LEGE Nr. 40 din 1 iunie 1991cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 7 iunie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Salarizarea Preşedintelui şi a Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului României şi al celorlalte organe ale puterii executive se face ţinînd seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societăţii.  +  Articolul 2Salariul de baza al Preşedintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza pentru funcţiile din Guvernul României sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Presedentiei şi aparatului Guvernului sînt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.  +  Articolul 5În serviciile Presedentiei şi aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcţii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzătoare funcţiei de execuţie de specialitate specifice sau, după caz, funcţiei de execuţie în care sînt încadrate, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, precum şi cu ponderea muncii respective faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează.  +  Articolul 6Salariile de baza pentru funcţiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sînt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Salariile de baza ale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi primăriilor sînt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 8 (1) Salariile de baza ale personalului cu funcţii de conducere şi de execuţie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor şi celorlalte organe centrale, din aparatul propriu al prefecturilor, primăriilor şi al organelor teritoriale de specialitate ale administraţiei de stat, precum şi din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sînt prevăzute în anexele nr. 8, 9 şi 10. (2) Salariile de baza pentru personalul de execuţie sînt diferenţiate pe funcţii şi în cadrul fiecărei funcţii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sînt stabilite pe 3-4 gradatii. (3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10 - director general, director, şef serviciu şi şef birou, adjuncţi şi asimilaţi ai acestora - sînt cele corespunzătoare funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale şi gradatiei deţinute, la care se adauga o indemnizaţie de conducere care face parte din salariul de baza, diferenţiată în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite, cu mărimea unităţilor şi compartimentelor, precum şi cu ponderea muncii de conducere faţă de activitatea de execuţie pe care o realizează. Atribuţiile funcţiei de execuţie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi, sub forma unor obligaţii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizaţia de conducere se stabileşte anual de conducătorul organului care îl numeşte în funcţia de conducere, în raport cu rezultatele obţinute şi răspunderea ce îi revine. (4) Ponderea funcţiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăşi 20% din totalul personalului din instituţiile prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 şi se stabileşte de ministru, conducătorul organului central, al instituţiilor asimilate acestora sau de prefect.  +  Articolul 9Personalul de execuţie care primeşte sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe şi altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcţie de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizaţie în limitele prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 10 (1) Personalul încadrat pe funcţii de specialitate poate primi un salariu de merit care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pînă la 15% aplicat la salariul de baza şi se acordă pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată. (2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul personalului de specialitate pe total instituţie. Activitatea persoanelor respective se analizează în fiecare an şi, în raport cu rezultatele obţinute, se stabileşte menţinerea sau retragerea salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Majorarea salariului de baza şi a indemnizaţiei de conducere, individuale, în limitele prevăzute de lege, pentru personalul încadrat în funcţii de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, se poate face o dată pe an, la începutul anului bugetar, ţinînd seama de calităţile personale reflectate în rezultatele obţinute în activitatea profesională. (2) Pentru personalul încadrat în funcţii de execuţie, altele decît cele de specialitate specifice, precum şi pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10, trecerea în gradatia imediat superioară se face o dată pe an pentru întregul personal, la începutul anului bugetar, la propunerea şefului compartimentului în care lucrează, cu aprobarea conducătorului instituţiei respective. (3) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calităţile personale concretizate prin rezultatele obţinute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minima necesară pentru trecerea în gradatia imediat superioară este de 2 ani. (4) În mod excepţional, vechimea minima prevăzută la alin. (3) poate fi redusă la jumătate.  +  Articolul 12 (1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 şi 10, angajarea şi avansarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condiţiile legii, în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puţin 2 ani. Fac excepţie de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcţiile prevăzute cu salariu de debutant. (2) În mod excepţional, pentru personalul avînd o valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul organului central poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent. (3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcţii, precum şi a altor cerinţe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoaşterea unor limbi străine, specializări, atestări şi altele - se face de către ministerele, celelalte organe centrale şi prefecturi pentru activităţile proprii.  +  Articolul 13Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".  +  Articolul 14 (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în munca de pînă la 15% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
       
    Tranşe de vechime în muncăCota din salariul de bază
    între 3 şi 5 ani3%
    de la 5 la 10 ani6%
    de la 10 la 15 ani9%
    de la 15 la 20 ani12%
    peste 20 ani15%
  (2) Sporul de vechime în munca se plăteşte cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca. (3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.
