HOTĂRÂRE nr. 448 din 4 iulie 2013privind stabilirea proiectului "Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban" ca proiect de infrastructură şi desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine ca unitate de achiziţii centralizată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 15 iulie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Proiectul "Sistemul informatic integrat de cadastru şi publicitate imobiliară pentru mediul urban", destinat realizării infrastructurii informatice necesare şi colectării de date pentru înregistrarea sistematică în cadastru şi cartea funciară şi efectuarea publicităţii imobiliare prin mijloace electronice, se desemnează ca proiect de infrastructură, potrivit prevederilor art. 16 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine se desemnează ca unitate de achiziţii centralizată în scopul achiziţiei produselor, serviciilor şi lucrărilor aferente proiectului de infrastructură prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea contractantă beneficiară a achiziţiilor aferente proiectului de infrastructură prevăzut la alin. (1) este Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 2 (1) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine realizează, în numele şi pentru autoritatea contractantă beneficiară: a) achiziţia serviciilor de consultanţă necesare pentru întocmirea documentaţiei tehnico-economice şi a studiului de fundamentare; b) derularea procedurii de atribuire a contractului, în numele autorităţii contractante beneficiare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Implementarea efectivă a proiectului de infrastructură prevăzut la art. 1 se face de către autoritatea contractantă beneficiară, în baza contractului atribuit în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). (3) Autoritatea contractantă beneficiară are obligaţia să încheie contractul respectiv cu entitatea căreia i-a fost atribuit de către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în condiţiile legii. (4) Finanţarea realizării proiectului de infrastructură prevăzut la art. 1 se face exclusiv de către ofertantul desemnat câştigător al procedurii de atribuire, în condiţiile legii, şi recuperarea investiţiei se realizează exclusiv pe baza veniturilor colectate, potrivit clauzelor contractuale şi prevederilor legale incidente, de la utilizatorii serviciilor publice în cauză.  +  Articolul 3În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea contractantă beneficiară are obligaţia de a transmite către Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege în legătură cu proiectul de infrastructură prevăzut la art. 1, următoarele: a) extras din bugetul autorităţii contractante privind cheltuielile aferente achiziţiei tuturor produselor, serviciilor şi lucrărilor aferente proiectului, respectiv credite bugetare şi credite de angajament, după caz; b) extras din planul anual de achiziţii privind achiziţiile de produse, servicii şi lucrări aferente proiectului; c) extras din planul anual de investiţii publice privind proiectul; d) copii ale versiunii actuale, incluzând orice modificări, completări, anexe şi altele asemenea, ale analizelor cost-beneficiu şi ale documentaţiilor tehnico-economice având ca obiect proiectul sau în legătură cu proiectul; e) copii ale oricăror acte de reglementare, avize, autorizaţii, acorduri şi altele asemenea având ca obiect proiectul sau în legătură cu proiectul; f) copii ale oricăror contracte în vigoare, inclusiv orice anexe, acte adiţionale sau altele asemenea, care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări aferente proiectului sau în legătură cu proiectul; g) orice alte acte, documente, analize, strategii, studii, rapoarte, realizate de către autoritatea contractantă beneficiară sau de către terţi în beneficiul autorităţii contractante beneficiare, privind proiectul sau în legătură cu proiectul.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul delegat pentruproiecte de infrastructură deinteres naţional şi investiţii străine,Alexandru Năstase,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruBucureşti, 4 iulie 2013.Nr. 448.-----