LEGE nr. 190 din 26 iunie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 10 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Gestionarea spaţială a teritoriului urmăreşte să asigure indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului, condiţii de locuire adecvate, calitatea arhitecturii, protejarea identităţii arhitecturale, urbanistice şi culturale a localităţilor urbane şi rurale, condiţii de muncă, de servicii şi de transport ce răspund diversităţii nevoilor şi resurselor populaţiei, reducerea consumurilor de energie, asigurarea protecţiei peisajelor naturale şi construite, conservarea biodiversităţii şi crearea de continuităţii ecologice, securitatea şi salubritatea publică, raţionalizarea cererii de deplasări."2. La articolul I, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"1^1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 5. - (1) Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparenţei, descentralizării serviciilor publice, participării populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora deciziile generaţiei prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generaţiilor viitoare la existenţă şi dezvoltare proprie. (2) Autoritatea publică are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului/teritoriilor aflat/aflate în raza sa de competenţă. În acest scop, operatorii economici sau instituţiile care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii publice, cu titlu gratuit, la solicitarea acesteia, în termen de 15 zile, informaţiile necesare în acţiunile de planificare a dezvoltării teritoriului a localităţii în cauză.»1^2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 8. - Activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întregul teritoriu al României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean.»"3. La articolul I, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. La articolul 9, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«c) gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural şi cultural şi a resurselor naturale; d) utilizarea raţională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităţilor şi conservarea terenurilor agricole fertile;»"4. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:"2^1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 10. - Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare spaţială, durabilă şi integrată, pe termen scurt, mediu şi lung.»2^2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 12. - Urbanismul urmăreşte stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor.»"5. La articolul I punctul 4, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel naţional este coordonată de Guvern, care stabileşte, în baza strategiilor naţionale de dezvoltare, linii directoare, politici sectoriale, programe şi proiecte prioritare."6. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. La articolul 18 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«b) elaborarea secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului zonal regional, structurat în secţiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare, care fundamentează planurile de dezvoltare regională;»"7. La articolul I punctul 5, la alineatul (1) al articolului 18, litera c^4) se abrogă.8. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 22. - (1) Consiliul judeţean stabileşte orientările generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, prin iniţierea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului judeţean şi zonal. În vederea transpunerii coerente şi uniforme a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului aprobate la nivelul localităţilor, acordă asistenţă tehnică de specialitate consiliilor locale. (2) Consiliul judeţean, prin instituţia arhitectului-şef al judeţului, asigură: a) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, regional şi zonal, precum şi a investiţiilor prioritare de interes naţional, regional sau judeţean, în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ; b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judeţean; c) avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa judeţului, conform anexei nr. 1.»"9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 31. - Certificatul de urbanism cuprinde următoarele elemente privind: a) regimul juridic al imobilului - dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului - teren şi/sau construcţiile aferente - în intravilan sau extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului - zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, dacă acesta este înscris în Lista cuprinzând monumentele istorice din România şi asupra căruia, în cazul vânzării, este necesară exercitarea dreptului de preempţiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevăzute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrările acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare; b) regimul economic al imobilului - folosinţa actuală, extrasul din regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic în vigoare la data emiterii, privind funcţiuni permise sau interzise, reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei; c) regimul tehnic al imobilului - extras din regulamentul local aferent documentaţiei de urbanism aprobate în vigoare, cu precizarea documentaţiei