   +  Articolul 15 (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcţii de execuţie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel: a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămînal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.  +  Articolul 16Pentru condiţii grele de muncă în unităţile tipografice şi de multiplicare se poate acorda un spor de pînă la 15% din salariul de baza corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal şi cuantumul sporului se aproba de conducătorii instituţiilor respective.  +  Articolul 17Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pînă la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 18 (1) Pentru activitatea desfăşurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfîrşitul anului calendaristic de un premiu anual de pînă la un salariu mediu lunar de baza realizat în anul pentru care se face plata. (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaţilor care în cursul anului au desfăşurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar.  +  Articolul 19Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare, burse, se constituie fondul Preşedintelui României şi primului-ministru, care se aproba anual prin buget.  +  Articolul 20 (1) Persoanele utilizate în cadrul Presedentiei şi Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11. (2) Cuantumul indemnizaţiei, stabilit în limita şi condiţiile prevăzute în anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedentiei sau Guvernului, după caz.  +  Articolul 21Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii instituţiei la care persoana în cauza are funcţia de baza, dacă o parte din programul funcţiei cumulate se suprapune celui de la funcţia în care este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.  +  Articolul 22Persoanele numite temporar într-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau în locul unei persoane cu funcţie de conducere care lipseşte temporar din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva primesc, pe lîngă salariul de baza al funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care sînt încadrate, indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioadă de cel mult 6 luni, în cadrul căreia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.  +  Articolul 23 (1) Pe durata delegării, detaşării sau trecerii temporare într-o alta munca persoana în cauza îşi păstrează funcţia, gradul sau treapta profesională şi salariul avute anterior. (2) Cînd detasarea sau trecerea temporară în alta munca se face într-o funcţie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecută temporar în alta munca are dreptul la acest salariu în condiţiile prevăzute de lege. (3) Drepturile ce se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare în alta munca se suport de instituţia unde personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. (4) Drepturile personalului mutat în alta localitate sînt cele ce se acordă personalului din unităţile bugetare.  +  Articolul 24(1)În limita fondului destinat plăţii salariilor, aprobat prin bugetul administraţiei centrale de stat şi bugetele locale, fiecare minister, organ central şi prefectura defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu şi pentru unităţile subordonate. (2) Statele de funcţii pentru aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe centrale şi prefecturilor se avizează de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 25La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal pe funcţii, grade şi trepte profesionale, precum şi pe gradatii, tinindu-se seama de competenţa profesională reflectată în rezultatele obţinute pînă la data reincadrarii şi de nivelul de pregătire al fiecăruia.  +  Articolul 26 (1) Pentru personalul încadrat în munca după data aplicării prezentei legi, conducerea unităţii poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în munca a perioadelor lucrate în alte sectoare decît cele bugetare, dacă vechimea respectiva se apreciază ca este utila realizării sarcinilor şi atribuţiilor ce-i revin. (2) Trecerea într-o transa superioară de vechime în munca pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obţinut cel puţin calificativul "bun". (3) În vechimea în munca ce se ia în considerare pentru acordare sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectiva a obţinut calificativul "slab".  +  Articolul 27 (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite în urma reincadrarii personalului, împreună cu sporurile, premiile şi celelalte drepturi trebuie să se încadreze în prevederile bugetare stabilite cu aceasta destinaţie. (2) Prevederile art. 17 şi 18 se vor aplica începînd cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.  +  Articolul 28Salariile de baza prevăzute în anexele la prezenta lege sînt valabile pentru anul 1991.  +  Articolul 29 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenţa Secretariatului general al Presedentiei, Secretariatului general al Guvernului şi a consiliului de administraţie al ministerului, organului central sau prefecturii, pentru personalul aparatului propriu. (2) Contestaţiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa. (3) Organele prevăzute la alin. 1 vor lua măsuri de soluţionare a contestaţiilor în termen de 30 de zile. (4) Împotriva măsurii unităţii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesaţi se pot adresa cu contestaţie la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data cînd au luat cunoştinţa de măsura contestată.  +  Articolul 30Persoanele încadrate în funcţiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pînă la expirarea perioadei de proba şi avansare, de baza de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.  +  Articolul 31Statele de funcţii pentru ministere, celelalte organe centrale şi prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobate prin hotărîri ale Guvernului.  +  Articolul 32În serviciile Presedentiei şi în aparatul Guvernului pot fi utilizate, în afară funcţiilor de execuţie de specialitate specifice, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, şi funcţiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 15% - 30%, după caz.  +  Articolul 33Preşedinţia, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale şi prefecturile vor putea include în statele de funcţii ce se aplică pentru serviciile sau aparatul propriu şi, după caz, în instituţiile pe care le coordonează, şi unele funcţii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unităţile bugetare unde funcţiile respective sînt specifice.  +  Articolul 34Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizaţiilor sau altor parteneri externi pentru acţiuni ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în ţara de drepturile stabilită prin hotărîrea Guvernului pentru unităţile bugetare.  +  Articolul 35 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca organe de specialitate, avizează la propunerea ministerelor şi celorlalte organe centrale, altor instituţii asimilate acestora şi prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat în gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcţii şi a condiţiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege. (2) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere şi celelalte organe centrale, instituţii asimilate, prefecturi şi instituţii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la salarizare şi stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate şi informează Guvernul.  +  Articolul 36Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.  +  Articolul 37Anexele nr. 1 - 11 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 38 (1) Dispoziţiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pînă la care rămîn valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991. (2) Salariile prevăzute în prezenta lege sînt brute şi impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordată sub forma de indexare şi nici compensaţiile pentru creşterea preţurilor.  +  Articolul 39Salariile funcţiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii se stabilesc prin lege.  +  Articolul 40Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 9 alin. 1 şi anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 şi anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor şi mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 29 mai 1991. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELUI ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa 1SALARIUL DE BAZAal Preşedintelui României Preşedintele României primeşte un salariu de baza lunar de 50.000 lei.  +  Anexa 2SALARIILE DE BAZApentru funcţiile din Guvernul României şi pentru unele funcţii de nivel guvernamental
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar
    1.Prim-ministru35.000 lei
    2.Ministru de stat30.000 lei
    3.Ministru28.000 lei
    4.Secretar de stat26.000 lei
    5.Subsecretar de stat24.000 lei
   +  Anexa 3SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Presedentiei României
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar
    a) Funcţii de conducere
    1.Şef departament de analiză politicăS28.000 lei
    2.Secretar general, consilier prezidenţialS25.000 lei
    b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice
    3.Consilier*)S19.000-21.000 lei
    4.Expert prezidenţialS17.000-19.000 lei
    5.ConsultantS11.000-14.000 lei
    6.Şef de cabinet IS8.000-11.000 lei
    7.Şef de cabinet IIM6.000- 9.000 lei
    8.Secretar de cabinetM5.000- 7.000 lei
  Notă *)Se încadrează şi şeful Direcţiei de protocol.
   +  Anexa 4SALARIILE DE BAZApentru unele funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice aparatului Guvernului României
