LEGE nr. 186 din 25 iunie 2013privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 iulie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul şi scopul reglementării (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic de constituire, organizare şi funcţionare a parcurilor industriale, inclusiv a celor existente. (2) Scopul prezentei legi îl constituie: a) stimularea investiţiilor directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică şi inovare; b) dezvoltarea regională; c) dezvoltarea întreprinderilor mari, mijlocii şi mici; d) crearea de noi locuri de muncă.  +  Articolul 2Principii generaleConstituirea şi funcţionarea parcurilor industriale sunt guvernate de următoarele principii generale: a) egalitatea de tratament pentru toţi rezidenţii parcului; b) neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenţilor parcului; c) obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toţi rezidenţii parcului; d) stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau regional.  +  Articolul 3Definiţii ale unor termeni şi expresiiÎn cuprinsul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:1. administratorul parcului - persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial;2. cheltuielile de mentenanţă comune - sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenţii parcului, inclusiv de către cei prevăzuţi în cadrul prevederilor art. 10 alin. (4), lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părţi proporţionale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;3. cheltuielile de mentenanţă individuale - sumele de bani datorate administratorului parcului de către rezidentul parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii ce formează obiectul respectivului contract, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;4. contravaloare utilităţi - sume de bani stabilite şi datorate administratorului de către rezidenţii parcului, în baza contractului de închiriere sau contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, contracte încheiate conform legislaţiei specifice;5. contract de administrare şi prestări de servicii conexe - contractul încheiat în formă scrisă între administratorul parcului şi rezidentul parcului, prin care se stabileşte cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre administratorul parcului şi rezidentul parcului, în sensul că le reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce şi interdependente privind asigurarea folosinţei a uneia sau mai multor unităţi, precum şi asigurarea tuturor şi oricăror utilităţi şi servicii necesare activităţilor desfăşurate în cadrul parcului industrial, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, folosinţa căilor de transport de orice fel edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial, de către administratorul parcului, în schimbul plăţii contravalorii acestora de către rezidentul parcului;6. declaraţia de eligibilitate - declaraţia pe propria răspundere formulată de titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, prin care se atestă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond prevăzute de art. 5 ori de art. 17, după caz;7. deficienţa majoră - cauza de revocare a titlului de parc industrial, în condiţiile prezentei legi, ce constă fie din neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond pentru acordarea titlului de parc industrial, reglementate de dispoziţiile art. 5, respectiv art. 17, după caz, fie din încălcarea de către administratorul parcului a oricărei obligaţii ce îi revine potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1);8. direcţia de specialitate - direcţia de specialitate care funcţionează în cadrul aparatului central al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice abilitată, prin hotărâre a Guvernului, să exercite atribuţiile ce revin, potrivit legii, organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul parcurilor industriale;9. documentaţia de eligibilitate - documentele reprezentând cererea de acordare a titlului de parc industrial, declaraţia de eligibilitate şi înscrisurile prevăzute la art. 6, respectiv cele prevăzute la art. 18, după caz;10. fondatori - autorităţile administraţiei publice locale, persoanele fizice sau juridice de drept privat, române ori străine, împreună sau separat, care iniţiază constituirea unui parc industrial, conform prezentei legi, şi:(i) constituie şi înmatriculează o societate comercială - administratorul parcului - care solicită organului de specialitate al administraţiei publice centrale eliberarea titlului de parc industrial, după parcurgerea unei proceduri specifice;(îi) câştigători ai procesului de privatizare şi adjudecatari ai acelor societăţi comerciale cu capital de stat, care deţineau în proprietate, la momentul privatizării, platforme industriale existente, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale, iar, subsecvent încheierii contractului cu instituţia publică implicată în procesul de privatizare, îşi exercită dreptul de opţiune pentru acordarea titlului de parc industrial în favoarea administratorului parcului, conform procedurii simplificate, prevăzute