de urbanism în vigoare la data emiterii, a numărului hotărârii de aprobare şi, după caz, perioada de valabilitate, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor, echiparea cu utilităţi, edificabil admis pe parcelă, circulaţii şi accesuri pietonale şi auto, parcaje necesare, alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului, înălţimea minimă şi maximă admisă; d) regimul de actualizare/modificare a documentaţiilor de urbanism şi a regulamentelor locale aferent - în cazul în care intenţia sa nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate, informarea solicitantului cu privire la:1. imposibilitatea modificării prevederilor documentaţiilor aprobate;2. necesitatea obţinerii unui aviz de oportunitate în condiţiile prezentei legi;3. posibilitatea elaborării unei documentaţii de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform prezentei legi.»"10. La articolul I punctul 10, articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: a) să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate; b) să condiţioneze autorizarea investiţiei de elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală competentă a unui plan urbanistic zonal; c) să condiţioneze autorizarea investiţiei de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat şi finanţat prin grija persoanelor fizice şi/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-şef şi aprobat, după caz, conform competenţei:- de primarul localităţii;- de primarul general al municipiului Bucureşti;- de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul prealabil al primarului localităţilor interesate, doar în cazul în care teritoriul reglementat implică cel puţin două unităţi administrativ-teritoriale; d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; e) să permită întocmirea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire, fără elaborarea unei documentaţii de urbanism, în situaţia construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au acelaşi regim de înălţime cu cel solicitat. (2) În lipsa existenţei structurilor de specialitate menţionate, avizul de oportunitate va fi emis de structurile responsabile cu urbanismul din cadrul consiliilor judeţene şi aprobat de preşedintele consiliului judeţean. (3) Avizul de oportunitate se emite în baza unei solicitări scrise cuprinzând următoarele elemente: a) piese scrise, respectiv memoriu tehnic explicativ, care va cuprinde prezentarea investiţiei/operaţiunii propuse, indicatorii propuşi, modul de integrare a acesteia în zonă, prezentarea consecinţelor economice şi sociale la nivelul unităţii teritoriale de referinţă, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii privaţi şi categoriile de costuri ce vor cădea în sarcina autorităţii publice locale; b) piese desenate, respectiv încadrarea în zonă, plan topografic/cadastral, cu zona de studiu, conceptul propus - plan de situaţie cu prezentarea funcţiunilor, a vecinătăţilor, modul de asigurare a accesurilor şi utilităţilor. (4) Prin avizul de oportunitate se stabilesc următoarele: a) teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal; b) categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventualele servituţi; c) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime şi maxime; d) dotările de interes public necesare, asigurarea accesurilor, parcajelor, utilităţilor; e) capacităţile de transport admise. (5) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b) şi c) se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general: a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei; b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto şi pietonale, retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentaţia de urbanism. (6) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. (7) Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice. În această situaţie, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată. (8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii şi altele asemenea. (9) Planurile urbanistice zonale pentru zone construite protejate în integralitatea lor nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice decât cele elaborate de către autorităţile publice locale. (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), sunt admise documentaţii de urbanism elaborate în baza unui aviz de oportunitate, iniţiate de persoane fizice şi juridice, care conţin modificări ale indicatorilor urbanistici în limita a maximum 20% şi care nu modifică caracterul general al zonei."11. La articolul I punctul 11, alineatul (2) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Controlul statului privind aplicarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, avizate şi aprobate conform legii, este asigurat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de instituţia arhitectului-şef."12. La articolul I punctul 13, alineatul (7) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Arhitectul-şef al municipiului Bucureşti convoacă lunar şi ori de câte ori este necesar arhitecţii-şefi ai sectoarelor în vederea comunicării şi corelării deciziilor, în limitele legii, în scopul asigurării coerenţei dezvoltării teritoriului, protejării valorilor de patrimoniu şi calităţii urbane şi arhitecturale. La şedinţe se analizează modul în care sunt duse la îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale privind aprobarea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor de urbanism şi se prezintă informări reciproce privitoare la activitatea în domeniul urbanismului şi autorizării construcţiilor la nivelul sectoarelor, avându-se în vedere corelarea activităţilor din domeniu."13. La articolul I punctul 13, alineatul (8) al articolului 36 se abrogă.14. La articolul I punctul 13, alineatul (10) al articolului 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Pentru comunele care nu aparţin unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, în vederea furnizării în comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială, eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, atribuţiile arhitectului-şef vor fi îndeplinite de către un funcţionar public din aparatul de specialitate al primarului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniu, în colaborare cu Registrul Urbaniştilor din România."15. La articolul I punctul 13, la alineatul (12) al articolului 36, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:"e^1) transmite periodic Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice situaţiile cu privire la evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;"16. La articolul I punctul 14, articolul 36^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36^1. - Funcţia de arhitect-şef este ocupată, în condiţiile legii, de un funcţionar public, specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România, având formaţia profesională după cum urmează: a) de arhitect diplomat sau urbanist diplomat, arhitect sau urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul judeţelor, municipiilor reşedinţă de judeţ, municipiului Bucureşti şi sectoarelor municipiului Bucureşti; b) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, la nivelul municipiilor; c) de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor; d) de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, inginer sau subinginer în domeniul construcţiilor, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul comunelor."17. La articolul I punctul 16, alineatele (1^2) şi (1^3) ale articolului 37 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(1^2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism de la nivelul consiliilor judeţene şi al municipiilor fundamentează din punct de vedere tehnic emiterea avizului arhitectului-şef.(1^3) Avizul arhitectului-şef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz."18. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:"17^1. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 38. - (1) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se semnează de către specialişti cu drept de semnătură. (2) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniştilor din România, care se înfiinţează ca instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, finanţată integral din venituri proprii, constituite din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul Urbaniştilor din România şi de exercitare a dreptului de semnătură, din tarife aferente celorlalte activităţi desfăşurate în exercitarea competenţelor legale, precum şi din alte surse legale. (3) Specialiştii cu drept de semnătură se înscriu în Tabloul naţional al urbaniştilor, evidenţă ce se gestionează de către Registrul Urbaniştilor din România. (4) Registrul Urbaniştilor din România îndeplineşte şi următoarele atribuţii: a) adoptă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; b) în cadrul controlului activităţii desfăşurate de către specialiştii cu drept de semnătură în exercitarea respectivului drept, colaborează cu orice alte organe şi instituţii în drept, la nivel central sau local, inclusiv prin transfer de informaţii relevante; c) organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; d) elaborează studii, cercetări, analize în vederea fundamentării de proiecte de acte normative, norme, proceduri, coduri, alte reglementări în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, inclusiv în cooperare cu organele administraţiei publice centrale şi/sau locale, cu structurile lor de specialitate în domeniu, precum şi cu structurile lor asociative; e) elaborează şi aprobă regulamentul orientativ de organizare şi desfăşurare a concursurilor de soluţii în domeniul urbanismului, peisagisticii şi amenajării teritoriului, în colaborare cu Ordinul Arhitecţilor din România; f) elaborează proiectul statutului profesiei de urbanist, cooperând în acest scop cu structuri asociative ale profesiei; g) are competenţă în privinţa organizării şi desfăşurării examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; h) desemnează specialişti cu drept de semnătură pentru a face parte din comisia de examinare/testare/intervievare a candidaţilor la dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea urbanism şi amenajarea teritoriului; i) desemnează, la solicitarea organizatorilor concursurilor, specialişti în comisiile de atribuire a licitaţiilor publice pentru concursuri, studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului. (5) Regulamentele prevăzute la alin. (4) lit. a) şi e), precum şi statutul prevăzut la lit. f) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»"19. La articolul I punctul 19, alineatele (4) şi (5) ale articolului 43^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Pentru