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază lunar
    a) Funcţii de conducere
    1.Secretar general al GuvernuluiS28.000 lei
    2.Secretar general adjunctS26.000 lei
    b) Funcţii de execuţie de specialitate specifice
    3.Consilier de stat, director de cabinet**)S21.000-22.000 lei
    4.Consilier guvernamental, director de cabinet***)S19.000-21.000 lei
    5.Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitateS17.000-19.000 lei
    6.ConsultantS11.000-14.000 lei
    7.Şef de cabinet IS8.000-11.000 lei
    8.Şef de cabinet IIM6.000- 9.000 lei
    9.Secretar de cabinetM5.000- 7.000 lei
  **) Se utilizează la primul-ministru.***) Se utilizează la miniştrii de stat.
   +  Anexa 5INDEMNIZAŢIA DE CONDUCEREpentru personalul din serviciile Presedentiei şi aparatul Guvernului
             
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere - lei
    minimămaximă
    1.Director, şef sector, şef compartimentSalariul de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice, respectiv funcţii de execuţie2.0005.000
    2.Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct1.0004.000
   +  Anexa 6SALARIILE DE BAZApentru funcţiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar
    I. Asimilaţi cu funcţia de ministru
    1.Preşedintele Academiei Române28.000 lei
    2.Guvernatorul Băncii Naţionale a României28.000 lei
    II. Asimilaţi cu funcţia de secretar de stat
    3.Secretar de stat - Şeful Secretariatului de Stat pentru Culte26.000 lei
    4.Preşedinte:  
      - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice26.000 lei
      - Academia de Ştiinţe Medicale26.000 lei
    5.Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică26.000 lei
    6.Vicepreşedintele Academiei Române26.000 lei
    7.Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României26.000 lei
    III. Asimilaţi cu funcţia de subsecretar de stat
    8.Preşedinte:  
      - Comisia Naţională de Informatică24.000 lei
      - Comisia Naţională pentru Standarde şi Calitate24.000 lei
    9.Director general al Institutului Naţional de Cercetări Economice24.000 lei
    10.Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare24.000 lei
    11.Director general al Institutului de Fizică Atomică24.000 lei
    12.Director general al Agenţiei Române de Presă "ROMPRES"24.000 lei
    13.Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei24.000 lei
    14.Preşedintele Fundaţiei Culturale Române24.000 lei
    15.Vicepreşedintele Comisiei Naţionale pentru Statistică24.000 lei
    IV. Asimilaţi cu funcţia de consilier de stat
    16.Secretar general al Academiei Române22.000 lei
    17.Director general adjunct al Agenţiei Naţionale de Presă "ROMPRES"22.000 lei
    18.Preşedintele Comisiei Zonei Montane22.000 lei
    19.Director al Institutului Român pentru Sondarea Opiniei Publice22.000 lei
    20.Vicepreşedinte al Centrului Naţional al Cinematografiei22.000 lei
    21.Vicepreşedintele Fundaţiei Culturale Române22.000 lei
  -------------------NOTĂ: Echivalarea altor funcţii de conducere din cadrul unor instituţii subordonate Guvernului, înfiinţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, cu funcţiile de nivel guvernamental se face de Guvern, iar la cele care se vor înfiinţa ulterior, prin actul normativ de înfiinţare.
   +  Anexa 7SALARIILE DE BAZAale funcţiilor din conducerea prefecturilor şi primăriilor I. Primăria municipiului Bucureşti - capitala României
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar
    1.Primar general al capitalei25.000 lei
    2.Viceprimar22.000 lei
    3.Secretar20.000 lei
  II. Prefecturi
           
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar
    Categoria ICategoria II
    1.Prefect24.000 lei22.000 lei
    2.Subprefect22.000 lei20.000 lei
    3.Secretar19.000 lei18.000 lei
  III. Primării, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti,oraşe, comune
               
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei
    Cu peste 320.000 locuitori *)Categoria ICategoria II **)Categoria III
    1. Municipii
      - primar20.00017.00014.50013.500
      - viceprimar18.00015.00013.50012.500
      - secretar17.00014.00012.50012.000
    2. Oraşe
      - primar-13.00012.00011.500
      - viceprimar-12.00011.00010.500
      - secretar-11.00010.0009.500
    3. Comune
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază lunar - lei
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria I între 7.001-15.000 locuitoriCategoria II între 3.001-7.000 locuitoriCategoria III pînă la 3.000 locuitori
      - primar12.00010.5009.5009.000
      - viceprimar11.0009.5008.750-
      - secretar10.0008.5008.0008.000
  *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.**) Se aplică şi pentru municipiul Petroşani.-------------------NOTĂ: Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se aproba de Guvern.