de prezenta lege;11. informări - orice informaţie de interes public privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial;12. infrastructura parcului industrial - ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet;13. infrastructura comună - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părţile destinate folosinţei comune de către toţi rezidenţii parcului a construcţiilor, instalaţiilor, părţilor componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare, precum şi căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări şi servicii de internet;14. infrastructura exclusivă - parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din construcţiile, instalaţiile, părţile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare aferente unităţilor existente în cadrul parcului industrial;15. parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic, business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori - terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi specifice, de către rezidenţii parcului, cu respectarea întocmai a principiilor înscrise la art. 2;16. penalităţi - daune-interese compensatorii evaluate anticipat prin intermediul regulamentelor, datorate de către cei care încalcă obligaţiile ce izvorăsc din dispoziţiile prezentei legi, regulamente şi/sau contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, fie rezidenţi, fie administratorul parcului, după caz;17. platforma industrială - terenul şi ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport şi drumuri de incintă edificate pe acesta, în scopul dezvoltării oricăror activităţi economice;18. platforma industrială existentă - orice platformă industrială construită anterior datei de 22 decembrie 1989, aflată în proprietatea societăţilor comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parcuri industriale;19. procedura simplificată - procedura administrativă de acordare a titlului de parc industrial pentru platformele industriale existente, în condiţiile speciale prevăzute de prezenta lege, la cererea fondatorilor, care optează în acest sens, după ce au câştigat la procesul de privatizare şi şi-au adjudecat societăţile comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parc industrial;20. regulamente - acte juridice unilaterale elaborate de către administratorul parcului, conform prezentei legi, cu forţă obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare şi funcţionare a fiecărui parc industrial;21. rezidentul parcului - orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:(i) în baza unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe; sau(îi) în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;22. solicitant - titularul cererii de acordare a titlului de parc industrial, potrivit art. 4 sau art. 16, după caz;23. titlul de parc industrial - actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă platformei industriale, platformei industriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de prezenta lege;24. unitate - parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul ori mai mulţi dintre rezidenţii parcului, după caz, desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilităţi specifice, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Capitolul II Constituirea parcurilor industriale  +  Articolul 4Titularul cereriiCererea de acordare a titlului de parc industrial se formulează de către fondatorii parcului industrial.  +  Articolul 5Condiţii de fond (1) Pentru acordarea titlului de parc industrial, în condiţiile prezentei legi, trebuie respectate, în mod cumulativ, următoarele condiţii de fond: a) administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică română şi/sau străină; b) administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia; c) administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată, constatată printr-un titlu executoriu, astfel cum acesta este definit de lege, faţă de bugetul consolidat al statului; d) terenul din perimetrul parcului industrial să fie eligibil, potrivit prevederilor alin. (2). (2) Terenul aferent parcului industrial este eligibil numai dacă îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) este proprietatea tabulară sau în concesiune ori se află în administrarea/folosinţa fondatorului, administratorului parcului sau a rezidenţilor parcului industrial; b) are acces la un drum european şi/sau naţional şi/sau judeţean şi/sau şosele ocolitoare de centură; c) are o suprafaţă compactă, cu excepţia suprafeţelor traversate de căi de transport, suprafaţă de minimum 5 hectare; d) nu este afectat de nicio sarcină tabulară, dezmembrământ al dreptului de proprietate privată, ipotecă, măsură asiguratorie sau procedură de executare silită, cu excepţia oricăror servituţi de trecere, precum şi a oricăror ipoteci constituite în favoarea instituţiilor de credit dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în vederea garantării rambursării unor credite bancare contractate de către administratorul parcului, în vederea finanţării investiţiilor de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial.  +  Articolul 6Condiţii de formă (1) Cererea de acordare a titlului de parc industrial se semnează de către solicitant. (2) În cadrul cererii, solicitantul va preciza durata pentru care solicită acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mică de 10 ani, cu posibilitate de prelungire. (3) Declaraţiei de eligibilitate, la cererea de acordare a titlului de parc industrial, îi vor fi anexate următoarele documente în original: a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului competent privind administratorul parcului; b) certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale competente, din care să rezulte că administratorul parcului nu are datorii scadente şi neachitate, pentru care s-a emis un titlu executoriu, faţă de bugetul consolidat al statului; c) avizul de principiu eliberat de autorităţile de mediu; d) extras de carte funciară de informare; e) certificat de urbanism; f) declaraţie pe propria răspundere a administratorului parcului că are un web site propriu funcţional; declaraţia trebuie să cuprindă şi adresa web a site-ului propriu. (4) La cererea de acordare a titlului de parc industrial se anexează şi următoarele documente în copii certificate pentru conformitate cu originalul: a) acte de proprietate/de concesiune asupra terenului aferent parcului industrial; b) acte de proprietate/de concesiune asupra infrastructurii parcului industrial, acolo unde există; c) certificatul de înmatriculare a administratorului parcului; d) certificatul de înregistrare fiscală; e) actul constitutiv, în formă actualizată, dacă este cazul, al administratorului parcului; f) documentaţia cadastrală a terenului; g) documentaţia cadastrală a infrastructurii parcului industrial, acolo unde există; h) acordul autorităţii administraţiei publice locale privind scutirile prevăzute la art. 20; i) studiu de fezabilitate.  +  Articolul 7Competenţa de soluţionare a cererii (1) Competenţa de soluţionare a cererii de acordare a titlului de parc industrial revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin intermediul direcţiei de specialitate. (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul parcurilor industriale. (3) Atribuţiile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în domeniul parcurilor industriale sunt următoarele: a) analizează cererea de acordare a titlului de parc industrial; b) emite titlul de parc industrial; c) analizează şi monitorizează respectarea dispoziţiilor prezentei legi în cadrul parcurilor industriale; d) arhivează şi ţine evidenţa rapoartelor anuale transmise de administratorii parcurilor privind facilităţile, prevăzute de dispoziţiile art. 20 alin. (1), de care aceştia au beneficiat în respectivele perioade de referinţă; e) elaborează proiecte de acte normative în domeniul parcurilor industriale, pe care le supune spre analiză şi aprobare Guvernului; f) cooperează cu celelalte autorităţi publice centrale şi/sau locale interne şi/sau comunitare, cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în scopul de a elabora şi implementa politici fiabile de sprijinire a dezvoltării parcurilor industriale.  +  Articolul 8Procedura (1) Documentaţia de eligibilitate se depune la registratura generală a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice sau prin poştă. (2) Direcţia de specialitate este obligată să analizeze documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, potrivit alin. (1), sens în care va întocmi un referat motivat. (3) Prin referatul astfel întocmit, direcţia de specialitate poate adopta una dintre următoarele soluţii: a) constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond prevăzute la art. 5 şi a condiţiilor de formă prevăzute la art. 6, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice acordarea titlului de parc industrial administratorului parcului; b) constată că documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant este incompletă şi/sau nu îndeplineşte cumulativ toate condiţiile de fond prevăzute la art. 5 şi condiţiile de formă prevăzute de art. 6, arătând expres care sunt documentele lipsă şi/sau condiţiile de fond şi/sau de formă neîndeplinite, sens în care propune Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice respingerea cererii solicitantului. (4) Referatul prevăzut la alin. (3) întocmit de direcţia de specialitate se comunică, în termen de 48 de ore, solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin orice mijloace electronice care permit dovedirea receptării integrale a documentului transmis şi confirmarea primirii acestuia de către solicitant. (5) În termen de 30 zile de la data primirii referatului prevăzut la alin. (3), întocmit de direcţia de specialitate, solicitantul are dreptul să completeze documentaţia de eligibilitate, sub sancţiunea decăderii din acest drept procedural. (6) În situaţia în care solicitantul a completat documentaţia de eligibilitate potrivit alin. (5), direcţia de specialitate reanalizează documentaţia, în termen de maximum 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (5), întocmeşte un nou referat motivat prin care poate să adopte una dintre soluţiile prevăzute la alin. (3). (7) În