localităţile de rang 1 şi 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană a teritoriului şi planurile de mobilitate urbană zonal periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru polarizator. (5) În cazul municipiului Bucureşti, iniţierea strategiei de dezvoltare teritorială zonală periurbană/metropolitană se poate face de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu administraţiile publice locale implicate, şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în condiţiile legii."20. La articolul I punctul 21, alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale."21. La articolul I punctul 22, alineatele (1^1) şi (1^2) ale articolului 46 se abrogă.22. La articolul I punctul 22, alineatul (1^3) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate."23. La articolul I punctul 22, alineatele (1^4) şi (1^5) ale articolului 46 se abrogă.24. La articolul I punctul 23, la articolul 46^1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) planul de mobilitate urbană."25. La articolul I punctul 24, alineatul (3) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor centrale ale localităţilor; b) zonelor construite protejate şi de protecţie a monumentelor; c) zonelor de agrement şi turism; d) zonelor/parcurilor industriale, tehnologice şi zonelor de servicii; e) parcelărilor, pentru divizarea în mai mult de 3 parcele; f) infrastructurii de transport; g) zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane; h) altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii."26. La articolul I punctul 24, după alineatul (3) al articolului 47 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care planurile urbanistice generale reglementează condiţiile de autorizare a investiţiilor din zonele menţionate, cu excepţia zonelor construite protejate."27. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care reglementează retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accesuri auto şi pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice."28. La articolul I punctul 26, articolul 48^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 48^1. - (1) Toate documentaţiile de urbanism se realizează în format digital şi format analogic, la scară adecvată, în funcţie de tipul documentaţiei, pe suport topografic realizat în coordonate în sistemul naţional de referinţă Stereo 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor măsurători la teren, cu respectarea şi integrarea limitelor imobilelor înregistrate în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară, puse la dispoziţie de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) Stabilirea limitelor intravilanului prin planurile de urbanism general şi zonal se va face în raport cu nevoile de dezvoltare ale localităţilor din cadrul unei anumite unităţi administrativ-teritoriale. Limita propusă va fi stabilită în funcţie de elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicaţii, amenajări hidrotehnice, precum şi de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic. (3) În cazul extinderii tramei stradale şi a anumitor zone funcţionale, limita intravilanului propus se va raporta la acestea şi va urmări să asigure o utilizare eficientă a terenurilor. În cazul localităţilor risipite (sate, cătune, ansambluri turistice existente) cu suprafeţe mari de proprietăţi, limita intravilanului se va stabili astfel încât să se asigure o parcelare corespunzătoare funcţiunilor propuse, indiferent de regimul cadastral/funcţional al terenurilor (teren agricol, păşuni, vii, livezi, păduri), în vederea unei dezvoltări economice echilibrate a acestora. (4) Baza topografică cu situaţia existentă se pune la dispoziţia autorităţilor locale cu titlu gratuit şi se avizează de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. În termen de 15 zile după aprobarea de către consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, un exemplar al documentaţiei de urbanism se înaintează Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în format electronic, pentru preluarea informaţiilor în sistemul de evidenţă de cadastru şi publicitate imobiliară şi în geoportalul INSPIRE, şi un exemplar se transmite, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru preluarea în Observatorul teritorial naţional. (5) Toate restricţiile impuse prin documentaţiile de urbanism legal aprobate se fac publice de către autorităţile publice locale responsabile cu aprobarea planului, inclusiv prin publicarea pe site-ul instituţiei."29. La articolul I punctul 28, alineatul (5) al articolului 49 se abrogă.30. La articolul I punctul 29, articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului, a planurilor urbanistice generale şi a planurilor urbanistice menţionate la art. 54 alin. (2) aparţine exclusiv autorităţii publice locale. (2) Iniţiativa elaborării planurilor urbanistice, altele decât cele menţionate la alin. (1), aparţine autorităţii publice locale, precum şi persoanelor fizice şi/sau juridice interesate."31. La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi din alte surse legal constituite sau atrase."32. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 30^1, cu următorul cuprins:"30^1. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 52. - Pentru desfăşurarea unor activităţi comune de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru realizarea unor obiective de interes general, consiliile judeţene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor se pot asocia sau, după caz, pot colabora, în condiţiile legii, cu persoane juridice ori fizice din ţară sau din străinătate în scopul atragerii de fonduri suplimentare.»"33. La articolul I, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"32. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 54. - (1) Planurile urbanistice zonale pentru zone centrale, zone protejate în integralitatea lor şi zone de protecţie a monumentelor, precum şi planurile urbanistice zonale şi de detaliu privind realizarea unor obiective de interes public se finanţează din bugetul de stat ori din bugetele locale. (2) Planurile urbanistice zonale şi planurile urbanistice de detaliu, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), se finanţează de persoanele juridice sau persoanele fizice interesate. (3) Planurile de urbanism zonale sau de detaliu, care modifică părţi din zone protejate, se pot finanţa de către persoane fizice sau juridice interesate.»"34. La articolul I punctul 33, alineatul (2) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul documentaţiilor de urbanism finanţate conform alin. (1), entitatea achizitoare poate organiza, în condiţiile legii, concurs de soluţii urbanistice, deschis specialiştilor din domeniu, finanţat din fondurile prevăzute la alin. (1)."35. La articolul I punctul 34, alineatele (6) şi (7) ale articolului 56 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) Documentaţiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate conform legislaţiei în vigoare, care au avizele şi acordurile prevăzute de lege şi solicitate prin certificatul de urbanism, precum şi tarifele de exercitare a dreptului de semnătură achitate pentru specialiştii care au elaborat documentaţiile, se promovează de către primar, în vederea aprobării prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe baza referatului de specialitate al arhitectului-şef, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la registratura primăriei. (7) În termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive elaborate de primar/preşedintele consiliului judeţean şi a raportului de specialitate elaborat de către arhitectul-şef, consiliul judeţean sau local are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de amenajare a teritoriului sau urbanism."36. La articolul I punctul 35, articolul 56^2 se abrogă.37. La articolul I, după punctul 35 se introduc două noi puncte, punctele 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins:"35^1. La articolul 63 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:«h) refuzul operatorilor economici sau al instituţiilor care deţin imobile, instalaţii şi/sau echipamente de interes public ori care prestează un serviciu public de a pune la dispoziţia autorităţii publice informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).»35^2. La articolul 63^1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:«d) de la 3.000 lei la 10.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. f) şi h).»"38. La articolul I punctul 36, la anexa nr. 1 "Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, competenţe de avizare şi de aprobare a acestora", numărul curent 1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  "1^1. Zonal regional ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ● Agenţiile de dezvoltare regională Guvernul"
  39. La articolul I, după punctul 36 se introduce un nou punct, punctul 36^1, cu următorul cuprins:"36^1. La anexa nr. 1, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «2. Zonal - Interjudeţean - Interorăşenesc sau intercomunal - Frontalier - Metropolitan, periurban al principalelor municipii şi oraşe ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii - Consiliile judeţene - Consiliile locale - Consiliul General al Municipiului Bucureşti»"
  40. La articolul I, punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"37. La anexa nr. 1, numerele curente 2^1, 8, 8^1, 8^2, 9, 10, 12 şi 12^1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «2^1. Zonal, pentru localităţi care cuprind monumente isto- rice înscrise în Lista patrimoniului mondial ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Guvernul
  ......................................................................................................
  8. Oraşe şi comune ce includ staţiuni balneare/turistice declarate ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii - Consiliul local al oraşului/comunei, după caz
  8^1. Localităţi care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Guvernul
  8^2. Municipii, oraşe şi comune care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumentelor istorice ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliul local/Consi- liul General al Municipiului Bucureşti
  9. Zona centrală a municipiului în integralitatea sa ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliul local/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  10. Părţi din zona centrală a municipiului ● Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliul local/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  ......................................................................................................