   +  Anexa 8MINISTERE ŞI CELELALTE ORGANE CENTRALEI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, export, inspector de specialitate; gradul I***)S11.90012.35012.85013.350
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul IIS10.30010.70011.10011.500
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IIIS8.8509.2009.5509.900
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IVS7.6507.9508.2508.550
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul VS6.6006.8507.1007.350
    6.Referent, inspector; debutantS6.350---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Referent IM6.6006.8507.1007.350
    8.Referent IIM5.7005.9006.1006.350
    9.Referent IIIM4.9005.1005.3005.500
    10.Referent IVM4.3004.4504.6004.750
    11.Referent debutantM4.150---
  Notă ***) Se utilizează numai la ministere şi departamente din cadrul ministerelor, organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul funcţiei de ministru sau secretar de stat. B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de maximă - lei
    12.Director general, inspector de stat şef   4.500
    13.Consilier al ministrului*)   4.500
    14.Director general adjunct, inspector de stat şef adjunctSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie4.000
    15.Director, inspector şef4.000
    16.Director adjunct, inspector şef adjunct3.600
    17.Şef serviciu, şef secţie   2.800
    18.Şef birou   2.000
  Notă *)Se utilizează în limita a 1-3 posturi la ministere şi cîte 1-2 posturi la departamente şi alte organe centrale şi instituţii asimilate acestora, la care conducătorul instituţiei respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcţiei de ministru sau secretar de stat. II. Salarii de baza pentru funcţiile pe grade şi trepte profesionale din activităţile administrative, de secretariat, relaţii cu publicul, protocol, gospodărie, întreţinere-reparaţii şi de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul IS8.8509.2009.5509.900
    2.Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul IIS7.3507.6507.9508.250
    3.Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; gradul IIIS6.3506.6006.8507.100
    4.Economist, revizor contabil, jurist, inspector, referent, inginer; debutantS6.100---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM5.9006.1006.3506.600
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM5.1005.3005.5005.700
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM4.4504.6004.7504.900
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IVM4.0004.1504.300-
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM3.850---
    10.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IM5.7005.9006.1006.350
    11.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIM4.7504.9005.1005.300
    12.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIIM4.0004.1504.3004.450
    13.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM3.850---
    14.Funcţionar IM5.1005.3005.5005.700
    15.Funcţionar IIM4.4504.6004.7504.900
    16.Funcţionar IIIM3.8504.0004.1504.300
    17.Funcţionar debutantM3.700---
    18.Casier, magaziner, arhivar; IM5.1005.3005.5005.700
    19.Casier, magaziner, arhivar; IIM; G4.4504.6004.7504.900
    20.Casier, magaziner, arhivar; IIIM; G3.8504.0004.1504.300
    21.Casier, magaziner, arhivar; debutantM; G3.700---
    22.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I   3.8504.0004.150-
    23.Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II   3.4003.5503.700-
    24.Curier I   3.5503.7003.850-
    25.Curier II   3.1503.2503.400-
    26.Muncitor I   6.3506.6006.850-
    27.Muncitor II   5.7005.9006.100-
    28.Muncitor III   5.1005.3005.500-
    29.Muncitor IV   4.6004.7504.900-
    30.Muncitor V   4.1504.3004.450-
    31.Muncitor VI   3.7003.8504.000-
    32.Muncitor necalificat   3.4003.5503.700-
  B. Funcţii de conducere
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei
    33.Director*)3.600
    34.Director adjunct2.900
    35.Contabil şefSalariul de bază 2.100
    36.Şef serviciucorespunzător funcţiei 1.900
    37.Şef biroude execuţie 1.500
    38.Consilier teritorial şef din inspectoratele teritoriale pentru cultură şi la municipiul Bucureşti**)3.600
  *) La Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor se utilizează funcţia de preşedinte.**) Salariile de bază sînt cele prevăzute la pct. 1 lit. A, pct. 2-3 din prezenta anexă, funcţia fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. 4.---------------------NOTĂ: 1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sînt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru. 2. Muncitorii vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calitate elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea şi destinaţia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.). 3. Funcţiile şi nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizează şi la Direcţia generală a vamilor, direcţiile generale ale controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv Garda financiară, Oficiul de stat pentru invenţii şi mărci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de stat pentru încercarea şi omologarea soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare. 4. La Academia Română şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, funcţiile de la cap. I A.a) pot fi denumite şi "secretar ştiinţific", iar la Oficiul de stat pentru investiţii şi mărci, funcţiile de la cap. I A.a) pot fi denumite şi "examinatori de stat de specialitate". 5. În funcţiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi ingineri, economişti, jurişti, chimisti, fizicieni şi alţi specialişti, absolvenţi ai învăţămîntului superior de nivel universitar, care sînt încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central. 6. În funcţiile de referent, pe trepte profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexa, vor fi încadraţi tehnicieni, contabili, statisticieni şi alţi specialişti cu studii liceale şi postliceale, încadraţi în compartimentele de baza ale ministerului sau organului central. III. Funcţii specifice unor ministere 1. Ministerul Afacerilor Externe