termen de 30 zile de la data primirii referatului motivat al direcţiei de specialitate, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice va emite un ordin motivat prin care admite sau respinge cererea solicitantului. (8) Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice prin care se acordă titlul de parc industrial statuează obligatoriu cu privire la următoarele: a) durata titlului de parc; b) dispune acordarea titlului de parc industrial administratorului parcului. (9) Ordinul emis de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice se comunică solicitantului potrivit dispoziţiilor alin. (4), după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Titlul de parc industrial (1) Titlul de parc industrial se eliberează administratorului parcului în baza ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau, în cazul vechilor platforme industriale privatizate, conform unei hotărâri de Guvern, pe concept de parc industrial, prin hotărâri de Guvern sau legi speciale. (2) Titlul de parc industrial este valabil pentru terenul, infrastructura parcului industrial şi pe durata stabilite în mod expres prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  +  Capitolul III Funcţionarea parcurilor industriale  +  Articolul 10Administrarea parcului industrial (1) Parcul industrial funcţionează sub directa gestionare şi administrare realizată de administratorul parcului. (2) În activitatea de gestionare şi administrare a parcului industrial, administratorul parcului trebuie să facă respectate şi să respecte el însuşi principiile generale prevăzute la art. 2. (3) Orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, este eligibil să devină rezidentul parcului pentru una sau mai multe unităţi din cadrul parcului industrial. (4) Dobândesc calitatea de rezidenţi ai parcului prin efectul prezentei legi toţi operatorii economici, persoane juridice române şi/sau străine, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, în cadrul parcului industrial în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit, conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului.  +  Articolul 11Administratorul parcului (1) Administratorul parcului are, în principal, următoarele atribuţii şi obligaţii: a) respectă şi monitorizează respectarea principiilor generale înscrise la art. 2; b) efectuează selecţia rezidenţilor parcului dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens; c) încheie contracte de administrare şi prestări de servicii conexe cu rezidenţii parcului selectaţi potrivit regulamentului adoptat în acest sens; d) asigură rezidenţilor parcului dreptul de folosinţă asupra unităţilor care formează obiectul contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia; e) asigură rezidenţilor parcului, inclusiv celor menţionaţi la art. 10 alin. (4), dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune; f) efectuează lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări, convenite, după caz, asupra infrastructurii parcului, astfel încât să asigure rezidenţilor parcului folosinţă normală asupra unităţilor, infrastructurii exclusive şi infrastructurii comune; g) încheie contracte comerciale cu furnizorii primari de utilităţi, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, gaze naturale; h) elaborează strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; i) asigură publicarea informărilor prin intermediul web siteului propriu şi al avizierului; j) gestionează fondurile financiare obţinute din activitatea de administrare a parcului industrial, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; k) poate atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la orice instituţie de credit în scopul finanţării ori cofinanţării, după caz, a oricăror proiecte investiţionale de întreţinere şi/sau dezvoltare şi/sau retehnologizare a infrastructurii parcului industrial; l) poate atrage, în conformitate cu strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial, orice surse de finanţare de la investitori privaţi prin emisiune de obligaţiuni, în condiţiile reglementate de legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale; m) colaborează şi cooperează cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, interne şi/sau comunitare, în vederea asigurării respectării legii în cadrul parcului industrial, precum şi în scopul implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial; n) colaborează şi cooperează cu organizaţiile neguvernamentale, cu camerele de comerţ şi industrie şi, în general, cu orice persoană fizică sau juridică, în vederea implementării strategiei de dezvoltare a parcului industrial. (2) Administratorul parcului are, în principal, următoarele drepturi: a) să încaseze de la rezidenţii parcului sumele de bani datorate administratorului de către aceştia, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe; b) să emită regulamente obligatorii pentru rezidenţii parcului, inclusiv pentru cei menţionaţi la art. 10 alin. (4), în conformitate cu prevederile art. 14; c) să sesizeze orice autoritate publică competentă, potrivit legii, despre încălcarea oricărei dispoziţii legale în cadrul parcului industrial. (3) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte obligaţii, atribuţii şi/sau drepturi suplimentare ale administratorului parcului, cu respectarea regulamentelor. (4) Administratorul parcului poate distribui, către toţi rezidenţii parcului industrial, prin reţele proprii, utilităţile necesare funcţionării acestora (energie electrică, gaze naturale, apă, canal etc.), în condiţiile legii.  +  Articolul 12Rezidenţii parcului (1) Are calitatea de rezident al parcului orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial: a) în calitate de co-contractant al administratorului parcului în cadrul unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe; b) în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unuia sau mai multor imobile situat/situate în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului. (2) Data la care se dobândeşte calitatea de rezident al parcului este:a)data încheierii contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a);b)data emiterii titlului de parc industrial conform procedurii simplificate, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b). (3) Rezidentul parcului are, în principal, următoarele drepturi: a) dreptul de folosinţă asupra unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, în condiţii utile şi netulburate; b) dreptul de folosinţă asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii/unităţilor care formează obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate cu aceştia, în condiţii utile şi netulburate; c) dreptul de folosinţă asupra infrastructurii comune, în condiţii utile şi netulburate; d) drept de preemţiune în cazul vânzării pentru imobilul închiriat. (4) Rezidentul parcului are, în principal, următoarele obligaţii: a) să plătească administratorului parcului sumele prevăzute în contractul de administrare şi prestări de servicii conexe; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), rezidentul parcului va plăti administratorului parcului doar contravaloarea cheltuielilor de mentenanţă comune, precum şi contravaloarea utilităţilor furnizate, dar nu mai mult decât preţul de furnizare al operatorului autorizat; b) să respecte regulamentele emise de către administratorul parcului; c) să folosească unitatea/unităţile, precum şi infrastructura exclusivă aferentă, respectiv infrastructura comună, cu diligenţa unui bun proprietar, să nu le degradeze sau deterioreze, astfel încât, cu excepţia uzurii normale, să le menţină în starea de la momentul încheierii contractului de administrare şi prestări de servicii conexe; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), această obligaţie se referă la întreaga infrastructură a parcului; d) să respecte destinaţia stabilită prin contractul de administrare şi prestări de servicii conexe; e) să nu efectueze niciun fel de modificări asupra unităţii/unităţilor şi infrastructurii exclusive aferente, respectiv infrastructurii comune; în cazul menţionat la art. 10 alin. (4), această obligaţie se referă la întreaga infrastructură a parcului; f) să nu cesioneze faţă de terţi drepturile izvorâte din contractul de administrare şi prestări de servicii conexe; g) să respecte regulile de circulaţie în cadrul incintei parcului industrial, elaborate de administratorul parcului; h) să respecte toate obligaţiile privind condiţiile tehnice prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia mediului. (5) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte obligaţii şi/sau drepturi suplimentare ale rezidenţilor parcului, cu respectarea regulamentelor. (6) În situaţia prevăzută la art. 10 alin. (4), rezidentului parcului îi revin drepturile prevăzute la alin. (3) lit. c), respectiv obligaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a)-c), e), g) şi h); în acelaşi caz, distinct de acestea, alte drepturi şi obligaţii ale rezidenţilor parcului pot fi prevăzute pe calea regulamentelor.  +  Articolul 13Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe (1) Administrarea parcului industrial se realizează, în principal, în baza contractelor de administrare şi prestări de servicii conexe încheiate între administratorul parcului şi rezidenţii parcului selectaţi dintre operatorii economici care au înregistrat oferte, în condiţiile regulamentului adoptat în acest sens. (2) Contractul de administrare şi prestări de servicii se încheie prin negociere directă sau prin orice altă formă agreată de administrator. (3) Conţinutul-cadru al contractului de administrare şi prestări de servicii conexe este elaborat de administratorul parcului şi adoptat prin regulament, cu respectarea prevederilor art. 11 şi 12. (4) Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe încetează în următoarele cazuri: a) expirarea termenului; b) încetarea, revocarea sau anularea titlului de parc industrial; c) falimentul rezidentului parcului. (5) Contractul de administrare şi prestări de servicii conexe va conţine un pact comisoriu, conform art. 1.553 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu care intervine rezilierea sa în baza notificării de reziliere convenţională din partea administratorului parcului, în caz de neplată de către rezidentul parcului a sumelor convenite în contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, după mai mult de 30 de zile de la data scadenţei. (6) Administratorul parcului şi rezidenţii parcului pot stipula, în cadrul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, orice alte pacte comisorii pentru neexecutarea altor obligaţii contractuale. (7) În caz de încetare şi/sau reziliere, administratorul parcului are dreptul să între în posesia unităţii ce a format obiectul contractului de administrare şi prestări de servicii conexe de îndată, prin mijloace proprii.  +  Articolul 14Regulamentele (1) În activitatea de gestionare şi administrare a parcului industrial, administratorul parcului este îndrituit să adopte regulamente. (2) Regulamentele sunt acte juridice unilaterale, pe care administratorul parcului le adoptă cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, prin care să reglementeze orice aspect care vizează organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial, cu putere general obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, în vederea realizării scopului prezentei legi. (3) Administratorul parcului poate să adopte regulamente privind: a) strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a parcului industrial; b) procedura de selecţionare a rezidenţilor parcului; c) contractul-cadru de administrare şi prestări de servicii conexe; d) furnizarea de utilităţi în cadrul parcului industrial; e) regimul circulaţiei pietonale şi cu autovehicule în incinta parcului industrial; f) modul de calcul al cheltuielilor individuale şi al cheltuielilor colective; g) infrastructura parcului industrial; h) destinaţia unităţilor; i) măsuri pentru protecţia mediului; j) orice alte materii care privesc organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea parcului industrial. (4) Proiectul regulamentului se publică pe web site-ul propriu al administratorului parcului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru adoptarea sa. (5) Regulamentul se adoptă de către organul statutar executiv al administratorului parcului. (6) Regulamentul se publică în forma finală adoptată pe web site-ul administratorului parcului. (7) În termen de 15 zile de la publicarea efectuată potrivit alin. (6), rezidenţii parcului, precum şi orice persoană interesată pot să formuleze cerere în justiţie prin care să solicite constatarea ori declararea nulităţii regulamentului, atunci când acesta a fost adoptat cu încălcarea legislaţiei în vigoare. (8) Cererea în justiţie se va soluţiona de către tribunalul de la sediul administratorului parcului, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea reclamantului şi administratorului parcului. (9) Întâmpinarea nu este obligatorie. (10) La cerere, instanţa de judecată poate să ordone suspendarea regulamentului a cărui desfiinţare se solicită până la soluţionarea în primă instanţă a cererii de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 996-1.001 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, în măsura în care legea specială în materia contenciosului administrativ nu conţine dispoziţii contrare. (11) Hotărârea instanţei de fond este supusă căilor de atac prevăzute de Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Răspunderea juridică a rezidenţilor parcului (1) Rezidenţii parcului răspund faţă de administratorul parcului pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce le incumbă faţă de administratorul parcului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi, ale regulamentelor, precum şi cu clauzele contractului de administrare şi prestări de servicii conexe. (2) Pentru nerespectarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din dispoziţiile prezentei legi, regulamente şi/sau contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, administratorul parcului este îndrituit să aplice penalităţi împotriva rezidenţilor parcului, în conformitate cu regulamentele în vigoare.  +  Capitolul IV Procedura simplificată  +  Articolul 16Titularul cereriiCererea de acordare a titlului de parc industrial se formulează de către fondatorii parcului industrial.  +  Articolul 17Condiţii de fond (1) Pentru acordarea titlului de parc industrial în condiţiile speciale reglementate de prezenta procedură simplificată trebuie respectate în mod cumulativ următoarele condiţii de fond: a) Guvernul a aprobat, prin hotărâre, strategia de privatizare sub formă de parc industrial a societăţii comerciale care avea calitatea de proprietar al platformei industriale existente la momentul privatizării; b) fondatorii definiţi potrivit art. 3 pct. 10 au câştigat procesul de privatizare şi şi-au adjudecat societăţile comerciale cu capital de stat proprietare la momentul privatizării platformei industriale existente, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parc industrial, iar subsecvent încheierii contractului cu instituţia publică implicată în procesul de privatizare şi-a exercitat dreptul de opţiune pentru acordarea titlului de parc industrial în favoarea administratorului parcului, conform procedurii