 15 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:«g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiu, pus la dispoziţie gratuit de organizatori, şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă, precum şi evidenţa terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel puţin 30 de zile înainte de obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată Oficiului cu cel puţin 15 zile înainte de a fi operaţională;»"14. La articolul 13, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1, 6^2 şi 6^3, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 16. - (1) Operatorii economici care deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi exploatează, pe bază de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locaţie, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de acelaşi tip, dacă se utilizează sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt Oficiului cu cel puţin 10 zile înainte de data de începere a exploatării activităţii, precum şi seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem şi locaţia/locaţiile în care sunt exploatate acestea.»6^2. La articolul 16, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) - (8), cu următorul cuprins:«(5) Cluburile de poker sunt săli (locaţii) specializate, în care se desfăşoară exclusiv între participanţi jocuri de noroc cu cărţi de joc, denumite "poker". Pentru activitatea de club de poker, organizatorii vor solicita licenţă şi autorizaţie de la Oficiu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează jocurile de noroc caracteristice activităţii cazinourilor. (6) Organizatorii care deţin licenţa de organizare a cluburilor de poker pot organiza turnee de poker în afara locaţiilor autorizate, cu condiţia notificării Oficiului, cu cel puţin 30 de zile înainte, cu privire la locaţia în care urmează să se desfăşoare turneul, perioada de desfăşurare, taxa de participare şi intervalul orar de desfăşurare. (7) Numărul minim de mese exploatate de un organizator al unui club de poker este de 10 pentru locaţiile din Bucureşti şi 5 pentru locaţiile din ţară. (8) Taxa aferentă licenţei pentru clubul de poker este de 50.000 lei/an, iar taxa aferentă autorizaţiei este de 25.000 lei/lună/locaţie, pentru municipiul Bucureşti, respectiv 10.000 lei/lună/locaţie pentru locaţiile din ţară.»6^3. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(4) Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. poate organiza şi exploata activităţile pentru care, potrivit alin. (1), deţine exclusivitate, în comun cu alte loterii naţionale afiliate la European State Lotteries and Toto Association şi/sau alţi organizatori de jocuri de noroc autorizaţi.»"15. La articolul 13, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 20, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 20. - (1) Operatorii economici care produc în România, importă sau realizează achiziţii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României, sunt obligaţi ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării operaţiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice altă formă decât cele prevăzute la alin. (1) se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea operaţiunii Oficiului, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se poate realiza numai în condiţiile în care se face dovada înregistrării declaraţiei respective la registratura Oficiului......................................................................... (4) Operatorii economici care vând sau cumpără mijloace de joc sunt obligaţi să declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzacţiei Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la realizarea acesteia. (5) Deţinătorii de drept ai mijloacelor de joc care au făcut anterior obiectul autorizării şi care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc să exploateze sau să pună la dispoziţie, sub orice formă, respectivele mijloace de joc sunt obligaţi să declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc.»"16. La articolul 13, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se înlocuieşte cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc» şi sintagma «Ministerul Finanţelor Publice» se înlocuieşte cu sintagma «Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc»."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 15 iulie 2013.Nr. 227.----