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii diplomatice
    1.AmbasadorS22.000 (în limita a 5 posturi)
    2.Ministru plenipotenţiarS21.000 (1 post)
    3.Consilier diplomatic, consul generalS11.90012.35012.85013.350
    4.Secretar I, consul, interpret relaţii diplomatice IS10.30010.70011.10011.500
    5.Secretar II, viceconsul, interpret relaţii diplomatice IIS8.8509.2009.5509.900
    6.Secretar III, curier diplomatic I, referent relaţii I, interpret relaţii diplomatice IIIS7.6507.9508.2508.550
    7.Ataşat, agent consular, referent relaţii II, curier diplomatic II, arhivistS6.6006.8507.1007.350
    8.Ataşat, agent consular, referent relaţii, arhivist, debutantS6.350---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    9.Referent transmitere IM7.6507.9508.2508.550
    10.Referent transmitere IIM6.6006.8507.1007.350
    11.Referent transmitere IIIM5.7005.9006.1006.350
    12.Referent debutantM5.500---
  ----------------------NOTĂ: Salarizarea în valută în străinătate şi în lei în perioadele care se afla în ţara, precum şi acordarea celorlalte drepturi ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se fac pe baza reglementărilor specifice acestei activităţi. 2. Ministerul Comerţului şi Turismului A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier economicS11.90612.35012.85013.350
    2.Secretar economic IS10.30010.70011.10011.500
    3.Secretar economic IIS8.8509.2009.5509.900
    4.Secretar economie IIIS7.6507.9508.2508.550
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    5.Ministru consilierSalariul de bază al funcţiei de consilier economic sau secretar economic4.500
   +  Anexa 9APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, PRIMĂRIILOR ŞI AL UNITĂŢILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI DE STAT *) *) Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public naţional, ministrul bugetului, veniturilor statului şi controlului financiar poate aproba salarii de bază mai mari cu pînă la 10% pentru personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din unităţile subordonate acestora, în funcţie de rezultatele concrete obţinute.I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, arhitect; gradul 11)S9.5509.90010.30010.700
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul IIS8.2508.5508.8509.200
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul IIIS7.1007.3507.6507.950
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, arhitect; gradul IVS6.1006.3506.6006.850
    5.Referent, inspector, arhitect; debutantS5.900---
  1) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor şi al Primăriei municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor teritoriale de specialitate judeţene ale administraţiei de stat centrale şi locale.
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    6.Conductor arhitect I1)Cond. arh.7.3507.6507.9508.250
    7.Conductor arhitect II1)Cond. arh.6.3506.6006.8507.100
    8.Conductor arhitect III1)Cond. arh.5.5005.7005.9006.100
    9.Conductor arhitect debutant1)Cond. arh.5.300---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    10.Referent, inspector; IM6.1006.3506.6006.850
    11.Referent, inspector; IIM5.3005.5005.7005.900
    12.Referent, inspector; IIIM4.6004.7504.9005.100
    13.Referent, inspector; IVM4.0004.1504.3004.450
    14.Referent, inspector; debutantM3.850---
  1) Se utilizează numai la direcţii sau compartimente de urbanism şi amenajare a teritoriului din prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    La nivel de judeţ şi municipiul Bucureşti
    15.Director general, arhitect şef   4.000
    16.Director general adjunct, arhitect şef adjunct   3.600
    17.Director, inspector şefSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie3.600
    18.Director adjunct3.200
    19.Consilier al prefectului3.200
    20.Şef serviciu, şef filială, şef corp control comercial I2.800
    21.Şef birou, şef corp control comercial II   2.000
    La nivel de municipiu, oraş sau comună
    22.Director administraţie financiară   3.200
    23.Director adjunct administrare financiarăSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie2.900
    24.Şef circumscripţie fiscală2.900
    25.Şef serviciu, şef corp control comercial I2.100
    26.Şef birou, şef corp control comercial II   1.900
    27.Şef percepţie   1.500
  II.Salarii de bază pentru funcţiile economice şi de altespecialităţi, administrative, de secretariat, relaţii cu publicul,protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire dinactivitatea proprie a prefecturilor, primăriilor şi unităţilorteritoriale de specialitate ale administraţiei de statA. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei Gradaţia
    1234
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul IS7.9508.2508.5508.850