simplificate; c) în situaţia societăţilor comerciale ce au făcut obiectul privatizării, care se află în insolvenţă şi faţă de care s-a început procedura de executare silită pentru datorii la bugetul de stat, stingerea acestor creanţe se aprobă prin hotărâre de Guvern, prin trecerea tuturor activelor acestor debitori în proprietatea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu condiţia ca acestea să constituie parcuri industriale şi să investească în acestea; d) administratorul parcului să fie legal înmatriculat în registrul comerţului ca persoană juridică română şi/sau străină; acesta poate fi:(i) societate privatizată;(îi) o societate comercială nou-înfiinţată; e) acţionarii administratorului parcului sunt fondatorii definiţi potrivit art. 3 pct. 10, individual şi/sau împreună, după caz, cu însăşi societatea privatizată; f) administratorul parcului să nu fie supus procedurii insolvenţei sau de prevenţie a acesteia; g) administratorul parcului să nu aibă nicio datorie scadentă şi neachitată faţă de bugetul consolidat al statului, constatată prin titlu executoriu; h) terenul din perimetrul parcului industrial şi infrastructura parcului industrial sunt proprietatea tabulară a administratorului parcului sau, după caz, a rezidentului parcului industrial; i) acordul autorităţii administraţiei publice locale privind înfiinţarea parcului industrial - sub forma unei hotărâri de consiliu local sau judeţean, după caz. (2) În vederea declanşării procedurii de acordare a titlului de parc industrial, solicitantul va adopta o declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere.  +  Articolul 18Condiţii de formă (1) Cererea de acordare a titlului de parc industrial se semnează de către reprezentantul legal al oricăruia dintre fondatori. (2) În cadrul cererii, solicitantul va preciza durata pentru care solicită acordarea titlului de parc industrial, care nu va putea fi mai mică de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire. (3) Pe lângă declaraţia de eligibilitate, la cererea de acordare a titlului de parc industrial vor fi anexate următoarele documente în original: a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului competent privind administratorul parcului; b) certificate de atestare fiscală emise de organele fiscale competente din care să rezulte că administratorul parcului nu are datorii scadente şi neachitate faţă de bugetul consolidat al statului, constatate prin titlu executoriu; c) extras de carte funciară de informare. (4) De asemenea, la cererea de acordare a titlului de parc industrial vor fi anexate următoarele documente în copii certificate, pentru conformitate cu originalul: a) titlul de proprietate/de concesiune asupra terenului aferent parcului industrial; b) certificatul de înmatriculare a administratorului parcului; c) certificatul de înregistrare fiscală al administratorului parcului; d) contractul încheiat între fondatori şi instituţia publică implicate în procesul de privatizare, prin care s-a realizat vânzarea participaţiilor statului deţinute la acele societăţi comerciale cu capital de stat, cu privire la care Guvernul a aprobat strategia de privatizare sub formă de parc industrial; e) hotărârea Guvernului de aprobare a strategiei de privatizare sub formă de parc industrial a societăţii comerciale care era proprietarul platformei industriale existente la momentul privatizării; f) documentaţia cadastrală a terenului şi a infrastructurii parcului industrial.  +  Articolul 19Procedura (1) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), (2), (5), (8) şi (9), respectiv ale art. 9 se aplică în mod corespunzător. (2) Direcţia de specialitate este obligată să analizeze documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării acesteia, întocmind un referat motivat. (3) Prin referatul întocmit, direcţia de specialitate poate adopta una dintre următoarele soluţii: a) constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de fond prevăzute la art. 17 şi a condiţiilor de formă prevăzute la art. 18, sens în care acordă titlul de parc industrial administratorului parcului; b) constată că documentaţia de eligibilitate depusă de solicitant este incompletă şi/sau nu îndeplineşte cumulativ toate condiţiile de fond prevăzute la art. 17 şi condiţiile de formă prevăzute la art. 18, arătând expres care sunt documentele lipsă şi/sau condiţiile de fond şi/sau de formă neîndeplinite, sens în care se propune ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice respingerea cererii solicitantului. (4) În termen de 15 zile de la data primirii referatului motivat întocmit de direcţia de specialitate, solicitantul are dreptul să completeze documentaţia de eligibilitate, sub sancţiunea decăderii din acest drept procedural. (5) În situaţia în care solicitantul a completat documentaţia de eligibilitate potrivit alin. (4), direcţia de specialitate va proceda la reanalizarea documentaţiei de eligibilitate astfel completate, în termen de maximum 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4), întocmind un nou referat motivat, prin care poate să adopte una dintre soluţiile prevăzute la alin. (3). (6) În termen de 30 zile de la data primirii referatului motivat al direcţiei de specialitate, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice va emite un ordin prin care admite sau respinge, motivat, cererea solicitantului. Ordinul va fi adus la cunoştinţa solicitantului, prin scrisoare recomandată cu semnătură de primire, în 5 zile de la data emiterii acestuia. Data de la care se va lua în calcul acest termen va fi data poştei.  +  Capitolul V Facilităţi  +  Articolul 20Facilităţi (1) Titlul de parc industrial conferă administratorului şi rezidenţilor parcului dreptul la următoarele facilităţi: a) scutire de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial; b) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 257 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; c) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 250 alin. (1) pct. 9 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; d) scutiri, numai cu acordul autorităţilor publice locale, de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizaţii de construire şi/sau autorizaţii de desfiinţare de construcţii pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial; e) alte facilităţi ce pot fi acordate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale. (2) Măsurile de ajutor de stat prevăzute de prezenta lege se acordă conform schemei de ajutor de stat promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (3) Administratorul parcului are obligaţia să transmită, anual, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport privind calculul facilităţilor de care a beneficiat potrivit alin. (1). (4) Administratorul parcului are obligaţia să publice raportul prevăzut la alin. (3), pe web site-ul propriu.  +  Capitolul VI Încetarea valabilităţii, revocarea şi anularea titlului de parc industrial  +  Articolul 21Încetarea valabilităţii, revocarea şi anularea titlului de parc industrial (1) Valabilitatea titlului de parc industrial încetează în următoarele situaţii: a) la cererea administratorului parcului; b) la expirarea termenului prevăzut de dispoziţiile art. 8 alin. (8) lit. a); c) prin declararea falimentului administratorului parcului prin hotărâre judecătorească definitivă; d) prin divizarea administratorului parcului; e) prin dizolvarea judiciară a administratorului parcului prin hotărâre judecătorească definitivă. (2) Încetarea de plin drept a titlului de parc industrial se constată, în toate cazurile, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis la propunerea motivată a direcţiei de specialitate.  +  Articolul 22Revocarea titlului de parc industrial (1) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice poate să revoce, prin ordin emis la propunerea direcţiei de specialitate, orice titlu de parc industrial, atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) există o cauză de deficienţă majoră; b) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a notificat administratorului parcului deficienţa majoră; c) administratorul parcului nu a remediat deficienţa majoră în termen de 90 de zile de la data notificării acesteia de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, termen care nu a fost prelungit în condiţiile prezentei legi. (2) Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice poate prelungi, prin ordin motivat, chiar şi succesiv, termenul prevăzut la alin. (1) lit. c), cu condiţia ca administratorul parcului să facă dovada că a efectuat demersuri în scopul remedierii deficienţei majore, dar aceasta nu a putut fi înlăturată înăuntrul termenului, din raţiuni obiective. (3) Revocarea titlului de parc industrial nu exonerează beneficiarii de facilităţi care sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care au beneficiat de ajutor de stat pe o perioadă de minimum 5 ani de la finalizarea acestuia, dacă sunt întreprinderi mari, respectiv pentru o perioadă de 3 ani, dacă sunt întreprinderi mici şi mijlocii. În caz contrar, sunt obligaţi să restituie ajutorul de stat de care au beneficiat.  +  Articolul 23Anularea titlului de parc industrialÎncălcarea dispoziţiilor legale care reglementează constituirea parcurilor industriale atrage anularea titlului de parc industrial.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Dispoziţii tranzitoriiCererile de acordare a titlurilor de parcuri industriale aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi analizate conform dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii lor.  +  Articolul 25Dispoziţii finale (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei nr. 264/2002 privind aprobarea Instrucţiunilor de acordare şi anulare a titlului de parc industrial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 17 septembrie 2002. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice altă dispoziţie legală contrară în materia parcurilor industriale cu privire la condiţiile de dobândire şi pierdere a acestui statut, condiţiile de acordare a drepturilor şi de stabilire a obligaţiilor în sarcina parcurilor industriale, enumerarea fiind exemplificativă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 25 iunie 2013.Nr. 186._______