LEGE nr. 116 din 5 iunie 1998privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 18 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii Generale  +  Articolul 1Jandarmeria Română este instituţia militară specializată a statului componenta a Ministerului de Interne, care exercită, potrivit legii atribuţiile ce îi revin cu privire la asigurarea pazei şi apărării unor obiective, a bunurilor şi a valorilor de importanţa deosebită, menţinerea şi restabilirea ordinii publice, îndeplinirea misiunilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor şi a altor încălcări ale normelor legale în vigoare, de prevenire şi neutralizare a actelor teroriste şi de diversiune pe teritoriul României.  +  Articolul 2Jandarmeria Română îşi desfăşoară activitatea exclusiv pe baza şi în executarea legii.  +  Articolul 3În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, Jandarmeria Română cooperează cu Poliţia Română, cu celelalte unităţi ale Ministerului de Interne şi cu alte structuri ale sistemului naţional de apărare, care au atribuţii în domeniu, şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.  +  Capitolul 2 Organizarea şi conducerea Jandarmeriei Române  +  Articolul 4 (1) Jandarmeria Română este organizată pe principii militare, pe întreg teritoriul tarii, şi are structura: a) Comandamentul Naţional al Jandarmeriei; b) comandamente de jandarmi teritoriale:- comandamente de jandarmi judeţene şi Comandamentul de jandarmi al municipiului Bucureşti;- batalioane de jandarmi;- detasamente, companii, secţii, plutoane, garzi, posturi şi grupe de jandarmi; c) brigada mobila de jandarmi; d) centre de instrucţie; e) unităţi speciale de jandarmi; f) instituţii de învăţământ; g) baza pentru logistica; h) baza de reparaţii. (2) Organizarea Jandarmeriei Române, prevăzută la alin. (1), se realizează pe actualele structuri ale trupelor de jandarmi. (3) Prin ordin al ministrului de interne, atunci când situaţia operativă o impune, se pot înfiinţa subunitati de jandarmi în mediul rural, în limita efectivelor şi a fondurilor aprobate.  +  Articolul 5Comandamentul Naţional al Jandarmeriei este unitatea centrala de comanda a Jandarmeriei Române, care conduce activitatea tuturor structurilor din subordine.  +  Articolul 6 (1) Comandamentul Naţional al Jandarmeriei este condus de un ofiţer de jandarmi, în calitate de comandant al Jandarmeriei Române, numit în aceasta funcţie de ministrul de interne, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii. (2) Comandantul Jandarmeriei Române este ajutat, în îndeplinirea atribuţiilor sale, de adjuncţi numiţi în funcţie, la propunerea sa, de secretarul de stat din Ministerul de Interne, care coordonează activitatea Jandarmeriei Române. În exercitarea atribuţiilor legale, comandantul Jandarmeriei Române emite ordine şi dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine. (3) Jandarmeria Română este reprezentată, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu instituţiile similare din alte state, de către comandant sau de către împuterniciţii acestuia.  +  Articolul 7 (1) Comandamentul Naţional al Jandarmeriei are în compunerea sa statul major, direcţii, secţii, unităţi speciale, servicii şi birouri. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comandamentului Naţional al Jandarmeriei se aproba de către ministrul de interne.  +  Articolul 8Comandamentul de jandarmi teritorial este o mare unitate destinată organizării, conducerii şi coordonării misiunilor specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin jandarmeriei într-o zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului mai multor judeţe şi al municipiului Bucureşti, având în compunere comandamente de jandarmi judeţene şi al municipiului Bucureşti, batalioane de jandarmi, detasamente, companii, secţii, plutoane, garzi, posturi, grupe de jandarmi, subunitati de specialişti şi de logistica. (2) Comandamentele de jandarmi teritoriale se constituie, de regula, pe structurile brigazilor de jandarmi. (3) Comandantul comandamentului de jandarmi teritorial este ofiţer de jandarmi.  +  Articolul 9 (1) Comandamentul de jandarmi judeţean şi Comandamentul de jandarmi al municipiului Bucureşti sunt unităţi destinate organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin jandarmeriei într-o zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti. Acestea au în compunere batalioane de jandarmi, detasamente, companii, secţii, plutoane, garzi, posturi, subunitati mobile de paza. (2) Comandamentul de jandarmi judeţean şi Comandamentul de jandarmi al municipiului Bucureşti se constituie, de regula, pe structura actualelor batalioane sau detasamente de jandarmi. (3) Comandantul comandamentului de jandarmi judeţean şi cel al Comandamentului de jandarmi al municipiului Bucureşti sunt ofiţeri de jandarmi.  +  Articolul 10 (1) Brigada mobila de jandarmi este o mare unitate subordonata nemijlocit Comandamentului Naţional al Jandarmeriei, destinată executării, independent sau în cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului de Interne, ale Ministerului Apărării Naţionale şi cu alte componente ale sistemului naţional de apărare, de misiuni pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice pe întreg teritoriul naţional. Aceasta are în compunere batalioane, detasamente de jandarmi şi subunitati de specialişti. (2) Comandantul brigazii mobile de jandarmi este ofiţer de jandarmi.  +  Articolul 11 (1) Înfiinţarea de noi comandamente teritoriale şi de brigazi de jandarmi se aproba de către Consiliul Suprem de Apărare a Tarii. (2) Prin ordin al ministrului de interne, la propunerea comandantului Jandarmeriei Române, se pot înfiinţa unităţi şi subunitati de jandarmi, în raport cu nevoile operative, în limita efectivelor şi a fondurilor aprobate.  +  Articolul 12 (1) Batalionul de jandarmi este o unitate destinată executării de misiuni, de regula într-o zona de responsabilitate a unui comandament de jandarmi. Acesta are în compunere detasamente, companii, secţii, plutoane, garzi, posturi, grupe şi subunitati de logistica. (2) Batalionul de jandarmi este condus de către un comandant, ofiţer de jandarmi.  +  Articolul 13Detasamentul, compania, secţia, plutonul, garda, postul şi grupa de jandarmi sunt subunitati organizate ca structuri militare pentru instrucţie şi pentru îndeplinirea misiunilor specifice, independent sau în subordinea nemijlocită a comandamentelor de jandarmi, a centrelor de instrucţie, a unităţilor speciale şi a batalioanelor de jandarmi.  +  Articolul 14 (1) Centrul de instrucţie este o unitate destinată instruirii şi perfecţionării pregătirii personalului necesar completării efectivelor unităţilor de jandarmi şi funcţionează conform statului de organizare aprobat de ministrul de interne. (2) Centrul de instrucţie este condus de către un comandant, ofiţer de jandarmi. (3) Centrul de instrucţie şi perfecţionare de transmisiuni a personalului de specialitate din jandarmerie se constituie pe structura actuala a regimentului de transmisiuni.  +  Articolul 15 (1) Unitatea specială de jandarmi este destinată executării misiunilor de paza şi de apărare a unor obiective de importanţa deosebită, de paza şi de transport al unor bunuri şi valori deosebite. (2) Unitatea specială este condusă de către un comandant, ofiţer de jandarmi.  +  Articolul 16 (1) Instituţiile de învăţământ sunt unităţi militare destinate formării, perfecţionării pregătirii şi specializării personalului jandarmeriei şi funcţionează conform statelor de organizare aprobate de ministrul de interne. (2) Perfecţionarea pregătirii personalului din jandarmerie se realizează în centre de profil şi în şcoli de aplicaţie.  +  Articolul 17 (1) Baza pentru logistica este destinată asigurării aprovizionarii, stocării, conservării şi distribuirii mijloacelor materiale necesare Jandarmeriei Române. (2) La nivelul fiecărei structuri de baza din compunerea Jandarmeriei Române se înfiinţează unităţi şi subunitati de logistica.  +  Articolul 18Baza de reparaţii este destinată asigurării repararii autovehiculelor, utilajelor, armamentului şi tehnicii specifice din inzestrarea jandarmeriei.  +  Articolul 19La nivelul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei, al comandamentelor teritoriale, judeţene şi al Comandamentului de jandarmi al municipiului Bucureşti, al brigazii mobile de jandarmi şi al instituţiilor de învăţământ se organizează, în funcţie de necesitaţi, compartimente administrative, tehnice, financiare şi medicale, care răspund de întreaga activitate specifică, necesară îndeplinirii misiunilor şi instruirii personalului.  +  Articolul 20Marile unităţi, unităţile şi subunitatile de jandarmi, la ordinul ministrului de interne, pot acţiona în oricare alta zona a tarii decât cea de responsabilitate permanenta.  +  Capitolul 3 Atribuţiile Jandarmeriei Române  +  Articolul 21 (1) Jandarmeria Română are următoarele atribuţii: a) asigura paza obiectivelor, a bunurilor şi valorilor de importanţa deosebită pentru apărarea tarii, pentru activitatea statului, pentru economie, ştiinţa, cultura şi arta, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale unor agenţii şi reprezentante economice, precum şi a sediilor unor organisme internaţionale, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României, stabilite prin hotărâre a Guvernului; b) asigura paza transportului unor valori importante, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri ori alte înscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, valori ştiinţifice, tehnice, de cultura şi arta, precum şi transportul armelor muniţiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substanţe periculoase; c) asigura, împreună cu alte autorităţi publice abilitate, ordinea cu ocazia întrunirilor şi a manifestatiilor; d) asigura, împreună cu poliţia şi cu alte structuri ale Ministerului de Interne, restabilirea ordinii publice în cazuri de tulburare grava a acesteia; e) îndeplineşte, împreună cu poliţia, misiuni pentru menţinerea ordinii publice, prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor încălcări ale normelor legale în vigoare; f) executa, împreună cu poliţia, insotirea trenurilor specializate, luând măsurile de paza şi ordine în triaje şi în staţiile de cale ferată; g) îndeplineşte, împreună cu celelalte instituţii ale statului abilitate prin lege, misiuni de asigurare a protecţiei inaltilor demnitari români şi străini în timpul prezentei lor în România, precum şi misiuni de paza a sediilor de lucru şi a resedintelor acestora; h) îndeplineşte, împreună cu celelalte instituţii specializate ale statului, misiuni de prevenire, neutralizare şi lichidare a actelor teroriste şi diversioniste pe teritoriul României; i) participa la executarea pazei şi a protecţiei transportului corespondentei secrete pe întreg teritoriul României; j) executa măsuri de asigurare a ordinii publice în timpul acţiunilor de neutralizare a obiectelor suspecte, care pot prezenta pericol public; k) îndeplineşte, împreună cu poliţia, cu pompierii şi în cooperare cu unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale, cu cele de protecţie civilă şi cu alte formaţiuni prevăzute de lege, activităţi de salvare şi de evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; l) executa, împreună cu poliţia şi cu celelalte instituţii publice abilitate prin lege, misiuni de urmărire şi prindere a evadatilor, dezertorilor şi a altor persoane despre care exista date şi indicii temeinice ca intenţionează sa săvârşească sau au săvârşit infracţiuni ori care se sustrag măsurii arestării preventive sau executării pedepselor privative de libertate; m) participa, la solicitarea Preşedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului României, în afară teritoriului naţional, cu efective şi tehnica din dotare, la constituirea forţelor internaţionale destinate îndeplinirii unor misiuni de instruire, asistenţa şi cooperare în domeniul ordinii publice şi pentru acţiuni umanitare; în timpul îndeplinirii acestor misiuni, efective de jandarmi participante au regimul trupelor din Ministerul Apărării Naţionale, care executa misiuni în străinătate; n) executa orice alte tributii care îi sunt stabilite prin lege. (2) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situaţii care nu suferă amânare, comandantul Jandarmeriei Române poate aproba asigurarea temporară a pazei unor obiective, bunuri, valori şi transporturi speciale. (3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), jandarmii folosesc armamentul şi mijloacele tehnice din dotare, potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 22Pe timpul stării de urgenta sau al stării de asediu, Jandarmeria Română, concomitent cu îndeplinirea misiunilor permanente, participa la acţiunile pentru descoperirea, capturarea sau lichidarea, grupurilor de cercetare-diversiune, a elementelor teroriste, precum şi la sprijinirea evacuarii unor obiective de importanţa deosebită şi a populaţiei.  +  Articolul 23La mobilizare şi în timp de război, Jandarmeria Română, concomitent cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 21 şi 22, în calitate de componenta a forţelor armate, îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) executa, împreună cu alte forte, paza şi apărarea unor obiective care nu sunt asigurate cu paza militară în timp de pace; b) participa la descoperirea, capturarea sau neutralizarea inamicului parasutat sau debarcat pe teritoriul tarii, în raioanele de dispunere a unităţilor sau subunitatilor de jandarmi; c) participa la apărarea unor localităţi; d) asigura paza bunurilor aparţinând sectorului public sau privat, în cazurile de evacuare impuse de acţiunile inamicului; e) participa la acţiunile de inlaturare a efectelor loviturilor executate de către inamic cu aviaţia, cu mijloacele de nimicire în masa, incendiare sau clasice; f) participa la: evacuarea populaţiei; comenduirea şi îndrumarea circulaţiei; escortarea prizonierilor de război şi paza acestora în lagare de zona interioară; dirijarea şi îndrumarea refugiatilor; paza şi apărarea unor raioane cu destinaţie specială; g) executa orice alte atribuţii şi misiuni privind apărarea tarii, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Personalul Jandarmeriei Române  +  Articolul 24Personalul Jandarmeriei Române se compune din militari şi din salariaţi civili.  +  Articolul 25 (1) Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari, subofiteri, jandarmi, angajaţi pe bază de contract, militari în termen şi salariaţi civili ai Jandarmeriei Române, timp de pace şi la mobilizare, se stabileşte de către ministerul de interne, în limita efectivelor aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Numirea în funcţii a personalului se face potrivit ordinului de competente al ministrului de interne.  +  Articolul 26 (1) Personalul permanent din Jandarmeria Română se bucura de stabilitate în unitatea la care a fost numit. (2) Mutarea, transferarea sau detasarea personalului se poate face în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 27 (1) Personalul militar din unităţile de jandarmi va depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forţelor armate ale României. (2) Salariaţii civili depun, la încadrare, următorul jurământ: "Eu ... jur sa respect Constituţia şi legile României, sa păstrez secretul profesional şi să-mi îndeplinesc cu buna credinţa sarcinile încredinţate. Asa să-mi ajute Dumnezeu!"  +  Articolul 28 (1) Selecţionarea, pregătirea şi promovarea personalului militar pentru Jandarmeria Română se realizează potrivit legii şi ordinelor ministrului de interne. (2) Cadrele militare din Jandarmeria Română provin, de regula, din randurile absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ. Pentru unele activităţi pot fi încadraţi specialişti cu studii corespunzătoare din alte sectoare de activitate, care îndeplinesc condiţiile legale.  +  Articolul 29 (1) Formare ofiţerilor de jandarmi se realizează în instituţii militare de învăţământ superior aparţinând Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, precum şi prin reţeaua instituţiilor de învăţământ superior civil. (2) Formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor de jandarmi se realizează în şcoli proprii, în cele aparţinând Ministerului de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale. (3) Cursurile de perfecţionare a pregătirii cadrelor, precum şi alte cursuri de specializare a pregătirii militarilor în termen se organizează de către Comandamentul Naţional al Jandarmeriei.  +  Articolul 30 (1) Jandarmeria Română poate folosi militari angajaţi pe bază de contract, în limita statelor de organizare aprobate potrivit competentelor. (2) Jandarmii angajaţi în condiţiile alin. (1) au calitatea de militar şi se supun legilor şi regulamentelor militare. (3) Timpul în care o persoană desfăşoară activitate în Jandarmeria Română, ca jandarm angajat pe bază de contract, constituie vechime în munca.  +  Articolul 31Selecţionarea, încadrarea, drepturile şi obligaţiile jandarmilor angajaţi pe bază de contract se stabilesc prin ordin al ministrului de interne. Drepturile băneşti şi materiale ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. După împlinirea unui termen de minimum 4 ani de la angajarea pe bază de contract, jandarmii prevăzuţi la art. 30 pot susţine examene pentru trecerea în corpul subofiţerilor sau al maiştrilor militari, conform prevederilor Statutului cadrelor militare.  +  Capitolul 5 Drepturile şi obligaţiile personalului din Jandarmeria Română  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile militarilor  +  Articolul 32 (1) În realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit legii, militarii din Jandarmeria Română sunt investiti cu exerciţiul autorităţii publice. (2) Ofiţerii, maistrii militari, subofiterii şi militarii din jandarmerie, angajaţi pe bază de contract, au următoarele drepturi şi obligaţii: a) sa acorde sprijin persoanelor cu funcţii ce implica exerciţiul autorităţii publice, dacă acestea intampina rezistenta fizica în executarea sarcinilor de serviciu; b) sa legitimeze şi sa stabilească identitatea persoanelor care au comis contravenţii prin săvârşirea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice sau la regimul pazei bunurilor în obiectivele care au paza asigurata cu efective de jandarmi; c) să constate