    2.Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul IIS6.8507.1007.3507.650
    3.Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; gradul IIIS5.9006.1006.3506.600
    4.Economist, revizor contabil, inspector, referent, inginer; debutantS5.700---
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM5.9006.1006.3506.600
    6.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM5.1005.3005.5005.700
    7.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM4.4504.6004.7504.900
    8.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IVM4.0004.1504.300-
    9.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM3.850---
    10.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IM5.3005.5005.7005.900
    11.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIM4.6004.7504.9005.100
    12.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IIIM4.0004.1504.3004.450
    13.Şef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM3.850---
    14.Funcţionar IM5.1005.3005.5005.700
    15.Funcţionar IIM4.4504.6004.7504.900
    16.Funcţionar IIIM3.8504.0004.1504.300
    17.Funcţionar debutantM3.700---
    18.Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; IM5.1005.3005.5005.700
    19.Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; IIM; G4.4504.6004.7504.900
    20.Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; IIIM; G3.8504.0004.1504.300
    21.Casier, magaziner, arhivar, agent fiscal, agent agricol, operator rol; debutantM; G3.700---
    22.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I   3.8504.0004.150-
    23.Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II   3.4003.5503.700-
    24.Curier I   3.3503.7003.850-
    25.Curier II   3.1503.2503.400-
    26.Muncitor I   6.3506.6006.850-
    27.Muncitor II   5.7005.9006.100-
    28.Muncitor III   5.1005.3005.500-
    29.Muncitor IV   4.6004.7504.900-
    30.Muncitor V   4.1504.3004.450-
    31.Muncitor VI   3.7003.8504.000-
    32.Muncitor necalificat   3.4003.5503.700-
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Director   3.600
    2.Director adjunctSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie2.900
    3.Contabil şef2.100*)
    4.Şef serviciu   1.900
    5.Şef birou   1.500
  *) La nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor, funcţia de contabil şef nu este prevăzută cu indemnizaţie de conducere.---------------------NOTĂ: 1. Salariile funcţiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf şi dactilograf sînt mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizează cel puţin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru. 2. Muncitorii care vor fi încadraţi pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în raport cu complexitatea lucrărilor şi răspunderea în munca, iar în cazul soferilor, în raport cu capacitatea de destinaţie autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor şi funcţiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării şi muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la maşini de multiplicat, fochist etc.). C. Funcţii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
      a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultură  
    1.Consilier teritorial la judeţe*)Salariul corespunzător funcţiei de execuţie2.900
      b) Din cadrul inspectoratelor şcolare  
    1.Inspector şcolar generalSalariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite şi gradului didactic3.200
    2.Inspector şcolar general adjunct2.900
  Notă *)Salariile de bază sînt cele prevăzute la pct. I, lit. A, pct. 2-4 din prezenta anexă.D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de baza, care fac parte din salariul de baza
       
    - Medic (farmacist) inspectorSpor maxim
    2.100 lei
    - Inspector şcolar de specialitate2.100 lei
   +  Anexa 10SERVICII DE CONTENCIOS1. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate A. Funcţii de execuţie
                 
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei  Gradaţia
    1234
    1.Consilier juridic*) gradul IS11.90012.35012.85013.350
    2.Consilier juridic**) gradul IIS10.30010.70011.10011.500
    3.Consilier juridic gradul IIIS8.8509.2009.5509.900
    4.Consilier juridic gradul IVS7.6507.9508.2508.550
    5.Consilier juridic gradul VS6.6006.8507.1007.350
    6.Consilier juridic debutantS6.350---
  B. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere maximă - lei -
    1.Şef serviciu contenciosSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie2.800
  *) Se pot folosi numai în ministere, departamente şi alte organe centrale ale puterii executive.**) Se pot folosi numai în ministere, departamente, alte organe centrale ale puterii executive, prefecturi şi Primăria municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 11DREPTURILEpersoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Presedintie şi Guvern Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizaţie lunară de pînă la 7.000 lei, stabilită în raport cu perioada de colaborare şi importanţa lucrărilor efectuate. Dacă aceste persoane desfăşoară activitatea de colaborare în alta localitate decît cea în care domiciliază, au dreptul şi la decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, potrivit tarifelor practicate de unităţile hoteliere, precum şi la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariaţii unităţilor bugetare, în toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea. ----------------------