  12. Zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, prin acte normative sau documentaţii de urbanism, în integralitatea lor ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  12^1. Zone protejate care cuprind monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale interesate Guvernul»"
  41. La articolul I, după punctul 37 se introduc două noi puncte, punctele 37^1 şi 37^2, cu următorul cuprins:"37^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^1 bis, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «12^1 bis. Părţi din zone protejate ori asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie, prin acte normative sau documen- taţii de urbanism, precum şi cele care depăşesc limita unei unităţi administrativ- teritoriale ● Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti»
  37^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «12^2. Zone care cuprind monumente, ansambluri sau situri înscrise în Lista monumen- telor istorice în integralitatea lor ● Ministerul Culturii prin direcţiile judeţene ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti»"
  42. La articolul I punctul 38, la anexa nr. 1, numărul curent 12^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  "12^3. Zone turistice de interes naţional, respectiv zona costieră, zone montane şi alte categorii de teritorii stabilite prin acte norma- tive în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare durabilă şi de păstrare a identităţii locale ● Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ● Ministerul Culturii ● Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ● Consiliul judeţean ● Consiliile locale ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti"
  43. La articolul I, după punctul 38 se introduc două noi puncte, punctele 38^1 şi 38^2, cu următorul cuprins:"38^1. La anexa nr. 1, după numărul curent 12^3 se introduce un nou număr curent, numărul curent 12^3 bis, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «12^3 bis. ărţi din zone turistice de interes naţional, respectiv zona costieră, zone montane şi alte categorii de teri- torii stabilite prin acte normative în vederea asigu- rării condiţiilor de dezvoltare durabilă şi de păstrare a identităţii locale ● Ministerul Culturii ● Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice ● Consiliul judeţean ● Consiliile locale ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti»
  38^2. La anexa nr. 1, numărul curent 12^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «12^4. Zone situate în extravilanul municipiilor, oraşelor şi comunelor ● Ministerul Culturii ● Consiliul judeţean ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti»"
  44. La articolul I punctul 38, la anexa nr. 1, numărul curent 12^5 se abrogă.45. La articolul I, punctul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:"39. La anexa nr. 1, numerele curente 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  Nr. crt. Categorii de documentaţii Avizează Aprobă
  «13. - Imobile clasate în Lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate - Imobile clasate în Lista monumentelor istorice şi cele care se amplasează în zone protejate, pentru municipiul Bucureşti ● Ministerul Culturii ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  14. Alte imobile ● Organisme centrale şi teritoriale abilitate conform legii Consiliile locale»"
  46. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 40^1, cu următorul cuprins:"40^1. La anexa nr. 2, după expresia "Peisaj" se introduce o nouă expresie, expresia "Plan de mobilitate urbană", cu următoarea definiţie:«Plan de mobilitate urbană - instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor.»"47. La articolul I punctul 43, la anexa nr. 2, expresia "Zonă protejată", aflată după expresia "Zonă funcţională de interes", se modifică şi va avea următorul cuprins:"Zonă protejată - zonă naturală ori construită, delimitată geografic şi/sau topografic, determinată de existenţa unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural a căror protejare prezintă un interes public şi declarată ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare şi reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de zonă protejată creează asupra imobilelor din interiorul zonei servituţi de intervenţie legate de desfiinţare, modificare, funcţionalitate, distanţe, înălţime, volumetrie, expresie arhitecturală, materiale, finisaje, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări şi plantaţii şi este stabilit prin documentaţii de urbanism specifice aprobate."48. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism elaborate înainte de 1 februarie 2012 şi neaprobate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor face în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu luarea în considerare a documentaţiilor întocmite şi a avizelor obţinute. Actualizarea avizelor expirate se va face fără achitarea de taxe sau tarife de analiză, în termen de maximum 15 zile de la depunerea solicitărilor. În cazul neemiterii unui aviz sau răspuns în termenul de 15 zile de la depunerea solicitării, avizul respectiv se consideră aprobat tacit. (2) Modificările ce se aduc planurilor de urbanism după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate de la aplicabilitatea prevederilor art. 68 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare."49. Articolul III se abrogă.50. Articolul IV se abrogă.51. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. V. - Menţinerea în funcţie a arhitecţilor-şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36^1 din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este condiţionată de absolvirea de către aceştia a masteratelor sau studiilor postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. a)-c) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cursurilor de formare profesională continuă de specialitate organizate de instituţiile publice cu atribuţii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, pentru categoriile prevăzute la art. 36^1 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."52. Articolul VI se abrogă.53. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI^1, cu următorul cuprins:"Art. VI^1. - În termen de 6 luni de la data aprobării prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice vor armoniza regulamentele privind informarea şi consultarea publicului asupra planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin ordin comun, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."54. Articolul VII se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. VII. - Pentru municipiile de rang 0 şi 1, elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială zonală periurbană/ metropolitană este obligatorie în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar pentru cele de rang 2 şi 3 este opţională."
   +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.  +  Articolul IIILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 190.-------