şi să aplice sancţiuni, în condiţiile legii, în cazul contravenţiilor prevăzute la lit. b); d) sa participe la executarea controalelor şi a acţiunilor specifice pentru descoperirea şi neutralizarea elementelor terorist-diversioniste de pe teritoriul României; e) sa folosească orice mijloace de transport şi de telecomunicaţii, proprietate publică sau privată, cu excepţia celor aparţinând corpului diplomatic, pentru luarea unor măsuri legale care nu suferă amânare şi care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel. Cheltuielile ocazionate în astfel de împrejurări vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi suportate, după caz, din fondurile Ministerului de Interne sau de către persoanele care au provocat intervenţia; f) să solicite sprijinul cetăţenilor pentru urmărirea, prinderea şi luarea măsurilor legale împotriva persoanelor care au săvârşit sau intenţionează sa săvârşească infracţiuni sau alte încălcări ale normelor legale în vigoare; g) sa acţioneze pentru prevenirea infracţiunilor, despre a căror pregătire sau săvârşire iminenta au fost sesizati; h) sa intervină, în cazul infracţiunilor flagrante, pentru imobilizarea făptuitorului, sa îl predea de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie, împreună cu mijloacele materiale de proba şi cu procesul-verbal de constatare. (3) În exercitarea atribuţiilor, jandarmii sunt obligaţi să îşi facă cunoscută, în prealabil, calitatea şi să prezinte legitimatia de serviciu.  +  Articolul 33Militarii Jandarmeriei Române, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să asigure îngrijire medicală persoanelor care au nevoie de aceasta ca urmare a intervenţiei în forta. Militarilor Jandarmeriei Române le sunt interzise comiterea actelor de tortura, aplicarea unor măsuri degradante sau inumane, precum şi executarea ordinelor vadit ilegale.  +  Articolul 34În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, jandarmii folosesc armamentul din dotare, scuturi de protecţie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, mijloace cu substanţe iritant-lacrimogene, arme albe, jeturi de apa sau coloranti, catuse, caini de serviciu, dispozitive sonore şi luminoase, mijloace blindate de protecţie, precum şi orice mijloace de protecţie şi de imobilizare, aflate în dotare, în următoarele situaţii: a) pentru împiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor care tulbura grav ordinea publică, acţiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale; b) împotriva celor care patrund, fără drept, în sediile autorităţilor publice, ale partidelor politice sau ale altor instituţii de interes public sau privat şi care, avertizati şi somati, au refuzat sa părăsească de îndată aceste sedii, precum şi împotriva grupurilor organizate care împiedica desfăşurarea normală a activităţii pe căile de comunicaţii, în locurile publice şi în alte obiective importante; c) pentru imobilizarea şi reţinerea persoanelor sau a grupurilor de persoane care provoacă dezordine şi întreprind acţiuni ce pun în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea persoanelor, proprietatea publică sau privată, ultragiaza forţele de ordine sau alte persoane investite cu funcţii ce implica exerciţiul autorităţii publice ori tulbura grav ordinea publică prin acte de violenta.  +  Articolul 35În caz de absolută necesitate şi atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau de constrângere nu a dat rezultate, jandarmii fac uz de arma, în condiţiile strict prevăzute de lege.  +  Articolul 36 (1) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 34 se face numai după avertizarea şi somarea participanţilor de a se dispersa, de către şeful dispozitivului de ordine sau de către şefii săi ierarhici. (2) Pentru executarea dispersarii se lasă la dispoziţie participanţilor timpul corespunzător, determinat în raport cu numărul acestora, căile şi posibilităţile de defluire. (3) Avertizarea şi somarea nu sunt necesare în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită acte de violenta care pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestuia.  +  Articolul 37 (1) Avertizarea şi somarea constau în folosirea de semnale sonore sau luminoase şi în atenţionarea persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 34, prin mijloace de amplificare sonora, asupra obligaţiei de a se dispersa şi de a respecta prevederile legale. (2) Dacă, după avertizare, participanţii nu s-au dispersat, aceştia sunt atenţionati, prin mijloacele de amplificare sonora, astfel: prima somaţie: "Atenţie, va rugăm sa parasiti ...., vom folosi forta!", urmată de semnale sonore şi luminoase. (3) În cazul în care, după trecerea perioadei necesare pentru dispersare, se constată că prima somaţie a rămas fără rezultat, se trece la folosirea ultimei somaţii, astfel: ultima somaţie" "Parasiti ...., se va folosi forta!", urmată de semnale sonore şi luminoase. (4) Pentru perceperea somatiilor de către toţi participanţii, înainte de folosirea mijloacelor de imobilizare sau de constrângere se emite un semnal luminos prin cartuse de semnalizare de culoare roşie, trase vertical.  +  Articolul 38Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 34 se face în mod gradual şi nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru imobilizarea persoanelor turbulente sau agresive ori pentru neutralizarea acţiunilor ilegale şi va inceta de îndată ce scopul misiunii a fost realizat.  +  Articolul 39 (1) Intervenţia în forta şi folosirea mijloacelor tehnice din dotare, inclusiv uzul de arma, se aproba, în scris, de către prefect sau subprefect ori, după caz, de către primar sau inlocuitorul acestuia din localitatea în care s-a produs una dintre situaţiile prevăzute la art. 34 şi se executa în prezenta unui procuror delegat. (2) Aprobarea intervenţiei în forta nu este necesară în cazul în care asupra personalului de ordine se exercită violenta ori când viaţa, integritatea corporală sau sănătatea acestuia se afla în pericol iminent. (3) Aprobarea uzului de arma nu este necesară în cazurile în care legea prevede că acesta se poate face fără somaţie.  +  Articolul 40Cauzele privind vătămarea corporală sau moartea vreunei persoane ca urmare a intervenţiei în forta se cercetează de îndată de procurorul delegat sau, după caz, de procurorul competent.  +  Articolul 41Persoanele vinovate de încălcarea legii vor fi imobilizate, indepartate cat mai repede de la locul tulburarilor şi conduse, după caz, la cea mai apropiată unitate de poliţie sau de jandarmi.  +  Articolul 42 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, militarii din Jandarmeria Română pot deţine, purta şi folosi armele, munitia şi mijloacele din dotare, în condiţiile legii, precum şi ale regulamentelor militare, instrucţiunilor şi ordinelor date în baza acestora. (2) Cadrele militare au dreptul sa poarte pistolul şi munitia aferentă din dotare şi ca armament destinat pazei şi autoapararii.  +  Articolul 43Ofiţerii, maiştri militari şi subofiterii din Jandarmeria Română sunt obligaţi sa intervină şi în afară orelor de program ori a atribuţiilor lor de serviciu, atunci când iau cunoştinţa de pregătirea sau de săvârşirea unei infracţiuni, actionand pentru conservarea corpurilor delicte, a celorlalte mijloace materiale de proba, reţinerea faptuitorilor şi predarea acestora organelor competente.  +  Articolul 44Militarii din Jandarmeria Română sunt personal răspunzători de îndeplinirea atribuţiilor specifice funcţiei sau postului şi de executarea dispoziţiilor legale pe care le primesc de la autorităţile competente.  +  Secţiunea a 2-a Alte drepturi ale militarilor şi salariaţilor civili  +  Articolul 45 (1) Soldele, salariile şi celelalte drepturi băneşti care se cuvin personalului Jandarmeriei Române sunt prevăzute în legi şi în hotărâri ale Guvernului. (2) Cadrele militare de jandarmi, care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legătură cu serviciul, nu îşi mai pot îndeplini atribuţiile şi sunt trecute în alta funcţie, îşi păstrează solda şi celelalte drepturi băneşti avute anterior. (3) Primele de asigurare pentru pagubele produse în caz de accident de autovehicule conduse de militari, în termen - soferi, pe timpul executării misiunilor, se plătesc de către Ministerul de Interne.  +  Articolul 46 (1) Dreptul la pensie al ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi salariaţilor civili din Jandarmeria Română se stabileşte în condiţiile legii. (2) Personalul militar şi civil din unităţile de jandarmi, pe timpul cat se afla în activitate şi după pensionare, precum şi membrii de familie ai acestuia - soţul, sotia şi copii minori aflaţi în întreţinere sau cei care urmează studiile până la vârsta de 26 de ani - beneficiază de drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii. (3) Asistenţa medicală şi medicatia necesare pentru cadrele în activitate şi cele pensionate, precum şi pentru membrii familiilor acestora se asigura gratuit prin unităţi sanitare proprii ale Ministerului de Interne, iar în localităţile unde acesta nu are unităţi sanitare proprii, prin cele aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, conform protocolului încheiat cu acest minister, ori în unităţile sanitare ale Ministerului Sănătăţii potrivit legii.  +  Articolul 47 (1) Personalul militar din jandarmerie, care conduce, coordonează sau executa activităţi operative, se încadrează în grupa I de muncă. (2) Personalul militar din jandarmerie, altul decât cel prevăzut la alin. (1), se încadrează în grupa a II-a de muncă. (3) Încadrarea în grupe de muncă a personalului militar al jandarmeriei se stabileşte prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 48 (1) Sotiei şi copiilor ofiţerului, maistrului militar, subofiterului şi jandarmului angajat pe bază de contract, decedat în timpul sau din cauza serviciului, li se acordă pensia egala cu solda integrală avută în ultima luna de activitate. (2) În cazul în care ofiţerul, maistrul militar, subofiterul sau jandarmul angajat pe bază de contract, decedat, nu a avut copii şi a fost singurul sustinator al părinţilor săi lipsiţi de mijloace suficiente de existenta, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş, stabilită potrivit prevederilor alin. (1), şi de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.  +  Articolul 49 (1) Ofiţerul, maistrul militar, subofiterul sau jandarmul angajat pe bază de contract, care şi-a pierdut total capacitatea de muncă, în timpul sau din cauza serviciului, în afară drepturilor ce decurg din pensionare, va primi, o singură dată, un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda integrală avută în ultima luna de activitate. (2) Ofiţerul, maistrul militar, subofiterul sau jandarmul angajat pe bază de contract, care şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, în timpul sau din cauza serviciului, şi nu mai poate exercita în continuare sarcinile profesionale ca militar, va beneficia de o pensie egala cu solda integrală avută în ultima luna de activitate, de un ajutor banesc egal cu de 12 ori solda de baza avută în ultima luna de activitate, precum şi de dreptul de a cumula pensia cu salariul pentru o alta activitate desfăşurată.  +  Articolul 50 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, jandarmii se bucura de protecţie deosebită, potrivit legii penale. (2) În cazul infracţiunilor săvârşite împotriva soţului sau sotiei ori împotriva copiilor jandarmului, în scop de intimidare sau de răzbunare pentru măsurile legale luate de acesta în exercitarea atribuţiilor de serviciu, limitele maxime ale pedepselor prevăzute de legea penală se majorează cu 2 ani. (3) Omorul săvârşit împotriva unui jandarm aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea acestor atribuţii constituie infracţiune de omor deosebit de grav şi se pedepseşte conform art. 176 din Codul penal.  +  Articolul 51 (1) Personalul militar şi civil al Jandarmeriei Române, care executa, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu, în condiţii de pericol deosebit sau în condiţii de izolare, beneficiază de un spor de până la 30%, calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza. (2) Categoriile de personal care beneficiază de acest spor se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 52 (1) Personalului militar şi civil al Jandarmeriei Române i se asigura, gratuit, echipamentul de protecţie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu i s-au degradat ori i s-au distrus îmbrăcămintea, încălţămintea sau alte bunuri personale, acesta are dreptul la despăgubiri corespunzătoare, acordate de Ministerul de Interne. (2) Personalului jandarmeriei, care participa la misiuni de intervenţie a căror durata depăşeşte 4 ore, i se asigura gratuit un supliment de hrana, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de intervenţie.  +  Articolul 53Cadrele militare şi militarii angajaţi pe bază de contract, care au în primire cai sau cani de serviciu, au dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% la solda de baza.  +  Articolul 54Ministerul de Interne va avansa sumele necesare acoperirii daunelor materiale suferite de cadrele din unităţile de jandarmi şi de membrii de familie ai acestora, în situaţiile prevăzute la art. 50, urmând să le recupereze de la persoanele vinovate, potrivit legii.  +  Capitolul 6 Asigurarea materială şi financiară  +  Articolul 55 (1) Comandamentul Naţional al Jandarmeriei are în inzestrare armament, tehnica, munitie, echipament şi aparatura specifică, necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege pentru autoaparare şi protecţia personalului, precum şi a obiectivelor în care îşi desfăşoară activitatea. Comandamentul Naţional al Jandarmeriei are în compunere structuri proprii, care realizează aprovizionarea cu materiale, transporturile logistice, asigurarea tehnica, medicală, sanitar-veterinara, financiară, cazarea efectivelor şi adăpostirea animalelor. (2) În raport cu nevoile proprii, în cadrul Comandamentului Naţional al Jandarmeriei pot funcţiona gospodării agrozootehnice sau societăţi comerciale de producţie, case de odihnă, precum şi asociaţii cu caracter cultural-sportiv.  +  Articolul 56 (1) Dotarea Jandarmeriei Române se realizează, prin grija Ministerului de Interne, din producţia interna şi din import. (2) Tehnica, echipamentelor, substantele şi aparatura, procurate din import, vor fi scutite de plată taxelor vamale, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 57Veniturile realizate din paza militară şi prestarea altor servicii, organizate şi executate potrivit legii de către jandarmi, se reţin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital.  +  Articolul 58 (1) Imobilele pentru sediile marilor unităţi, unităţilor şi subunitatilor de jandarmi se construiesc din fondurile alocate Ministerului de Interne pe terenurile atribuite în baza hotărârilor Guvernului sau ale consiliului local, după caz. (2) Beneficiarii serviciilor efectuate de către militarii unităţilor de jandarmi au obligaţia de a le asigura acestora, gratuit, localurile şi spaţiile necesare desfăşurării activităţii, precum şi locuinţe de serviciu pentru personal. (3) Imobilele deţinute de unităţile de jandarmi constituie domeniu public de interes naţional şi sunt scoase din circuitul civil.  +  Articolul 59Comandamentul Naţional al Jandarmeriei avizează proiectele construcţiilor, mijloacelor şi amenajărilor necesare serviciului de paza la obiectivele asigurate sau care urmează a fi asigurate cu paza militară, în condiţiile legii.  +  Articolul 60Hranirea militarilor în termen din unităţile de jandarmi, aflaţi în subordinea operativă a unităţilor de poliţie, în localităţile unde nu exista unităţi sau formaţiuni de jandarmi, se realizează prin popote, cantine-restaurant sau pensiuni private, plata suportandu-se de către unităţile din care provin efectivele.  +  Articolul 61 (1) Unităţile de jandarmi utilizează parcul propriu de autovehicule şi sunt dotate cu tehnica de lupta, de transport, aparatura şi mijloace de transmisiuni şi cu alte materiale specifice, necesare îndeplinirii misiunilor. (2) Autovehiculele destinate îndeplinirii misiunilor specifice jandarmeriei poarta inscripţia "JANDARMERIA" şi sunt dotate cu instalaţii de semnalizare luminoasa şi acustica.  +  Articolul 62Comandamentul Naţional al Jandarmeriei este abilitat: a) sa aprobe, în limitele competentelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările proprii de investiţii şi sa urmărească executarea acestora la termenele stabilite; b) sa stabilească normele de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru tehnica specială din dotare; c) să execute controlul mijloacelor materiale şi băneşti, repartizate marilor unităţi şi unităţilor subordonate; d) sa exercite orice alte atribuţii conferite prin lege, în domeniile asigurării materiale şi financiare.  +  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 63În cazul unor evenimente care pun în pericol ordinea de drept, comandantii marilor unităţi şi ai unităţilor de jandarmi informează Ministerul de Interne şi, prin intermediul acestuia, celelalte ministere şi instituţii cu atribuţii stabilite prin lege în acest domeniu despre desfăşurarea evenimentelor, în vederea luării măsurilor de punere în aplicare a planurilor de acţiune, aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Tarii.  +  Articolul 64Formele şi procedeele de lupta, prin care unităţile de jandarmi îşi îndeplinesc atribuţiile, se stabilesc prin regulamente aprobate de ministrul de interne.  +  Articolul 65Personalul militar şi civil din Jandarmeria Română răspunde, potrivit legii, pentru faptele ilicite săvârşite în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 66 (1) La data de 3 aprilie, în fiecare an, se sarbatoreste Ziua Jandarmeriei Române. (2) Personalului Jandarmeriei Române i se pot conferi decoraţii şi însemne onorifice, potrivit legii.  +  Articolul 67Pentru personalizarea unităţilor de jandarmi, acestora le pot fi atribuite, prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Comandamentului Naţional al Jandarmeriei, denumiri având conotatii sau semnificatii istorice pentru zona de responsabilitate a unităţii respective.  +  Articolul 68Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abroga.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIOLIVIU GHERMAN----------